Geometrický plán a elektronický podpis – P

Report
Geometrický plán
a
elektronický podpis
Petra Smíšková
Ověřování výsledků zeměměřických činností
v elektronické podobě
Legislativa počítá s listinami v el. podobě
Zavedení-důvody:
• Možnost vzdálené komunikace KP s vyhotovitelem GP–WS
GP
• DMS Document Management System ČÚZK- zavedení jednotného systému práce s dokumenty
v elektronické podobě, včetně archivace digitálních
dokumentů v rámci resortu ČÚZK a poskytování této funkce
ostatním informačním systémům – konec skenování nových
GP a ZPMZ
• Dokumentace a archivace – úspora archivačních prostor
• Sdílení dokumentů a poskytování dat
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
2
Legislativa
Postupuje se podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb (ve znění
zákona 257/2013 Sb.)
• (5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v
elektronické podobě se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek
zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše
uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na
kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje
podle odstavce 4 písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným časovým razítkem.
Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít
platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.
• (4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí
textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.". K textu
se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků
zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk
razítka se státním znakem, jehož obsahem je
a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,
b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u
příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 1,
c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
3
Legislativa
Postupuje se podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb. (ve znění
zákona 257/2013 Sb.)
• (7) V případě, že geometrický plán byl vyhotoven v elektronické podobě,
může fyzická osoba s úředním oprávněním vyhotovit jeho stejnopis v
listinné podobě.
• Šíře možností uplatnění kvalifikovaného certifikátu pro potřeby ÚOZI
formálně odpovídá užití klasického razítka při ověřování výsledků v listinné
podobě. Certifikát musí být vydaný ÚOZI, nelze ověřovat výsledky
zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu nebo
jinou fyzickou osobu.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
4
Legislativa
Forma ověřování výsledků zeměměřických činností – definuje
§ 18 vyhlášky č. 31/1995 Sb.
(5) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením
textového souboru obsahujícího text podle § 16 odst. 4 zákona,
datum a otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky,
vytvořené pomocí hašovací funkce, k němuž připojí úředně
oprávněný zeměměřický inženýr zaručený elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a tento
kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát použitý pro účely
ověření výsledků musí obsahovat jméno a příjmení úředně
oprávněného zeměměřického inženýra, číslo položky, pod kterou je
veden v seznamu Úřadu, a rozsah úředního oprávnění podle § 13
odst. 1 zákona.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
5
Forma ověřování výsledků zeměměřických
činností
Geometrický plán se ověřuje tzv. interním elektronickým
podpisem a časovým razítkem, ostatní výsledky
zeměměřických činností tzv. externím elektronickým
podpisem a časovým razítkem postupem podle § 18 odst. 5
a 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Při ověřování se použije
hašovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256),
hašovací algoritmus pro vyhotovení otisků souborů se řídí
stanoveným formátem textového souboru.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
6
ZPMZ v elektronické podobě
K ověření výsledku zeměměřické činnosti je možné využít program KDirSign, který byl
vyvinut pro potřeby katastrálních úřadů a odpovídá tak podmínkám užití v resortu
ČÚZK.
Formát a označení výsledků zeměměřických činností upravuje bod 18. katastrální vyhlášky.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
7
ZPMZ v elektronické podobě
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
8
ZPMZ v elektronické podobě
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
9
ZPMZ v elektronické podobě
Formát textového souboru
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
10
GP v elektronické podobě
Pro potvrzení GP lze využít např. program JSignPdf.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
11
GP v elektronické podobě
název souboru např. 782319_GP_00195.pdf
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
12
GP v elektronické podobě
Potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
13
Děkuji za pozornost.
21.10.2014
Geometrický plán a elektronický podpis
14

similar documents