Zendel Rosario M. Taruc mag-aaral

Report
PAGBUO NG ISANG
PROTOTIPONG
SANAYANG AKLAT
PARA SA PAGTUTURO NG
PAGSULAT SA BAITANG
11 AT 12:
TUGON SA K-12
KURIKULUM SA FILIPINO
Final Defense
DLSU, Paaralang Gradwado
Kolehiyo ng Malalayang Sining
Departamento ng Filipino
15 Nobyembre 2014
10:00 a.m.
Zendel Rosario M. Taruc
mag-aaral
Ano ang layunin ng pag-aaral?
Kahalagahan ng Pag-aaral
PAGTUTURO
PAGKATUTO
PANANALIKSIK
Saklaw ng Pag-aaral
 Pagbuo
ng kagamaitang panturo para sa
pagtuturo ng pagsulat sa baitang 11 at 12 sang-
ayon sa K-12 kurikulum sa Filipino
 Pagtataya
pampagtuturo
ng
binuong
kagamitang
Batayang Teoretikal
 Teoryang
Kognitibo
 Teoryang
Psycholinguistics
____________________________
Badayos, Paquito B. (1999). Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika. Grandwater
Publication & Research Publication. Makati ity. Pp. 13-16.
Richards, Jack C. (1995) Understanding Communication in Second Language
Classrooms. Cambridge University Press. Pp. 88, 153.
Krashen, Stephen D. (1987) Principles and Practice in Second Language Acquisition. Prentice
Hall International, U.K. pp. 84, 113, 132-134.
Batayang Konseptwal
Pangangailangan
(Ang K-12 sa Pillipinas; Ang mga naitakdang tunguhin at layunin)
Pagbuo ng Kagamitang Panturo
(Pagpaplano, pagdidiesenyo at pagsulat)
Pagtataya at Ebalwasyon
(Pagsusuri at Pilot Testing)
Rebisyon
(Batay sa resulta ng ebalwasyon, karanasan at obserbasyon)
MODELO NI INGLIS (1975)
Modelo nina Nicholls at Nicholls (1972)
Apat na Yugto sa Pagbuo ng Kagamitang Panturo
1.
Pagpili at eksaminasyon ng mga batayan sa
pagbuo ng k.p.
2.
Ang pagbuo ng kagamitang panturo at
pagsubok nito.
3.
Pagtataya at ebalwasyon.
4.
Fidbak
REBYU SA MGA KAUGNAY
NA LITERATURA
Metodolohiya
Disenyo ng Pag-aaral
 Pagbuo
ng isang Kagamitang Pampagtuturo
para sa Pagtuturo ng Pagsulat sa Baitang 11 at
12 Alinsunod sa K-12 Kurikulum sa Filipino.
 Ebalwasyon
ng
pampagtuturo.
dinesenyong
kagamitan
Nilalaman ng K.P.
Unang Bahagi: Akademikong Pagsulat
Aralin 1 Ang Pagsulat ng Bionote
Aralin 2 Ang Pagsulat ng Talumpati
Aralin 3 Ang Pagsulat ng Reflektibong Sanaysay
Aralin 4 Ang Pagsulat ng Suring-aklat
Aralin 5 Pagsulat ng Interpretasyon sa mga Grapiko
Aralin 6 Ang Pagsulat ng Abstrak
Ikalawang Bahagi: Panimulang Pananaliksik
Aralin 7 Pagsulat ng Konseptong Papel
Aralin 8 Pagsulat ng Bibliograpiya
Ikatlong Bahagi: Pagsulat para sa Pagtatrabaho
Aralin 9 Pagsulat ng Liham Aplikasyon at Resume
Aralin 10 Pagsulat ng Liham sa Pagbibitiw ng Trabaho
Aralin 11 Mga Korenspondensiya at Pormularyo (Form) sa
Trabaho
Framework ng Aralin mula sa Mungkahi
ni Dr. A. Batnag
I. Tungkol saan ang araling ito?
II. Ano ang layunin ng araling ito?
III. Ano ang nalalaman mo?
IV. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Tuklasin
B. Pag-unawa
C. Alamin
D. Pagsasanay sa Pagsulat
E. Karagdagang Gawain
F. Lagumang Pagsusulit
Mga Kalahok sa Pag-aaral

Limang ebalwator / kritik : Dr. A. Batnag, Dr. D.
Espiritu, Bb. J. Casabuena, G. L. Sanchez at G.
Geronimo

Mga Guro para sa Pilot Study: G. Leo
Sanchez, G. Geronimo, Bb. M. Ricohermoso
at ang mananaliksik

Mga mga-aaral ng UST Summer classes sa Fil.
1 at 2, INur8, INur11 at 1Nur7, T.A. 2014.
Lugar at Durasyon ng Pilot Testing
 Unibersidad
ng Sto. Tomas, Gusali ng Arts
& Letters (Summer Classes sa Filipino 1 at
2, April – May 2014)
 UST
Kolehiyo ng Narsing, Unang Semester,
Agosto – Oktubre, 2014)
Instrumento

Instrumento para sa Pagtataya ng mga
Teksbuk at iba pang uri ng kagamitang
Pampagtuturo ng UST, Opisina ng Bise Rektor
– Textbook and Learning Materials committee
(TLMC).
* pp. 36-39
Resulta ng Pag-aaral /
Ebalwasyon
Resulta ng Pagtataya sa K.P. para sa
Filipino 11 at 12
36.8
Nilalaman (40 pts.)
29
21.4
Mga Gawain sa Pagkatuto (25 pts.)
16.33
13.6
Format at Organisasyon (15 pts.)
Ika-2 Ebalwasyon
10.6
Unang Ebalwasyon
16
Wika at istilo (20 pts)
15
87.8
Kabuuan (100 pts)
71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Resulta ng Ebalwasyon
I. Nilalaman
Una
Ikalawa
a. Saklaw (5 pts)
3
4.8
3.3
5
3
4.6
d. Orihinalidad (5
pts)
4.6
4.6
e. Kawastuan ng
impormasyon (5pts.)
3.3
4.2
f. Sanggunian (5 pts.)
4.3
4.6
g. Trato sa aralin (5
pts.)
4
4.6
h. Pagpapahalaga
(5 pts)
3.3
4.4
Kabuuan (40 pts.)
29
36.8
b. Kabuluhan (5 pts.)
c. Presentasyon ng
aralin (5 pts.)
Resulta ng Ebalwasyon
II. Mga Gawain
sa Pagkatuto
Una
Ikalawa
a. Kakayahan
3
4.3
3.4
4.3
16.33
21.4
b. Baryasyon
sng mga
Gawain
Kabuuan
(25 puntos)
Resulta ng Ebalwasyon
III. Format at
Organisasyon
Una
Ikalawa
a. Pagkakasunudsunod ng aralin (5
pts)
3.6
4.6
b. Visual aids at
illustrasyon (5 pts)
4.3
4.4
c. Kabuuan ng K.P.
(5 pts.)
2.6
4.6
10.6
13.6
Kabuuan (15 pts)
Resulta ng Ebalwasyon
IV. Wika at Istilo
Una
Ikalawa
a. Gramatika (5 pts.)
3.6
3.6
b. Kaangkupan ng
salita (5 pts)
3.6
3.8
c. Kaangkupan ng
wika(5 pts.)
4
4.4
d. Pagpapaliwanag
sa mga teknikal na
salita (5 pts)
3.6
4.2
Kabuuan (20 pts)
14
16
Fidbak
1. Interesting ang mga paksang pinili sa mga modyul na ito. Sadyang
mapapakinabangan ng mga gagamit.
2. Kapaki-pakinabang ang k.p sa mga tiyak na gagamit.
3. Nagkaroon ng mga pagtalakay sa bawat bahagi ng aralin gayundin sa paggising sa
kanilang iskema ukol sa paksa.
4. Ang mga patnubay na halimbawa ay magsisilbing gabay sa mga mag-aaral sa kanilang
pagsulat.
5. Pedagohikal ang buong materyal at nakapag-deliver ng inaasahang output para sa
kasanayan at kakayahan ng mag-aaral.
6. Nagkaroon ng masinop na koleksyon at seleksyon ang may-akda para sa mga
halimbawa ng sulatin.
rum hanggang sa kanilang magiging working environment.
Fidbak
7. Instraksyunal din upang matagumpay na makapag-establish ng ugnayan sa
loob at labas ng akademiya sa ngalan ng lifelong learning skills.
8. Binabati ang may-akda sa matagumpay na paglalapat ng mga
mungkahing rebisyon.
9. Awtentiko, praktikal at makabuluhan ang mga gawain at madaling
unawain.
10. Isang magandang pag-aralan sa ngayon ay ang pagbuo ng k.p. para sa
K-12 at napatunayan ito ng mananaliksik.
11. Mainam ang mga napiling aralin: Akademikong Pagsulat, Panimulang
Pananaliksik at Pagsulat para sa Pagtatrabaho.
12. May mga baryasyon ng gawain upang tiyak na makasulat ng iba’t ibang
teksto at anyo.
Mungkahi
1. Bumuo ng tiyak na disenyo (framework) na magtatahi mula sa talakayan
hanggang sa pagsasanay at huling gawain.
2. Maglagay ng mga posibleng sagot sa bandang likuran ng modyul upang
makatulong sa pagwawasto ng mga mag-aaral.
3. Gawing tiyak, self guided ang mga panuto upang lubos na maging
independent ang pagsagot ng mga mag-aaral.
4. Magpokus hindi lamang sa pagtatrabaho pati na rin sa pagnenegosyo.
5. Iwasto ang ilang typographical errors at gramatika.
6. Dapat maging konsistent sa lahat ng bahagi ng papel.
7. Kung may mga tiyak na salin sa Filipino, isalin.
8. Isa-isahin ang bawat pahina bago isapinal ang lahat.
Fidbak ng mga Guro mula sa Pilot
Testing
• Ang mga aralin na pinasagutan ay:
1. Ang Pagsulat ng Pamanahong Papel
2. Mga Korespondensiya
3. Pormularyo sa Trabaho
4. Pagbibigay ng Interpretasyon sa mga Larawan at Grapiko
5. Pagbuo ng Bibliograpiya
6. Pagsulat ng Bionote
7. Reflektibong Sanaysay.
• Katanggap-tanggap tungo sa mahusay ang sanayang aklat.
• Natugunan nito ang pagtuturo ng pagsulat sa larangang akademik
at ang kahingian ng DepEd para sa lifelong learning at mapanuring
pag-iisip.
Fidbak ng mga Guro mula sa Pilot
Testing
• Madali nasundan ng mga mag-aaral ang uri / anyo ng sulatin dahil
may 2 – 3 mga halimbawa.
• Kawili-wili ring sagutan ang pagbibigay
interpretasyon sa mga
grapiko dahil madali at interesting ang mga ilustrasyon.
Puna
1. Dahil zeroks, malabo ang printing ng p. 40, 45, 46 at 79 at ang
ilang mga ilustrasyon.
2. May ilang pahina na misplaced, nauna ang aralin 6 sa aralin
3.
3. Magkaroon ng tiyak na framework sa bawat aralin.
4. Mas angkop sa format ng sanayang aklat imbis na modyul
sapagakat self contained ang modyul.
Puna
5. Medyo nakulangan ng oras upang talakayin ng buo at
kumpleto ang pagsulat ng pamanahong papel.
6. May mga typographical errors na dapat pang isaayos.
7. Hindi gaanong sinagutan ng mga mag-aaral ang mga
pagsasanay sa pagsulat ng pamanahong papel dahil
nahahabaan sila.
8. Mahusay at buong-buo ang aralin sa pagsulat ng talumpati,
bionote at reFlektibong sanaysay. Madali itong natugunan ng
mga mang-aaral.
Kongklusyon
1. Kulang sa mga tiyak na deskripsyon ang competency standardas na
inilabas ang DepEd upang maging ispesipiko ang mga kakayahan
na dapat linangin at taglayin ng mga nasa senior years.
2. Walang ganung karaming aklat na nakalimbag sa Filipino para sa
pagtuturo ng pagsulat / pagbuo ng kagamitang pampagtuturo.
Kung meron man nasa Inggles at limitado rin sa mga silid-aklatan ng
malalaking unibersidad gaya ng UP, UST at DLSU.
3. Isyu sa pagbuo ng k.p. ay ang istandardisadong pagtataya para sa
lahat ng k.p. na ipinagagamit sa buong bansa, publiko man o
pribado paaralan.
Kongklusyon
4. Hindi kayang taglayin ng isang k.p. nang ganap at buo ang lahat ng
pangangailan ng mag-aaral sa pagsusulat.
5. Naging kalakaran na sa pagbuo ng k.p. na napakaraming mga
gawain at karaniwang hinahanap ito ng mga nagsusuri. Ngunit sa
isinagawang pilot study hindi lubos na nagagamit ang mga gawaing
inilatag ng aklat dahil sa:
6.1. kakulangan sa oras
6.2. marami nang ginagawa ang estudyante
6.3. marami na ring ginagawa ang guro para gawin ang lahat
ng ipinagagawa at sa kalaunan siya rin ang magtse-tsek.
Rekomendasyon
Sa Pagtuturo at Pagbuo ng Kagamitang
Pampagtuturo
Sa Larangan ng Pananaliksik
Pasasalamat
Maraming-maring salamat po sa mga ss. na indibidwal:
1. Dr. Lakangiting Garcia, Tagapayo
2. Dr. J. Mangahis, Dr. R. Buban, Dr. Taylan, Dr. R. Aranda, Dr. R. Madula,
Dr. F. Ganaban, Paneliststs na nagbigay ng Ideya at nagsilbi ring mga
mentor.
3. Dr. A. Batnag, Dr. D. Espiritu, G. l. Sanchez, G. G. Vergara, Bb. J.
Casabuena, mga Evaluators at kalahok sa pilot study
4. Dr. E. Hibek, Bb. M. Ricihermoso, Dean Maravilla,, at iba pa
5. Sa aking pamilya at kaibigan
Salamat po sa Pakikinig

similar documents