Mersis - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Report
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
MERKEZİ SİCİL KAYIT
SİSTEMİ
(MERSİS)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
18 Aralık 2012
1
Cevahir Otel / İstanbul
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis
Edebilme,
Yatırım Ve İş Yapma Ortamının İyileşmesi,
Kayıt Dışılığın Önlenmesi,
Bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyum,
2
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
MADDE
BAŞLIĞI
MADDE
NUMARASI
24/2
Ticaret Sicili
26
Elektronik
işlemler ve bilgi
toplumu
hizmetleri
1526
1527
İÇERİĞİ
Elektronik Sicil usul ve
esaslarına ilişkin
yönetmeliğin
oluşturulması ve merkezi
veri tabanının
oluşturulması
İşlemlerin elektronik
ortamda güvenli
elektronik imza ile de
yapılabilmesi,
3
Elektronik Genel Kurul
Proje 08 Ekim 2010 tarihi itibariyle “Merkezi Sicil
Kayıt Sistemi” “(MERSİS)” adı ile tek proje halinde
yürütülmesi sağlanmıştır.
Bakanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 640
Sayılı KHK ile Sistemin kurulması, işletilmesi ve
diğer kurumlarla entegrasyon görevi Genel
Müdürlüğümüze verilmiştir.
4
Sistemin Amacı
I. nci Aşamada;
Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye
şirketleri ve kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı
şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf işletmelerinin
kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt
sisteminde tutulması ve ticaret sicili işlemlerinin bu sistem
üzerinden gerçekleştirilmesi ile bunların tek ortak anahtar
numara ile takibinin sağlanması için merkezi veri kayıt
sisteminin oluşturulması,
II. nci Aşamada;
Esnaf, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar,
odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve
kuruluşları ve diğerleri (apartman yöneticiliği vb) gibi
gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde ülke
düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil
5
edilmesi,
MERSİS’in KAPSAMI ?
Apartman
Yöneticiliği
vb.
Kamu
Kurum ve
Kuruluşları
Ticaret
Sicili
Vakıflar
MERSİS
Meslek
Örgütleri
Dernekler
Esnaf Sicili
Serbest
Meslek
Mensupları
6
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7
7
GÜNÜMÜZDE
TİCARET SİCİL
İŞLEMLERİ
Kuruluş
Terkin
TSM
Tasfiye
Ana
Sözleşme
Değişikliği
Genel
Kurul
8
BUGÜN TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ NASIL
YÜRÜTÜLÜYOR ?
9
MERSİS İLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
İŞLEMLER
Kuruluş
Ana
Sözleşme
Değişikliği
Şube
Kuruluş
MERSİS
Rehin Acenta
Terkin
Tasfiye
10
MERSİS GENEL İŞ AKIŞ
Giriş
(Sisteme Giriş)
Ana Sözleşme + Başvuru
(Şirket türüne göre hazırlanması)
Tescil
(Başvurunun TSM tarafından tescil
işlemlerinin yapılması)
İlan
(Tescil işlemi sonrası ilan işlemlerinin
sağlanması)
11
Bakanlığımız internet sayfası www.gtb.gov.tr
adresindeki “E-İşlemler” sekmesinde yer alan
“Uygulamalar” linkinden veya
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden
uygulamaya ulaşılır.
12
2. ADIM
SİSTEME GİRİŞ
 Üyelik,
 Nitelikli Elektronik
Sertifika,
13
3. ADIM
14
4. ADIM
15
5. ADIM
16
6. ADIM
17
ALINAN TALEP
NUMARASI İLE
BİRLİKTE BÖLGEDEKİ
HERHANGİ BİR
NOTERE GİDİLİR
NOTER TARAFINDAN
ONAYLANAN ANA
SÖZLEŞME, ONAY
BİLGİLERİ İLE
BİRLİKTE TİCARET
SİCİL MEMURLUĞUNA
GÖNDERİLİR VE
TESCİLİ
GERÇEKLEŞTİRİLİR. 18
MERSİS İŞ SÜRECİ
NOTER
Ana Sözleşme
Tasdiki
TACİR / VEKİLİ
Ana Sözleşme
Tasdiki
INTERNET
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
TSM
TESCİL
işaretli sekmeler
kullanıcı tarafından bilgi
girişi zorunlu alanlardır.
işareti
olmayan
sekmelerde
uygun
metinler yer almaktadır.
20
MERSİS YAYGINLAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI
2012 SONU İTİBARİYLE İŞLETMELERİN % 72’Sİ MERSİS’DE
 Edirne
 Samsun
 İstanbul
 Sakarya
 1 İlçe TSM
 Bilecik  Düzce
 Bursa
 Trabzon
 Malatya
 Ankara
 Aksaray
 Kayseri  Diyarbakır
 Konya
 K.Maraş
 Manisa
 İzmir
 4 İlçe  Denizli
TSM
 Antalya
 Gaziantep
 Mersin  Adana
 5 İlçe
 Hatay
TSM
 Verileri Aktarılmış ve Hizmeti
 Verileri Aktarım ve Kontrol
Sistem Üzerinden İşlem
İşlemi Devam eden TSM’ler
21
Gerçekleştirilen TSM’ler
1. ÖRNEK LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU
2. ÖRNEK ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
22
PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR
 Tescile tabi tüm işlemlerin internet
üzerinden gerçekleştirilmesi ile ticaret
sicil
müdürlüklerinin
iş
yükünün
azaltılması sağlanacaktır.
 Sürekli güncellenen veri tabanından
yapılacak
analizlerle
politika
oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.
 Vatandaşlarımızın kamu kurumları ile
ilgili
iş
ve
işlemlerinde
ihtiyaç
duyacakları
bilgilere
sistem
üzerinden
güncel
olarak
ulaşılabilecektir.
23
PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR
 Avrupa Birliğinin 2009/101/EC ve
89/666/EEC sayılı şirketler hukuku
direktifleri
gereği
oluşturulması
gereken merkezi ticaret sicili kayıtları
veri
tabanı
elektronik
ortamda
erişilebilir hale getirilmektedir.
 Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatına üye
olmanın birinci şartı merkezi bir ulusal
ticaret
sicilinin
oluşturulması
sağlanmış olunacaktır.
 Avrupa’daki
Ticaret
Sicil
Teşkilatlarına,(European
Business
Register-EBR) üye ülkelerin (17 ülke,
yaklaşık 22 milyon işletme) ticaret
sicillerinde tutulan kayıtlara erişim
sağlanabilecektir.
24
PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR
 Ekonomik birimlerin yer aldığı kayıt
sistemi
ile
birlikte
oluşturulacak
raporlama araçları ile yeni analizlerin
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 Bakanlığımızın
Ticaret
Sicil
Müdürlüklerinin faaliyetleri üzerindeki
denetimine etkinlik getirilecektir.
25
MERSİS KULANICI DESTEK
HİZMETLERİ
KULLANICILAR
Ticaret Sicil
Müdürlükleri
TİCARET SİCİL
- Tescil
- İlan,
Gümrük ve
-Ticaret
Belge,
- Sicil
Bakanlığı
Çağrı
Sorgulama
Merkezi
TSM
Destek
MÜDÜRLÜKLERİ’NDE
Masası
- Sicil Esas
Defteri
İç Ticaret
İhtar ve Ceza
Genel
Rehin Defteri
Müdürlüğü
- Sicil Belgelerinin
Saklanması
Destek
Masası
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Yazılım Destek
Grubu
26
2013’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKLER
PROJE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ
 Esnaflar (E-Esnaf Bilgi Sistemi),
 Serbest
Meslek
Mensupları,
TİCARET
SİCİL
MÜDÜRLÜKLERİ’NDE
 Meslek Örgütleri,
- Sicil Esas
- Tescil
 Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Defteri
- İlan,
- Evrak Defteri
Sendikalar,
-Belge,
- İhtar ve Ceza
Apartman Yöneticilerinin,
-Sicil
Defteri
- Sicil Belgelerinin
- Rehin Defteri
Uygulamada yer Saklanması
almasına ilişkin çalışmalar
Sorgulama
gerçekleştirilecektir.
27
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE
- Tescil
- İlan,
- Belge,
- Sicil
Sorgulama
- Sicil Belgelerinin
Saklanması
- Sicil Esas
Defteri
- Evrak Defteri
- İhtar ve Ceza
Defteri
- Rehin Defteri
28
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE
- Tescil
- İlan,
- Belge,
- Sicil
Sorgulama
- Sicil Belgelerinin
Saklanması
- Sicil Esas
Defteri
- Evrak Defteri
- İhtar ve Ceza
Defteri
- Rehin Defteri
29

similar documents