Tanı - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Report
BURNUN DOĞUMSAL VE EDİNSEL
YAPISAL BOZUKLUKLARI
Dr. Aykut İNSAN
Dr. Hasan DEMİRHAN
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
Burnun Konjenital Bozuklukları
 Koanal Atrezi
 Piriform Apertur Stenozu
 Orta Burun Darlığı
 Ensefalosel
 Nazal/Nazofarengeal Dermoid
 Gliom
 Komplet Burun Agenezisi
 Parsiyel Burun Agenezisi
 Teratom
2
Koanal atrezi
 Hava akımının burundan koanaya geçişini tıkayan bir
bozukluk
 İlk kez Johann Roderer tarafından 1755 yılında
tariflenmiştir.
 Oluşumunda dört teori mevcut
Bukkonazal membranın devamlılığının sürmesi
Lokal genetik faktörlerden dolayı mezodermal yönelimin
bozulması
Bukkofarengeal membranın devamlılığının sürmesi
Mesodermin anormal devamlılığı yada lokalizasyonu
3
Koanal atrezi
 1/5000-8000 doğum
 K, tek taraflı, sağ taraf eğilimi mevcut
 Maternal hipertiroidizmde methimazole tedavisi ilişkili
bulunmuş
 %47-74 oranında başka bir konjenital anomali eşlik eder
 CHARGE : C: coloboma, H : heart defects (congenital
heart disease), A : atresia (choanal), R : retardation
(mental), G : genital hypoplasia, E : ear
abnormalities/deafness sendromu
4
Koanal atrezi
 Sınıflama
 %29 sadece kemik
 %71 oranında miks
 Sınırları
 Süperior…. sfenoid kemik
 Medial……vomer
 Lateral…… medial
pterigoid lamina
 İnferior…..damak horizontal
bölümü
5
Koanal atrezi-semptom
 Bilateral vakalar
 Yenidoğan solunum sıkıntısı ve siklik siyanoz
 Siklik siyanöz çocuğu güçlü nefes almaya zorlar
 Çocukta ağız kapalı, göğüs retrakte ve siyanotik bir görünüm
oluşur
 Ağlama ile siklus kırılır
 Tek taraflı vakalar





6
Geç çocukluk döneminde tanınır
Beslenme problemleri
Kronik burun tıkanıklığı
Kalın mukus sekresyon
Sesli burun solunumu
Tanı
 BT
 Posterior nazal kavite
darlığı
 Lateral nazal duvar
medializasyonu
 Vomer kalınlaşması
 Koanal hava alanı
genellikle<0.34 cm.
 Kemik, membranöz ve
mikst olabilir
7
Tedavi
 Tek taraflı olanlar okula
başlama yaşına kadar
beklenir
 Beslenme güçlüğü
olanlarda McGovern
emzikleri
 Bilateral atreziler
doğumun ilk birkaç
gününde cerrahi
8
Cerrahi
 Transnazal endoskopik
 en sık ve populer yöntem
 Endoskopik transeptal
 Transnazal mikroskop (300×)
 Transpalatal
9
Cerrahi
 Mukoza…. Lazer, soğuk aletler
 Kemik……Küret, tur
 Koana medial inferiordan açılır
 Tamponsuz …..fibrin glue
 Foley sonda …..No:12----18 arası/1---12 hafta
 Mitomycin C (0.4 mg/ml 2-4 dk) per op, post op ve
foley sonda alındığında
10
Cerrahi başarıyı etkileyen faktörler
 Nazal tabanda medial inferior yönde ilerlemek
 Orta konka kuyruğunun altından açmak
 Vomer ve/yada posterior septumun geniş rezeksiyonu
 Kemik çıkıntı oluşturmamak ve kemik yüzeyleri mukoza
ile örtmek
11
Post op takip
 Antireflü, antibiyotik,
analjezik
 Burun yıkama, aspirasyon
 İlk bir ay haftalık kontrol
 Revizyon cerrahi %10.289 arasında bildirilmiş
 Yumuşak dokuların
alınması yada GA stent
alınması bu kapsamda
12
Komplikasyon
 Nazal sineşi
 Epistaksis
 Nostril hasarlanması
 Burun mukozası nekrozu
 Septum posterior kısım nekrozu
 Stente bağlı solunum arresti
13
Piriform apertur stenozu
 Nazal kavitenin kemik
açıklığıdır.
 Lateral nazal çıkıntıların
maksilla ile birleşmesi ile
oluşur
 Sınırları
 Süperirorda nazal
kemikler
 Lateralde maksilla nazal
çıkıntısı
 İnferiorda sert damak
horizontal parçası
medial yerleşimli maksiller nazal proçes
14
Piriform apertur stenozu
 Maksilla medial nazal
çıkıntısı aşırı gelişir
 Genellikle bilateral olur
 % 60 hastada maksiler
tek kesici diş
 %40 hipotalamohipofizer aks bozukluğu
15
Piriform apertur stenozu
 Semptom
 Kilo alımında eksiklik
 Solunum sıkıntısı
 Nazolakrimal kanal
tıkanıklığına bağlı
epifora
 Tanı
 AR
 Endoskopi
 BT.. tanıyı doğrulmak
ve cerrahi planlama
16
Piriform apertur stenozu-Tedavi
 SF ile burun yıkama ve aspirasyon
 Topikal steroid
 İzlem
 Cerrahi
 Ciddi hava yolu tıkanıklığı ve solunum sıkıntısı
 Gelişme geriliği
17
Orta Burun Darlığı
 Bilateral orta burun kısımda kemikte
aşırı büyüme
 Genellikle orta yüz hipoplazisi ile
beraber fetal alkol sendromunda
görülür
 İzole vaka olabilir
 Semptom
 Apne, siyanoz ve/yada büyüme
geriliği
 Tanı
 Nazal endoskopi
 BT
 Tedavi
 Orta yüz gelişiminin yeterli
seviyeye geldiği 6 aya kadar sık sf
ile burun yıkama ve aspirasyon
 Cerrahi
 solunum yetmezliği
18
Ensefalosel
 Kafa tabanı defekti ile
beraber kafa içi
yapıların hernie olması
 1/4000 doğum
 K ₌E
 %40 oranında başka
anomali
19
Ensefalosel
 Meningosel: Sadece meninks
 Meningoensefalosel: BOS, meninks ve beyin.
 Ensefalomeningosistosel: Meninks, BOS, beyin,
ventriküler sistemi
20
Ensefalosel
 Frontoetmoidal (sincipital)
 Bazal (Kribroform plate yada sfenoid gövdesinde defekt)
 Posterior (occipital)
 Parietal
21
Ensefalosel-Fizik muayene
 Translüminasyon gösteren yumuşak, sıkıştırılabilir,
mavimsi kitle
 Ağlamakla yada juguler basısı ile büyürler (Pozitif
Furstenburg bulgusu)
 Sinsipital ensefalosel
 Burun sırtında, glabellada, medial kantus, alın lateralinde
 Genişlemiş burun, hipertelorizm, telekantus, epifora
 Bazal lezyonlar
 Burun içi kitle
 Geç farkedilebilir
 BOS rinoresi ve menenjit
22
Tanı
 Endoskopi
 BT
 Kemik anatomisi ve defekt büyüklüğü
İlk 6-8 haftada nazal kemik-kartilaj ve beyin benzer
görüntü verir
 MR
 β2 transferin
23
Frontoetmoidal Ensefalosel
 Tüm ensefalosellerin %15
 Frontonazal ensefalosel (%40-60): frontal ve nazal
kemikler arasında frontal fontanelin bulunduğu alanda
defekt
 Nazoetmoidal ensefalosel (%30): etmoid ve nazal kemik
arasındaki foramen çekumda defekt
 Nazo-orbital
24
•Glob medialinde kistik lezyon
•Kistik lezyon içinde hernie frontal lob dokusu
25
Ensefalosel

26
Bilateral nazo-orbital ve frontonazal ensefalosel
Ensefalosel
Genişlemiş burun, hipertelorizm
27
Tedavi
 Zamanlama
 Orta yüz gelişiminin tamamlanması 2-3 yaş
 Erken cerrahi
 Menenjit
 BOS rinoresi
 Kozmetik deformite
28
Cerrahi yaklaşım
 Paraseptal yaklaşım
 Trans-etmoid-pterigoid-sfenoidal yaklaşım
 Trans-etmoidal-sfenoidal-petro klival yaklaşım
29
Paraseptal yaklaşım
 Kribroform plate ve foramen cecum lateralindeki
defektlerde
 Hernie doku her zaman alınır
 Defekt 0.5 cm büyük ise çok katlı, küçük ise tek katlı
tamir yeterli(mukoperikondrium yada
mukoperiostium)
 İntratekal flurosein kullanılabilir
30
Trans-etmoid-pterigoid-sfenoidal yaklaşım
 Etmoidektomi yapılır
 Geniş alan sağlamak için gerekirse sfenoid ve
pterigoid alınabilir
 Subperiostal çalışılır
 Duraplasti kombine greft ile yapılır
31
Nazal/Nazofarengeal dermoid
 Frontonazal alandaki nöroektodermin inkomplet





32
obliterasyonu sonrasında gelişir
Ektoderm ve mezodermal yapılar içerir
Kist, sinüs yada fistül şeklinde görülebilir
İntrakranial uzanım gösterebilirler.
İnsidansi 1:20 000 /40 000.
Erkeklerde daha sık
Nazal/Nazofarengeal dermoid
 Hidrosefali, aural atrezi, kardiak anomali, ve serebral
anomaliler ile birliktelik bildirilmiş
 Progresif olarak büyümesi yumuşak doku ve yapısal
bozulmalara neden olabilir
 Lokal infeksiyon, menenjit ve beyin apsesi
33
Tanı
 FM
 Endoskopi
 BT
 MR
34
Nazal dermoid
35
Nazal/Nazofarengeal
dermoid
 Pulsasyon
translüminasyon
vermeyen kitle
 Sinüs traktı yada fistül
frontal duramatere kadar
uzanabilir (%4-45 İntrakranial yapı
içerebilir)
36
Nazal dermoid-Lokalizasyon
 Süperfisial nazal alan %61
 Nazal kartilajda %16
 Kribroform plate %12
 Nazal kemik %10
 Etmoid hücreler %1
37
Nazal dermoid
Foramen cecum
Krista galli
.
38
 Frontal kemikler arasında
kemik defekti
 Krista gallide asimetrik
kemikleşme
Nazal dermoid-Tedavi
 Cerrahi zamanlama ?
 10. ay
 Cerrahi
 Yapısal değişiklik
 İnfeksiyon
 Menenjit
 İntrakranial abse
39
Nazal dermoid-cerrahi yaklaşım
 Pollack cerrahi yaklaşım için 4 kriter öneriyor
 Orta hat kitlesine iyi ulaşım sağlamalı
 Kafa tabanına iyi ulaşım sağlamalı
 Nazal dorsum rekonstrüksiyonu izin verebilmeli
 Kabul edilebilir skar
40
Nazal dermoid-Tedavi
 İnsizyon, drenaj, aspirasyon, küretaj, subtotal eksizyon
..rekürrens %30-100
 İzole frontal kraniotomi
 İzole açık rinoplasti
 Kombine frontal kraniotomi ve eksternal nazal cerrahi
 Orta hat vertikal eksizyon …en sık uygulanan
 Transvers eksizyon
 Lateral rinotomi
 Medial parakantal insizyon
 Transnazal endoskopik
41
Gliom
 Ektrakranial glial doku
 Foramen çekumun yada frontal fontanelin yetersiz




42
kapanması ile oluşur
Doğumda yada erken çocuklukta görülür
Ekstranazal:intranazal:kombine 6:3:1
%15-20 oranında subaraknoid alan ile fibröz band
ile ilişkilidir.
Ensefaloselin aksine santral sinir sitemi ile ilişkili değildir
Gliom
 Sert, sıkıştırılamayan, pulsasyon vermeyen,





43
telenjektajik yüzeyli kitle
Çoğunlukla lateral nazal duvar yada orta konkadan
bölgesinde gelişir
Glabellada lokalize, burun kökünde genişleme ile
açıkça görülebilir
Burun içinde soluk renkli kitle ve septal deviasyon
Orbita, frontal sinüs, oral kavite, nazofarinks
Rinore
Gliom-tanı
 MR
 En iyi tanı aracı
 Ensefaloselden farklı olarak
beyin parankimi ile
devamlılık göstermez
 Gliomun içindeki beyin
dokusu normal beyin
parankimine göre displastik,
gliotik ve aynı zamanda T2
de daha çok hiperintense
44
Komplet Burun Agenezisi
 Çok nadir olarak görülür
 Burun ve anterior nazofarenksin
tam agenezisi
 Nazal ve premaksilla tam
gelişmemiştir.
 Yüzün yumuşak doku kısmı
yarıksız olup intaktır
45
Komplet Burun Agenezisi-Tedavi
 Nazal hava yolunun oluşturulması 5-6 yaşına kadar
ertelenmelidir.
 Nazal rekonstrüksiyon ise fasiyal gelişim
sağlandığında yapılmalıdır.
46
Parsiyel Burun Agenezisi
 Genellikle hipertelorizm eşlik eder
 Cerrahide kompozit aurikular greftler ya da flep
rekonstrüksiyonu seçenekleri defektin genişliğine göre
belirlenir.
47
Polirini
 Psödohipertelorizmin eşlik ettiği nadir bir durumdur
 Frontonazal proseslerin oluşumunun duraklayıp
seperasyon geliştiği ve burnun iki lateral kısımdan ayrı
ayrı geliştiği öne sürülmektedir
 Medial nazal prosesler ve septal elementler reduplike
olarak çift burun gelişimine imkan sağlar
48
Polirini-Tedavi
 Cerrahi tedavide transnazal yolla eşlik eden koanal
atrezi varsa açılmalı ve takiben her iki burnun medial
kısımlarının çıkarılarak kalan lateral yarılarının orta
hatta anastomozu uygulanır.
49
Teratoma
 Baş boyunda teratom nadir görülür
 Genellikle yenidoğan döneminde görülür
 Konjenital olmak ile beraber neoplazm olarak






50
değerlendiriliyor
Pediatrik teratomlar benign karakterde
Histolojik olarak tüm üç germ hücresini içerir
İmmatür hücre içeren formu yüksek malingnite potansiyeli
taşır ve kötü prognoza sahiptir
Baş boyun bölgesinde cinsiyet farkı yok
Polihidroamniyoz, ölü doğum, premature ile ilişki
bulunmuş
Nazal vestibül, septum, nazofarinkste bulunabilir
Teratom
 Burun kitlesi
 Lab
 Alfa fetoprotein
 Beta-HCG yükselebilir
 BT
 Kalsifikasyon,
ossifikasyon
 MR
 Solid ve kistik
komponenet içeren
heterojen kitle .
 Tedavi
 Total cerrahi eksizyon
51
Nazolakrimal duktus kisti (dakriosistosel)
 Nazalakrimal kese
3.gestasyon ayında
oluşmaya başlar
 Kanalizasyon 6. fetal
ayda meydana gelir ve
doğumda açık kalır
 İnkomplet kanalizasyon
anterograd ve retrograd
akımının kesilmesine
neden olur
52
Nazolakrimal duktus kisti(dakriosistosel)
 Doğumda yada ilk




53
birkaç haftada
Genellikle tek taraflı
olarak görülür
İnsidansı kızlarda daha
yüksek
Yenidoğanların %56’sında semptomatiktir
%85- 95 bir yıl içinde
spontan düzelir
Nazolakrimal duktus kisti (dakriosistosel)
 Epifora en sık semptom
 Medial kantus bölgesinde mavimsi kistik lezyon
 İntranazal kist
54
Tanı
 BT
 Medial kantus
bölgesinde kistik lezyon
 Nazolakrimal kanal
genişlemesi
 İnferior nazal konka
hizasında kistik kitle
55
Nazolakrimal duktus kisti-tedavi
 İzlem
 Nazal dekonjestan
 Sonda
 DSR
56
Burnun Edinsel Yapısal Bozuklukları
 Semer Burun (Saddle Nose Deformitesi)
 Septum Deviasyonu
 Septal Hematom
 Septal Abse
 Septal Perforasyon
 Nazal Fraktür
 Nazal valv bozuklukları
57
Semer Burun (Saddle Nose)
Deformitesi
 Burun dorsumunda çökme ile karakterize burnun
yapısal ve fonksiyonel özelliklerini etkileyen
deformitedir.
 Yandan bakıldığında burun destek dokularında
azalmaya bağlı olarak sırtında ki çökme semer
görünümü oluşturur
58
Semer Burun (Saddle Nose)
Deformitesi
 Burun sırtında depresyon
 Burun ucu desteğinde azalma
 Kısalmış dikey burun
uzunluğu
 Burun ucunda aşırı rotasyon
59
Semer Burun (Saddle Nose)
Deformitesi
Nedenleri
 Travmatik
 Sarkoidoz
 Sifiliz
 Wegener granülomatozu
 Konjenital
60
Semer Burun (Saddle Nose)
Deformitesi
Semer burun tedavisinde amaç burnu yeniden
şekillendirmek ve fonksiyonel özelliğini yeniden
kazandırmaktır
Mevcut hasarın ve deformitenin derecesine göre
çeşitli greftler kullanılabilir
 Aurikula grefti
 Kostal kartilaj grefti
 Silikon bazlı malzemeler
61
Nazal Septum Deviasyonu
 Septum kıkırdağında, kemiğinde ve ya her ikisinde
orta hattan sağa ve ya sola kaymasıdır
 En önemli sebeb travma
 intrauterin dönemde, doğum sırasında ve ya
çocuklukta meydana gelen travmalar septumun
büyüme noklarını etki ederek deviasyonlara neden olur
 erişkin yastaki travmalar septal kıkırdakta kırılmalara
bağlı deviasyon olabilir
• Travma dışında genetik ve çevresel faktörlerde septum
deviasyonunda etkili olan faktörlerdir
62
Nazal Septum Deviasyonu-Belirtiler
 Burun tıkanıklığı
 Mukoza kuruluğu, kabuklanma ve ülserasyon
 Sinüzit
 Kronik orta kulak iltihabı
 Kontakt baş ağrısı
63
Nazal Septum Deviasyonu-Tanı
 Anterior rinoskopi
 Endoskopik muayene (rijit/fiberoptik)
 Paranazal sinüs BT (sinüzit?)
64
Nazal Septum Deviasyonu-Tedavi
Cerrahi
 Submukozal rezeksiyon
 Septoplasti
65
Nazal Septum Deviasyonu-Tedavi
Komplikasyonlar
 Yetersiz cerrahi işlem
 İntranazal sineşiler
 Kanama
 Semer burun deformitesi
 Septum perforasyonu
 Septal hematom
 BOS kaçağı
 Frontal lob yaralanması
 Pnömosefalus
66
Septal Hematom
 Travmatik veya cerrahi yaklaşımlar sonucu görülür
 Nazal septum mukozası hasar görmeksizin
submukozal vasküler alanda yırtılmalara bağlı olarak
subperikondrial alanda kan toplanması
67
Septal Hematom
 En önemli semptom burun tıkanıklığıdır
 Tanıda anterior rinoskopide palpasyonla fluktuasyon
veren kitle mevcuttur.
 Kesin tanı için iğne ile aspirasyon yapılır
68
Septal Hematom-Komplikasyonlar
 Septal perforasyon
 Semer burun deformitesi
 Septal abse
 Menenjit
 Sepsis
 Kavernöz sinüs trombozu
69
Septal Hematom
 3 günden uzun süren hematomlarda kondrositlerin
ölümüne bağlı kıkırdak nekrozu gelişir
 Bu yüzden erken hematom drenajı önemlidir.
 Cerrahi sonrası oluşan hematomları engellemek için
 İyi kanama kontrolü yapılması
 Septum mukozasında yırtık yoksa tek taraflı bistüri ile
küçük kesiler
 Transseptal dikiş hematom gelişimini engelleyen
yöntemlerdir.
70
Septal Abse
 Genellikle travmaya bağlı septal absenin enfekte
olmasıyla gelişir
 Sinüzit komplikasyonu olarak da görülebilir.
 Genel semptomları nefes almada güçlük, şiddetli ağrı
ve ateş
71
Septal Abse- Tanı
 Anterior rinoskopide nazal pasajı
dolduran dokunmakla ağrılı, şişlik
 İğne ile aspirasyon sonrası püy
gelmesi
72
Septal Abse
 Septum venöz kan akımının valvsiz venler aracılığıyla
intrakranial alana olması nedeniyle intrakranial
enfeksiyon ve kavernöz sinüs trombozu riski
mevcuttur.
Tedavi
Abse drenajı sonrasında nekrotik kıkırdaklar temizlenir
Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanır
73
Nazal Septum Perforasyonu
 Septumun bir tarafının mukoza, perikondrium ve
kıkırdağı ile diğer tarafın perikordiumu ve
mukozasının aynı hizadaki defektidir.
 En önemli sebebi cerrahi travmadır
74
Nazal Septum Perforasyonu
 Septal cerrahi
 Travma
 Septal abse ve hematom
 Burun kanamaları koterizasyonunda hata
 Tbc (kıkırdak dokuyu tutar)
 Sifiliz (kemik dokuyu tutar)
 Tümörler
 Dış etkenler
- Kuru hava
- Tozlu yerler
- İrritan gazlar
75
Nazal Septum Perforasyonu
 Nazal septum
Ön bölüm perforasyonlar genellikle nazal travma, burun
karıştırma, septal cerrahi ile ilgiliyken
Arka bölümde vomer ve lamina perpendikularisi içine
alan perforasyonlar en sık tersiyer sifiliz de görülür
76
Nazal Septum PerforasyonuSemptomlar
 Asemptomatik olabileceği gibi
 Burunda kuruma, kabuklanma
 Nefes alma/verme esnasında ıslık sesi
 Kanama
 Büyük perforasyonlarda türbülan hava akımı
oluşmasına bağlı tıkanıklık hissi
77
Nazal Septum Perforasyonu
 Anterior rinoskopi
 Endoskopik muayene
Tedavide
Asemptomatik hastalarda gerekli değil
Serum fizyolojik ile irrigasyon
Cerrahi
 Alt konkadan rotasyonel mukozal flep
 Alt nazal konkadan ve ya aurikulanın konkal tragal
kıkırdaklarından perikondriumla birlikte hazırlanan serbest
kompozit greft
78
Nazal Valv Patolojileri
 Nazal septum ile üst lateral kıkırdakların kaudal
uçlarının yaptığı açıya nazal valv denir.
 Normal değeri 10-15 derece
 Solunum sırasında alar bölgedeki kasların etkisiyle
genişleme ve daralma göstererek, nazal hava akımı
direncini, solunum hızını ve derinliğini kontrol eder.
79
Nazal Valv Patolojileri
 Septum
 Üst lateral kartilaj
 Burun tabanı
-premaksiller kanatlar
-apertura piriformis ve subkutaneöz areolar dokular
-apertura piriformisin maksiller parçasının frontal
çıkıntısı
 Alt konka başı
 Mukokütaneöz doku patolojilerinden kaynaklanabilir
80
Nazal Valv Patolojileri
 Tanıda
Burun ucu parmakla yukarı karldırılarak septumun üst
lateral kıkırdak ile ilişkisi çıplak gözle ve ya 0 derece
endoskop ile değerlendirilir.
81
Nazal Valv Patolojileri
 Nazal valv darlığı olan hastalarda yanak laterale doğru
çekilerek, üst laterak kıkırdağın septumdan
uzaklaştırılması ile valvin genişlemesi cottle testi
olarak isimlendirilir. Nazal valv patolojilerinde tanı
koydurucu bir yöntemdir.
 Nazal valv patolojilerinin tedavisi cerrahidir.
82
Nazal Fraktür
 Burun yüzün en çıkıntılı ve en zayıf bölgesidir.
 Kıkırdak yapılar esnekliğinden dolayı kemik yapılara
göre daha dayanıklıdır.
 Nazal kemik en fazla nazal kemiğin 2/3 üst kısmı ile
1/3 alt kısmın birleştiği yerden kırılır.
 Nazal kırığın yaygınlığını ve tipini travmanın şiddeti,
derecesi ve yönü belirler.
83
Nazal Fraktür-Tipleri
 Frontal tip
 Tip 1: Nazal kemik alt ucunu birleştiren çizgiden,
anterior nazal spinin ötesine uzanmayan anterior nazal
spinin sağlam olduğu kırıklar
 Tip 2: Burun dış bölümü ile sınırlı, burunda daha
yaygın düzleşme, nazal kemiklerin eğilmesi ve anterior
nazal spinide içine alan kırıklar
 Tip 3: Kafa içi ve orbital yapılarında etkilendiği
kırıklar
84
Nazal Fraktür-Tipleri
 Lateral tip
 Tip 1: Travma tarafındaki nazal kemik kırığı
 Tip 2: Travma taraftaki kırığa ek olarak karşı tarafı
nazal kemiğin maksilla frontal proçesinin altına ve ya
üstüne deplasyonu
 Tip 3: Birden çok kırık parçası ve tüm nazal piramidin
karşı yöne yer değiştirmesi
85
Nazal Fraktür-Semptomlar
 Genellikle burun sırtında hassasiyet, ağrı, şişlil,
ekimoz
 Burun kanaması
 Burun şeklinde bozukluk
86
Nazal Fraktür-Tanı
 İnspeksiyon
 Palpasyon
 Anterior rinoskopi
 Radyolojik değerlendirme lateral os nasale ve waters
grafileri
 BT
87
Nazal Fraktür-Tedavi
 Öncelikli olarak acil müdahale gerektiren epistaksis ve
septal hematom tedavi edilir
 Fraktür çok parçalı değilse lokal olarak müdahale
edilebilir. Çok parçalı fraktür mevcudiyetinde ve
hastanın kooperasyon sağlayamaması söz konusu ise
genel anestezi altında müdahale yapılır.
 Hastanın fraktür oluşumundan ne kadar süre sonra
başvurduğu tedavinin başarısı ve redüksiyon tekniğinin
seçimi için önemlidir. 1 hafta içerisinde olan fraktürler
lokal olarak kapalı redüksiyon ile düzeltilebilirken, 1
hafta sonrasında başvurularda açık redüksiyon tercih
edilir.
88
Nazal Fraktür-Tedavi
 Nazal tampon repoze kısımların tekrar çökmesini
engeller
 Fraktür alanını korumak için burun alçı vb. malzemeler
ile fikse edilir.
 Antibiyoterapi ve analjeik tedavisi verilir.
 Repozisyon sonrasında deformasyon giderilemiyosa
elektif şartlarda açık repozisyon uygulanır.
89
KAYNAKLAR
 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş –Boyun
Cerrahisi; Can Koç,2004
 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş –Boyun
Cerrahisi; Onur Çelik,2002
 Bailey, Head & Neck Surgery-Otolaryngology Third
edition, Vol.1
 Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi, Charles W.
Cummings, 4. Baskı
90
teşekkürler
91

similar documents