Ekstern Kvalifisering, v/Kari Kindervåg

Report
Ekstern kvalifisering
Tromsø 1.12.2010
Kari Kindervåg
Bransjestandard og fagkonsept

Revideringsarbeid i 2009







Gruppen ble ledet av fagsjef i Attføringsbedriftene
Paal Haavorsen
Bidragsytere:
- Monica Bergedahl, Fønix kompetanse
- Thor-Eivind Fosse, Flekkefjord produkter
- Bjørn M. Haug, Norasonde
- Kari Kindervåg, AKS i Egersund
Metoden Ekstern kvalifisering er en mulighet for
arbeidstakere i KIA og TIA
Metoden Ekstern kvalifisering

Når?
• Forutsetningen for ekstern kvalifisering er arbeidstakerens behov
for kvalifisering, opplæring/arbeidstrening og formidling
• Når det er faglig hensiktsmessig ut fra plan for oppholdet i tiltaket
• Når arbeidstakeren ønsker denne muligheten –
brukermedvirkning

Tidsramme
• KIA – ansatte kan leies ut i forbindelse med
opplæring/kvalifisering og formidling i hele perioden (max 24
mnd. med mulighet for utvidelse ved fagbrevsløp)
• TIA-ansatte kan leies ut med sikte på formidling i inntil 6 mnd.
(tidsubestemt tid i tiltaket)

Hvorfor?
• Konkret kvalifisering – realkompetanse som er aktuell for å ivareta
en funksjon i bedriften arbeidstakeren kvalifiserer seg hos.
• Mulighetene for formalkvalifisering vil være store dersom en kan
benytte det ordinære arbeidsmarked som samarbeidspartnere

Parallelle mål kan nås gjennom bruk at Ekstern kvalifisering
• For eksempel kan et læreløp som resulterer i et fagbrev eller
kompetansebevis foregå parallelt med det å få innpass hos en
aktuell arbeidsgiver.
• Lykkes en i så måte, vil arbeidstakeren trolig ha en trygg
arbeidsplass etter endt kvalifisering, samt ha et godt grunnlag å stå
på i en eventuell ny jobbsøkeprosess.

Tro på at dette kan bidra til solid formidling
Soliditet og kvalitetssikring i
kvalifisering og formidling
Å
benytte seg av metoden Ekstern
kvalifisering krever systematisk
planlegging og oppfølging fra
attføringsbedriftens side.
 Vi har gjennom fagkonseptet forsøkt å gi
et grunnlag for hvordan en bør jobbe ved
Ekstern kvalifisering
Momenter som bør være avklart er:








En klart definert opplæringsplan mot et yrke
Planen må være godkjent av Nav
Tilstedeværelsen/yteevnen er tilsvarende
stillingen
Behov for tilpassing er avklart
Hjelpemidler er godkjent
Evne til å ta læring gjennom lærebøker og
muntlig/instruksjon
Samarbeidsavtaler med andre aktører
Rettigheter i forhold til skole/utdanning
Ekstern kvalifisering –
hovedmomenter fra fagkonseptet

Ordinær arbeidsavtale mellom arbeidstaker og
attføringsbedrift
 Avtale om kvalifiseringsplass mellom ekstern virksomhet
og attføringsbedrift
 Arbeidsavtale mellom arbeidstaker og attføringsbedrift
for utleieperioden
 Opplæringsplan
 Primærkontakt fra attføringsbedriften
 Fast kontaktperson fra ekstern virksomhet
 Oppfølging etter behov, minimum én gang per måned
 Evaluering av utvikling ift. oppsatt plan
Muligheter

Arrangører av KIA må kunne tilby muligheter for et eller
flere fagbrevsløp, enten alene eller sammen med
andre.
 Ekstern kvalifisering kan foregå i kombinasjon mellom
intern/ekstern bedrift.
 Ved å kunne se ut over egen bedrifts grenser vil
attføringsbedriftene kunne tilby et mye større spekter av
kvalifiseringsløp. Det kan være viktig for fremtiden, for å
være en god leverandør av tjenester til Nav. Våre
bedrifter vil på denne måten kunne tilby skreddersøm –
og bidra til at Nav lykkes med sin policy om å gi
mennesker muligheter gjennom Attføringsbedriftenes
mål om å være en bro til arbeidslivet.
Drøft disse punktene

Siden etableringen av det arbeidsrettede tiltaket
KIA (og TIA) har en eller annen produksjon med
verdiskapning vært en forutsetning for tiltakene.
Tilskuddene fra Nav dekker ikke kostnadene, så
produksjonen må gi et overskudd som også
dekker differansen mellom arbeidstakerens
lønn/sosiale utgifter og tilskuddet fra Nav.
Vridningen mot læring i KIA kan dermed bli en
utfordring for attføringsbedriften.

Vil det være lett å skaffe eksterne kvalifiseringsarenaer?


Tanker omkring hvilke arenaer det er vanskelig å få innpass
på...?
Navs krav er at: Den kvalifisering som tilbys skal bidra til
at arbeidssøkere i KIA og TIA skal få og beholde en
ordinær jobb. En må derfor sørge for at den er av en
kvalitet og art som er tilpasset arbeidsmarkedet. På
denne måten sørger attføringsbedriften for at
arbeidstakeren/søker etter fullført kvalifisering er en
attraktiv arbeidskraft for arbeidsmarkedet
Forts. drøft disse punktene
 Hvilke
utfordringer er det naturlig å se for
seg at en støter på i jakten på den gode
kvalifisering – internt og eksternt?
 Hvilke tanker har dere om metoden
Ekstern kvalifisering?
Jobbe annerledes?
 For
mange attføringsbedrifter vil en måtte
jobbe annerledes ved Ekstern kvalifisering
enn ved intern kvalifisering
 Det krever trolig mer tid i forbindelse med
utarbeidelse av opplæringsplaner og det å
sy sammen et apparat rundt
arbeidstakeren.

Ved intern kvalifisering er arbeidslederne trente i
tilrettelegging og opplæringsarbeid, samt at en
del av oppfølgingsansvaret nok i mange tilfeller
ligger mye på arbeidsleder.
 Arbeidsleders rolle i en ekstern bedrift vil ofte
være noe annerledes, og attføringsbedriften vil
måtte ta ansvar for å danne et felles
utgangspunkt for den prosessen en skal
gjennom, samt sørge for framdrift og at
informasjon flyter tilstrekkelig mellom de
involverte.
Hvem jobber en sammen med?

Det vil avhenge av om arbeidstaker skal
gjennom en realkompetansekvalifisering eller en
formalkompetansekvalifisering.
 I første tilfellet vil en samarbeide med ekstern
bedrift og den som skal ha det daglige ansvar
for opplæring.
 Dersom arbeidstaker skal gjennom et
fagutdanningsløp vil en være i kontakt med en
eller flere lærebedrifter her kan en samarbeide
med opplæringskontor, lærlingering, fylket evt.
flere.
Lønnsforhold
 KIA/TIA-ansatt
som er utleid til ekstern
virksomhet mottar sin lønn fra
attføringsbedriften


AMB-overenskomst: Framforhandlet av
Fellesforbundet og NHO
En bør se hen til lønnsnivået i aktuell
bedrift/bransje
 Attføringsbedriften
har en utleieavtale med
ekstern virksomhet


En må sikre at den betaling som innkommer
dekker gapet mellom lønnstilskudd fra Nav og
de samlede lønnskostnader til arbeidstakeren
Progresjon i betaling parallelt med
kvalifiseringsløpet/det arbeidstakeren bidrar
med til produksjonen
Forsikring

Som arbeidsgiver er det naturlig at
attføringsbedriften forsikrer sine arbeidstakere.
 Lov om yrkesskadeforsikring gir ikke klare svar
på spørsmålet om det er attføringsbedriften eller
om det er hospiteringsbedriften som har
forsikringsansvaret. Det kan heller ikke utledes
noen klare svar fra lovens forarbeider.

Det anbefales at attføringsbedriftene presiserer
at det som hovedregel er hospiteringsbedriftene
som har forsikringsansvar etter lov om
yrkesskadeforsikring. Dette kan bl.a. gjøres ved
inngåelsen av avtaler om ekstern kvalifisering.
Partene kan for øvrig avtale kostnadsfordeling
som følge av hospiteringsbedriftens
forsikringsansvar
(http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=
1183&categoryID=287)
Moms?
 Normalt
er inntekter fra utleie av
arbeidstakere momspliktig.
 Ved Ekstern kvalifisering/utleie av
KIA/TIA-ansatte skjer dette i
kvalifiseringsøyemed/opplæring, og
inntektene er dermed ikke momspliktige.

similar documents