Slide 1

Report
‫هوش تجمعی‬
‫تهیه کننده‪:‬سپیده‬
‫اسماعیلی‬
‫استاد راهنما‪:‬جناب آقای‬
‫داورپناه‬
‫فهرست‪:‬‬
‫مقدمه‬
‫تاریخچه‬
‫الگوریتم ‪PSO‬‬
‫کاربرد ‪PSO‬‬
‫منابع‬
‫مقدمه‬
‫هوش دسته جمعی‬
‫‪Swarm Intelligence‬‬
‫این اصطالح برای اولین بار توسط ‪Gerardo Beni‬و ‪Joing Wang‬در سال ‪ 1989‬در زمینه ی‬
‫سیستم های رباتی سلولی به کار برده شد‪.‬‬
‫هوش دسته جمعی)‪ (SI‬زیرشاخه ای از هوش مصنوعی است که بر پایه رفتار جمعی سیستم های غیر‬
‫متمرکز و خود سازمانده بنا شده ‪.‬‬
‫برای شروع ‪ :‬فرض کنید دنبال گنج می گردید‬
‫کار گروهی‬
‫نتیجه بهتر‬
‫•در )‪ (SI‬مجموعه ذرات یا عوامل به طور محلی و‬
‫یا سراسری با یکدیگر در تعامل اند‬
‫•ساختار کنترلی متمرکز وجود ندارد‬
‫•برهم کنش محلی بین عوامل منجر به حتمی بودن‬
‫رفتار سراسری می شود‬
‫•از یکدیگر می آموزند‬
‫رفتار کلی گروه از ترکیب غیر خطی رفتارهای تک‌ تک اجتماع بدست می‌آید‪.‬‬
‫فردی یک‬
‫یا به زبانی دیگر‪ ،‬یک رابطه‌ی بسیار پیچیده میان رفتار گروهی و رفتار ‌‬
‫اجتماع وجود دارد‪.‬‬
‫رفتار گروهی‪ ،‬تنها وابسته به رفتار فردی افراد اجتماع نیست بلکه به چگونگی تعامل‬
‫میان افراد نیز وابسته است‬
‫نمونه های )‪:(SI‬‬
‫)‪Ant colony optimization(ACO‬‬
‫)‪Imperialist Competitive Algorithm(ICA‬‬
‫)‪Charged system search (CSS‬‬
‫)‪Particle Swarm Optimization (PSO‬‬
‫کاربردهای ‪:SI‬‬
‫آموزش شبکه های عصبی برای الگوشناس ی‬
‫زمان بندی کارها برای ماشین های تولیدی‬
‫دسته بندی اطالعات‬
‫مسیریابی در شبکه‬
‫بهینه سازی ترکیبیاتی‬
‫در رباتیک‪:‬‬
‫بررس ی سیستم‌های لوله‌کش ی‬
‫تعمیرات و نگهداری ماهواره‌ها و کشتی‌ها‬
‫روبوت‌های خود‪-‬مونتاژ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪PSO‬الگوریتم‬
‫)‪PSO algorithm: (Particle Swarm Optimization‬‬
‫الگوریتم ‪ PSO‬یک الگوریتم مبتنی بر جمعیت است که از روی رفتار اجتماعی پرندگان مدل شده‬
‫هدف استفاده از این الگوریتم کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر‬
‫آنها است‪.‬‬
‫در این جستجو ذرات از هم می آموزند‪.‬‬
‫تغییر مکان ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و‬
‫همسایگانشان است‪.‬‬
‫بنابراین موقعیت دیگر توده ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر می‌گذارد‪.‬‬
‫اساس کار ‪PSO‬بر این اصل استوار است که در هر لحظه هر ذره مکان خود را در فضای جستجو‬
‫با توجه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی که در کل همسایگی‌اش‬
‫وجود دارد‪ ،‬تنظیم می‌کند‪.‬‬
‫ذرات بر اساس یک تابع شایستگی متوجه می شوند موقعیت خود نسبت به هدف کجاست‬
‫اطالعات الزم جهت تغییر در مکان و سرعت هر ذره‪:‬‬
‫‪.1‬اطالع از بهترین همسایگی‬
‫‪.2‬اطالع از بهترین تجربه‬
For each particle
‫مقدار دهی اولیه هر ذره‬.1
Initialize particle
End For
‫ بهترین ارزش ذره تا‬Update.2
Do
‫کنو ‌ن‬
For each particle
Calculate fitness value of the particle fp
/*updating particle’s best fitness value so far)*/ ‫ بهترین ارزش جمعیت‬Update.3
If fp is better than pBest
‫تا کنو ‌ن‬
set current value as the new pBest
End For
/*updating population’s best fitness value so
‫محاسبه سرعت ذره بر اساس‬.4
far)*/
)1( ‫معادله‬
Set gBest to the best fitness value of all particles
For each particle
Calculate particle velocity according equation (1) ‫ مکان ذره بر اساس‬Update.5
)2( ‫معادله‬
Update particle position according equation (2)
End For While maximum iterations OR
minimum error criteria is not attained
(1) Vnew=Vold+C1*R1*(Plocal best-Pold)+C2*R2*(Pglobal best-Pold)
(2) Pnew=Pold+Vnew
‫فلوچارت‬
Start
For each particle’s position (p)
evaluate fitness
If fitness(p) better than
fitness(pbest) then pbest= p
Set best of pBests as gBest
Update particles velocity (eq. 1) and
position (eq. 3)
Stop: giving gBest, optimal solution.
Loop until max iter
Loop until all
particles exhaust
Initialize particles with random position
and velocity vectors.
‫کاربردی از‪ PSO‬در ریاضیات‪:‬‬
‫فرض کنید می‌خواهیم زوج مرتب )‪ (x,y‬را طوری بدست آوریم که‬
‫تابع ‪ ،F(x,y)=x2+y2‬مینیمم شود‪ .‬ابتدا نقاطی را به صورت‬
‫تصادفی در فضای جستجو‪ ،‬روی صفحه‌ی ‪ x-y‬انتخاب می‌کنیم‪.‬‬
‫فرض کنید این ‪ Swarm‬را به ‪ 3‬همسایگی تقسیم کنیم که در هر‬
‫هر یک‬
‫همسایگی نقاط موجود با یکدیگر تعامل دارند‪ .‬در هر همسایگی ‌‬
‫از نقاط به سمت بهترین نقطه در آن همسایگی و بهترین مکانی که آن‬
‫نقطه تاکنون در آن قرار داشته است‪ ،‬حرکت می‌کند‪ .‬برای حل یک‬
‫مسئله چند متغیر بهینه‌سازی می‌توان از چند ‪ Swarm‬استفاده کرد‬
‫که هر یک از‪ Swarm‬ها کار مخصوص ی را انجام می‌دهند‪.‬‬
‫اتوماتای یادگیر‪:‬‬
‫اتوماتاي يادگیر ماشيني است كه ميتواند تعدادي متناهي عمل را انجام‬
‫دهد ‪.‬هر عمل انتخاب شده توسط يك محيط احتمالي ارزيابي ميشود و‬
‫نتيجه ارزيابي در قالب سيگنالي مثبت يا منفي به اتوماتا داده ميشود و‬
‫اتوماتا از اين پاسخ در انتخاب عمل بعدي تاثیر ميگیرد ‪ .‬هدف نهايي اين‬
‫است كه اتوماتا ياد بگیرد تا ازبین اعمال خود بهترين عمل را انتخاب‬
‫كند ‪ .‬بهترين عمل‪ ،‬عملي است كه احتمال دريافت پاداش از محيط را به‬
‫حداكثر برساند‪.‬‬
:‫منابع‬
http://en.wikipedia.org/wiki/Swarm_intelligence•
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_swarm_optimization•
http://www.swarmintelligence.org.

similar documents