A külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények

Report
Készítette: Rakmányi Krisztina





Mindennapi pénzügyek szerves része
Legelterjedtebb fizetési mód:
bankszámlaalapú átutalás
Az átutalás a fizető fél rendelkezése alapján
végzett pénzforgalmi szolgáltatás, fizető fél
számláját a kedvezményezett javára
megterhelik
Belföldi fizetési forgalom:átutalások csak a
Magyar Köztársaság határain belül
Nemzetközi fizetési forgalom: Mo. határain
kívül nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások
(forint-deviza átutalás)
2




Tranzakció:
azonos- eltérő devizanemű számlák
Sürgős / „normál” átutalás
Eseti / rendszeresen ismétlődő megbízás
Irányulhat: bankból másik belföldi / külföldi
bankba (kimenő átutalás, importfizetés),
belföldi hitelintézettől bankba érkező deviza
/ külföldi banktól érkező forint-devizafizetés
(bejövő átutalás, exportfizetés)
3


A megbízás benyújtásától a jogosult
számlájának jóváírásáig tartó folyamat
Technikai lépések:
Átutalás
indítása
Bankközi
tranzakció
végrehajtása
Átutalás
indítása
Ügyfél
azonosítása
Ügyfélszámla
jóváírása
Elszámolási
rendszer
Aláírás
vizsgálata
Fedezet
vizsgálata
Bankközi
tranzakció
indítása
4




Fizetési műveletet a felek által megállapított
devizanemben kell teljesíteni
Forint átutalás akkor lehetséges, ha a
kedvezményezett számláját vezető bank
kezel forint számlákat
Deviza átváltása másik devizára
Az ügyfél megbízza a bankot, hogy számlája
terhére szerezze be a szükséges devizát
◦ közvetlen: EUR/HUF
◦ közvetett : EUR-t váltunk CHF-re, és közben
HUF-ra
5




Legtöbb bankban az átutalást a fiókok
indítják
Központ hat. meg, mely bankokon,
számlákon keresztül fog mozogni a pénz,
míg a kedvezményezetthez ér
Ha konverziót kell végrehajtani, teljesítés
határideje meghosszabbodhat
Közvetlen összekötetéssel nem rendelkező
bankoknál közvetítő bankot kell bevonni, ami
a tranzakciót drágítja, az időt hosszabbítja
6




EK irányelv maximálisan 1 napos teljesítési
határidőt ír elő átutalásra, beszedésre stb.
(legfeljebb 3 munkanapos határidőben is
megállapodhatnak a fizető fél és bankja)
Csak a banki munkanapok számítanak bele
Banki munkanapokon belül: kezdő-záró
időpont  ügyfelek számára közzé kell tenni
Euró övezeten kívüli tagállamokban történő
átutalás esetén max. 4 üzleti munkanap
7



Bankok azonosítására szolgáló kód
Nemzetközi bankközi ügyintézés
Kód felépítése: 8/ 11 karakter
◦ 4 karakter hat. meg a bankot
◦ 2 karakter: országkód
◦ 2 karakter: hely azonosítása
◦ 3 karakter: bankfiók
◦ Ha 8 karakter: központi székhelyről van szó
8



Indító számlát és a kedvezményezett számlát is a
bankcsoport valamely tagja vezeti
Konverzió nélküli
Teljesítés akár néhány órán belül
SEPA



Olyan földrajzi terület, melyben nincs különbség
belföldi és tagországok közötti fizetési
műveletek között
Euro fizetési forgalom lebonyolításához elegendő
egy bankszámla és egy bankkártya
Egyre több magyar bank biztosítja ügyfelei
részére
9





A bankok nem csak kimenő, hanem bankba
érkező átutalási megbízásokkal is
foglalkoznak.
Bejövő tételek elektronikusan érkeznek a
GIRO, VIBER vagy SWIFT rendszereken
Leggyorsabb, ha adott összeget konverzió
nélkül kell jóváírni
Ha konverzióra van szükség, min.2
munkanap
Max. 3 munkanapon belüli elszámolás
engedélyezett
10

Papíralapú átutalási megbízás, országok
közötti átutalás is végezhető, ehhez
szükséges a nemzetközi számlaszám.
Kedvezményezett
Kedvezményezett állítja ki és számlával
elküldi a kötelezettnek.
Kötelezett
Kötelezett leellenőrzi az adatokat,
kitölti a hiányzó részeket, eljuttatja a
bankjához.
Bank
STP
11



Használata elősegíti az Európán belüli
nemzetközi fizetési ügyletek pontos, gyors,
hatékony, költségkímélő lebonyolítását
Azonosítja a különböző országokban
működő hitelintézet által vezetett
bankszámlát
Kód felépítése:
◦ Első két karakter: ország azonosító kódja
◦ Köv. 2 karakter: ellenőrző szám
◦ További 16 karakter: belföldi pénzforgalmi
jelzőszám
12



Partnerek egymással szemben pénzügyi
bizalommal rendelkeznek
Tárgya lehet: váltó, csekk-követelés
A megbízott arra vállalkozik, hogy megbízója
helyett a követelést beszedi.
Beszedési megbízások
Benyújtott okmányok szerint
Sima / okmányos beszedvények
Fizetés időpontja szerint
Látra szóló /halasztott inkasszó
Bank szerepe alapján
Export /import beszedvények
13



Olyan értékpapír, melyben a csekk kibocsátója
utasítja a bankját, hogy a csekkben megjelölt
összeget fizesse ki a csekk
kedvezményezettjének.
Kp-t helyettesítő fizetési eszköz,
csekkszámlaszerődés szükséges, a
számlatulajdonos pénzt helyez el a
bankszámláján.
Bemutatásra előírt határidő a csekk kiállítási
napjával kezdődik
◦ 8 nap: kibocsátás-fizetés azonos országban
történik
◦ 20 nap: kibocsátás-fizetés más országban, de
azonos kontinensen történik
◦ 70nap: minden más esetben
14

Bemutatóra szóló:
◦ Forgatható, nincs kedvezményezett, annak teljesítik
a kifizetést, aki benyújtja

Szólhat megnevezett személyre:
◦ Nem forgatható, kizárólag annak fizetik ki, akinek a
nevére szól

Bankcsekk:
◦ Bank fizetési ígéretet tesz

Utazási csekk:
◦ Külföldi utazáskor használatos, fix címletű, valutát
helyettesíti,kedvezményezett 2x írja alá a csekket, a
csekkfüzet átvételekor ill. csekk beváltásakor
átvevő személy előtt
15

Meghatározott pénzösszeg később esedékes
fizetésére vonatkozik / felszólítást tartalmazó
forgatható értékpapír
Saját váltó
 Kiállítója fizetési ígéretet tesz, hogy a
feltüntetett összeget megjelölt helyen és
időben megfizeti.
Idegen váltó:
 Kibocsátó egy másik személyt szólít fel, hogy
feltüntetett kedvezményezett részére az
összeget fizesse meg.
16


Külkereskedelemben ált. devizában kiállított váltók
forognak, ez a váltóbirtokosnak
árfolyamkockázatot jelent.
Devizaárfolyam elmozdulásának kockázata annál
nagyobb, minél hosszabb idő telik el a váltó
elfogadása, lejárata, bemutatása között
Okmányos beszedvény


Fizetési okmányok / kereskedelmi okmányok
ellenértékének a beszedése
Okmányos technikák fajtái:
◦ okmányos inkasszó (beszedési megbízás)
◦ akkreditív
17
18

similar documents