Utdanningsetaten

Report
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Velkommen til
Bøler skole og
Osloskolen!
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Program for dagen
•
•
•
•
Fellessang og underholdning for alle
For elevene: Skoleaktiviteter og lek, boller og saft
For foresatte: Diverse informasjon om skole og skolestart
– Generell informasjon om skole og Osloskolen
– Connect – Zippys venner
– Tidlig innsats - Early years (TIEY)
– Klasseinndeling
– Helsesøster v/Kari Markegård
– Aktivitetsskole
– Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)
Ca 11.30: Elevene hentes utenfor bygning B
Førskoledag 2013
22.05.2013
2
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hva skal elevene lære?
• Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva
eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på:
www.udir.no/grep
• Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og
håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk).
• I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles:
– Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig
– Å kunne lese og regne
– Å kunne bruke digitale verktøy
Førskoledag 2012
22.05.2012
3
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Organisering av skoledagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fremmøte på morgenen
Morgensamling informasjon om dagens
aktiviteter
Undervisningsdel / TIEY
Friminutt
Undervisingsdel / TIEY
Mat og drikke
Friminutt
Undervisningsdel
Lek / pause
Aktivitetsskole / avslutte skoledagen
Henting på Aktivitetsskolen
Førskoledag 2012
22.05.2012
4
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skole-hjem samarbeid
• Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen
• Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning
for elevens læring og trivsel
• Skole-hjem samarbeid:
– Foreldremøter
– Utviklingssamtaler
– Skolens nettside
– Læringsplattformen Fronter
– Tverrfaglige møter
– Driftsstyre
– Skolemiljøutvalg
– FAU
– Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Førskoledag 2012
22.05.2012
5
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Vurdering og oppfølging av elevene
• Den overordnede målsettingen er å øke læringsutbyttet for
alle elever.
• Elevsamtale gjennomføres minst to ganger pr. skoleår.
• Alle elever skal få en skriftlig vurdering to ganger i året.
• Underveisvurdering gis for å fremme læring, utvikle elevens
kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring.
• Prøveplan Oslo omfatter blant annet kartlegging av
elevenes lese- og regneferdigheter på 1., 2. og 3. trinn.
Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn.
Førskoledag 2013
22.05.2013
6
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skolens ledelse og ansatte
•
Rektor
–Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen
•
Ledelse
–Rektor, ass.rektor, inspektør
•
Sosiallærer
–Kontaktperson helsevesenet, sosialkontor, barnevern etc.
•
Kontaktlærer
–Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med
andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov.
•
PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste)
–Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning
•
Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste
Førskoledag 2013
22.05.2013
7
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Connect - Trygg Osloskole - Zippys venner
•
•
•
•
•
•
•
•
Bøler skole er en Connect-skole
Klare standardkrav til atferd og regler i klasserommet
Lærere tidlig ute for å ta imot klassene
Tett oppfølging i friminutt
Oppdatert og aktiv anti-mobbeplan – nulltoleranse for mobbing og
rasisme
Tett lærerdialog om elever som trenger ekstra fokus
Godt fungerende sosialpedagogisk team (sosiallærer / ledelse / PPtjeneste / helsetjeneste )
Bruk av sosialiseringsprogram – Zippys venner på 1. – 4. trinn
Førskoledag 2013
22.05.2013
8
Oslo kommune
Utdanningsetaten
ZIPPYS VENNER
Førskoledag 2013
22.05.2013
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
9
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Programmet har som mål å lære barna
• å mestre dagliglivets utfordringer og problemer
• å støtte andre som har det vanskelig
• å identifisere og snakke om følelser
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
Førskoledag 2013
22.05.2013
10
Oslo kommune
Utdanningsetaten
6 MODULER
24 timer
• Følelser
• Kommunikasjon
• Vennskap
• Å takle konflikter
• Endring og tap
• Mestring
Førskoledag 2013
22.05.2013
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
11
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Tidlig innsats / Early years (TIEY)
• Undervisningsmetodikk med fokus på grunnleggende lese-, skrive- og
regneopplæring.
•
Metoden har læringsstasjoner knyttet til læringsmål for uka eller læringsstasjoner knyttet
opp til fag.
• Flere dager i uka, ca 90 minutter
• Metoden er svært systematisk og har som hovedprinsipp at alle elever
skal få tilpasset opplæring
• Nivådifferensiert stasjoner – hver elev skal få utfordring på sitt nivå
Førskoledag 2013
22.05.2013
13
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Tidlig innsats – Early Years
•
•
•
•
•
En stasjon er lærerstyrt stasjon
På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig
I løpet av en arbeidsøkt er alle elevene innom alle stasjoner.
Ved å benytte denne metoden sikrer det lærer bedre oversikt over
hver enkelt elevs faglige nivå samt at alle elever får ”nærkontakt” med
lærer.
I forbindelse med metoden benyttes også ”veiledet lesing”, der
elevene har leseopplæring i grupper ut i fra interesser og kompetanse.
Førskoledag 2013
22.05.2013
14
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Klasseinndeling
Mål: Likeverdige klasser hvor et godt og trygt
skal prege hverdagen
læringsmiljø
• Bosted
– ”Knipper” av elever settes sammen
– Elever fra samme boområde kan gjerne gå i forskjellige klasser, men målet er at
alle skal ha noen nær seg
– Skoleveivalg
• Kjønn
• Tilrettelegging for elever med særskilte behov
• Språkfunksjonalitet
Førskoledag 2013
22.05.2013
15
Oslo kommune
Utdanningsetaten
PPT (Pedagogisk Psykologisk tjeneste)
•
Støttefunksjon for skolen i forhold til elever med særskilte
behov
– Observasjon i klassene
– Rådgivning i forhold samarbeid skole – hjem
– Logopedutredninger
• Deltar i skolens ressursteam og utvidete ressursteam
Førskoledag 2013
22.05.2013
16
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som
bidrar til barnas faglige og sosiale læring!
Førskoledag 2012
22.05.2012
17
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Rammeplan for Aktivitetsskolen
• Sikre en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet
• Gi retning for innhold og organisering
• Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og
personlige utvikling
• Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer og
ukeplaner
• De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider
Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og
driftsstyret!
Førskoledag 2013
22.05.2013
19
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Mål og innhold i Aktivitetsskolen
•5 målområder med retningsgivende føringer:
• Natur, teknikk og miljø
• Fysisk aktivitet og lek
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse
• Leksehjelp
Førskoledag 2012
22.05.2012
18
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslostandard for Aktivitetsskolen
• Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha
til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til
foresatte med barn i tilbudet
• Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn
av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for
kommunale skolefritidsordninger i Oslo:
– Innhold og ambisjoner
– Trygghet, trivsel og omsorg
– Struktur og forutsigbarhet
– Dialog og samarbeid
Førskoledag 2012
22.05.2012
20
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
•
•
•
•
•
•
•
Foreldrekontakter
Foreldreråd
FAU
Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)
Elevråd
Driftsstyre
Skolemiljøutvalg
• Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet
i opplæringsloven.
• Samarbeid med Trafikketaten,
Samferdselsetaten og bydelene.
Førskoledag 2013
22.05.2013
21
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skolestart og oppstart på AKS
•
Første skoledag er 19. august. Barn og voksne møter ved
auditoriet utenfor hovedinngangen (inngang E) klokken
10.00. Skoledagen varer til 13.00.
– Elevene må ha med seg mat og drikke
– Foresatte blir med inn i klassene for så å samles til et
"første" foreldremøte der det velges klassekontakter,
avtaler følgesgrupper m.m.
– Generell informasjon v/rektor
• AKS har oppstart 1. august kl. 08.00
Førskoledag 2013
22.05.2013
16
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lykke til!
Førskoledag 2012
22.05.2012
22

similar documents