PowerPoint-presentasjon - Vestfold fylkeskommune

Report
Økonomiplan 2014-2017
Budsjett 2014
Offensivt budsjett med vekt på
Samferdsel og skole
Hovedpunkter
Økonomiplanen i et lengre tidsperspektiv
• Realiserer ambisiøst investeringsprogram
– Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd
– Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd
– Lagt til rette for en ny videregående i Horten 0,7 mrd
• Redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveger
• Investerer etter forvaltningsreformen og frem til 2018 for 0,9 mrd
• Gjennomført kostnadsreduksjoner på over 80 mill. (årlig)
– Til tross for lave driftskostnader sammenlignet med øvrige
fylkeskommuner (KOSTRA) er effektiviseringsprogrammet
Handlingsrom 2014 realisert
• Stor lojalitet til økonomiplanene og god økonomistyring i
virksomhetene
Offensivt budsjett - samferdsel og skole
•
Alle sektorer blir kompensert for lønns- og
prisvekst
•
Samferdsel styrkes med 17 mill (fylkesveger og
kollektivtrafikk)
•
Videregående utdanning styrkes med 15 mill
•
Ny skole i Tønsberg klar til skolestart - Færder vgs
•
Forprosjekt ny videregående skole i Horten
igangsettes i 2014. Byggestart er planlagt i 2016
•
Store investeringer i økonomiplanperioden
– fylkesveger 0,55 mrd
– skoler 0,75 mrd
•
Ytterligere styrking av soliditet og arbeidskapitalen
Offensivt budsjett – sektorene blir tildelt store
deler av det reelle handlingsrommet
Inntektsøkning i vedtatt budsjett 2013 til 2014
Lønn- og priskompensasjon i sektorene
Økte pensjonskostnader
Økte finanskostnader
Bortfall av rentekomp for prosjekter i 2013 og 2014
Reelt nytt handlingsrom
Reelle endringer (ekskl innsparingstiltak) ift budsjett 2013
Prioriteringer videreført fra vedtatt økplan
Forelåtte tiltak ift vedtatt økonomiplan ekskl innsparingstiltak
145
-63
-12
-21
-6
43
33
6
39
Innsparingskrav i vedtatt økonomiplan
HANDLINGSROM 2014 Beløp i 1000 kr
2014
2015
2016
2017
Innsparinger i 2011-2013 som er videreført i økonomiplan 2014-2017:
Regional
-18 400 -18 400 -18 400 -18 400
Videregående opplæring
-35 800 -35 800 -35 800 -35 800
Kultur
-2 530 -2 530 -2 530 -2 530
Tannhelse
-2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Fellesformål
-2 155 -2 155 -2 155 -2 155
Østre Bolæren
-100
-100
-100
-100
Sum videreførte innsparinger
-61 285 -61 285 -61 285 -61 285
Gjenstående innsparinger i økonomiplan 2014-2017:
Regional
Videregående opplæring
Kultur
Tannhelse
Fellesformål
Østre Bolæren
Sum gjenstående innsparinger i økonomiplan 2013-2016
Innsparinger i alt
-2 600 -4 800 -4 800 -4 800
-6 200 -11 900 -11 900 -11 900
-670 -1 070 -1 070 -1 070
-200
-580
-580
-580
-50
-520
-520
-520
-60
-60
-60
-60
-9 780 -18 930 -18 930 -18 930
-71 065 -80 215 -80 215 -80 215
Vedtatte innsparinger i vedtatt økonomiplan og
foreslåtte nye tiltak
Nye
prioriteringer
Regional utvikling
Videregående opplæring
Kultur
Tannhelse
Fellesformål
Sum
(1)
20 800
15 000
3 300
-2 200
1 960
38 860
Prioriteringer i
vedtatt
økonomiplan
(2)
-700
-2 410
-100
0
-2 400
-5 610
Endringer ekskl.
Gjenstående
innsparingstiltak (s innsparingstiltak
195)
i 2014 (s 42)
(1) + (2) = ( )3
20 100
12 590
3 200
-2 200
-440
33 250
(4)
-2 600
-6 200
-670
-200
-50
-9 720
Reell
Rammeendring
(3) + (4)
17 500
6 390
2 530
-2 400
-490
23 530
Inntektsøkning i 2014
- feil i statsbudsjettet
•
Etter trykking av budsjettdokumentet 4. november mottok
fylkesrådmannen mail fra KS om feil i statsbudsjettet
•
Vestfold fylkeskommune mottar ytterligere 20 mill gjennom
inntektssystemet grunnet feil i grunnlagsdataene fra
samferdselsdepartementet
•
Etter samtaler med KS og KRD er det usikkert om denne
inntektsøkningen blir videreført etter 2014. Hovedgrunnen til dette er at
KRD fortsatt arbeider ut fra at det skal innføres et nytt inntektssystem
fra 2015
•
Fylkesrådmannen ønsker å fremme en tilleggsinnstilling. Blant aktuelle
tiltak kan nevnes
–
Finansiering av foreslåtte investeringer i fylkesveger (låneopptaket reduseres)
–
Økt avsetning til bufferfond
–
Eventuelt engangstiltak i 2014
Sektorutgiftene fordelt på politikkområder
130
83
90
509
Regionalsektoren
Videregående opplæring
Kultur
Tannhelse
Fellesformål:
1,212
90
83
130
509
Regionalsektoren
1,212
3
8
9
28
Fylkesveier
Kollektivtrafikk
232
Andre samferdselstiltak
Regional planlegging
Regional næringsutvikling1)
Regionalavdelingen
229
130
90
83
Fellesformål
509
1,212
38
47
Politisk styring, kontroll og tilitsvalgte
Interne tjeneste leverandører
Stabsfunksjoner
44
Hovedstørrelser
Hovedstørrelser
(mill kroner)
Frie inntekter
Prognose
2013
B2013
2014
2015
2016
2017
2 220
2 249
2 365
2 380
2 383
2 384
Brutto driftsresultat (ekskl. mva komp
investeringer – endret forskrift )
90
115
142
144
141
138
Netto driftsresultat
52
67
90
87
91
89
Nye investeringer
408
494
458
231
303
462
80
125
141
180
219
250
174
174
(98%)
211
(100%)
214
(100%)
210
(100%)
200
(100%)
2 279
2 328
2 568
2 513
2 594
2 803
Bufferfondet
Fond premieavvik
Gjeld
Hovedstørrelser
2013 kroner
Hovedstørrelser
(mill kroner)
Sektorenes netto driftsutgifter
Overført investeringsregnskapet ekskl.mva
kompensasjon
2014 kroner
Prognose
2013
B2013
2014
2015
2016
2017
2 021
2 026
2 108
2 109
2 110
2 109
0
0
24
33
45
55
0,90
0,91
0,96
0,94
0,97
1,04
2,4 %
3,0 %
3,8 %
3,7 %
3,8 %
3,7 %
Nøkkeltall
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i % av frie inntekter
Investeringer
Viderefører et høyt investeringsnivå
Totalt 1,46 mrd i økonomiplanperioden
• Fylkesveger inkl samarbeidsprosjekter med
kommunene 0,55 mrd
• Skolebygg 0,75 mrd
• Andre 0,16 mrd
Nye investeringer i 2014
Investeringsreserven (20 mill) i vedtatt økonomiplan er
konkretisert med følgende prosjekter
Investeringer
Greveskogen vgs- brannsikring
Korten - tilrettelegging for utleie
Thor Heyerdahl vgs - elkjele
Skiringssal - rehabilitering
Horten vgs, fremskyvning forprosjekt
Beløp i 2014
7,0 mill kr
6,9 mill kr
2,0 mill kr
4,5 mill kr
5,0 mill kr
Vedtatt økonomiplan
– status andre større prosjekter
• Erstatningsbygg Sandefjord og Færder vgs ferdigstilles til
skolestart.
• Fylkesveger - samarbeidsprosjekter med kommunene er
innarbeidet iht handlingsplanen 2014-2017
• Ny Horten vgs – forprosjekt fremlegger alternativer og
fremdriftsplan i politisk sak medio 2014
• Formidlingssenter Kaupang – forprosjekt i 2014
• Fylkeshuset – innarbeidet iht vedtatt økonomiplan. Resultatet av
forprosjektet fremlegges om kort tid. Politisk sak med innstilling,
legges frem for FT i desember.
Investeringer
ØKONOMIPLAN 2014-2017
INVESTERINGER i mill kr
Investeringsreserve
Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal
IKT-infrastruktur
SUM Fellestiltak
Færder vgs, ekskl prisreserve
2014-kr
2014-kr
2014-kr
Overført *
Ny
Årsbud
2014
1
2014
2
2014
(1+2)
2014-kr
2014-kr
2014-kr
2014-kr
Sum
2015
2016
2017
2014-2017
0
0
3 275
3 275
45 000
0
18 000
5 000
23 000
114 500
0
18 000
8 275
26 275
159 500
20 000
14 800
5 000
39 800
0
20 000
5 000
5 000
30 000
0
20 000
0
5 000
25 000
0
60 000
37 800
23 275
121 075
159 500
Færder vgs - prisstigningsreserve 2014
0
4 000
4 000
0
0
0
4 000
Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter
0
45 000
45 000
0
0
0
45 000
0
17 000
5 000
3 000
7 000
6 900
2 000
5 000
20 000
7 000
6 900
2 000
20 000
0
150 000
0
290 000
0
0
0
0
0
0
0
465 000
20 000
7 000
6 900
2 000
Horten vgs, ekskl prisreserve
Sandefjord vgs erstatningsbygg
Greveskogen vgs- brannsikring
Korten - tilrettelegging for utleie
Thor Heyerdahl vgs - elkjele
0
Investeringer - diverse skoleprosjekter
2 500
7 500
10 000
7 500
7 500
7 500
32 500
VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013
4 500
0
4 500
0
0
0
4 500
69 000
194 900
263 900
27 500
157 500
297 500
746 400
Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr
5 000
1 000
6 000
5 000
5 000
5 000
21 000
SUM Tannhelse
Formidlingssenter Kaupang
SUM Kultur
Skiringssal - rehabilitering
5 000
0
0
0
1 000
1 000
1 000
4 500
6 000
1 000
1 000
4 500
5 000
21 000
21 000
0
5 000
0
0
0
5 000
0
0
0
21 000
22 000
22 000
4 500
135
0
135
0
0
0
135
135
7 400
4 500
92 885
4 635
100 285
0
87 960
0
64 435
0
64 250
4 635
316 930
50 600
-21 830
28 770
26 115
30 640
58 175
143 700
30 945
30 945
11 925
11 925
11 925
66 720
3 000
12 000
3 000
0
18 000
163 000
464 810
138 000
231 300
110 000
302 500
134 350
461 850
545 350
1 460 460
SUM Utdanning
FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013
SUM Deltagelse i selskaper
Fylkesveger - ordinære prosjekter
Fylkesveger - samarbeids prosjekter
Fylkesveger - TS ordningen
Bompengefinansierte vegprosjekter
Sum Fylkesveger
SUM INVESTERINGER
58 000
135 275
102 000
321 900
Stor økning i renter og avdrag
Utvikling renter og avdrag gjeld
2012-2024
260
240
200
180
160
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
140
2012
mill kr
220
Opprettholdelse av investeringsnivået på
fylkesveger er utfordrende i langtidsbudsjettet
Gjeldsnivå og rentesikring
LANGSIKTIG GJELD rentesikring justert
for rentekompensasjon skole/veg
3,200
3,000
2,800
2,600
Andel usikret –
2,400
risiko kan håndteres
med rentesikring eller
større frie fond
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
Andel sikret
600
400
200
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Renterisiko
Endring i driftsresultat ved 2% økt rentenivå
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Risiko UB 2013
Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%
2020
Nærmere om
driftsbudsjettet
Investeringsprogrammet legger sterke
føringer for økonomiplanen
•
•
•
•
•
•
Netto driftsresultat skal være minst 3 %
Premieavviket skal opprettholdes nøytralisert.
Fortsatt rentesikring av gjelden.
Bufferfondet styrkes ytterligere til 250 mill kroner innen 2017.
Egenfinansiering av investeringer på minst 15%.
Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom
”Handlingsrom 2014” med videre innsparing på 0,5 % i 2015.
• Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi
kostnadsreduksjoner
Hovedstørrelser i sektorene, 2014
Økning ift vedtatt budsjett 2013 i tillegg til lønns- og prisvekst
Mill kr
+9,0
Fylkesveger
+2,0
Anlegg på kommunale veier
+6,0
Kollektivtrafikk
+3,8
Øvrige tiltak regionalsektoren
+15,0
Videregående opplæring
+3,3
Kultursektoren
-2,2
Tannhelse
+2,0
Fellesformål
38,9
Sum
Oppbygging av frie fond
Premieavvik
Bufferfond
250,000
300,000
250,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
50,000
50,000
-
2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017
Økonomiplan 2014 -2017
Økonomiplan 2013 -2016
2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017
Usikkerhet / risiko
– eksterne faktorer
• Inntektsutviklingen /
utviklingen i kriteriedata
• Statistikk benyttet iht SSB
prognoser
• Skatteinngang
• Videreført signaler i
kommuneprp med moderat
økning etter 2014
• Rentenivå
• Rentesikret lån i
økonomiplanperioden
• Utviklingen i
pensjonskostnader
• Fond premieavvik
nøytraliserer premieavviket
Usikkerhet / risiko
– interne faktorer
• Investeringsnivået stiller
økte krav til en effektiv
drift
• Opprettholde et
tilstrekkelig
vedlikeholdsnivå
Ivaretagelse av
realkapitalen (veger og
bygninger)
• Fullføring av gjenstående
kostnadsreduksjoner
forutsatt i «Handlingsrom
2014» og videre
effektivisering i 2015
• Planlagt vedlikehold over
flere år som grunnlag for å
avsette tilstrekkelige midler
i driftsbudsjettet til
vedlikehold.
Innstilling
Økonomiplan 2014-2017
Innstilling til driftsbudsjett
ØKONOMIPLAN 2014 - 2017
DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr
Skatteinntekter
Inntektsutjamning
Statlig rammetilskudd
Andre statstilskudd
A Sum hovedinntekter
Regionalsektoren
Videregående opplæring
Kultur
Tannhelse
Fellesformål:
Fylkeskommunens deltagelse i selskaper
Lønnsreserve og pensjon
Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avstn
fond
B Sum sektorenes netto driftsutgifter
C Avskrivninger
D Brutto driftsresultat (A+B+C)
E Netto finansutgifter
F Avskrivninger (motpost)
G Netto driftsresultat (D+E+F)
Avsetning til øvrig disposisjonsfond
Avsetning til bundne fond
Overføring til investeringsbudsjettet
H Driftsbudsjett balanse
BUFFERFOND PR 31.12.
FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.
2014-kr
2014-kr
2014-kr
2014-kr
2014
2015
2016
2017
1 273 574 1 273 574 1 273 574 1 273 574
46 365
46 365
46 365
46 365
1 024 256 1 036 856 1 036 856 1 036 856
20 500
22 800
25 800
27 300
2 364 695 2 379 595 2 382 595 2 384 095
-508 853
-510 053
-508 803
-503 928
-1 212 433 -1 203 733 -1 200 733 -1 198 233
-90 019
-90 119
-89 869
-89 619
-82 594
-82 414
-82 414
-82 414
-130 177
-131 147
-129 797
-130 547
-14 417
-14 056
-14 056
-14 056
-69 413
-77 313
-83 913
-90 513
0
0
0
0
-2 107 906 -2 108 835 -2 109 585 -2 109 310
-115 000
-127 000
-132 000
-137 000
141 789
143 760
141 010
137 785
-167 056
-183 342
-181 544
-185 770
115 000
127 000
132 000
137 000
89 733
87 418
91 466
89 015
-57 000
-46 000
-38 000
-25 700
-8 500
-8 500
-8 500
-8 500
-24 233
-32 918
-44 966
-54 815
0
0
0
0
140 951
211 116
180 451
214 116
218 951
210 116
250 451
200 816
Økonomiplan 2014-2017
Innstilling til investeringsbudsjett
INVESTERINGER i mill kr
Investeringsreserve
Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal
IKT-infrastruktur
SUM Fellestiltak
Færder vgs, ekskl prisreserve
Færder vgs - prisstigningsreserve 2014
Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter
Horten vgs, ekskl prisreserve
Sandefjord vgs erstatningsbygg
Greveskogen vgs- brannsikring
Korten - tilrettelegging for utleie
Thor Heyerdahl vgs - elkjele
Investeringer - diverse skoleprosjekter
VGO - øvrige prosjekter overført fra
2013*
SUM Utdanning
Tannhelse - investeringer - lokaler og
utstyr
SUM Tannhelse
Formidlingssenter Kaupang
SUM Kultur
Skiringssal - rehabilitering
FFM - øvrige prosjekter overført fra
2013*
SUM Deltagelse i selskaper
Fylkesveger - ordinære prosjekter
Fylkesveger - samarbeids prosjekter
Fylkesveger - TS ordningen
Bompengefinansierte vegprosjekter
Sum Fylkesveger
SUM INVESTERINGER
Overført
2014
1
Ny
2014
2
Årsbud
2014
(1+2)
2015
2016
2017
0
0
3 275
3 275
45 000
0
0
0
17 000
0
0
0
2 500
0
18 000
5 000
23 000
114 500
4 000
45 000
5 000
3 000
7 000
6 900
2 000
7 500
0
18 000
8 275
26 275
159 500
4 000
45 000
5 000
20 000
7 000
6 900
2 000
10 000
20 000
14 800
5 000
39 800
0
0
0
20 000
0
0
0
0
7 500
20 000
5 000
5 000
30 000
0
0
0
150 000
0
0
0
0
7 500
20 000
0
5 000
25 000
0
0
0
290 000
0
0
0
0
7 500
4 500
0
4 500
0
0
0
69 000
194 900
263 900
27 500
157 500
297 500
5 000
1 000
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
0
0
0
1 000
1 000
1 000
4 500
6 000
1 000
1 000
4 500
5 000
21 000
21 000
0
5 000
0
0
0
5 000
0
0
0
135
0
135
0
0
0
135
7 400
50 600
0
0
58 000
135 275
4 500
92 885
-21 830
30 945
0
102 000
321 900
4 635
100 285
28 770
30 945
3 000
163 000
464 810
0
87 960
26 115
11 925
12 000
138 000
231 300
0
64 435
30 640
11 925
3 000
110 000
302 500
0
64 250
58 175
11 925
0
134 350
461 850
Økonomiplan 2014-2017
Innstilling til finansiering av
investeringene
ØKONOMIPLAN 2013-2016
INVESTERINGER i mill kr
Låneopptak
2014-kr
2014-kr
2014-kr
2014-kr
2014
2015
2016
2017
327 314
50 202
181 488
304 627
24 173
27 807
19 191
13 059
-16 657
-1 657
-1 657
-1 657
7 000
10 000
0
0
Fra driftsbudsjettet
24 233
32 918
44 946
54 815
Mva-kompensasjon
83 747
42 030
58 532
91 006
Salg av fast eiendom
15 000
70 000
0
0
SUM FINANSIERING
464 810
231 300
302 500
461 850
Investeringstilskudd
Avsetning til investeringsfond
Bruk av investeringsfond
Innstilling til resultatmål
regionalsektoren
Nr
Utfordring/tema
Resultatmål
1.1
Videreutvikle rollen
som utviklingsaktør
Andelen spurt som gir Vfk høy
score som regional utviklingsaktør
1.2
1.3
Kollektivtrafikk:
Få flere mennesker i
Vestfold til å reise
kollektivt
Antall reisende med buss skal ha
en årlig vekst på
Kollektivtrafikk:
Tilfredshet
Kundetilfredshet hos Vestviken
Kollektivtrafikk sine brukere
Vedtatt
2013
2014
2015
2016
2017
57 %
60 %
62 %
64 %
66 %
2%
2%
2%
2%
2%
72 %
72 %
73 %
73 %
73 %
Innstilling til resultatmål
videregående opplæring
Nr
Utfordring/tema
Resultatmål
Andel elever, lærlinger som fullfører og
består innen fem år skal minst være
Andelen som slutter i løpet av skoleåret
skal være mindre enn
Vedtatt
2013
2014
2015
2016
2017
72 %
73 %
74 %
75 %
75 %
4,1 %
4,0 %
4,0 %
3,9 %
3,8 %
7,5 %
7,0 %
6,5 %
6,5 %
6,0 %
30 %
40 %
50 %
50 %
50 %
Andelen elever som oppfatter å være
mobbet skal være mindre enn
10 %
10 %
9%
9%
9%
Andelen elever som oppfatter å være
mobbet av lærer skal være mindre enn
4%
3%
3%
3%
3%
12 %
11 %
10 %
10 %
10 %
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2.1
Fullføre og bestå
2.2
Sluttet vgs
2.3
Avbrudd lærlinger og
lærekandidater
2.4
Elevmedvirkning
Andelen som avbryter opplæring i
bedrift skal være mindre enn
Andel elever som opplever at de i mange
eller alle fag får medvirke skal minst
være
2.5
Mobbing, elever
2.6
Mobbing, elever
2.7
Mobbing, elever
Karakterer
Andelen elever som selv har mobbet
medelever skal være mindre enn
Snittkarakter i eksamen norsk, VG3,
skal ligge over landsgjennomsnittet med
minst
Karakterer
Snittkarakter i tverrfaglig eksamen,
lokalt gitt yrkesfag skal minst være
3,72
3,73
3,74
3,74
3,74
2.10 Karakterer
Snittkarakter i matematikk, yrkesfag
vg1, standpunkt skal minst være
3,24
3,25
3,26
3,26
3,26
2.11 Karakterer
Snittkarakter i matematikk,
studieforberedende, vg1, standpunkt skal
minst være
3,23
3,24
3,25
3,25
3,25
2.8
2.9
Innstilling til resultatmål
kultursektoren
Nr
Utfordring/tema
Resultatmål
Tilfredshet fra deltakere i
kompetansekalenderen for
offentlig og frivillig sektor i
Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på
3.1
Kultursektoren
en skala fra 1-5)
Virksomhet Kultur og Antall medlemsbedrifter i
3.2 folkehelse
Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)
Tilfredshet med Vestfolds
fylkesbibliotekets tjenester i
forbindelse med Litteraturuka i
Fylkesbiblioteket i
Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på
3.3
Vestfold
en skala fra 1-5)
Fylkesbiblioteket i
3.4 Vestfold
Andel besøkende for bibliotekene
i Vestfold skal øke.
Andel kommuner i Vestfold som
har fått tilgjengeliggjort minst ett
3.5 Virksomhet Kulturarv kulturminne fra vikingtiden.
Vedtatt
2013
2014
2015
2016
2017
93 %
93 %
93 %
93 %
93 %
28
30
30
30
30
88 %
90 %
90 %
90 %
90 %
8%
10 %
10 %
10 %
10 %
10
14
14
14
14
Innstilling til resultatmål
tannhelsetjenesten
Nr
Utfordring/tema
Å ivareta
4.1 ønsket tannhelseutvikling
Å ivareta
4.2 ønsket tannhelseutvikling
Å ivareta
4.3 ønsket tannhelseutvikling
Å gi et behandlings
4.4 tilbud til de som trenger
det mest
Å gi et behandlings
tilbud med god nok
kvalitet
Å gi et behandlings
4.6 tilbud med god nok
kvalitet
4.5
4.7
Effektiv
ressursutnyttelse
Resultatmål
Andel av 5-åringene uten hull i
tennene skal minst være
Andel av 12-åringene som har hatt
5 eller flere tenner med hull skal
være lavere enn
Andel av 18-åringene som har hatt
9 eller flere tenner med hull, skal
være lavere enn
Andel barn og unge som skal være
undersøkt og behandlet i løpet av
kalenderåret
Antall skriftlige klager på feil eller
mangelfull behandling eller på
personalets adferd, skal være
lavere enn
Antall pasienter på venteliste 2
måneder etter fastsatt tid
(etterslep) skal være lavere enn
Netto driftsutgifter pr. prioritert
person
under tilsyn skal være lavere enn
gjennomsnitt for alle fylker (unntatt
Oslo)
Vedtatt
2013
2014
2015
2016
2017
82 %
83 %
84 %
84 %
85 %
6%
5%
5%
5%
4%
10 %
10 %
10 %
9%
9%
66 %
66 %
66 %
66 %
66 %
6
5
5
4
4
1700
(2,9%)
2300
(3,9%)
2300 2300 2300
(3,9%) (3,9%) (3,9%)
-10 %
-10 %
-10 % -10 % -10 %
Innstilling til resultatmål fellesformål
Nr
Utfordring/tema
5.1
Sykefravær
Ansatte med ikke-vestlig
bakgrunn
Resultatmål
Vedtatt
2013
2014
2015
2016
2017
Sykefravær i organisasjonen skal ikke
overstige
5,8 %
5,7 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
80 %
80 %
85 %
85 %
85 %
Tillit til ledelsen
Andel ansatte som utrykker at de har stor
tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller
bedre på en skala fra 1-5)
Tillit til ledelsen
Andel ansatte som utrykker at de har stor
tillit til sin nærmeste leders ledergruppe.
(Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)
60 %
65 %
65 %
65 %
65 %
5.5
Forbedring og utvikling
Andel ansatte som utrykker at det er
fornøyd med måten endringsprosesser
gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på
en skala fra 1-5)
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
5.6
Medarbeidersamtale/
utviklingssamtale
Andel ansatte som i løpet av siste år har
hatt medarbeidersamtale/
utviklingssamtale med sin leder
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
Psykososialt arbeidsmiljø
Aktivt engasjerte
personalgrupper
Andel ansatte som utrykker at de tilfreds
med det psykososiale arbeidsmiljøet.
(Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)
Andel arbeidsgrupper som er aktivt
engasjerte
80 %
85 %
85 %
85 %
85 %
50 %
55 %
55 %
55 %
55 %
Informasjon
Andel ansatte som uttrykker at de har god
nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på
en skala fra 1-5)
4,3
4,4
4,5
4,5
4,5
5
5
5
5
5
6,8
7,0
7,2
7,2
7,2
5.2
5.3
5.4
5.7
5.8
5.9
5.10 Internettsider
Vestfold fylkeskommunes skår på Difi’s
måling av offentlige nettsider på en skala
fra 1-6
5.11 Omdømme hos mediene
Mediene skal være tilfredse med
fylkeskommunens samarbeid,
tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet,
kontakt og innhold/struktur på nettsider.
Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling
1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Vestfold fylkeskommune
vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett:
2. Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere
politisk behandling med følgende unntak:
2.1 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning
2.2 Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2.3 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget
2.4 Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget
2.5 Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.
Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling
3. Følgende resultatmål vedtas:
4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i
løpet av våren 2014.
5. Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt
positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til
bufferfondet.
6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til
enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.
www.vfk.no
Statsbudsjettet
•
Statsbudsjettet medfører at frie inntekter øker i 2014 og gir blant annet
mulighet for følgende tiltak:
– Sektorene er styrket med 38,9 mill kroner (nye prioriteringer før
innsparingstiltak)før . Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og
planarbeid foreslås styrket.
– Egenfinansiering av investeringer med 24,2 millioner kroner ved overføring
fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett
– Økt avsetning til fond med 13,3 mill kroner. Av dette går 11 mill til fond
premieavvik og resten til økt styrking av bufferfond. Fra 2015 vil
premieavviket være tilnærmet nøytralisert og i økonomiplan forventes
ytterligere styrking av bufferfondet, og en forventet avsetning på totalt 39,5
mill kroner i økonomiplanen for 2015. Ved utgangen av
økonomiplanperioden 2017 er bufferfondet på 250 mill kroner.
Endring i inntekt 2013 mot 2014
mill kr
Inntektsøkning fra vedtatt budsjett 2013 til 2014
Inntektsøkning medgår til:
Lønn- og priskompensasjon sektorene
Økning i lønns- og pensjonsreserve
Rammeendringer eksklusive innsparinger
Endring i sektor deltakelse i selskaper
Innsparinger sektorene
Økte finansutgifter (avdrag)
Økt netto driftsresultat *)
Sum endringer
*) Økning i resultat benyttes til **):
Økt avsetning til bufferfond
Økt egenfinansiering av investeringer (overført til
investeringsregnskapet)
Økt avsetning premieavviksfond
Sum lik økning netto driftsresultat
**) for 2013 er resultatet korrigert for mva.kompensasjon overført
investeringsregnskapet
145,0
52,0
11,7
33,2
-0,7
-9,8
20,7
37,6
145,0
2,3
24,2
11,0
37,6

similar documents