De Praktijkschoolleerling en het MBO

Report
Warme overdracht voor een geslaagde
doorstroom
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO
Positieve beschikking Regionale Verwijzingscommissie:


IQ tussen de 60 en de 80
Leerachterstand groter dan 3 jaar op twee van de vier domeinen:
 Inzichtelijk rekenen
 Begrijpend lezen
 Technisch lezen
 Spellen
Waarvan minimaal één van de twee domeinen inzichtelijk rekenen of
begrijpend lezen moet zijn
 Daarnaast kampen veel van de leerlingen met de beschikking
Praktijkonderwijs met sociaal-emotionele problemen
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO



Voorheen VSO-MLK; doorschakeling LBO mogelijk
Praktijkonderwijs (1996)
Eindonderwijs: toeleiden naar een
volwaardige plek op de arbeidsmarkt,
geen doorschakeling meer mogelijk. Geen landelijk
erkend diploma.
Ervaring: voor een selecte groep leerlingen geen
eindonderwijs, doorstroom naar MBO mogelijk.
Hierdoor wel diplomeerbaar.
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO




Instellen ROC-kansenklassen, begeleiding
richting MBO 1
Samenwerking PrO-scholen en Mondriaan in
het kader van warme overdracht: Netwerk
Invoering opleiding AKA binnen MBO; veel
raakvlakken met eindopdracht PrO.
Werkgroep PrO-AKA; onderzoek
implementeren AKA-opleiding in eigen
organisatie
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO

Convenant Mondriaan en Haagse
Praktijkscholen:
◦ Pro verzorgt de opleiding, (afgestemd op de AKAeisen)
◦ Mondriaan verzorgt de examinering
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO





Theoretisch niveau
Sociale vaardigheden en redzaamheid
Motivatie en werkhouding
Zelfstandigheid en planning
Gebaseerd op beeld tijdens voorbereidend
jaar:
◦ Interne en externe stages
◦ Theorie en praktijkvakken
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO

Getuigschrift PrO:
◦ arbeidsmarkt
 Reguliere werkplek
 Beschermde werkplek (sw/wajong)

Haaglanden Diploma PrO:
◦ Arbeidsmarkt
 Reguliere werkplek
 Beschermde werkplek (sw/wajong)
◦ opleiding niveau 1
 Bol of BBL

Diploma PrO en AKA:
◦ Arbeidsmarkt
 Reguliere werkplek
 Beschermde werkplek
◦ Opleiding niveau 1 of 2
 Bol of BBL
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO

Netwerk PrO en ROC

Warme overdracht


Uitgebreid dossier, inclusief beschrijving
persoonlijke kenmerken, uitslag TOA-toetsen
en advies vanuit de PrO-school
Bij een positief advies ALTIJD een groen
voorblad op doorstroomdossier!
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO




Monitoor bijeenkomst in november/december
PrO-scholen volgen leerlingen d.m.v.
terugkombijeenkomsten
PrO-scholen bieden nazorg; vraaggestuurde
hulp
Afhankelijk van info alle betrokken partijen
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO

Communicatie

Terugkoppeling

Afstemming
Sandra Zwanenburg, Hofstede PrO

similar documents