Эрүүл Ажлын байр хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол

Report
Эрүүл Ажлын Байр хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол,
үндэслэлүүд
ММСС-гийн ЭМТөслийн зөвлөх.
С.Жавзандулам
ЭМДАБ-ны үндэслэлүүд
 Ажлын байр түүний хүчин зүйлүүдийг эрүүл
мэндийг дэмжих үзэл бодлын үүднээс ялган
тайлбарлаж сурна.
 Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих
гэдгийг
ойлгомжтойгоор тодорхойлж сурна.
 Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих
төлөвлөгөөний 8 элементийг нэрлэж сурна.
Дасгал
• ЭМДАБ талаар сургалтын өмнөх ойлголтоо баримжаалах
• Энэ дасгалыг хийхийн тулд танд үзэг цаас хэрэг болно.
• Доор 4 байдал өгөгдсөн байгаа. Тус бүрийг уншсаны дараа хамгийн
түрүүнд бодогдсон зүйлээ шууд бич. /Хариултаа 1 гэх мэтчилэн
дугаарлана/
• Эрүүл мэндийг дэмжигч ажлын байрыг төсөөлөх гээд оролдоод үз
хамгийн түрүүнд бодогдсон зүйл нь юу байв?
• Яг одоо ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих гэдгийг нэг өгүүлбэрээр
тодорхойл гэвэл юу хэлэх вэ?
• Өөрийн чинь ажиллаж байсан эсвэл ажиллахыг хүсч байгаа байгууллагын
соёлоос /хийдэг хийдэггүй үйлдэл, байдаг байдаггүй
зүйлүүдээс/ажилчин чиний хувьд хамгийн их таалагдаж байсан
зүйлүүдийг үгээр илэрхийлнэ үү.
• Эрүүл мэндийн чиглэлээр маргаашнаас ажиллахаар боллоо гэж бод.
Шинэ дарга чинь эрүүл мэндийг дэмжих шинэ хөтөлбөрийн хүрээнд
хэрэгжүүлэх 2-3 үйл ажиллагааг тогтоо гэвэл хамгийн түрүүнд ямар үйл
ажиллагаа санагдаж байна.
Сурах бичгийн 7-р хуудас
Асуулт
Ажлын байр гэдэг нь зөвхөн бүтэц зохион
байгуулалт юмуу эсвэл эрүүл мэндийг
нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлүүд үү?
Тодорхойлолт
 Канадын нийгмийн эрүүл мэндийн
агентлаг Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллагатай хамтран тодорхойлсноор
бол ажлын байрны нөхцөлүүд өөрөө эрүүл
мэндийг тодорхойлогч гэж үзсэн байна.
Ач холбогдол
• ЭАБ-ны арга хэрэгслүүдийн талаарх
мэдлэг, ур чадварууд бол ажлын байрнаас
эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа зүйлүүдийг
өөрчлөх замаар эрүүл мэндээ хамгаалах
ганц зам юм.
Төсөл хөтөлбөрүүд
o Эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр урьд өмнө
хэрэгжүүлж байсан олон хөтөлбөрүүд маань
одоо хэрэггүй гэсэн үг биш бөгөөд арга
хэрэгслийн багцийн нэг хэсэг байсаар байх
юм. Тэгэхээр байгууллагад хандаж түүнийг
тодорхойлолцон хэрэгцээ тулгамдсан асуудлаа
олж харахад нь туслах нь л гол зүйл. Өөрөөр
хэлбэл тухайн байгууллагын хэрэгцээг судалж
мэдсэнээр л хөтөлбөрөө сонгоно гэсэн үг.
Адаглаад л тэр байгууллагын хөтөлбөр болон
үйлчилгээнүүд нь чухал зүйлүүддээ чиглэж
байна уу гэдгийг тодруулан туслах хэрэгтэй.
Эрүүл ажилчид + Эрүүл байгууллага =
Эрүүл ажлын байр
• Эрүүл ажлын байр гэдэг бол
байгууллагын хүчин зүйлс болон хувь
хүний үйлдлүүдийн нэгдэл ийнхүү ажиллах
хүчийг идэвхжүүлэн сайхан байлгаснаар
ажил таслалтыг багасган бүтээмжийг
нэмдэг.
Ажил олгогч
 Өөртөө болон ажилчиддаа ЭМДАБ-ыг бий болгоход
гол үүргийг гүйцэтгэх ёстой
 Тухайлбал мэрэгжлийн өвчин, осол гэмтлээс
сэргийлэхийн тулд эрүүл аюулгүй орчныг
бүрдүүлэх
 Ажлын шаардлага болон ачааллын тэнцвэрийг
зохицуулж бухимдлаас сэргийлсэн зарчмуудыг
дэмжих
 Эрүүл зан үйл болон хувь хүний хөгжлийг хөхүүлэн
дэмжих
 Ажлын байранд ЭМ дэмжин сайжруулах үйл
ажиллагаанд бүхний оролцоог хангах
Ажиллагсад
 Эрүүл мэндийн асуудлыг ажлын байранд яагаад ярих
ёстой юм бэ? Тиймээ, ажил бол чухал гэхдээ тэр нь
таны эрүүл мэндэд олон талаар нөлөөлж байдаг.
 Тухайлбал:
 Орлого (Цалин, албан тушаал)
 Нийтийн дэмжлэгт орчин (Найз нөхөд, хамт олон)
 Боловсрол (Ажлын байранд суралцах)
 Ажлын байр / Ажлын нөхцлүүд болон хамгаалал)
 Нийгмийн орчин (Байгууллагын соёл)
 ЭМ-ийн тусламж үйлчилгээ (Эмнэлгийн болон эм гм)
Эрүүл мэндийг дэмжигч ажлын
байртай гэдгийг мэдэрснээрээ…
o Миний бухимдал багасана
o Ажилдаа сэтгэл хангалуун байна
o Ухамсар ёс суртахуун сайжирна
o Бүтээмж өндөрсөнө
o Эрүүл мэндийн зардал хэмнэгдэнэ
o Эрүүл мэндээ хамгаалах чадвар сайжирна
ЭМДАБ-ны ажилтан:
ЭАБ-ны асуудлыг голлон хариуцах хүн нь
хүний нөөцийн ажилтан, НЭМ-ийн
сувилагч, ЭМ-Аюулгүй ажиллагааны
зөвлөлийн гишүүн, эрх бүхий ажилтан, ЭМийн ажилтан хэн ч байсан хувь хүмүүсийн
тодорхой зан үйлийг өөрчлөх болон
байгууллагад ЭАБ-ыг төгс болгох үйл
ажиллагааг зохицуулан хэрэгжүүлэх үүрэг
түүний ажил үүргийн хувиарт орсон байх
ёстой.
Дараагийн элементэд орохын өмнө
тунгааж бодох зүйлүүд
Дараагийн ээлжинд хандах хүн маань хэн
байж болох бэ? Түүнийг ямар мэдээллээр
хангах вэ? Анхаарлыг нь хэрхэн уургалах
вэ? Юунаас эхлэх вэ?
Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих
арга хэрэгслүүдийг авч хэрэглэх явцад
тулгарч болох саадыг юу гэж бодож байна.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

similar documents