Slaytlar İçin Tıklayınız

Report
Düşük Doz Gonadotropin
Uygulaması
Dr. Hakan ÖZÖRNEK

WHO grup I düşük FSH ve LH

WHO grup II normogonadotropik
anovulasyon

WHO grup III overyen yetmezlik
 Amaç: Monoovulasyon
etki: Birden çok
folikül gelişimi
 İstenmeyen
Düşük Doz Protokol
150
75



Ovulasyon oranı % 70
Çoğul gebelik oranı % 36
OHSS oranı %14
Kronik düşük doz protokolü
•
•
•
•
Maksimum doz 225 IU/gün
15 mm üzerinde 3 ten fazla folikül varsa
siklus iptal
Ovulasyon oranı % 69
Çoğul gebelik oranı %6
Başlama dozu belirlenmesi

BMI

PCOS varlığı

Önceki cevaplar
PCOS

PCOS hastalarında
75 IU vs 52.5 IU karşılaştırılmış
Monofoliküler gelişme 52.5 IU da daha fazla %84 vs %72
Ovulasyon oranı
Gebelik oranı
Düşük oranı eşit
7 vs. 14 gün




Monofoliküler gelişim için 4 gün sabit doz
gereklidir.
7 günde arttırmak toplam kullanılan FSH
miktarını ve tedavi gün sayısını azaltır.
Siklus iptali, E2 konsantrasyonu, folikül
sayısı ve gebelik oranları aynı
Çoğul gebelik 7 günlük programda %24 14
günlük programda %0 dır.
Çoğul gebelikler

3 adet > 15mm Folikül varsa HCG yapma
Gebelik %
Çoğul gebelik %
1 Folikül
17
5
2 Folikül
26
12
3 Folikül
34
20
> 3 Folikül
26
50
Düşük doz protokolde

6 siklusta kümülatif gebelik %57

Gebeliklerin % 75 i ilk 3 siklusta oluşuyor

6. siklustan sonra gebelik ihtimali çok
düşer
Step down protokol

PCOS da kullanılıyor

150 IU ile başlanıyor 10 mm üzerinde Folikül gelişimi
olduğunda doz önce 112.5 a ve 3 gün sonra 75 IU a
düşürülüyor.

Başlangıç dozu yüksek olursa multifoliküler gelişim oluşuyor

FSH erken düşerse atrezi oluşur
Step up vs. Step down
Monofoliküler gelişim
Siklus iptali
OHSS
Step up
Step down
%68.2
%32
%15
%38
%2.25
%11
FSH dozunu belirleyen faktörler

İlk siklusda step up yap eşik FSH dozunu
belirle sonraki sikluslarda step down yap

Multifoliküler gelişimi riski
◦ Hiperandrojenizm
◦ Yüksek LH
◦ Yüksek antral folikül sayısında artar




Tedavide kullanılan toplam FSH dozu
Tedavi iptal oranı
Ovulasyon oranı
Düşük oranı BMI ile orantılıdır.

Normogonadotropik hastalarda tedavi
sonucunu belirleyen en önemli faktör
obezitedir
uHMG vs uhFSH

Cochrane Metaanaliz (2000)
◦ 14 randomize çalışma
◦ Gebelik oranları aynı
◦ OHSS riski uhFSH da daha düşük
◦ PCOS lu larda uhFSH tercih edilmelidir
uhFSH vs rhFSH

Cochrane Metaanaliz (2003)
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ovulasyon oranı
Gebelik oranı
Düşük oranı
Çoğul gebelik oranı
OHSS oranı aynı
rhFSH daha az dozda etkili oluyor ve
stimulasyon süresi daha kısa
GnRHa




PCOS lu hastalarda kullanıldığında gebelik
oranlarını arttırmıyor
OHSS oranı da aynı
GnRHa eklenmesi tedavi süresini uzatıyor
ve maliyeti arttırıyor dolayısı ile tavsiye
edilmiyor
Antagonist tercih edilebilir
Insulin sensitize edici ajanlar



Normogonadotropik hastalarda dahi hiper
insülinemi ve obezite anovulasyona sebep
olur
Kilonun %5-10 luk kaybı üreme
fonksiyonlarını geri getirebilir
Monofoliküler gelişimi arttırır

Ovulasyon oranları
◦
◦
◦
◦
◦
> 20 mm %95.5
19-20 mm %81.2
17-18 mm %72.5
15-16 mm %37.4
< 14mm %0.5
Çoğul gebelik riski yüksek hastalar
Çoğul gebelik riski yüksek hastalar

3 ün üzerinde 10 mm den büyük folikülü
olan hastalar

E2 > 1000 pg/ml olan hastalar

Yaş < 32 olan hastalar

Gonadotropin kullanımı mutlaka
monitorize edilmelidir. Bu ilaçlarda etkisiz
ve aşırı cevaba yol açan doz aralığı çok
dardır
 İzlemede
E2 ölçümü yanında
folikülometride çok önemlidir
Eve Götürülecek Mesaj

Hasta karakteristiği tedaviye verilecek cevabı ve sonucu
belirliyor

Multifoliküler gelişimi önlemek için basamaklı tedavi
protokolleri öneriliyor

HCG uygulaması kesin kurallara bağlanmalıdır

GnRHa yararlı değildir

Insülin rezistansı olan hastalarda insülin sensitize eden
ajanlar kullanılabilir

similar documents