Me*unarodni ra*unovodstveni standardi

Report
РЕВИЗИЈА
Проф. др Новак Кондић
Свјетлана Врањеш, мр, асистент
e- mail: [email protected]
Консултације: понедјељак 9-11
уторак 9-11
Садржај предмета
1) Међународна ревизија-преглед
2) Ревизијско тржиште
3) Етика за професионалне рачуновође
4) Увод у процес ревизије
5) Прихватање клијента
6) Планирање ревизије
7) Интерна контрола и њене компоненте
8) Ослањање на интерну контролу у процесу
ревизије
9) Доказни тестови
10) Завршна фаза ревизије
11) Извјештаји независних ревизора
СКРАЋЕНИЦЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AICPA – American Institute of Certified Public Accountants
ASB – Auditing Standards Board
ISA – International Standards on Auditing
IAS – International Accounting Standards
CPA – Certified Public Accountant
GAAS – Generally Accepted Auditing Standards
GAAP – Generally Accepted Accounting Principles
CIS – Computer Information System
IASC – International Accounting Standards Committee
IFAC – International Federation of Accountants
SEC – Securities and Exchange Commission
Шта је ревизија?
• Дефиниција Америчког савеза рачуновођа:
“Ревизија је систематичан процес објективног
добијања и процјене доказа везаних за
изјаве управе предузећа о економским
активностима и догађајима, како би се
одредио степен сагласности између тих
изјава и установљених критерија, а
добијени резултати пренијели
заинтересованим корисницима.”
Који је циљ ревизије?
• Циљ ревизије је преношење резултата
заинтересованим корисницима и
изражавање стручног и вјеродостојног
мишљења, у виду писаног извјештаја.
• Финансијски извјештаји чија се ревизија
врши су:
биланс стања
биланс успјеха
извјештај о токовима готовине
извјештај о промјенама на капиталу и
ноте (напомене) уз финансијске извјештаје.
 Које информације се презентују у
финансијским извјештајима?
 Чему доприноси квалитетно финансијско
извјештавање?
 Финансијско извјештавање банака
 Финансијско извјештавање осигуравајућих
друштава
Примјена стандарда у Републици
Српској
• Међународни рачуноводствени стандарди (МРС)
• Међународни стандарди финансијског
извјештавања (МСФИ)
• Међународни стандарди финансијског
извјештавања за мале и средње ентитете (МСФИ за
МСЕ)
• Међународни стандарди ревизије (МСР)
• Међународни рачуноводствени стандарди за јавни
сектор (МРСЈС)
• Кодекс етике за професионалне рачуновође и
пратећа упутства
Међународни рачуноводствени
стандарди
• МРС представљају рачуноводствене стандарде
уведене да би се постигла транспарентност и
једнообразност финансијских извјештаја било ког
економског субјекта без обзира на дјелатност којом
се бави и земљу у којој послује.
• МРС у ствари представљају, неку врсту
хармонизације различитих рачуноводствених
регулатива које се односе на припрему и
приказивање финансијских извештаја који служе
као основа за доношење економских одлука.
Међународни стандарди ревизије
• Међународни стандарди ревизије (МСР) су
професионални стандарди за обављање екстерне
ревизије финансијских извјештаја који садрже основне
принципе, битне поступке и смјернице које служе као
водич за ревизорску праксу.
• МСР објављује Међународна федерација рачуновођа
преко Одбора за међународне стандарде ревизије и
увјеравања.
• Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске
прописано је да мишљење овлашћеног ревизора мора
бити изражено у складу са МСР.
• Крајем 2011. године објављен ажурирани превод МСР,
контроле квалитета, прегледа, осталих увјеравања и
сродних услуга.
Међународни стандарди ревизије
• 200 - Општи циљеви независног ревизора и спровођење
ревизије у складу са МСР
• 210 – Договарање услова ревизиског ангажовања
• 220 – Контрола квалитета ревизије финансијских
извјештаја
• 230 – Ревизијска документација
• 240 – Одговорности ревизора за разматрање
криминалних радњи у ревизији финансијских извјештаја
• 250 – Разматрање примјене закона и прописа у обављању
ревизије финансијских извјештаја
• 260 – Комуникација са лицима овлашћеним за управљање
• 265 – Саопштавање недостатака у интерној контроли
лицима овлашћеним за управљање и руководству
• 300 – Планирање ревизије финансијских
извјештаја
• 315 – Идентификовање и процјена ризика
материјално погрешних исказа путем
разумијевања ентитета и његовог окружења
• 320 – Материјалност у планирању и
спровођењу ревизије
• 330 – Ревизорски одговор на процијењене
ризике
• 402 – Ревизијска разматрања у вези са
ентитетом који користи услужну организацију
• 450 – Процјена погрешних исказа
идентификованих током ревизије
• 500 – Ревизијски доказ
• 501 – Ревизијски доказ – Специфична разматрања за
одабране позиције
a) Залихе
b) Спорови и тужбени захтјеви
c) Информације о сегменту пословања
• 505 – Екстерне потврде
• 510 – Прва ревизијска ангажовања – Почетна стања
• 520 – Аналитички поступци
• 530 – Ревизијско узорковање
• 540 – Ревизија рачуноводтвених процјена, укључујући
рачуноводтвену процјену фер вриједности и повезана
објелодањивања
• 550 – Повезане стране
• 560 – Накнадни догађаји
•
•
•
•
•
•
•
•
•
570 – Начело сталности
580 – Писане изјаве
600 – Коришћење рада другог ревизора
610 – Коришћење резултата рада интерних ревизора
620 – Коришћење резултата рада стручњака
ангажованог од стране ревизора
700 – Формирање мишљања и и иyвјештавање мо
финансијским извјештајима
705 – Модификације мишљења у извјештају независног
ревизора
706 – Пасус којим се скреће пажња и пасус у вези са
осталим питањима у извјештају независног ревизора
710 – Упоредне информације – Упоредни износи и
упоредни финансијски извјештаји
• 800 – Специјална рaзматрањa – Ревизије
финансијских извјештаја припремљених у
складу са оквирима специјалне намјене
• 805 – Ревизија појединачних финансијских
извјештаја и посебних елемeната, рaчуна
или ставки финансијског извјхештаја
• 810 – Ангажовањa на извјештавању о
сажетим ФИ
Типови ревизије
Ревизија
финансијских
извјештаја
Ревизија пословања
Ревизија
усклађености с
правилима и
прописима
Врсте ревизора
• Интерни ревизори
• Независни спољни ревизори: обука,
лиценцирање и овлашћења
• Државни ревизори обављају функцију и
независних и интерних ревизора
• Које захтјеве кандидат мора испунити да би
добио дозволу за рад као овлашћени ревизор?
Модел поступка ревизије
ПРИХВАТАЊЕ КЛИЈЕНТА
ПЛАНИРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ
ИСПИТИВАЊЕ И ДОКАЗИ
ПРОЦЈЕНА И МИШЉЕЊЕ
Врсте ревизорског мишљења
1. Немодификовано
• Позитивно мишљење
2. Модификовано мишљење
• Мишљење са резервом
• Негативно мишљење
• Уздржавајуће мишљење
Међународне ревизорске фирме
Велика четворка
Delloitte & Touche
• Основана 1845. год. У
Лондону
• Оснивач - William Welch
Deloitte
• 203.000 запослених у
150 земаља
Ernst & Young
• Основана 1849. године у
Лондону
• 2012. остварила приход
од 25 милијарди долара
• У 2014. години
запошљава 190.000 људи
широм 150 земаља
KPMG
• Основана је 1870. год. У
Лондону
• Оснивач – William
Barclay Peat
• У 2014. години
запошљава 155.000
људи
• 2012. остварује приход у
износу од 23 милијардe
дoлара
Pricewaterhouse-Coopers
• Основана је 1849.
године у Лондону
• Запошљава преко
195.000 људи широм
157 земаља
• 2013. остварује приход
у износу од 34
милијарде долара
Организациона структура великих
ревизорских фирми
ПАРТНЕР
МЕНАЏЕР
ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ
МЛАЂИ РЕВИЗОРИ

similar documents