Entreeonderwijs in een regionaal netwerk

Report
Entreeonderwijs in een
regionaal netwerk
Aanpak Graafschap College
3 oktober 2012
OF
- Strategisch
Beleidsplan (CvB)
- Basisdocument
Zorgstructuur
- Kadernotitie
Begeleiding
-Onderzoeksrapport
KPC
Even vooraf:
STUDENTBEGELEIDING GRAAFSCHAP COLLEGE
ExpertiseBasisbegeleiding
Externe begeleiding
begeleiding (Intern)
SLB’ER/MENTOR =
DECAAN bewaakt
DECAAN=
verantwoordelijke
proces
verantwoordelijke
VSV-maatregelen
(in uitvoering)
start
Veiligheidsbeleid
i.o. dienst
Personeelszaken
1 VOOR-
DOORSTROOM
DOSSIER
Profijt
- Overdrachtskalender
Zorgprotocol Profijt
- Protocol overdracht
cluster 4 leerlingen
ZORGOVERDRACHT
Aanmelding
3
2
Advies Loopbaanplein
GC
- Beleidsvoorstellen
Zorgstructuur
- Voorzieningen
Loopbaanbegeleiding
LICHTING
INTAKE
Positionering
decanaat (ter
besluitvorming)
Verdiepende
intake wenselijk?
Ambulante
begeleiding REC
1 t/m 4
VERDIEPENDE
INTAKE
door decaan
Handelingsplan
LGF
Instroombeleid
Inschrijving en
plaatsing
Signalen van
docenten en bpvbegeleiders
Gegevens uit
MAGISTER: aan/
afwezigheidregistratie en
studievoortgang
4
STUDIELOOPBAANBEGELEIDING
Extra
begeleiding op
gebied van
zorg/loopbaan
- Beleidsdocument
aanwezigheidregistratie
- Verzuim en
VSV-meldingen
Procedures LGF
6
5 B.O.
BegeleidingsOverleg
Expertisebegeleiding
DECANAAT
Begeleiding door
expert wenselijk?
7
L
O
O
P
B
A
A
N
P
L
E
I
N
School
MaatschappelijkWerk
8
ONDERSTEUNING
EXTERNEN
Convenant ZAT
RMC/Jouw Unit
Verzuim en vsvmeldingen
Trajectcoach
Plusvoorziening
Graafschap
Helpt Scoren
9
UITSTROOMBEGELEIDING
RxH
Alumnibeleid
Graafschap
Orthopedagogie
Graafschap
Re-integratie
Diplomering en
uitschrijving
Protocol
Stagebegeleiding/
Arbeidsintegratie
Zorg- en
AdviesTeam
CENTRALE
VOORZIENINGEN
Loopbaan/Zorg
Uitstroombeleid
Samenwerkingsovereenkomst SMW
Overeenkomst
Plusvoorziening
GC/Lindenhout
Graafschap helpt
scoren (plan
doorstart i.o. E&P)
- Notitie potentiële
uitvallers
- Memo
tussentijdse
instroom
Protocol
Stagebegeleiding/
Arbeidsintegratie
Opzet
•
•
•
•
•
OF
De Achterhoek en haar ROC
De analyse
De uitwerking
Deelprojecten
Lessons learned
De regio en haar ROC
De Achterhoek
Het Graafschap College
•
•
•
•
• Ca. 9.500 deelnemers:
Ca. 300.000 inwoners
8 + 1 gemeenten
Echte MBO regio
Meest vernetwerkte
regio (met Twente)
– POA Achterhoek
– Profijt
– Achterhoek 2020
• Tweede innovatieve regio
van Nederland
OF
• Maar ook: krimpregio
met sterke terugloop
beroepsbevolking
– T&I ca. 2800 (vooral
BBL)
– E&D ca. 2800
(gemengd)
– Z&W ca. 3700 (vooral
BOL)
– E&P ca. 1.200 (170 AKA)
• Gaat voor volledig
aanbod:
– Regulier MBO 2 plus
– Regulier 1 en bijzondere
groepen
De analyse
OF
• Veranderingen in de sociale
wetgeving (WWB en WWNV):
steeds meer focus op werk en
scholing
• Werkloosheid concentreert zich bij
ongeschoolden
• Arbeidstoeleiding steeds meer zaak
arbeidstoeleiders en MBO, nivo 1
De uitwerking
OF
Benoem gezamenlijk belang, ontschot
en bundel inzet van:
• UWV WERKBedrijf
• Sociale Diensten
• SW Bedrijven
• VSO
• Praktijkonderwijs
• MBO
Diverse projecten
OF
• Sluitende aanpak: voor ieder
passend aanbod scholing en/of
werk
• Voorloperaanpak: afstemmen
transities met opdrachten MBO
• Loopbaanplein Oost en West
Achterhoek
• AKA BBL met Wedeo
Sluitende
aanpak
Schema:
• Realiseren Loopbaanplein
• Ontwikkelen AKA:
– Arbeidsmarkttoeleiding
– Inburgering
• Ontwikkelen Mijn School:
– Bijzondere doelgroepen
– Alle profielen/niveaus
• Ontwikkelen Timout:
– Structurele financiering
– Toeleiding onderwijs
OF
Voorloperaanpak
Insteek:
•
•
•
OF
•
Deelprojecten:
Ondersteuning drie
• Ontwikkelen
ministeries
gezamenlijke intake
Samenwerking
• Betere voorbereiding
gemeenten, onderwijs
op de arbeidsmarkt
en jeugdhulpverlening
• Verdere ontwikkeling
In beeld brengen
maatwerkonderwijs
schuurplekken
• Begeleiding naar en op
transities
de arbeidsmarkt
Oplossen problemen
wettelijke kaders
• Begeleiding teamnabij
Loopbaanplein Oost
Achterhoek
OF
AKA BBL met Wedeo
OF
Regionale
uitvoeringsorganisatie
voor:
• Onderwijs
• Training
• Arbeidsmarkttoeleiding
Voor gehele onderkant
van de arbeidsmarkt
Suggesties
OF
• Heb lange adem
• Zet in op alle niveaus
• Werk vanuit gezamenlijk belang en
ambitie
• Ontwikkel totaalconcept vanuit
arbeidsmarktbelang
• Positioneer Entree als onderdeel
totaalaanbod
• Besef dat budget uiteindelijk nooit
probleem is
Maar vooral, daar waar
je kunt beginnen, begin!
Vragen en discussie
OF

similar documents