Kompletační zakázky

Report
Kompletační činnost
v dodávkách zdravotnické techniky
jako jeden z účinných nástrojů
efektivního řízení JAKÉHOKOLIV
zdravotnického zařízení…
Tato přednáška je zařazena do vzdělávacího programu
MIR – Maximální Individuální Rozvoj
®
Edukační program společnosti HOSPIMED,
spol.s r.o.
Prezentuje MUDr Jindřich Řehák
KOMPLETACE
Jako služba poskytovaná společností
Hospimed spol. s r.o.
•Hovoří o standardu služeb jednoho
subjektu
•Neporovnává se službami jiných subjektů
v dodávkách zdravotnické techniky
Příjemci služby KOMPLETACÍ
tuzemští a zahraniční zadavatelé
Zřizovatelé , majitelé či pověřené organizace
napřímo nebo prostřednictvím generálního dodavatele
• Veřejní zadavatelé
– Lůžkové ZZ
– Ambulantní ZZ
• Soukromí zadavatelé
– Lůžková ZZ
– Ambulantní ZZ
• Veřejní zadavatelé
– Lůžkové ZZ
– Ambulantní ZZ
• Soukromí zadavatelé
– Lůžková ZZ
– Ambulantní ZZ
Přestože zdánlivě postupují různě – sledují zcela identické cíle
•Analýza vlastních potřeb (např.
projekt zdravotnické techniky)
•Průzkum trhu
•Veřejná zakázka dle zákona o
veřejných zakázek
•Analýza vlastních potřeb (např.
projekt zdravotnické techniky)
•Průzkum trhu
•Výběrové řízení na dodavatele
Veřejní zadavatelé
Soukromí zadavatelé
Přestože zdánlivě postupují různě – sledují zcela
identické cíle
„Co nejlépe nakoupit“
Co nejlépe nakoupit
Veřejný zadavatel
Zákon o VZ zná dvě
kategorie
posouzení –
• Nejnižší nabídková
cena
• Ekonomická
výhodnost
Soukromý zadavatel
Bude posuzovat
poměr cena/výkon
Výhodnost všech
ostatních služeb
spojených s
dodávkou
KOMPLETACE a ZVZ 137/2006
Sb.
• Rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky (VZ) na
menší části je porušením zásady nediskriminace –
omezení možnosti ucházet se o VZ (§6)
• Předpokládaná hodnota VZ (§13)
– Předmět plnění VZ nesmí být rozdělen tak, aby se
snížily finanční limity a VZ tak byla vypsána v méně
přísném režimu, např. jako VZ podlimitní nebo
malého rozsahu
– Součet předpokládaných hodnot obdobných, spolu
souvisejících dodávek, které budou pořízeny v
průběhu účetního období: nutno zvážit souvislosti
věcné, časové, geografické, logistické, funkční, zdroje
financování…
KOMPLETACE a dalších
předpisy
• K dodávkám ZT se vztahuje mnoho legislativních požadavků, jejichž
dodržování vyžaduje kvalifikovaný, zkušený a odborný tým
– zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích
zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie
a ionizujícího záření (atomový zákon)
– BTK bezpečnostně technické kontroly prostředků ZT
– Výrobcem předepsané klinické zkoušky,postupy při instalaci a provozu,
kalibrace, servis a údržba,
– oznamovací povinnost o uvádění na trh (MZ), oznamovací povinnost o
nežádoucích příhodách (SÚKL)
– Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon
č. 320/2001 Sb. finanční kontrole ve veřejné správě
Dilema kupujícího :
KOMPLETACE
či nákup
PO POLOŽKÁCH
Při které formě nákupu ušetřím
S jakou perspektivou hodnotím
ekonomickou výhodnost nabídky
?
Kupující při nákupu ZT
– Bezpečnost
• Dodávka a servis ZT s veškerými certifikáty
• Bezpečnost diagnostické či léčebné techniky pro
– Pacienta
– Ošetřující personál
– Hospodárnost investice a provozu
• Smysluplnost investice – návaznost na úhradu
zdravotní péče
• Návratnost investice
• Nákladnost provozu
– Technická přiměřenost nakupované technik
• Výkon ve vztahu k potřebám…
Není KOMPLETACE jako
kompletace…
•
•
•
•
Poradenství
– Technické
– Klinicko-aplikační
– Finanční
– Legislativní
Projekční činnost
– Záměry
– Studie
– Rozpočty
– Projekty
Inženýring dodávek
– Stavebně technický
– Technologický
Dodávky
– Logistický management
– Časový management
– Ekonomický management
– Majetkový management
•
Instalace, zprovoznění, BTK
•
Zaškolení uživatelů
a klinicko-aplikační školení
•
Záruční a pozáruční servis
•
Dodávky spotřebního materiálu
a náhradních dílů
•
Specializované vzdělávací
programy
– Fázové zaškolování uživatele
– Produktová aplikační školení
– Worshopy
– Semináře
– Výstavy
– Kongresy
•
Facility management ZT nebo
celého zdravotnického zařízení…
Tým KOMPLETACE
• Tým KOMPLETACÍ = kvalifikovaní, zkušení a také certifikovaní
specialisté
– Certifikovaný projektový manažer (6): řídí celou zakázku = projekt
– Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb (1):
kontroluje soulad projektové dokumentace a předmětu dodávky.
inženýring
– Certifikovaný biomedicínský inženýr (3): řídí procesy bezpečnosti ZT
– Certifikovaný biomedicínský technik (4): řídí procesy instalace ZT
– Autorizovaní servisní technici ZT (23): zajišťují instalace,
zprovoznění, zaškolení, BTK, záruční a pozáruční servis
– Administrativní tým(5): účast v zadávacích řízeních, komplexní
dokumentace zakázky, logistika
– Manažer integrovaného systému(2): kontrola dodržování
legislativních norem, norem systému managementu jakosti,
environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti informací
KOMPLETACE = kvalifikovaný
personál
• Obstarávání ZT není klíčovou a kontinuální činností
zadavatele – zaměstnanci nemohli získat dostatečnou
praxi s objemnými
a složitými investičními projekty
• K udržení hospodárnosti slouží KOMPLETACE s
rozsáhlými zkušenostmi z praxe, které pracovníci investora
nemají příležitost získat
(Hospimed realizuje ø 40 kompletačních zakázek ročně)
• Nákupem ZT od KOMPLETACÍ investor šetří prostředky,
neboť nemusí kvůli konkrétní investiční akci najímat nové
pracovníky nebo zaměstnávat pracovníky, jejichž vytíženost
bude kolísat v závislosti na množství a rozsahu investic
KOMPLETACE
počet zakázek - kompletace
rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
celkem
Počet realizací
0
1
5
17
40
28
31
32
37
24 zatím
215
Ideální podoba KOMPLETACE
jako komplexní služby
•
•
Poradenská činnosti v přípravných fázích záměru
Konzultační činnosti ve fázi projektové přípravy, definice a optimalizace rozsahu
předmětu dodávky
– Vyhodnocování správné výkonnosti ZT pro zajištění efektivnosti a přiměřenosti
– Rozvoj a inovace ZT, snaha o maximální aktuálnost dodávaných technologií
– Kompatibilita přístrojů v rámci dodávky, se stávajícími přístroji, s nemocničním IS…
•
•
Realizace vlastní KOMPLETACE
– Ověření a případné zajištění stavební připravenosti, koordinace dodavatelů,
zajištění předání přístrojů a zaškolení uživatelů, poskytnutí požadované
dokumentace
Služby navazující na zprovozněný soubor ZT
– Záruční a pozáruční servis
• unifikace záruční podmínek různých subdodavatelů na celý soubor ZT
• Centrální jediné call centrum
•
– Edukace = klinická aplikační školení, workshopy, odborné konference,
semináře, Opakované přeškolení obsluhy podle potřeb uživatele
Finanční, účetní a evidenční podpora
– Konzultace o možnostech spolufinancování , fondy, dodavatelský úvěr, ..
– Jednotná fakturace, cash flow,
– Tvorba souborů pro evidenční a majetkovou správu zadavatele
KOMPLETACE = právní jistota
zadavatele
• V oboru zdravotnictví je kompletační činnost vysoce
specializovaný obor podnikání, který se využívá ve
všech vyspělých zdravotnických systémech světa
• Česká i evropská legislativa kompletační činnost
předpokládá a vytváří rámec jejího využívání
• Zadavatel může u kompletačních zakázek požadovat
vysoké a bankovně zajištěné garance (jistina) za splnění
dodávky v rozsahu, kvalitě a termínu, vysoké bankovně
zajištěné garance po dobu záruční lhůty…
• Kompletace je jednou z forem nakupování ZT, plně
respektující veškeré právní předpisy
KOMPLETACE – ekonomická
výhodnost
• Finanční stabilita KOMPLETACÍ zaručuje jistotu plnění všech
smluvních závazků a to zejména v případech, kdy nastanou
problémy…
• Synchronizace v platebním a účetním slova smyslu – jeden fakturující
dodavatel
• Předfinancování subdodávek…
• Finanční služby (nejčastěji dodavatelský úvěr…, často u dotačních
titulů financování spoluúčasti…)
• Snazší finanční kontrola stran zadavatele i orgánů dozoru…
•
A mimochodem…Veřejné peněžní prostředky musí být vynakládány účelně,
hospodárně a efektivně – primární principy kompletačních dodávek (jedno
výběrové řízení na celý soubor ZT)
Výrobce a KOMPLETACE
• „Světem hýbe obchod a nikoli výroba…“
• Jen každý X-tý výrobce má svou vlastní
kmenovou prodejní síť (bez distributora)
• Ne každý výrobce ve své kmenové
prodejní síti je ochoten „zkompletovat“ cizí
produkt s vlastní kmenovou dodávkou…
• Ale většina výrobců dnes má stratifikaci
cen pro uživatele a pro KOMPLETACE
(maloobchod, velkoobchod…)
KOMPLETACE = služba pro malé
(specializované) distributory
• Často rodinné podniky s malým obratem a
omezeným kapitálem pro
(před)financování dodávek
• Často bez dostatečného kreditu u výrobců
pro získání zboží před jeho úhradou
• Bez hlubší znalosti ZVZ – omezená
schopnost účasti ve VZ
• Často neschopnost akceptovat smluvní
podmínky zadavatele…
Generální dodavatel (stavby) versus
KOMPLETACE
• Zákon i praxe připouští jak oddělené dodávky
stavby a technologie, tak „zastřešení“ jediným
dodavatel (=GD a to většinou stavbou)
• Ani vám nic nebrání při stavbě RD nechat si od
stavební firmy dodat i klavír do obývacího
pokoje, ale pravděpodobně to neuděláte…
• Zájmy stavebního a technologického dodavatele
jsou de fakto neslučitelné, (stavba co nejvíce
kubíků betonu, dodavatel ZT např.
„vyšperkované“ operační sály)
• Z realizovaných zakázek KOMPLETACE lze
více doporučit oddělení stavební a
technologické zakázky.
Novináři versus KOMPLETACE
CITACE
22.12.2009
ZDN.cz
Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka
Označil neprůhledné nákupy přístrojů přes prostředníky za největší
problém českého zdravotnictví.
„Obecně nám vadí nakupování přes prostředníky, protože se ten
nákup vždycky prodraží. Na zdravotnických přístrojích je to vidět
zcela zřetelně“
CITACE
30.01.2010
Studio 6
Dětská neuroložka MUDr. Alena Dernerová
Kompletátorské firmy, když to řeknu hodně vulgárně, tak jsou
vlastně překupnické firmy a víceméně je to takový mezičlánek, který
by tam vůbec nemusel být. A tyto kompletátorské firmy jsou firmy,
kterých, tuším, že jich je 5 v České republice se vyskytujících, a
vlastně ty zpracovávají jakoby ty velké zakázky. To znamená, že
různé podniky, nemyslím teď už jenom vlastně podnik zdravotnictví
v uvozovkách, vlastně mají určitý finanční obulus, nějakou zakázku
a je vypsáno výběrové řízení. Ale to výběrové řízení už je vypsáno
tak, že jsou tam takové kvalifikační předpoklady, které může splnit
pouze kompletátorská firma. Takže jsou vyřazeni prostě ti bazální ty
výrobci, prodejci.
CITACE
08.07.2010
HN.iHNed.cz
Poslanec Libor Ježek (ODS)
Zadávací podmínky jsou dělané na kompletátory, kteří pouze s
náležitým ziskem přeprodají to, co nakoupili. Evidentně nesmyslná
je například podmínka, aby firma nebyla zadlužená – ta opět
vyšachovává ze hry přímé výrobce. Proč bych jim nic nemohl dodat,
když jsem zadlužen? Vždyť oni přece platí mně, ne já jim.
CITACE
07.09.2010
Radiožurnál
Předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel
A druhá věc je, že veškeré zakázky, ať už stavební nebo prostě na
přístroje, jsou nesmírně předražené. Můžeme se teď bavit, jestli to je
20, 25 procent, ty názory se různí. A víte to, že existují tady různé
takové překupnické firmy, když to takhle řeknu nebo kompletační
firmy, se jim říká, a ty nákupy nesmírně prodražují. Jsou to jak
stavby, tak nákupy přístrojů.
Znejistěný zadavatel…
• I zadavatel znalý zákona pochybuje o
svém zvoleném postupu díky výrokům
politiků, funkcionářů, žurnalistů
• A i sekundárně se dopouští pod
pomyslným tlakem mínění veřejnosti chyb
v procesu VZ…
„Top 10“ argumentů pro
KOMPLETACE
1.
2.
3.
4.
Opora v zákonech
Minimalizace procesních problémů s VZ
ISO certifikovaný proces zakázky
Jedna smlouva, jedny garance, jedny platební
podmínky
5. Jediná odpovědnost za kontrolu stavební připravenosti
6. Jednotná dokumentace ( dodací, předávací
protokoly…)
7. Jediná faktura (příp. jediný fakturující)
8. Jediné obchodní a servisní call centrum
9. Jednotná a úplná archivace dokumentace zakázky
10. Úspora kvalifikovaného personálu na straně
zadavatele

similar documents