Část 2 - Třetí ruka

Report
Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA
Část 2
Teorie rizika
Mohutná internetová knihovna
„Svět rizika“  několik stovek produktů, viz
Tec-Com Inc.: Risk World,
http://www.riskworld.com/software/swssw001.htm.
Evropská agentura pro životní prostředí EEA
prezentovala souhrný přehled pomocných
nástrojů pro posuzování rizik, viz
http://reports.eea.eu.int/GH-07-97-595-EN-C2/en
Synonyma:
risk analysis ~ analýza rizika
risk assessment ~ hodnocení rizika
risk evaluation ~ vyhodnocení rizika
risk treatment ~ zvládání rizika


Problematiku rizika v procesu EIA tvoří tři
relativně a pragmaticky samostatně řešené
subsystémy této kategorie, tj.:
 Riziko ohrožení zdraví člověka.
 Ekologické riziko.
 Ekonomické riziko se zvláštním zřetelem na
nákladovou pružnost snižování rizika životního
prostředí.
Problematiku technologického rizika je třeba
chápat jako samostatný problém; obdobně tomu
je s rizikem teroristického úroku, sabotáže,
diverze apod.
Definice rizika
 Uvedené tři otázky vedou k definici rizika jako n-tice vektorů
REi  (Ei ; P̃ i ; Ci)






(i = 1,..., n)
REi - riziko scénáře nebezpečí či hrozby;
Ei - scénář nebezpečí (tj. sekvence možných událostí pro
dané nebezpečí či hrozbu vedoucí k nežádoucím
důsledkům); není matematickou veličinou;
P̃ i - pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí; je
numerickou bezrozměrnou veličinou, platí P̃ i  [0; 1];
Ci - důsledky vzniklé realizací scénáře nebezpečí (tj. ve
smyslu vzniklé újmy či škody různého druhu např. úmrtí,
zranění, stresu, peněžní nebo environmentální ztráty aj.);
i - index scénáře nebezpečí;
n – celkový počet scénářů (variant).
Za předpokladu, že pro scénář nebezpečí Ei je
možné stanovit numerické hodnoty P̃ i a Ci,
potom standardně
REi = Pĩ . Ci
Pro n-tici scénářů nebezpečí a jsou-li tyto scénáře
na sobě statisticky nezávislé, určí se celkové
riziko
n
RE =
∑ REi
i=1
n
=
∑ P̃ i . Ci
i=1
PRAVDĚPODOBNOST  ČETNOST

Jestliže je pravděpodobnost vyjádřena za
časovou jednotku (např. rok), potom je
vhodnější parametr pravděpodobnosti P̃ i
nahradit četností (frekvencí) Fi
REi = Fi . Ci
Bezpečnostní riziko

Pro případ managementu bezpečnostního rizika je
veličina Fi složena ze dvou částí pomocí hrozby Hi a zranitelnosti Vi ,
tj.
Fi = Hi . Vi
takže stupeň či míra bezpečnostního rizika je definována
Ri = ( Hi . Vi ) . Ci
Hi - hrozba jako stupeň pravděpodobnosti, že bude
iniciován útok proti určitému cíli (scénář nebezpečí Ei );
Vi - zranitelnost jako stupeň pravděpodobnosti selhání
různých typů bezpečnostních opatření;
Teroristický útok

Pro případ teroristického či vojenského útoku
je hrozba H určena blíže nespecifikovanou
funkcí ΦH , jejíž parametry tvoří zranitelnost V ,
úmysl útočníka Ã1 a schopnost útočníka Ã2 ,
tedy podle obecného vztahu
H
=
ΦH (V ; Ã1 ; Ã2 )
Komparativní analýza rozdílných vlastností teroristického rizika a
rizika přírodních pohrom; Tab. 2-1
Přijatelnost rizika

Riziko je přijatelné, když ti, kteří jsou jím ovlivněny, si ho
neuvědomují nebo jej vědomě podstupují. Při jeho určování
vstupují do procesu následující podmínky:
 Prahová podmínka - malé riziko se ignoruje;
 Podmínka status quo - nevyhnutelné riziko, které nelze
změnit;
 Podmínka regulační - je určena důvěryhodnými institucemi;
 Podmínka de facto - je určena historickým vývojem;
 Podmínka dobrovolného zisku - vyplývá z ochoty tolerovat
určité riziko, spojené s dosažitelným ziskem.

Přijatelnost rizika je třeba spojovat s rozhodnutím, zda budou
přijata zmírňující opatření. U přijímání rizik se většinou
uplatňuje zásada co nejnižšího rizika, kterého lze rozumně
dosáhnout.
Tři úrovně přijatelnosti rizika
 Přijatelná úroveň rizika pro jednotlivce. Riziko jednotlivce
je většinou charakterizováno mírou úmrtnosti při nehodách. Lze ji
vyjádřit pravděpodobnosti úmrtí za rok, nebo jako pravděpodobnost
úmrtí osoby angažující se v určité činnosti na jednotku času.
Alternativně je možné používat veličiny jako hodnota úmrtí, kterému
bylo zabráněno, nebo index kvality života.
 Společensky přijatelná úroveň rizika. Společenská
přijatelnost rizika ohrožujícího lidský život, která se může měnit v čase,
se často prezentuje jako křivka F-n, která ukazuje maximální
pravděpodobnost, že za rok dojde k nehodě s více než n mrtvými a
zraněnými. ALARP ~ As Low As Reasonably Practicable
 Úroveň přijatelná podle ekonomických kritérií. Třetí
kritérium přijatelnosti je schematizováno jako ekonomicko-matematický
rozhodovací problém a v podstatě prezentuje všechny následky
neštěstí nebo katastrofy ve finančním vyjádření.
Křivka F-n
REDUNDANCE
Redundance (rozuměj: nadstav, přebytečnost, míra
zálohování) přihlíží k chráněným zájmům společnosti.
Klasifikace redundance je vyjádřena stupnicí, pomocí
které se stanoví míra či stupeň aktuální nenahraditelnosti, jedinečnosti, exkluzivity.
V kontextu metodologie vyjadřuje současnou míru
zálohování poskytovaných služeb, produkce a implicitně
objektů infrastruktury. Především to je např. možnost
 zálohování produkce a dodávky výrobků,
 zálohování pomocí objízdné trasy, apod.
Je vyjádřena ve formátu Indexu redundance IRED .
VÁHY
Prvky množiny různých zdrojů dílčích rizik
nemají stejný relativní význam ve vztahu ke
konkrétnímu posuzovanému problému. Tento
relativní, vzájemně poměrný význam důležitost - se označuje jako váha kritéria wj.
Poskytuje informaci o relativní hrozbě
jednotlivých dílčích rizik v rámci dané
množiny zdrojů rizik.
Normovaná váha
Pro přehlednost, průhlednost a v zájmu zachování aditivnosti úlohy je
třeba pracovat s normovanými vahami (unitized weigting value), které se
stanoví ze vztahu
Normování obecně umožňuje názorně posoudit těsnost vztahu (odchylku)
mezi vahami přisouzenými různým ukazatelům.
RIZIKOVOST
Rizikovost a kritičnost vyplývá z kvalitativní
nebo kvantitativní rizikové analýzy
chráněných zájmů společnosti. Riziko je
obecně definováno jako součin
pravděpodobnosti a důsledku nežádoucí
události. Pro screening je rozhodující
kvantifikace rizika a odpověď na otázku
pokud některá nepříznivá událost nastane,
jaké to bude mít následky.
Závislost tříd četnosti a tříd důsledků pro posuzovanou hrozbu a scénář
nebezpečí; UNEP (1996). Obr. 2-1
Teoretický prostor hodnocení rizika a IZO-Risk vrstevnice. Obr. 2-2
Transformace na rizikovou matici
Riziková matice
Formát typické matice pro posouzení rizika
stupnice „Závažnost nehody z hlediska dopadu“
Sloupcový diagram různých úrovní rizika. Obr. 2-3.
 Účelné je uvážit a definovat standard rizika.
Bez toho nelze posoudit reziduální riziko pro
případy, kdy ohrožení v rámci systému je
vyloučeno (tzv. fyzicky nemožné), avšak existuje
mimo hranice posuzovaného systému, jak
naznačuje diagram. Klasifikované úrovně rizika
jsou shodné s čísly, tj. úroveň
 nepředstavitelně vysoká,
 imperativ redukce,
 žádoucí redukce,
 přijatelná,
 a  zanedbatelná.
Zranitelnost


Zranitelnost vyjadřuje podmínky dané fyzikálními
a sociálními faktory a faktory životního prostředí
nebo procesy, které zvyšují popř. zmenšují
citlivost společenství na účinky ohrožení. Tento
koncept se vztahuje na zranitelnost
infrastruktury a systémů životního prostředí.
Je to vlastnost systému, kde malá výchylka
může způsobit katastrofální důsledek
Pro smysluplné posouzení zranitelnosti musí být explicitně
definovány tři postuláty zranitelnosti, tj.
(i)
(ii)
(iii)
entita (předmět, objekt) zranitelnosti,
podnět způsobující zranitelnost,
hierarchizovaný soubor (preference) kritérií pro
posouzení interakce mezi entitou a podnětem.
Uvedený požadavek představuje klíčový přístup
systémových věd s tím, že po odborné stránce jde o
nedokončenou strategii z oblasti managementu rizika.
Verbálne numerická stupnice
zranitelnosti
Posouzení zranitelnosti představuje ústřední prvek
rizikové analýzy a integrovaného rizika. Obr. 2-4.
Vztah zranitelnosti a pružnosti. Obr. 2-5.
Vztah velké (A) a malé (B) zranitelnosti a schopnosti adaptace
systému v souvislosti s MU či pohromou. Obr. 2-6.
Odolnost
S pojmem zranitelnosti do značné míry souvisí
pojem odolnost systému. Rozlišuje se odolnost
technická či inženýrská a odolnost ekologická.
Inženýrská odolnost je vyjádřena rychlostí a
časem, za který se systém vrátí do ustáleného
stavu po mimořádné události, který podmiňuje
normální funkci systému.
Ekologická odolnost je definována velikostí
poruchy, která může být absorbována dříve než
dojde ke změně struktury systému a která je
podmínkou existence systému.
Razance a délka trvání impaktu na klíčový ukazatel výkonnosti KPI systému
(Key Performance Indicators) je mírou houževnatosti systému. Celková odolnost
systému je dána plochou vymezeného prostoru pod křivkou f(t). Obr. 2-7.
Rozdílný časový průběh smrtelných úrazů
v závislosti na typu MU. Obr. 2-8.
Zranitelnost systému musí být posuzována z hlediska aktuální hrozby a typu
potenciálně možné MU. Pomocnou vizualizaci časového průběhu
smrtelných úrazů popisují tři standardní případy.
 Křivka A vyjadřuje události, jejichž efekty a dopady jsou v relativně
krátkém časovém úseku (sekundy, hodiny, dny). Většina smrtelných úrazů
nastává v důsledku fyzikální síly a vyskytují se v průběhu a krátce po MU.
Příkladem jsou důsledky povodně, zemětřesení, požáru v tunelu.
Absolutní většina úmrtí nastává v průběhu několika prvních dnů; časem
se počet zemřelých mírně zvýší v důsledku např. následného stresu.
 Křivka B simuluje trvalou a dlouhodobou zátěž škodlivinami v prostředí,
které přispívají ke zvýšené úmrtnosti obyvatelstva. Pro daný případ nelze
identifikovat bezprostřední příčinu v podobě MU.
 Křivka C integruje dopady předcházejících dvou typů ve smyslu jejich
kombinace. Např. jaderné a chemické havárie se vyznačují jednak
přímým, jednak nepřímým, časově odloženým dopadem na okolí,
postupným uvolňováním radioaktivity, jedovatých látek apod. To může být
příčinou dlouhodobého vlivu na zvýšenou úmrtnost obyvatel.
Měření a možnosti kvantifikace zranitelnosti

Většina prezentovaných modelů pro posuzování zranitelnosti vyjadřuje
přibližně shodný algoritmus podle obecné rovnice
V =  (H, p , f, VM) ,
kde V je zranitelnost (vulnerability);
H … hrozba, činitel nebezpečí (hazard, threat);
P … pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí (probability);
f … četnost (frekvence) iniciující událost závažné nehody
(frequences);
VM … zranitelnost existujících opatření (vulnerability measures).

Triviální způsob měření nabízí kvalitativní hodnocení zranitelnosti podle
podílu ovlivněného obyvatelstva a majetku, např. verbální zranitelnost
je:
malá < 1%; průměrná 1 – 10%; vysoká > 10%.
Konvoluce
ANALYTICKÝ POHLED
Možný dopad a vznik škody různého rozsahu D ve struktuře systému
vedoucí až k úplnému selhání systému F jako následek ohrožení H
definuje podmíněná pravděpodobnost výskytu analyzovaných veličin.
Platí
p(F  D  H) = p(F|D  H) . p(D|H) . p(H) ,
kde je
D … dopad, důsledek, škoda či újma (damage);
F … selhání (failure);
H … ohrožení, hrozba či nebezpečí (hazard);
p … pravděpodobnost (probability);
 …operátor vyjadřující konvoluci.
Operátor “” vyjadřuje konvoluci, protože selhání, důsledek a hrozba
nejsou čísla, ale pravděpodobnostní rozdělení (konvoluce je
matematická operace, která kombinuje sloučením dva signály tak, aby
vznikl signál třetí).

similar documents