Leif Gjørtz Christensen, direktør for Job & Velfærd i

Report
Integreret psykiatri og rehabilitering
- en fælles platform
Workshop: Det organisatoriske perspektiv
Workshop: Det organisatoriske perspektiv
Direktør Leif Gjørtz Christensen,
Job & Velfærd, Viborg kommune (2009 – nu)
Socialchef Århus kommune (2002 – 2009)
Socialpsykiatrichef i Psykiatriledelsen Århus Amt (1993 – 2002)
Titel på mødet kan skrives i dette felt
side 2
Målsætninger
 Den psykiatriske patient skal opleve sammenhæng i
indsatsen - ikke kun i form af en velplanlagt indsats i den
enkelte enhed, men også på tværs, internt i sygehusvæsenet såvel som på tværs af sektorer og myndigheder.
Koordination, kontinuitet og forpligtende klare aftaler om
samarbejde og ansvar mellem alle involverede skal
foreligge og fungere i praksis. Patientens delplaner skal
hænge sammen og integreres. (Sundhedsstyrelsen
(august 2009): National strategi for psykiatri, s. 8)
Det organisatoriske perspektiv
side 3
Målsætninger
 For borgere med psykiske lidelser er det vigtigt at opleve
sammenhæng i indsatsen. Der er på samme tid brug for
at have velforberedte rammer og forløb parat og samtidig
kunne udvise tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til den
enkelte borger. Der er derfor behov for et bedre samspil i
såvel planlægning af kapacitet og indsatser som i daglig
praksis i det konkrete borgerforløb. Det gælder i
særdeleshed for særligt udsatte som fx psykisk syge med
misbrug. (KL (november 2011): Den nære psykiatri – en
styrket kommunal indsats, s. 4)
Det organisatoriske perspektiv
side 4
Nogle gamle erfaringer har de stadigt gyldighed ?
 TAPS: Langtidsmonitorering af lukning af de psykiatriske
hospitaler i London (ca. 1.100 pt.)
 80 % udskrevet til boformer og bofællesskaber
 Ingen forøgelse af døsfald/selvmord ved udskrivning
 2 % begik kriminalitet
 15 % ”difficult-to-place” patients (seksuelt/aggressivt
grænseoverskridende)
 Konklusion: Særlig gruppe med behov for særligt integrerede
tilbud.
Det organisatoriske perspektiv
side 5
De udfordrende realiteter
Nogle konklusioner fra Sundhedsstyrelsens havarikommission
2009. Et mindre antal sager blev gennemgået :
 Manglende opmærksomhed på faresignaler
 Manglende kommunikation mellem psykiatri, socialvæsen og
andre relevante parter
 For dårlig opfølgning
Det organisatoriske perspektiv
Side 6
De udfordrende realiteter
 ”Frem for at fremme samarbejdet mellem social- og
behandlingspsykiatrien, peger kommissionen på, at
Region Midtjyllands struktur på psykiatriområdet
nærmere hæmmer samarbejdet mellem social- og
behandlingspsykiatrien. Kommissionen fremsætter det
som et problem, at socialpsykiatrien er ”skrevet ud af”
psykiatriplanen.”
 I psykiatriplanen sættes fokus på specialisering som en
faglig udviklingsstrategi, hvor socialpsykiatrien glider ud
(Kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland 2012.
ekstern undersøgelseskommission sept. 2012, s. 51)
Det organisatoriske perspektiv
side 7
Inden vi generaliserer….
 Der er store forskellige i sværhedsgrad, kombinationstilstande,
ressourcer og netværk hos personer med psykisk sygdom
 Der er store forskelle i samspillet med andre aktører: almen
praksis, privatpraktiserende speciallæger og psykologer, osv.
 Der er væsentlige forskelle mellem de 5 regioners strategier
på psykiatriområdet (f.eks. udbredelsen af psykoseteam)
 Der er væsentlige forskelle mellem de 98 kommuners
kapacitet og kvalitet i den socialpsykiatriske indsats
De organisatoriske udfordringer
side 8
Den store opgaveglidning
 Overførsel af H-plejehjem fra sygehus til socialsektor i
amterne (1987)
 Afvikling af langtidsafdelinger og opbygning af
socialpsykiatrisk kapacitet i amter og kommuner (botilbud,
bofællesskaber, støttemodeller, væresteder, støttet
beskæftigelse (1993 – 2007)
 Overdragelse af 80 % af amtslige botilbud til kommunerne,
herunder socialpsykiatiske tilbud (2007)
 De store indadvendte omorganiseringer (2007 – …)
 Omsorg for og rehabilitering af langtidssyge er de facto
placeret i kommunerne evt. understøttet behandlingsmæssigt
Det organisatoriske perspektiv
side 9
De forskellige rammebetingelser
 Politisk (Region, Kommunalt, Almenpraksis mv.)
 Ministerielt og lovgivningsmæssigt
 Finansielt
 Strukturelt
 Ledelsesmæssigt
 Fagligt
 Kulturelt
Der er en gennemført mangel på sammenhæng politisk,
styringsmæssigt, økonomisk, strukturelt og fagligt/kulturelt.
Det organisatoriske perspektiv
side 10
De nye kommunale snitflader
 Beskæftigelse – fra støttet beskæftigelse til virksomhedsnær
indsats
 Kontanthjælp – indsats for de svageste og incitamentstyring
 Sygedagpenge – fra stram processtyring til sammentænkning
af beskæftigelses- og sundhedsindsats
 Det nære sundhedsvæsen – i stadig tættere samspil med
somatikken og almenpraksis
 Socialpsykiatri – fra omsorg til psykosocial rehabilitering med
flytbare snitflader til de øvrige borgernære indsatser
 Misbrugsindsats – med tværgående initiativer
Det organisatoriske perspektiv
side 11
De kommunale vilkår – et nærbillede
 Finansieringsreform (kommunal finansiering med vis refusion
på socialområdet & medfinansiering på sundhedsområdet)
 Nul-vækst med økonomisk pres fra ældre-, sundheds- og
oveførselsområdet
 Handle- og betalingskommune
 Visitationsstyring og New Public Management
 De store enkeltsager: f.eks. børn & unge, tilsyn
 Politisk nærstyret
 Udbud og eksterne aktører
 Stærk pres for omkostningsefffektive løsninger
Det organisatoriske perspektiv
side 12
Nogle mulige utilsigtede virkninger
 Indadvendt fokus på ledelse, organisation og procesregulering
 Koordinationsudfordringer mellem de forskellige indsatsområder, herunder vedrørende sektorovergange
 Risiko for (politisk) enkeltsagsstyring
 Fokusforskydning: Den lille bizcase frem for den store
 Begrænset fokus på metodeudvikling og kompetencestyring
 Dyre og mindre hensigtsmæssige løsninger på de svære
enkeltsager
 Er det utilsigtede virkninger, der kun gælder kommunerne ?
Det organisatoriske perspektiv
side 13
Ny dagsorden fra KL: De 8 indsatspunkter
1. Forløbsprogrammer og guidelines for borgere med psykiske
lidelser, herunder kombinationstilstande
2. Psykiatrisk udregning og behandlingstilbud
3. Inkluderende boformer
4. Akuttilbud
5. Styrket ungeindsats for psykisk sårbare
6. Støtte og ordinær beskæftigelse
7. Styrket sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats
8. Praksisnær forskning og kompetenceudvikling
Det organisatoriske perspektiv
side 14
Ny førtids- og fleksjobreform – ny dagsorden
Tiltag for at forebygge førtidspension:
• Tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsteams
• Rehabiliteringsplan
• Ressourceforløb
Opstramning af reglerne for tilkendelse af pension:
• Som udgangspunkt alderskrav – minimum 40 år
• Krav om ressourceforløb inden afgørelse om
førtidspension
• Hvis åbenlyst formålsløst at udvikle arbejdsevnen – intet
alderskrav og intet krav om ressourceforløb.
• Lavere førtidspension til borgere bosat i udlandet
Det organisatoriske perspektiv
side 15
Veje at gå – nogle eksempler
 MTV rapport inden for indsats ift. personer med erhvervet
hjerneskade (KL’s 10 anbefalinger)
 Forløbsprogrammer inden for somatikken (I region Midt:
kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type 2 diabetes,
hjertekarsygdom (med fokus på rehabilitering af patienter efter
akut koronart syndrom/AKS) og lænderygsmerter)
 STU – helhedsorienteret tilbud for 16 – 25 årige unge med
handicap
Det organisatoriske perspektiv
side 16
Første bud på en konklusion
 National plan for såvel den sundhedsmæssige som den
sociale og beskæftigelsesmæssige indsats og sammenhængene på tværs. Folketinget og de involverede ministerier
sætter denne dagsorden i fællesskab
 Regionale/kommunale forløbsprogrammer på baggrund af en
fælles stratificeringstænkning med hensyn til sværhedsgrad og
komplicerende/styrkende faktorer
 Modeller og initiativer til fælles kompetenceløft (fælles
skolebænk, udrulningstiltag på tværs ol.)
 Særligt behov for nye løsninger ift. personer med psykisk
sygdom og ekstrem adfærd
Det organisatoriske perspektiv
side 17
Første bud på en konklusion: nogle
udfordringer
 Politisk enighed om den forandrende dagsorden (psykiatriudvalget medio 2013 – politisk omsætning)
 De stærke interesseaktører med forskellige dagsordener
 Det regionale og kommunale selvstyre ct nationale mål,
ramme og standarder
 Den ujævne faglige dækning på landsplan
 Ændringer i den gennemførte mangel på sammenhæng
politisk, styringsmæsigt, økonomisk, strukturelt og
fagligt/kulturelt
 Finansiering
Det organisatoriske perspektiv
side 18
Andet bud på en konklusion
 Målstyret forsøg- og udviklingsarbejde mellem hovedaktørerne
mhp. next practice
 Politisk og ledelsesmæssig forankring
 Vidensbaseret udrulning og implementering
 Tværgående kompetenceudvikling
Det organisatoriske perspektiv
side 19
Andet bud på en konklusion: nogle
udfordringer
 Ændringer i den gennemførte mangel på sammenhæng
politisk, styringsmæsigt, økonomisk, strukturelt og
fagligt/kulturelt
 Matrikel-implementering ct implementering med tværgående
effekt
 Lokale prioriteringer – herunder omorganiseringer
 Finansiering (incitamentspuljer/-omstilling ol.)
Det organisatoriske perspektiv
side 20
Samlet konklusion
Det er kun drømmene vi
kommer sovende til
Titel på mødet kan skrives i dette felt
side 21

similar documents