Aort Kapak Hastalıkları

Report
AORT KAPAK HASTALIKLARI
Doç. Dr. Namık kemal Eryol
Kardiyoloji ABD
Yılmaz Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi
Aort Darlığı
Anatomik
Valvuler
Supravalvüler
Valvüler
Etyoloji
Konjenital
Edinsel
Konjenital Aort Darlığı
• Üniküspid
• Biküspid
• Triküspid
Edinsel Aort Darlığı
Edinsel AD Etyoloji
• Paget hastalığı
• Terminal dönem böbrek hastalığı
• Okronozis
• Romatoit Artrit
Fizyopatoloji
Ciddi AD tanı
• Ortalama transvalvuler basınç garadiyenti >50 mmHG
• Aort kapak alanı<0.8 cm2
– Kapak alanına gere
• Ciddi <0.8
• Orta <1-1.5
• Hafif 1.5-2
Semptomlar
• Anjina
• Senkop
• Dispne
• Genellikle 5. 6. dekatta ortaya çıkarlar
Anjina pektoris
•
•
•
•
Sol V oksijen ihtiyacının artması
Oksijen sunumunun azalması (kompresyon)
Koroner arter hastalığı ile birliktelik
Kalsiyum embolileri
Senkop
• Yetersiz kardiyak output
• Baroreseptör malfonksiyonu (SV
basıncının aşırı artışı)
• VF
• AF
• AV tam blok (kalsifikasyon)
Dispne
• Geç dönemde kalp yetmezliğine bağlı
Survi
Anjina 5 yıl
Senkop 3 yıl
Dispne 2 yıl
Fizik Muayene
Tanı
• EKG
• TELEKARDİYOGRAFİ
• EKOKARDİYOGRAFİ
• Ciddi AD’lilerin %85’inde EKG’de SVH
• Değişik derecelede AV blok
Aort Darlığı EKG
SV Hipertrofisi V1 S+ V6 R = >35mm
Aort Darlığı EKG
SV hipertrofisi strain- ST-T değişiklikleri
Sol kalp kateterizasyonu
Ayırıcı Tanı
• Aort sklerozu
• MY
• VSD
• IHSS
• Pulmoner darlık
• Aort yetmezliği
Medikal Tedavi
• Ağır fiziksel egzersizden kaçın
• İE profilaksisi
• Yıllık gradiyent artışı 4-8 mmHG, 2 yılda bir
takip
• Ciddi AD komorbid hastalık nedeniyle tedavi
edilemiyorsa kalp yetmezliği gibi tedavi Beta
bloker dikkatli ol
Aort Darlığında Tedavi
Aort Darlığında Tedavi
Cerrahi
• Semptomatik ciddi AD
• Bypassa gidecek ciddi AD (Asemptomatikte olsa)
• Diğer kapaklara müdahale edilecek ciddi AD
Aort yetmezliği
• Aort kapağının primer hastalığı
– Romatizmal ateş (en sık)
– Kalsifik AD ile birlikte AY
– İE
– Biküspid Aort kapağı (AD+AY)
– Aort kapak prolapsusu (geniş VSD’lerde)
– Kapağın miksomatöz proliferasyonu
– Ablasyonunu komplikasyonu
– Prostetik kapakların yapısının bozulması
Nadir AY nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tek komissürlü kuadriküspid kapak
SLE
Ankilozan spondilit
Romatoit artrit
Jacoid artropatisi
Takayuşu hastalığı
Whipple hastalığı
Crohn hastalığı
İştah kesici ilaçlar
Aort kökü hastalığına bağlı AY
nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çıkan aortun dilatasyonu
Dejenaratif aort dilatasyonu
Aortun kistik media nekrozu
Aort disseksiyonu
Osteogenezis imperfekta
Sifilitik aortit
Ankilozan spondilit
Behçet
Psöriyatik artrit
Polikondrit
Dev hücreli artrit
Sistemik HT
İştah kesici ilaçlar
Akut AY nedenleri
• İE
• Aort disseksiyonu
• Künt göğüs travması
• Balon valvotomi
Fizyopatoloji
Fizyopatoloji
Kronik Ciddi AY de FM
 deMusset’s bulgususign: Her sistolde başın sallanması
pulsation
 Corrigans’s pulses: “Pistol shot” femoral arter üzerinde
tabanca sesi
 Mueller’s sign: Uvulanın pulsasyonu
 Duroziez’s sign: Femoral arter üzerine stetekop
konularak proksimala basınca sistolik distale basılınca
diastolik üfürüm
 Quincke’s pulses: Tırnak yatağında kapiller pulsasyon
 Becker’s sign: Retinal atyerin ve pupillerin pulsasyonu
 Hill’s sign: Popliteal KB KB > 60 mmHG brakiyal KB
Tanı
• EKG
• Telekardiyografi
• Ekokardiyografi
• Kalp kateterizasyonu
Ayırıcı Tanı
• AD
• Pulmoner yetmezlik
• MD (Austin flint üfürümü nedeniyle)
• PDA
Medikal Tedavi
•
İE profilaksisi
•
Ağır egzersizlerden kaçın
•
Dijital diüretik
•
Tuz kısıtlaması
•
Vazodilatör tedavi
• Kalp yetmezliği gelişenlerde
• AVR yapılamayanlarda
• Asemptomatik ciddi AY
• AVR sonrası sol V disfonksiyonu varsa
• HTsi olan asemptomatik hastalar
Ciddi Aort Yetmezliğinde Cerrahi
Tedavi
Ciddi Aort Yetmezliğinde Cerrahi
Tedavi

similar documents