pranešimas

Report
Inžinerijos mokslų studijų
prieinamumas ir kur mes einame
Alfonsas Daniūnas
Rektorius
VGTU skaičiais
• 12.000 bakalauro, magistro ir daktaro
studijų studentų (10% visų Lietuvos
universitetų studentų)
• 830 visų lygių dėstytojų
• 110 bakalauro ir magistro studijų
programų
• 10 krypčių doktorantūra
• 1994 pirmosios studijų programos anglų
kalba
• 580/400 išvykusių/atvykusių studentų per
2010/2011 mokslo metus
• QS reitingas VGTU 600+ (VU 500+, VDU
600+)
Studijų programų
pasiskirstymas pagal studijų
sritis
I pakopa (bakalauro
studijos):
•Iš viso – 53:
•technologijos mokslų – 37,
•fizinių mokslų – 5,
•socialinių mokslų – 10,
•menų studijose – 1.
Vientisosios studijos:
•Technologijos mokslų – 2.
II pakopa (magistrantūros
studijos:
•Iš viso – 55:
•technologijos mokslų – 39,
•fizinių mokslų – 5,
•socialinių mokslų – 9,
•menų studijose – 1,
•Humanitarinių mokslų – 1.
Studentų skaičiaus
pasiskirstymas pagal studijų
sritis
Lietuvos universitetų
studentų mobilumas
596
600
494
500
400
302
299
300
257
228
200
124
100
185
167
126
116
86
77
58
32
115
23
20
11
76
52
44
39
100
76
30
19
62 55
49
13 2
0
KTU
KU
LKKA
LMTA
LSMU
LZZU
MRU
SU
Išvykstantys
VDA
VGTU
Atvykstantys
VPU
VU
VDU
ISM VEU
LCC
VU TVM
Pasirašyta studijų sutarčių su
universitetais 2012m.
2012 m. bendrųjų pajamų
struktūra (planas), tūkst. Lt
Tiksliniu
finansavimu
gautos lėšos
18.302,5
14,9%
Pajamos už
teikiamas
paslaugas
(nuosavos
lėšos)
32.280,0
26,3%
Parama
175.40
0.1%
Valstybės
biudžeto
asignavimai
72.286,0
58,7%
MTEP finansavimo šaltiniai
Užsakomieji darbai ūkio
subjektams
Užsakomųjų darbų apimties kitimas 2007-2011 m.
Įskaityti užsakomieji MTEP
darbai technologijos mokslų
srityje
2009 m.
Teikta,
tūkst. Lt
Įskaityta po
pirminio
vertinimo,
tūkst. Lt
2767,7
1262,0
2010 m.
2011 m.
Teikta,
tūkst. Lt
Įskaityta po
pirminio
vertinimo,
tūkst. Lt
Teikta,
tūkst. Lt
1941,7
585,8
3846,8
Įskaityta po
pirminio
vertinimo,
tūkst. Lt
Įskaityta po
apeliacijų
657,6
880,4
Įskaityti vykdyti tarptautiniai
mokslo projektai
2009 m.
2010 m.
2011 m.
Teikta,
tūkst. Lt
Įskaityta,
tūkst. Lt
Teikta,
tūkst. Lt
Įskaityta,
tūkst. Lt
Teikta, tūkst.
Lt
Įskaityta,
tūkst. Lt
1.354,7
146,3
1.051,7
185,2
2.013,1
346,68
Įskaityta po
apeliacijų
732,8
Aukštojo mokslo
prieinamumas
Aukštojo mokslo prieinamumo samprata
Bolonijos proceso dokumentuose studijų prieinamumas
suprantamas kaip lygios galimybės patekti, studijuoti ir
įgyti aukštąjį išsilavinimą.
Vidurinis
išsilavinimas
Priėmimas į
Studijos
aukštąją mokyklą aukštojoje
mokykloje
Studijų baigimas
Studijų sričių populiarumas
2012 m. (pagal LAMA BPO)
Pagal pirmąjį prioritetą universitetuose (25094)
Studijų sritis
Stojančiųjų skaičius
Stojančiųjų kiekis, %
Socialinių mokslų
11819
47,1
Biomedicinos mokslų
4560
18,17
Technologijos mokslų
3305
13,17
Humanitarinių mokslų
2502
9,97
Fizinių mokslų
1654
6,59
Meno
1254
5
Valstybės užsakymas
universitetams
Gr.
Nr.
Studijų krypčių grupė
2012 m.
2011 m.
1103
1137
121
127
70
74
1
humanitarinių mokslų studijų sričiai
2
meno studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos krypčių grupei
3
meno studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupei
4
meno studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupei
190
199
5
meno studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupei
140
144
6
socialinių mokslų studijų sričiai (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir ugdymo
krypčių grupes)
1411
1475
7
verslo ir vadybos krypčių grupei
476
604
8
teisės krypčių grupei
237
255
9
švietimo ir ugdymo krypčių grupei
568
740
10
fizinių mokslų studijų sričiai
1295
1335
11
biomedicinos mokslų studijų sričiai (išskyrus medicinos ir sveikatos krypčių grupes)
482
497
12
biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos krypčių grupei
607
626
2275
25,3%
2467
25,4%
8975
9680
13
technologijos mokslų studijų sričiai
Iš viso:
Populiariausių studijų programų (pagal
pirmą pageidavimą) dvidešimtukas
priėmimo pirmojo etapo metu 2012 m.
Universitetas
LSMU
VU
VU
VU
VGTU
VU
VU
VGTU
MRU
LSMU
LKKA
VDU
LSMU
LSMU
MRU
VGTU
VU
VU
MRU
VGTU
Studijų programa
medicina
medicina
ekonomika (Vilniuje)
teisė
kūrybinės industrijos
politikos mokslai
psichologija
transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba
teisė ir muitinės veikla
odontologija
treniravimo sistemos
viešoji komunikacija
farmacija
veterinarinė medicina
viešasis administravimas
transporto inžinerija
skandinavistika (danų, norvegų, švedų k.)
vadyba ir verslo administravimas (Vilniuje)
teisė
architektūra
Finansavimas
Pageidavimų skaičius
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf
658
455
447
407
376
376
287
276
265
251
214
198
191
187
186
180
177
172
170
154
Gimstamumo Lietuvoje
kaita
2012 m.
priėmimas
2020 m.
priėmimas
Profiliavimo įtaka abiturientų
diferenciacijai, 2012 m. (NEC
duomenys),
• Prašymus 2012 m. laikyti valstybinius brandos egzaminus pateikė 44
852 asmenys (2011 metais – 49 609)
• Dauguma jų ketino laikyti valstybinius tris (18 078) arba keturis (13 202)
egzaminus .
• Valstybinius egzaminus laikė:
• Lietuvių kalbos – 25 106
• Užsienio kalbos (anglų) – 18 372
• Istorijos – 18 672
• Matematikos – 16 665 (38 %)
• Informacinių technologijų – 1 770 (4 %)
• Fizikos – 2 997 (7 %)
• Chemijos – 3 085 (7 %)
2012 m. jau nebuvo
• Geografijos – 4 420
mokyklinių egzaminų
• Biologijos – 8 174
Priežastys
(dažniausiai minimos)
•
•
•
•
•
•
•
Sumažėjo matematikų poreikis darbo rinkoje
Didelės matematikos programų apimtys
Mažas matematikos valandų skaičius
Matematika daugeliui „sunkiai įkandamas riešutėlis“
Motyvacijos stoka
„Lengvesniu keliu“ galima įgyti brandos atestatą
Siekia kuo aukštesnių brandos atestato įvertinimų,
mažiausiomis pastangomis
• Pasirengti brandos egzaminams neužtenka lankyti
matematikos pamokas, reikia daug dirbti papildomai, o
dažnai ir samdyti mokytojus
Priežastys
(tikrosios)
• Ne visada suvokiama matematikos ir gamtos mokslų
svarba ugdymo procese
• Geros matematikos žinios reikalingos studijuojant ne tik
fizinius, technologijos mokslus, bet ir mediciną, teisę ir t.t.
• „Didelė“ specializacija vidurinėje mokykloje riboja
pasirinkimo galimybes ilgam laikui
• Visiems privalomi du valstybiniai egzaminai: lietuvių kalba
ir matematika; kiti pasirinktinai
Kur einame ?
• Platus profiliavimas vidurinėje mokykloje sukelia
sunkumus ir apribojimus pasirenkant studijas
• Į „sunkias“ inžinerines studijas ateina per mažai
„gerų“ studentų
• Jau tenka pirmame semestre papildomai mokyti
matematikos, fizikos, chemijos
• Vyksta persiskirstymas (didesnis nei anksčiau)
tarp „l.gerų“, „gerų“, „vidutiniokų“ ir „silpnesnių“
studentų skaičiaus
Ačiū už dėmesį

similar documents