právní aspekty v dopravě - Popularizace dopravního výzkumu

Report
Popularizace výsledků
dopravního výzkumu
CZ.1.07/2.3.00/35.0030
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Výukový modul – Právní aspekty v dopravě
a její infrastruktuře
Jednotlivé moduly obsahově postupují
od obecnějších průřezových témat
k jednotlivým právním odvětvím
a dílčím tématům.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Obsah modulu:
1. Úvod do mezinárodního práva a práva EU
2. Základní právní teorie
3. Organizace veřejné moci
4. Úvod do správního práva
5. Správní řízení
6. Stavební řízení a územní plánování
7. Stavební řád ve vztahu k dopravní výstavbě
8. Zadávání veřejných zakázek
10. Podnikání v silniční dopravě
11. Závěrečný test
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
1. Úvod do mezinárodního práva a práva EU
Mezinárodní právo
- soukromé: soukromoprávní vztahy se
zahraničním prvkem
- veřejné:
vztahy mezi subjekty
mezinárodního práva
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Nejvýznamnější subjekty mezinárodního práva:
- státy
- mezinárodní organizace
Stát na svém území vykonává výlučnou moc
(suverenitu). To zahrnuje neomezenou moc nad
územím včetně možnosti dispozice s územím.
Suverenita jakožto výlučná moc zahrnuje rovněž
zákaz toho, aby ostatní státy vykonávaly moc na
území suverénního státu. Státy navzájem jsou
tedy v právně (nikoliv fakticky) rovném
postavení.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Evropská unie
- specifická mezinárodní organizace
- koncept „nadstátnosti“, tj. pravomoc tvořit
právo, které je závazné pro členské státy
- přednost práva EU před vnitrostátním
- právní akty: nařízení, směrnice, rozhodnutí,
doporučení, stanovisko
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
2. Základní právní teorie
Pojem právo se vyskytuje ve dvou základních
podobách, a to jako právo objektivní a právo
subjektivní.
Objektivní – souhrn právních norem
Subjektivní – možnost chování daná normami
objektivního práva
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Prameny práva v ČR
Hlavním pramenem práva jsou tzv. normativní
právní akty, tj. zákony, vyhlášky a nařízení.
Podpůrným pramenem práva, sloužícím
zejména k výkladu normativních právních aktů,
jsou soudní rozhodnutí, z nichž nejvýznamněji
působí rozhodnutí Nejvyššího soudu,
Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Právní normy jsou závazná vynutitelná pravidla
chování, zakládající práva či povinnosti. Právní
normy regulují právní vztahy, tj. vzájemná práva
a povinnosti subjektů práva (právnických a
fyzických osob).
Právní vztah vzniká, mění se a končí na základě
právní skutečnosti, tj. právně relevantního
chování či události.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
3. Organizace veřejné moci
Státní moc je schopnost ovlivňovat chování a
jednání ostatních, podložená možností realizace
legitimního násilí. Dle Ústavy ČR je zdrojem
veškeré moci ve státě lid. Lid vykonává svou
moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,
výkonné a soudní.
Státní moc lze uplatňovat jen v mezích a
způsoby, které stanoví zákon.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Orgánem moci zákonodárné je parlament
tvořený dvěma komorami. Obsahem výkonu
funkce moci zákonodárné je zejména tvorba a
vydávání normativních aktů.
Právní normativní akty se tvoří v rámci
legislativního procesu, do kterého vedle
parlamentu zasahuje i prezident.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Orgány moci výkonné jsou prezident jako hlava
státu a vláda jako vrcholný orgán výkonné moci.
Mezi další orgány výkonné moci patří
ministerstva, jiné správní úřady, orgány územní
samosprávy a státní zastupitelství.
Vláda v rámci výkonu výkonné moci realizuje
zákony vydáváním podzákonných právních aktů
a řízením činnosti státního aparátu, a společně s
prezidentem pak má zákonodárnou a politickou
iniciativu směrem k parlamentu a vede
zahraniční politiku včetně reprezentace státu.
Prezident je hlavou státu a reprezentuje stát
navenek.
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
Účelem soudnictví je ochrana zákonnosti,
řešení sporů a hájení veřejného pořádku.
Těžiště pravomoci soudů leží v oblastech řešení
soukromoprávních sporů, rozhodování o
trestných činech v trestním soudnictví,
přezkumu rozhodnutí správních orgánů a
přezkumu otázek ústavněprávních.
Princip nezávislosti soudů se projevuje v
oddělení soudnictví od moci zákonodárné i
výkonné, které nemohou mít vliv na to, kdo
bude rozhodovat v určité konkrétní věci nebo
jaký bude verdikt.
Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:
Mgr. František Doleček
[email protected]
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz

similar documents