Slayt 1

Report
TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ
KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri
 İŞKUR’da yeni bir dönemin kapısını açan ve herkesin bir
danışmanı olması hedefiyle planlanan 4 bin iş ve meslek
danışmanı alımı, 2012 yılı itibarıyla kademeli olarak
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
2
İşverenlere yönelik faaliyetler
Düzenli olarak işyeri ziyaretleri
Eleman ihtiyacının tespiti
Personel alımında ön eleme yapma imkanı
İşe yerleşenlerin işe uyumunun takibi
3
TORBA YASA VE İŞVEREN TEŞVİKLERİ
Sayılı Kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği
01.03.2011 tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan
her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör
işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin;
 İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları,
 Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave
olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla,

Prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten
itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 6111
4
İlgili maddede belirtilen destek unsuru ve sigorta primleri
indirim süresi şöyledir:
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından
büyük kadınlardan;
1- Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,
2- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye
İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler
için 36 süreyle,
3- Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretim mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumu’nca
düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan yanı vasıfsız
işçiler için 24 ay süreyle,
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt
bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,
5
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı
işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
(hizmet akdiyle SSK’lı olarak) kapsamında çalışmakta iken, 01/03/2011
tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik
eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine
girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları
halinde 6 ay süreyle,
işçilerin sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta
primleri işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan
karşılanacaktır.
6
 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını
yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı
işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması
şarttır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya
ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış
ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden
yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu prim indirimi
hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.
7
4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş
Uygulaması Kullanım Kılavuz
a)Uygulamaya Giriş
8
b)Ana Ekran Fonksiyonları
9
c)İnceleme Ekranı Fonksiyonu
10
d)Sihirbaz Adımları
1.
2.
11
3)
4)
12
5)
6)
13
e) Yeni Form Oluşturma ve Eski Form Görüntüleme İşlemleri
14
TEŞEKKÜRLER
ESRA HAYAL
İş ve Meslek Danışmanı
TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim :
44 İ Ş K U R
44(4 7 5 8 7)
Dahili-117
E-mail: [email protected]
15

similar documents