Workshop I: Positie in de witte kolom

Report
De GHOR, de zorginstelling en het
regionaal crisisplan
René Stumpel
Directeur GHOR
GGD Gooi en Vechtstreek
Gerard Innemee
Lid raad van bestuur
Tergooiziekenhuizen
GHOR Gooi en Vechtstreek
• Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek
• GHOR = afdeling van de Gewestelijke
Gezondheidsdienst Gooi & Vechtstreek
• 8 medewerkers, 3 OTO, 3 beleid,
management-assistent, directeur GHOR
2
Oude GHOR versus Nieuwe GHOR
Oude GHOR (‘zorginstelling’)
• GHOR is eindverantwoordelijk voor de
processen SMH, POG en Nazorg.
Nieuwe GHOR (‘geen zorginstelling’)
• Instellingen zijn zélf verantwoordelijk voor
zorgverlening in opgeschaalde situaties:
huisartsen, ziekenhuis, ambulance, GGD.
• GHOR is verantwoordelijk voor coördinatie,
regie en aansturing.
3
Nieuwe GHOR
• Voor de nieuwe GHOR is in ieder geval belangrijk:
–
–
–
–
alarmering, op- en afschaling (waar zit de ‘knop’);
informatiepositie;
afstemming binnen het zorgproces;
afstemming totale zorgproces met andere processen (rood,
blauw, oranje, groen, etc.).
• Wat betekent dit in de praktijk: wat kunnen GHOR en
zorgaanbieders van elkaar verwachten en wat kunnen
ze elkaar bieden?
4
Tergooiziekenhuizen (Tergooi)
•
•
•
•
•
Fusieziekenhuis sinds 2006
Op twee locaties
200 medisch specialisten, 633 bedden
Twee SEH’s, 7 km van elkaar
ZiROP sinds 2008 (per locatie)
5
Deze workshop
• Korte inleiding regionaal crisisplan
• Werkwijze zorginstelling (een praktisch
voorbeeld)
• Uitwisselen ervaringen
Doel:
• Discussie openen over hoe om te gaan met de
wetswijzigingen
• Verantwoordelijkheidsverdeling bespreken
6
Regionaal crisisplan
• Veranderingen in:
– Stroomdiagram
– Namen/functies/afkortingen
• Er wordt gesproken van het zgn
‘knoppenmodel’
• Wat verandert er voor een organisatie in de
witte kolom, een zorginstelling (zoals het
ziekenhuis)?
7
ZiROP Tergooi
• Inmiddels 2 x geoefend
• Aktiekaart ‘Crisisteam’:
–
–
–
–
RvB (vz team)
MT-lid (2x: Operationeel en Facilitair)
Manager PR
Secretaresse (notulen, logboek)
• Taken: zie verder
8
Taken directieteam in kader ZiROP
• Bijstellen van het plan aan de hand van de
situatie/de ramp
• Ondersteunen en informeren van het
operationele team
• Informatie via medisch coördinator (aantal
slachtoffers, aard letsels, capaciteit oa SEH,
OK, etc): evt besluiten tot opnamestop
• Contacten onderhouden: zie verder
9
Contacten in kader ZiROP
Met instellingen en instanties die bij de
rampenopvang betrokken zijn:
• Actiecentrum GHOR
• Gemeente/burgemeester
• MKA
• Inspectie
• Externe contacten door PR
10
Externe contacten
•
•
•
•
Pers
Publiek (ook communiqués)
Persconferentie
?
11
Ervaringen tijdens oefening
• Zo eenduidig mogelijk
• Liefst alleen communicatie met Actiecentrum
GHOR
• Er van uit kunnen gaan dat de zaken geregeld
worden die bij andere instanties liggen
• Wat verandert er nu met het regionaal
crisisplan?
• Netcentrisch werken
12
Interactief-1, actueel
• Beeldvorming GHOR, ervaringen
• Hoe verloopt samenwerking en
communicatie?
• Is altijd duidelijk waar je terecht kan met
welke vraag?
• Hoe verloopt de feedback?
13
Interactief-2; regionaal crisisplan
• Verantwoordelijkheidsverdeling; wat mag je
van elkaar verwachten?
• Waar heeft de zorginstelling behoefte aan?
(GHOR heeft meer regierol; zie 1)
– ‘Informatiemanagement’ GHOR?
– Cave: fixatie op aantallen/berekeningen
– Communicatie over capaciteit
14
Discussie
• ?
15

similar documents