o Znaku PN - Localize.pl

Report
NOWE PRODUKTY
POLSKIEGO KOMITETU
NORMALIZACYJNEGO
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014
SCSPU
System Cyfrowej Sprzedaży
Produktów i Usług
sklep.pkn.pl
Formy udostępniania Polskich Norm (PN) oraz innych
wydawnictw normalizacyjnych
Forma udostępnienia – Czytelnia
Moja czytelnia
Czytelnia
Czytelnia
PKN - DZIAŁ KONTAKTU Z KLIENTEM
Dane kontaktowe:
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 777 wew. 2, lub
tel. 22 55 67 755 wew. 2
email: [email protected]
Dostęp on-line do norm
powołanych w ustawach
i rozporządzeniach
cena 650 zł netto
za 12 miesięcy dostępu
Numer Dziennika
Ustaw
Hiperłącza do
tekstów norm
Status
normy
Tekst ujednolicony normy
ze zmianami
W przepisach
prawnych
umieszczono
hiperłącza
do tekstów norm
Wygodna aplikacja do zarządzania
zbiorem norm zakupionych w formie
plików PDF – cena 390 zł netto
E-dostęp
Dostęp poprzez przeglądarkę internetową do
zbioru norm umieszczonych na serwerze PKN
z dowolnego komputera Klienta
E-dostęp – funkcjonalność
• Dostęp do zbioru norm znajdującego się na
serwerze PKN z dowolnego komputera
24 h/dobę 7 dni w tygodniu.
• Możliwość wyszukiwania po tytule, numerze,
statusie aktualności, numerze ICS
• Stała aktualizacja zbioru norm. Zastąpienia,
zmiany i poprawki na bieżąco dodawane do
zbioru
• Stała roczna opłata uzależniona od wielkości
zbioru
• Opcjonalnie możliwość wydruku
do 10 egzemplarzy
E-dostęp – interfejs wyszukiwania
Baza terminologiczna DIN
Deutsches Institut für Normung (DIN) podjęło się śmiałego przedsięwzięcia:
utworzenia bazy terminów ze wszystkich norm i dokumentów
normalizacyjnych. W bazie są terminy wzięte ze:
–
–
–
–
–
wszystkich norm (nie tylko z terminologicznych),
z raportów technicznych (TR),
specyfikacji technicznych (TS),
norm i dokumentów wycofanych
projektów (DIS, FDIS, DTR, DTS etc.)
Terminy przedstawiane są w postaci pojedynczych rekordów. Baza składa się
z dwóch aplikacji:
• DIN TERM online jest to skrócona aplikacja bazy terminologicznej
niewymagająca rejestracji. zawiera tylko termy z norm aktualnych
(bez definicji) w języku angielskim/francuskim/niemieckim. Klienci
mogą zapoznać się z terminami z danej dziedziny w wybranym przez
siebie języku.
• DIN Terminology Portal jest to główna aplikacja bazy terminologicznej
wymagająca rejestracji. Zawiera terminy wraz z definicjami.
Baza terminologiczna DIN
Pojedynczy rekord w bazie zawiera trzy zakładki, każda dla innego języka
(angielskiego, niemieckiego, francuskiego). Każdy termin i definicja są
przedstawione w tych językach. Zadaniem PKN jest dostarczenie danych do
założenia czwartej zakładki przy każdym rekordzie w języku polskim. Oprócz
terminu i jego definicji w rekordzie są pola:
– Dokument, z którego pochodzi dany termin (ISO, EN, EN ISO, DIN-EN, DIN ISO, etc.)
– Inne dokumenty, w których termin występuje
oraz w zależności od samego terminu:
– Powiązania z innymi terminami (terminy pokrewne)
– Termin dopuszczalny (który może być zamiennie używany z terminem
podstawowym)
– Termin niewłaściwy (który nie może być stosowany, ale czasami bywa
w mowie potocznej)
– Uwagi do definicji
– Przykłady
– Rysunki
– Symbole
– Wzory
– Wyróżnik, że termin pochodzi z dokumentu wycofanego, lub projektu
Baza terminologiczna DIN
Terminy mogą być wyszukiwane, po:
–
–
–
–
–
–
Języku
Dziedzinie
ICS
Numerze referencyjnym dokumentu
Komitecie technicznym
Indeksie alfabetycznym
Każdy termin można łatwo przełożyć z jednego języka na drugi (na razie są
tylko trzy). Przyszłościowo do owej bazy będą chciały dołączyć inne kraje ze
swoimi ojczystymi językami.
Baza ma być narzędziem ujednolicającym tłumaczenie terminów, co
pociągnie za sobą ujednolicenie terminologii, zmniejszenie ilości konfliktów
i nieporozumień wynikających z innego przetłumaczenia terminu w różnych
dokumentach. W dalszym zamiarze pomoże wycenić wartość
wynagrodzenia za tłumaczenie (jeżeli przy nowelizacji normy pewne terminy
i definicje nie zmieniły się i nie trzeba ich było tłumaczyć ponownie).
PKN – DZIAŁ KLIENTA KLUCZOWEGO
I MARKETINGU
Dane kontaktowe:
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 777 wew. 3, lub
tel. 22 55 67 755 wew. 3
email: [email protected]
Certyfikacja usług przez PKN
...niecertyfikowana
Usługa tłumaczeniowa ...
Usługa tłumaczeniowa ...
... doskonalenie
wg modelu PDCA
Do
• planuj działania
Plan
Check
• wykonuj
• sprawdzaj
• koryguj
Act
Usługa tłumaczeniowa ...
...certyfikowana
Podejście do certyfikacji usługi, krytyka:
_
+
nie tak…
+
+
+++
_
_
… tylko tak
Certyfikacja dobrowolna usługi
na Znak PN oznacza, że:
Usługodawca dobrowolnie
poddaje się ocenie strony
trzeciej (PKN) oraz nadzorowi
obejmującemu usługę i sposób
jej świadczenia w odniesieniu do
wymagań określonych dla
sposobu świadczenia usługi
w normie PN-EN 15038:2006
usługa certyfikowana
na zgodność z PN-EN 15038:2006
Ustalone są jednoznaczne
kryteria oceny określone
w Polskiej Normie
Dlaczego certyfikacja usługi
tłumaczeniowej na Znak PN?
 Użytkownicy i konsumenci są w stanie podejmować
lepsze decyzje dotyczące wyboru usługodawców
spośród wielu różnych podmiotów operujących na rynku
usług tłumaczeniowych
 Możliwość uzyskania przez certyfikowanego
usługodawcę przewagi marketingowej na rynku
 Potwierdzenie sposobu świadczenia i jakości usługi
zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Polskiej Normie
– dokumencie powszechnie dostępnym
 Zapewnienie o sprawowaniu nadzoru nad usługodawcą
i certyfikowaną usługą
KLIENT
Chcemy by był to
KONSUMENT !!!
d
Teraz jest to
NABYWCA
m
Co certyfikat daje jego posiadaczowi
 Potwierdzenie przez niezależna stronę trzecią zgodności
świadczonej usługi tłumaczeniowej z wymaganiami
określonymi w normie PN-EN 15038:2006
 Przewagę marketingową nad konkurentami
nie posiadającymi certyfikatu
 Ułatwienie procedur przetargowych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)
Art. 30 [Opis przedmiotu zamówienia]
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
za pomocą cech technicznych
i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących
te normy.
Znak PN - Podstawa prawna
Znak PN to jedyny w Polsce dobrowolny znak certyfikacyjny
umocowany prawnie – potwierdzający zgodność wyrobu
z Polską Normą (PN),
analogicznie np. do znaku:
 francuskiego (AFNOR) – NF
 niemieckiego (DIN) – DIN-Geprüft
 brytyjskiego (BSI) – BS
1. art. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 r. Nr 241,
poz. 2077)
PKN – WYDZIAŁ CERTYFIKACJI
Dane kontaktowe:
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 777 wew. 6, lub
tel. 22 55 67 755 wew. 6
email: [email protected]
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14, 00-050 WARSZAWA
WWW.PKN.PL

similar documents