EKG - aSgbookPHP v1.5

Report
EKG
Tuzaklar ve ilaç etkileri
Dr. Bahri AKDENİZ
Temel EKG Kursu
15 Kasım 2012
Sunum planı
• Kalbi primer olarak etkilemeyen durumlar
– Elektrolit dengesizlikleri
– İlaç etkileri
Hipokalemi
• En yaygın elektrolit
bozukluğu
– Hospitalize hastaların 1/5’i
– Tiyazid kullananaların
%10-50 si
– VF nedeniyle hastane
dışında ressüsite
edilmişlerin yarısında
• Hipokaleminin ekektrofizyolojik
etkileri
–
–
–
–
–
–
İleti hızını azaltır
Efektif RP u kısaltır.
RRR uzatır.
Eksitabiliteyi artırır
Otomatisiteyi artırır
EAD erken after depolarizasyon
Ektopi
Hipokalemi
Repolarizasyon
değişiklişkleri
• T amplitüdünde
azalma
– Geniş, düz T
dalgaları
– U dalgası
• ST çökmesi
Hipokalemi
Repolarizasyon değişiklişkleri
• T amplitüdünde azalma
– Geniş, düz T dalgaları
– U dalgası
• ST çökmesi
İleti defektleri
• QRS uzaması
• AV blok
• QT uzaması
• P dalga amplitüd ve süre uzar
• Ventriküler aritmiler
K: 2.5 mmol/L
– Torsade de pointes, VF
K: 1.6 mmol/L
Hipokalemi
Hiperkalemi
Serum K
(Mmol/L)
Önemli değişiklikler
5.5 – 7.5
Sivri t dalgası
D2-3 V2-V4
LAFB LPFB
7.5-10
1. AV blok
P dalgasının genişlemesi
kaybolması PR uzaması
>10
QRS genişlemesi
(Atipik
dal bloğu; QRS in sadece
terminal bölümünü değil tüm
bölümlerinde olur.
QRS dalgası T dalgası
ile birleşir (sine wave)
preterminal ritm)
Ventriküler aritmiler
asistoli geniş nabızsız
idioventriküler ritm
Hiperkalsemi membran stabilize edici etkileri
ile hiperkaleminin AV ve intravenriküler ileti
üzerine olan etkilerini azaltır.
Hiperkalemi
Hiperkalemi
Hiperkalemi
K: 9 mmol /L
K: 7.9 mmol /L
K: 6.9 mmol /L
Hiperkalemi
Hipokalsemi
• ST segment
ve QT
intervalinde
uzama
Hiperkalsemi
• QT intervalinde kısalma
• Digoksin tehlikeli
– Taşi-bradiaritmi yapabilir.
Tirotoksikoz
EKG Bulguları
• En yaygın Bulgular
– Sinüs taşikardisi
– QRS voltajında artış
– Atrial fibrilasyon
• Diğer Bulgular
– Supraventriküler aritmiler
(prematür atrial aritmiler
PSVT, multifokal atrial
taşikardi, Atrial flutter,
– Non spesifik ST T
değişiklikleri
– Ventriküler extrasistoller
Hipotiroidi
EKG Bulguları
• En yaygın Bulgular
– Sinüs bradikardisi
– QT uzaması
– T düzleşmesi veya
negatifleşmesi
• Diğer Bulgular
– Kalp Bloğu
– Düşük QRS voltajı
– İntraventriküler ileti
defekti
– Ventriküler ekstrasistoller
– 51183178
– 288203
Hipotermi
Hipoterminin EKG bulguları
• Tremor artefaktı
• Düşük ventrikül hızlı AF
• J dalgası (Osborn)
– QRS inişin son ucunda
kubbeleşme – göğüs
derivasyonlarında
• Bradikardi (kavşak)
• PR QRS QT intervallerinde
uzama
• VEV, VT, VF
– Özellikle tekrar ısınma
sırasında VT görülür.
• Asistoli
Dijital toksisitesi
Artefaktlar
Subaraknoid kanama
Derin T negatiflikleri
T dalgasında pseudo-normalizasyon
E=Subakut
anteroseptal MI
RBBB
zemininde
akut MI
Bruggada
sendromu
A= LVH
B=LBBB
C=perikardit
D= Hiperkalemi
Elektriksel Alternans
QRS alternansı
QRS alternansı
Perikardiyal
• Nadiren solunumla, mid prekordial
tamponad
derivasyonlarda
• Kardiyak tamponad
• SVT
T dalga
alternansı
Elektrolit
ST T alternansı
dengesizliği
• Ciddi miyokard iskemisi hiperakut
ST fazı
alternansı
• Konjenital uzun QT sendromu
• Elektrolit dengesizliği
Prinzmetal
angina
KOAH’lı bir hastada yalancı Q dalgası
ATLET KALBİ
Vagal aktivite
• 1. AV blok
2. AV blok
• V1 rSR’ (RV
genişlemesi)
• V5-6 R
voltajında
artış
Brugada sendromu
Aritmojenik sağ ventrikül
displazisi (ARVD)
• V1 epsilon dalgası
• Atipik RBBB
• V1-V4 Negatif t dalgası
• V1-2 QRS süresi V6 dan geniş

similar documents