Maritha Markusson

Report
LANDSTING
KOMMUN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus
Specialiserad
vård
Ort
Med
etc.
Vårdcentral
Läkare
Dsk
SG
AT (ej Ösd)
Eget
boende
Kommunalt boende
Dsk
AT
SG
Något mer än 50 % av
kommunerna har även
övertagit hemsjukvårdsansvaret för det egna
boendet. (Östersund)
(Sjuksköterska (dsk),
arbetsterapeut, sjukgymnast)
Ssk
AT
SG
1992 övertog
kommunerna hälso- och
sjukvårds ansvaret för
den tidigare s.k.
långvården
Beslut om boende, hjälpinsatser i hemmet, ledsagning
etc. sker i kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Hälso- och sjukvårdslagen kommun och landsting (HSL)
Jämtlands län - mitt i
Skandinavien
• 49 443 km2
• ca128 000 invånare
• 2,6 invånare/ km2
(riket 21,7 invånare/ km2)
• 8 kommuner
• Länsbokstav Z
• Högsta fjäll: Helags 1 796 m ö h
• Landshövding: Britt Bohlin
Östersund - en av åtta
kommuner i länet
Östersunds kommun
Areal: 2 517 km2
varav 2 222 km2 land
och 295 km2 vatten
•Vad är de största utmaningarna i att satsa på
hemrehabilitering/ett rehabiliterande
arbetssätt?
•Hur får man medarbetarna med?
•Var finns fallgroparna?
•Vilka är nyckelpersoner?
•De viktigaste framgångsfaktorerna?
REHABILITERING
Insatser som skall bidra till att en person
med förvärvad funktionsnedsättning utifrån
dennes behov och förutsättningar
återvinner eller bibehåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda villkor
för ett självständigt liv och ett aktivt
deltagande i samhällslivet
Specifik-/vardagsrehabilitering
Specifik rehabilitering
är relaterad till och kräver kunskap
inte bara om människans normala
funktioner utan också om den
aktuella sjukdomen, skadan och
den behandling/träning som
utvecklar, återvinner och
bibehåller funktions- och
aktivitetsförmåga. Specifik
rehabilitering utförs av
arbetsterapeut och/eller
sjukgymnast.
Vardagsrehabilitering
(allmän rehabilitering)
är oberoende av sjukdom och
medicinsk behandling. Arbetet
utgår från ett rehabiliterande
förhållningssätt. Planering och
utförande sker på ett sådant sätt
att brukaren ges möjlighet att
bibehålla funktions- och
aktivitetsförmåga.
Vid överlåtelse av arbetsuppgifter
till annan personal sker detta
genom delegering och/eller
ordination.
(SoL)
(HSL)
• Biståndshandläggning i teamarbete – ansvarig för beslut om
hjälp i hemmet
•Vård- och omsorgsplanering – Uppföljning med teamet och
brukaren. Planering av insatser och utförande
• Riskbedömning
• Bostadens anpassning
• Uppdrag – Prioriteringar
• Hela teamet tränar
HUR MYCKET ENERGI FÅR EN
AKTIVITET TA I FÖRHÅLLANDE TILL
VAD SOM GER ENERGI ATT LEVA
Fysisk – ansträngning
Psykisk – lyckas, misslyckas, värdighet
Meningsfullhet – nytta
VAD GER?
MOTIVATION OCH TRO PÅ EGEN FÖRMÅGA
UPPDRAG
•
Brukarens behov ska tillgodoses med utgångspunkt av den gemensamma värdegrunden
•
Rehabilitering i kommunen ska vara ett brukarorienterat utvecklingsarbete över
huvudmannagränserna
• Ansvaret för att ett rehabiliterande förhållningssätt
utvecklas och bibehålls ligger hos all personal
• Nyckeltal för kommunresurs 1,0 AT/SG per 300 personer
65 år och äldre varav fördelning till SÄBO 0,8% per
person på särskilt boende (plejecenter)
PRIORITERINGSORDNING - ingående grupper
1. Personer som nyaktualiseras efter en sjukhusvistelse och bor i sitt
eget hem
2. Personer som nyaktualiseras efter en sjukhusvistelse och bor på ett
äldreboende
3. Personer som bor i sitt eget hem och har hjälp i hemmet
4. Personer som bor på ett äldreboende
5. Personer som bor i sitt eget hem och endast har behov av AT/SG
6. Anhöriga som vårdar en närstående
7. Personer som vårdas i livets slut
ETT REHABILITERANDE ARBETSSÄTT
kräver ett
REHABILITERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT
som förutsätter
ETT FUNGERANDE TEAMARBETE
Hemteam
• Innefattar all personal organiserad inom
en enhet med uppdrag att besluta om eller
utföra hemtjänst, utföra specifik
omvårdnad och specifik rehabilitering samt
ledning för den personal som utför
hemtjänstinsatser.
(År 2000)
OMVÅRDNAD
är insatser som syftar till att hjälpa och
stödja en person att planera och
genomföra handlingar som hör till det
dagliga livet i syfte att förebygga
ohälsa/sjukdom, förbättra hälsa/friskhet,
återställa och bibehålla hälsa/friskhet samt
minska lidande och ge möjlighet till en
värdig död.
Omvårdnad
Specifik omvårdnad
Allmän omvårdnad
är relaterad till och kräver kunskap
inte bara om människans normala
funktioner utan också om den
aktuella sjukdomen, skadan och
den behandling som förebygger,
förbättrar, återställer och
bibehåller hälsa/friskhet.
är oberoende av sjukdom och
medicinsk behandling.
Specifik omvårdnad utförs av
sjuksköterska/distriktssköterska.
(HSL)
(SoL)
Socialtjänst – omsorg
Insatser som ska tillgodose grundläggande behov av
TRYGGHET, GEMENSKAP, MENINGSFULLHET och
AKTIVITET.
(Arbetet utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. Planering och
utförande sker på ett sådant sätt att brukaren ges möjlighet att
bibehålla funktions- och aktivitetsförmåga. )
”VARSTUNDSAKTIVERING”
Omvårdnad, omsorg och
rehabilitering
Alla yrkesgrupper och professioner har ett
ansvar för och arbetar med omvårdnadsomsorgs- och rehabiliterande insatser.
Professionerna har olika huvudansvarsområden för att förbättra och bibehålla
hälsa, stödja oberoende och för varje
individ främja vad som upplevs vara ”ett
gott liv.”
ATT ARBETA I TEAM
• Organisationen påverkar
• Kräver ett tydligt ledarskap
–
–
–
–
”Teamledare”
Ledning för socialtjänst
Ledning för omvårdnad
Ledning för rehabilitering
• Samsyn på uppdrag / ansvar
•Vad är vardagsrehabilitering?
•Vem har ansvaret för att leda ett rehabiliterande arbetssätt hos
hemtjänstpersonalen?
•Hur säkerställs att personalen arbetar på ett likartat sätt i
viktiga aktiviteter för brukaren?
•Vem har ansvaret för att följa upp att det rehabiliterande arbetet
fungerar?
•Hur sker uppföljningen?
•Hur ser ni på arbetsterapeutens och sjukgymnastens ansvar för
att leda?
•På vilket sätt kan de leda ett rehabiliterande arbetssätt?
•Vad är chefens ansvar för att leda rehabiliteringen och/eller
skapa förutsättningar för arbetsterapeuter/sjukgymnaster att
leda?
Hälso- och sjukvård / Socialtjänst
(egenvård)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Närheten till personalgruppen
Arbetsgruppens kompetens
Tydlig ledarskap (socialtjänst / hälso- och sjukvård
Kvalitet och förekomst av social dokumentation
Fungerande kontaktmannaskap
Erfarenhet hos leg. personal
Arbetsuppgiftens varaktighet och förändring
Kommunens ersättningssystem
Organisation och gränssnitt
Tala om för mig och jag glömmer
Visa mig och jag minns
Gör mig delaktig och jag förstår
HSL/SoL
Ordinera Instruera
Egenvård
Utveckla återvinna
funktion/förmåga
VOP
Brukarens mål
Min plan (rehabplan)
Att kunna gå
Mitt mål
Delmål
Delmål -professionens
mål
Genomförandeplan
Beskrivning av hur träna
överflyttning från säng till
rullstol
Självständig överflyttning från
säng till rullstol
Bibehålla funktion/förmåga
MÅL - AT/SG
Att kunna gå
självständigt
inomhus med
rullator
MÅL - DSK
Genomförandeplan
Hud –
bibehålla
smidighet
MÅL
-hur stödja självständigt
gående
(hjälpmedel,balansträning,
skor, fotvård etc.
HSL/SoL
Ordinera Instruera
Egenvård
Vård- och
omsorgsplanering
[email protected]
[email protected] (1/9)
072-72 210 15

similar documents