กลยุทธ์

Report
การสร้ างกลยุทธ์ ในระดับหน้ าที่
(Functional strategy)
ความสั บสน
อะไรคือ ยุทธศาสตร์ : กลยุทธ์
• เป็ น เป้ าหมาย (END) หรื อ วิธีการ (MEAN)
Health for all by the year 2000, by primary heath care.
• มีกี่ลาดับ / มีดา้ นใดบ้าง
ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ระดับองค์การ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่
Growth Strategy
Stability Strategy
Retrenchment
ทาอย่ างไรให้ ชนะคู่แข่ งขัน
ถูกกว่ า เทคโนดลยีดกี ว่ า
เน้ นในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ/ประสิ ทธิผล
1. Corporate Strategy: เป็ นกลยุทธ์ ทอี่ งค์กรต้องพิจารณาทิศทาง
ขององค์ กร( Directional Strategy)
- กลยุทธ์ ขยายตัว (Growth Strategy)
- กลยุทธ์ คงตัว(Stability Strategy)
- กลยุทธ์ หดตัว(Retrenchment)
2.Business Strategy
• กลยุทธ์ ทอี่ งค์ กรใช้ ในการแข่ งขันในแต่ ละธุรกิจ
-ทาอย่างไรจึงจะสร้ างความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
และสามารถ ชนะคู่แข่ งขันได้
กลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ
• ครอบคลุมหน่ วยงานในระดับปฏิบัตกิ ารขององค์ กรในแต่ ละด้ าน
• เน้ นในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของหน่ วยงาน ( Make the thing
right in the first time)
เป็ นกลยุทธ์ ในการดาเนินงานแต่ ละด้ านทีต่ ้ องทาให้ ดีที่สุด
• Service Strategy
• Financial Strategy
• Production/Operation Strategy
• Human resources management Strategy
• Development Strategy
คาถามที่ตอ้ งตอบ
• ในส่ วนราชการ กับภาคเอกชน แผนยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
• ในส่ วนราชการ 1 หน่วยงานควรมีระดับยุทธศาสตร์ กี่ระดับ
อย่างไรบ้าง
กลยุทธ์ ระดับนโยบาย
(1)
1. DOING THE RIGHT THINGS คืออะไร/อย่างไร
กลยุทธ์ ระดับปฏิบัติ
(2)
2. DOING THE THINGS RIGHT คืออะไร/อย่างไร
การกลยุทธ์ระดับพื้นฐาน จาก SWOT Matrix
o
3
1
w
s
4
2
t
การสร้างกลยุทธ์ระดับพื้นฐาน
โอกาส
O
อุป
สรรค
T
จุดแข็ง -S
จุดอ่อน- W
SO
WO
ST
WT
กลยุทธ์
1. SO : AGGRESSIVE STRATEGY
(กลยุทธ์ เชิงรุก)
2. ST : DIVERSIFICATION STRATEGY
(กลยุทธ์ เชิงรับ)
3. WO : TURN AROUND -ORIENTED STRATEGY
(กลยทธ์ เชิงพัฒนา)
4. WT : DEFENSIVE STRATEGY
(กลยุทธ์ เชิงถอย)
Finance
Obj Meas Target Initiative
Customer
Obj Meas Target Initiative
Vision
Strategy
1
Business Process
Obj Meas Target Initiative
Innovation
Obj Meas Target Initiative
2
Evaluation
VISION
GOAL
Mission
GOAL
Strategic
theme
GOAL
1
KPI 1
KPI 2
KPI 3
Strategy1
Strategy 2
Strategy 3
Project 1,2
KPI 1
KPI 2
KPI 3
Strategy 4
Strategy 5
Strategy 6
Project 6,7
KPI 1
KPI 2
KPI 3
Strategy7
Strategy 8
Strategy 9
Project 10
Project 3
Project 4,5
Project 8
Project9,
Project 11
Project 12
2
วิธีการกาหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ผล
1.ให้กาหนดปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่จะทาให้ KPI บรรลุผล (ผลผลิต)
2.แล้วกาหนดผลผลิต (KPI รอง) ที่สาคัญที่จะทาให้บรรลุ KPI หลัก โดยยึดหลักการ
Pareto Principle พร้อมทั้ง TARGET ของผลผลิต
3.กาหนดวิธีการ(กลวิธี) ที่จะบรรลุผลผลิต บนพื้นฐานการ SWOT
KPI ระดับที1
P1
P2
KPI หลัก : ปัญหา
P3
วิธีการหลักทีจ่ ะทาให้ บรรลุ KPI รอง
บรรลุ
กลุ่มกิจกรรม :โครงการ
KPI รอง :สาเหตุของ
ปัญหา
วิเคราะห์ ให้ เข้ าถึง KPI
รอง จะได้ วธิ ีการดาเนินการ
KPI ระดับที่ 1 ร้ อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์
STRATEGY L. 1
สุ ขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
ผลผลิต (และ KPI ระดับที่ 2)
1.ประชาชน(ร้ อยละ 80 ) มีความรู้ ในการเลือกผลิตภัณฑ์ สุขภาพตามมาตรฐาน
2.ผู้ประกอบ(ร้ อยละ 80) การสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ สุขภาพมาจาหน่ าย
3.ผลิตภัณฑ์ (สุ ขภาพร้ อยละ 90) ได้ รับการเฝ้ าระวังมาตรฐานตามเกณฑ์
STRATEGY L 2
KPI 3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 90 ได้รับการเฝ้ าระวังครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
จุดแข็ง
1.บุคลากรสามารถทางานชุมชนได้ดี
2.มีงบประมาณในการดาเนินงานพอเพียง
โอกาส
1.องค์กรชุมชนเข้มแข็ง(กลุ่ม อสม)
2.ประชาชนให้ความสนใจสุ ขภาพมากขึ้น
3.องค์กรปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณ
มากขึน
้
กลยุทธ์ SO
1.สร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพในหมู่บา้ นโดยให้องค์กรประชาชน /
อบต.เข้ามามีส่วนรวมในการเฝ้ าระวัง
(S1+O1+O3)
2.พัฒนาให้ อสม.เป็ นผูเ้ ฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ .ในหมู่บา้ น โดยโรงพยาบาลเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าตอบแทน (S2 +O1)
3.ผลิตภัณฑ์ สุขภาพร้ อยละ 90 ได้ รับการเฝ้ าระวังมาตรฐานตามเกณฑ์
กลยุทธ์ SO
1.ขยายเครือข่ ายระบบเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพในชุ มชนโดยให้
องค์ กรประชาชน (อสม)เข้ ามามีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังและให้ อปท.
เข้ ามามีส่วนรวมในการดาเนินงาน
ดู Mind Map
WHAT / HOW
การเขียนกลยุทธ์ ต้องบอก
1. ทาอะไร(WHAT) ทีจ่ ะทาให้ บรรลุ KPI
2. ทาอย่ างไร (HOW) บอกวิธีการ
ดาเนินการในข้ อ 1 วิธีการทีด่ ที สี่ ุ ดซึ่งได้ จากการ
SWOT
การจัดกลุ่มกลยุทธ์
1. รวมกลยุทธ์ ทสี่ ามารถรวมกันได้
ในกลุ่มกลยุทธ์ เดียวกัน
.
2. การปรับปรุงและการเลือกกลยุทธ์ ทเี่ หมาะสม
2.1 การเสริมข้ อมูล
2.2 การปรับปรุงกลยุทธ์
2.3 การเลือกกลยุทธ์ ทเี่ หมาะสม
เกณฑ์ ในการเลือกกลยุทธ์ ทเี่ หมาะสม
ก .เป็ นไปได้ หรือไม่
ข.เหมาะสมหรือไม่ กบั สภาพภายนอกภายใน
วัฒนธรรมขององค์ กร ฯ
ค. เป็ นทีย่ อมรับของ Stakeholder หรือไม่
จ. ปัจจัยอืน่ ๆ
3.การลาดับความสาคัญของกลยุทธ์
3.1 เพือ่ อะไร
3.2 วิธีการ
- การเปรียบเทียบทีล่ ะกลยุทธ
- แล้ วนับคะแนน
S1
S2
S3
S4
1
1
1
2
2
3
3
2
4
4
3
4
= 2
=1
=0
=3

similar documents