Document

Report
”Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har
kær.“
Romantikken
Poetisk
realisme
Steen
Steensen
Blicher
(17821848)
 Et opgør med oplysningstidens overdrevne betoning af forstand og fornuft
 En længsel efter organiske sammenhænge i tilværelsen
 En dyrkelse af følelser, fantasi og æstetik
 Universalromantikken 1800-1807
Grundtanke: enhedsbånd. Alt hænger sammen, historien ånder, guldalderen er
tabt (for en stund)
 Nationalromantikken 1807-1830
Grundtanke: nationens identitet. Fædrelandet, idyl og harmoni, Saxo, nordisk
mytologi og historien
 Romantismen 1830-1870
Grundtanke: Verden er meningsløs. Splittelse, det dæmoniske, det psykologiske og
det interessante dyrkes
 Overgang fra feudal til borgerlig stat
 Økonomisk krise (Englandskrigene)
 Københavns bombardement i 1807
 Statsbankerotten i 1813
 Tabet af Norge 1814 (Napoleonskrigene)
Man lukker sig om det nationale som en
konsekvens heraf.
 Handelsborgerskabet voksede i byerne og borgerne var forbrugere af kunst og litteratur
 Den første børnelitteratur viser sig
 H.C. Andersen får sig gennembryd i 1830’erne
 Biedermeierkulturen opstår:
 Stilen var præget af en vis realisme og småborgerlig idyl, særligt inden for hjemmets fire vægge.
I stilen lå en tilbageholdt romantik.
1.
2.
3.
Familien udgjorde centrum, efterfulgt af nære venner, bekendte, nærmeste samfund osv. Den søgte
harmonien, det overskuelige og det trygge, og undsagde eller undgik konflikten. (Alt dette kaldes
Biedermeierkulturen.)
Nøgleordene i Biedermeier er en fokusering på det private og det hjemlige. Det var på mange måder
en modreaktion mod bådeoplysningstid og en radikalisering af det politiske.
En Biedermeier blev karakteriseret som en filister, en småborger, der passede sig selv, lykkeligt
ligeglad med verden udenfor.
 Kirken og kongen begynder at miste deres betydning og magt
 Mennesket søger nye sammenhænge
 Længsel mod ’det tabte paradis’ eller ?
 I litteraturen viser denne længsel sig som drømme, anelser, fantasier og i
kærligheden som en søgen efter helhed…
 Dannelsesromanen/begyndende individualisering
 Mennesket søger at realisere sig selv gennem en personlig dannelsesproces
(hjem/ude/hjem-struktur)
Den materielle, forgængelige verden > < en usynlig, åndelig og guddommelig
verden
Den person som var i stand til at sanse og fatte denne dybere bagvedliggende
verden var kunstneren…

 Idealisme
Tanken om at verden består af fænomenernes verden og ideernes verden (nyplatonisme). Ideernes verden = den tabte guldalder
Dominerende træk: Adskillelse
 Organismetanken
Tanken om en fælles ånd (ofte udtrykt i naturen) der binder alt sammen.
Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og bliver sig bevidst i
mennesket (Friderich von Schelling)
Dominerende træk: Sammensmeltning
 Retning som søger at skildre afstanden mellem romantikkens idealer og
realiteternes verden
 St. St. Blicher (1782-1848) bliver en forløber for det moderne gennembrud
 Præsteembede, folketaler og personligt kaos
 Novellen som form
 Blicher skildrer tragedier, kaos og det ustyrlige driftsliv i et fatalistisk lys.
Menneskets skæbne (og ulykke) er bundet til seksualitet og sociale
omstændigheder. Det er dér Blichers modernitet viser sig
Karakteriser alle personerne– hvem er skurk, hvem er helt?
Hvorfor?
1.
1.
2.
3.
4.
Giv en personkarakteristik af alle personerne.
Er de beskrevet direkte af Blicher selv eller indirekte gennem deres
ord og handlinger, eller begge dele? Begrund med eksempler fra
teksten.
Er personerne sammensatte eller kun gode og kun onde?
Hvordan er de forskellige personer over for hinanden?
2.
Beskriv miljøet, samt tiden novellen foregår i. Hvor lang tid
strækker handlingen sig over? (se bla. på novellens
indledning.)
3.
Slutningen – kunne det være gået anderledes? Hvordan?
4.
Vær opmærksom på, at I skal kunne beskrive følgende:
Genretræk, handling, personer, miljø, tid, symbolik
5.
Hvad er tekstens overordnede tema og konflikt?
6.
Hvem er skyld i denne konflikt?
7.
Hvad kan du sige om de verselinjer, der indleder og afslutter
novellen? ”Den største sorg i verden her er dog at miste den,
man har kær.“
 Får vi gennem novellen noget at vide om
Blicher?
 Giv eksempler fra teksten der understreger,
at Blicher kaldes “hedens digter”.
 Novellen er en rammefortælling - hvad er
det, der danner rammen? (I en rammefortælling er
der flere historie inden i hinanden. En af historierne er rammen for
de andre historier. Rammehistorien kan fx foregå i nutiden, hvor en
person fortæller en historie, der foregår tidligere.)
 Hvordan passer ”Tre aks modellen” ind i
novellen?
Eksposition - hjemme, udrejse, problemet skabes
Transformation - ude, mulighedsfelt, krise, problemet viser sig
Konsekvens - Den onde eller gode lykke, problemet afsluttes (hjemme)

similar documents