Prezentacja_3

Report
Skuteczne wdrażanie prawa Unii
Europejskiej
prof. UŚ Maciej Szpunar
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan wykładu:
1. Przegląd „Wytycznych polityki
legislacyjnej i techniki prawodawczej”
2. Najnowsze orzecznictwo Trybunału w
tym zakresie
3. Zagadnienia szczegółowe:
- publikacja elektroniczna
- wykładani klauzul generalnych
- dyrektywy maksymalne
- sankcje
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozporządzenie Rady nr 216/2013
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie elektronicznej publikacji
Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapewnienie zgodności z prawem UE:
- prawidłowe dostosowanie prawa
krajowego (w tym implementacja
dyrektyw)
- wykładnia zgodna z prawem UE (w
procesie stosowania prawa)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
C-338/06, Komisja p. Hiszpanii:
„konieczność zagwarantowania pełnego stosowania
prawa wspólnotowego zobowiązuje państwa
członkowskie nie tylko do uzgodnienia ich przepisów z
prawem wspólnotowym, ale wymaga również, aby
czyniły one to poprzez przyjęcie przepisów prawnych
mogących stworzyć sytuację dostatecznie konkretną,
zrozumiałą przejrzystą, aby umożliwić jednostkom
poznanie pełni ich praw” (pkt 54)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Praktyka administracyjna i sądowa jako
uzasadnienie niezgodności z prawem UE
C-192/11, Komisja p. Polsce (tzw. dyrektywa ptasia)
C-46/11, Komisja p. Polsce (tzw. dyrektywa
siedliskowa)
„zwykła praktyka administracyjna, która z natury może
być dowolnie zmieniana przez administrację i nie jest
odpowiednio znana, nie stanowi ważnego wykonania
obowiązków transpozycji danej dyrektywy” (pkt 48)
Niewłaściwa praktyka administracyjna i
sądowa przy prawidłowej implementacji
prawa UE
C-109/11, Komisja p. Republice Czeskiej
(pkt 32 i 33)
Konsekwencje braku opublikowania aktu
prawa UE we wszystkich językach:
1. C-161/06, Skoma-Lux
2. C-410/09, Polska Telefonia Cyfrowa
3. C-146/11, AS Pimix
Zakaz powtarzania treści rozporządzeń:
C-539/10 P, Stichting Al-Aqsa:
-„bezpośrednie stosowanie rozporządzeń wyklucza, w braku
odmiennego postanowienia, możliwość przyjmowania przez
państwa członkowskie przepisów mających wpływ na
zakres samego rozporządzenia” (pkt 86)
- „państwa członkowskie nie mogą przyjmować aktów,
które ukrywałyby przed podmiotami prawa wspólnotowy
charakter normy prawnej oraz płynące z niej skutki” (pkt
87)
Zakaz powtarzania treści rozporządzeń:
C-162/99, Komisja p. Włochom
„w celu zapewnienia należytego stosowania prawa
Unii, państwa członkowskie powinny nie tylko
doprowadzić do zgodności prawa krajowego z
prawem Unii, lecz także zapewnić, aby przepisy
krajowe były na tyle zrozumiałe i przejrzyste, aby
podmioty indywidualne miały pełną świadomość
swoich praw w postępowaniach przed organami
krajowymi” (pkt 22)
Brak możliwości uzasadnienia opóźnienia w
implementacji dyrektywy
-C-270/11, Komisja p. Szwecji (pkt 54)
-C-403/11, Komisja p. Hiszpanii (pkt 25)
Wykładnia klauzul generalnych
1. KG poddane właściwości (interpretacyjnej)
prawa krajowego
2. KG poddane właściwości prawa UE:
-KG w przepisach traktatowych i rozporządzeniach
-KG określające zakres obowiązków PCz
-KG zamieszczone w merytorycznych przepisach
dyrektyw
Sankcje w prawie UE
Zasada autonomii proceduralnej
państw członkowskich
Wyjątki:
-Zasada ekwiwalentności
-Zasada efektywności
Sankcje w dyrektywie 2010/31
Art. 12 ust. 2:
Państwa członkowskie wymagają, aby przy okazji wznoszenia,
sprzedaży lub wynajmu budynków lub modułów budynków
świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopię
przedstawiano ewentualnemu nowemu najemcy lub kupującemu
i przekazywano ją kupującemu lub nowemu najemcy.
Art. 27:
Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji
stosowanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie
środki niezbędne do zapewnienia ich egzekwowania.
Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i
odstraszające.
Dyrektywy oparte na tzw. harmonizacji
maksymalnej
1. Dyrektywa 85/374 (C-52/00, C-402/03)
2. Dyrektywa 2005/29
-Art. 4: „państwa członkowskie nie mogą ograniczać
swobody świadczenia usług ani swobodnego przepływu
towarów z przyczyn związanych z dziedziną zbliżoną
niniejszą dyrektywą”
-C-261/07 i C-299/07, C-540/08, C-288/10
Dyrektywy oparte na tzw. harmonizacji
maksymalnej
Dyrektywa 2011/83
Art. 4:
Państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani
wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów
odbiegających od tych, które zostały ustanowione w
niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych
lub łagodniejszych w celu zapewnienia innego poziomu
ochrony konsumentów, chyba że niniejsza dyrektywa
stanowi inaczej.
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents