IV Zjazd Konwentu CIS/KIS

Report
IV Zjazd Konwentu CIS/KIS
Klucze 2014 r.
Województwo Małopolskie
Dotychczasowe Zjazdy Konwentu
•
•
•
•
13-14 października 2011 r. – Zjazd założycielski, Białobrzegi k/Legionowa,
14-15 października 2012 r. – Białobrzegi k/Legionowa
17-18 października 2013 r. – Białobrzegi k/ Legionowa
28-29 października 2014 r. – Gmina Klucze
Członkowie Konwentu CIS / KIS
2014 r. (stan na 30.09.2014 r.)
Liczba członków ogółem – 110 jednostek
zatrudnienia socjalnego,
z tego:
Centra Integracji Społecznej – 52 jednostki
Kluby Integracji Społecznej – 58 jednostek.
Przyjęcie warunkowe:
• CIS Legionowo, Stowarzyszenie „Pro Vobis” Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Łowicka 17
Członkowie Konwentu
na tle krajowej statystyki
Lp.
Jednostka zatrudnienia
socjalnego
Rejestr
krajowy x)
Konwent
CIS/KIS
Udział %
Konwentu
1.
Centra Integracji
Społecznej
132 xx)
52
39,9%
2.
Kluby Integracji
Społecznej
220xx)
58
26,4%
Uwaga:
x) Rejestr krajowy oznacza – rejestry wojewodów, rejestry w systemie CAS
x) Liczba CIS i KIS na koniec 2013 r. z projektu „Informacji o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu RP”, DPS MPIPS
Statystyka krajowa
- 124 CISy prowadzące działalność
(stan na koniec 2013 r.)
Centra Integracji Społecznej w Polsce
16
15
14
12
10
10
9
9
8
6
6
5
4
4
5
4
3
5
4
4
3
3
2
2
0
Powiaty Polski z centrami integracji społecznej
Trend założycielski CIS
90
80
77
70
69
60
50
47
40
50
55
54
Samorząd terytorialny
39
Organizacje pozarządowe
33
30
25
20
19
18
20
20
20
20
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Usamodzielnienie ekonomiczne po zakończeniu CIS
(statystyka własna - 3 miesiące od zakończenia zajęć )
41.00%
40.50%
40.40%
40.00%
39.00%
38.00%
37.00%
36.00%
35.80%
35.40%
35.00%
34.70%
34.00%
33.00%
32.00%
31.00%
2009
2010
2011
2012
2013
Statystka krajowa – KISy w rejestrach
krajowych (stan na koniec 2013 r.)
Lp.
1.
Wyszczególnienie
2012 r.
Liczba KIS w skali kraju
2013 r.
122
220
Z tego:
1.1
KISy zarejestrowane w CAS, i które są zarejestrowane
u wojewodów
122
187
1.1.1
W tym: liczba sprawozdań KIS w systemie CAS
120
156
1.2
KISy w rejestrach wojewodów, bez zgłoszenia się do
systemu CAS i bez sprawozdań
3.
Stopień wiedzy o KIS (poz.1.1.1 do poz. 1.)
Brak
danych
33
x
71%
Trend założycielski KIS na tle inicjatyw CIS
Centra Integracji Społecznej
Samorząd terytorialny
Kluby Integracji Społecznej
Organizacje pozarządowe
Samorząd terytorialny
Organizacje pozarządowe
35%
42%
58%
65%
Przyrost w skali rocznej klubów
w latach 2004 - 2014
35
33
32
30
29
31
30
25
20
18
15
15
10
5
0
2002
13
14
4
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Uczestnicy zajęć w CIS-ach i KIS-ach
Osoby bezdomne
Osoby uzaleznione od alkoholu
Osoby uzaleznione od narkotyków
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby zwalniane z zakładow karnych
Osoby niepełnosprawne
Inni
Rada Programowa III Kadencji
2013/2014
• Kowalska Małgorzata – Przewodnicząca Rady, CISTOR Toruń,
• Wiśniewski Paweł – Wiceprzewodniczący Rady, KIS Janów,
Członkowie:
• Kuba Elżbieta – KIS OPS Aleksandrów Łódzki
• Żebrowska Czesława – CIS Bystrzyca Kłodzka
• Turlewicz Marlena – KIS MOPS Puławy,
• Sokołowska Katarzyna – CIS Chełm,
• Rozbicka-Stanisławska Justyna – CIS Gdańsk
• Ekielski Witold – CIS Wieprz,
• Danicka Joanna – KIS Toruń,
• Andrzej Trzeciecki - IRSS
MERYTORYCZNA DZIAŁALNOŚĆ KONWENTU CIS/KIS
– RADY PROGRAMOWEJ (1)
• TEMAT: monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym –
projekt „Informacja o działalności centrów i klubów integracji
społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” –
druga informacja za okres 2012-2013.
• TEMAT: opracowanie monografii: „10 lecie ustawy
o zatrudnieniu socjalnym – ludzie, ich pasja i upór – wartość
nadrzędna ustawy”.
• TEMAT: udział konwentu w konsultacjach nad projektem
Krajowego
Programu
przeciwdziałania
ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu 2020. Nowy wymiar integracji.
MERYTORYCZNA DZIAŁALNOŚĆ KONWENTU CIS/KIS
– RADY PROGRAMOWEJ (2)
• TEMAT: udział konwentu w konsultacjach nad projektem
Krajowego Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu 2020. Nowy wymiar integracji.
• WYNIK:
Wyciąg z Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu
i Wykluczeniu Społecznemu 2020.Nowy wymiar integracji
społecznej. - uchwała Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.
(MP poz.787):
Cel szczegółowy II - Typ operacji 5:
Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej
i zawodowej, instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy
oraz ngo's
MERYTORYCZNA DZIAŁALNOŚĆ KONWENTU CIS/KIS
– RADY PROGRAMOWEJ (3)
• TEMAT: Udział podmiotów zatrudnienia socjalnego
w realizacji projektu systemowego 1.48 „Kompleksowe
formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku
lokalnym”.
Województwo Wielkopolskie
• MLW - Miasto Poznań, MLW - Stare Miasto, MLW - Śrem
Województwo Lubelskie
• MLW - Bełżyce, MLW - Godziszów, MLW - Gościeradów, MLW - Janów Lubelski,
MLW - Biłgoraj, MLW - Modliborzyce, MLW -Tomaszów Lubelski
Województwo Mazowieckie
• MLW - Sochaczew, MLW - Bulkowo, MLW - Słupno, MLW - Tłuszcz,
MLW - Legionowo k/Warszawy
Województwo Warmińsko - Mazurskie
• MLW – Iława, MLW - Lubawa, MLW - Purda, MLW - Działdowo, MLW Kolno
MERYTORYCZNA DZIAŁALNOŚĆ KONWENTU CIS/KIS
– RADY PROGRAMOWEJ (3)
• TEMAT: Stanowisko Konwentu do wyników kontroli NIK
z 2013 r.,
• TEMAT: Stanowisko Konwentu do projektu Programu
Operacyjnego Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym
2014-2020 (pomoc żywnościowa).
• TEMAT: Konwent wobec zmian do ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - spotkania
z departamentem rynku pracy oraz sejmową komisją polityki
społecznej.
• TEMAT: Problem finansowania CIS ze środków gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Czego nie udało się osiągnąć podczas III Kadencji ?
• TEMAT: Brak nadal ostatecznego stanowiska do propozycji Konwentu
nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym
Propozycja:
Przygotowanie uzupełnienia projektu nowelizacji z 2012 r. o efekty
realizacji projektu EFS 1.48, oraz projektu EFS 1.19.
• TEMAT: Brak nadal jednolitej interpretacji przepisów ustawy
o zatrudnieniu socjalnym w zakresie finansowania działalności CIS
z gminnych programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Propozycja:
Zwrócenie się do Posłów Sejmowej Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny o pomoc w kwestii rozstrzygnięć prawnych
• TEMAT: Wybór formy przekształceniowej Konwentu
Propozycja:
Kontynuowanie prac przez Nową Radę Programową
Co jest ważne dla nowej kadencji Konwentu ?
• TEMAT:
Tryb, forma pracy Rady Programowej – nowe oblicze
• TEMAT:
Odwieczny problem zwiększenia aktywności członków
Konwentu
• TEMAT:
Kontynuacja pracy nad formami współpracy podmiotów
zatrudnienia socjalnego z publicznymi służbami
zatrudnienia
• TEMAT:
Współpraca wewnątrz Konwentu w nowej perspektywie
2014-2020
IV Zjazd Konwentu CIS/KIS
Dziękuję za uwagę w imieniu
ustępującej Rady Programowej

similar documents