Bestuurlijke inrichting Passend Onderwijs

Report
Samenwerkingsverband VO
West-Friesland
Stappenplan
Bestuurlijke inrichting
Passend Onderwijs
VO-VSO West-Friesland
Versie: Presentatie AB + VSO op 08.12.11 – bijgesteld 15.12.11
SWV\Passend Onderwijs\VO\Bestuurlijke inrichting
Bestuurlijke aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
Tijdsmarkeringen
Bestuurlijk stappenplan
Diverse fasen in proces
Transitie aspecten
Bestuursmodellen
Betrokken schoolbesturen
Ambitie & Visie
Overzicht uitwerkingen
Tijdsmarkeringen
• 1 november 2012:
bestuurlijke inrichting is afgerond
• 1 maart 2013:
nieuw zorgplan gereed (vo + vso + gemeenten)
• 1 augustus 2013:
start nieuwe bekostigingssystematiek
Bestuurlijk stappenplan
• Beslissers
• Bepalen beleid, strategie, inrichting
• Regie
• Sturen proces aan
• Coördineren en houden voortgang
• Deelnemers/belanghebbenden proces
• Relevante belangen in proces
• Informatie uitwisselen
Bestuurlijk stappenplan
• Beslissers
•
•
•
Bestuur (AB) SWV VO West-Friesland
VO-besturen: Atlas – Clusius –Martinus – RSG – Tabor
SVO-besturen: Spinaker (Cie. OPOA) + Stormvogel (Bestuurscie. S.O.)
• Regie
•
•
Stuurgroep: DB + SVO-vertegenwoordiger:
Nico ‘t Hooft, Bram Sluis en Stefan ten Brink
Projectgroep: Alg. Directeur + coördinator SWV VO + SVO-afgevaardigde:
Ton van Waardenburg, Kine de Weerd en Jan van Berkum
• Deelnemers/belanghebbenden proces
•
•
•
•
•
•
•
Managementraad SWV VO
VO + VSO -locatiedirecties regio (incl. Praktijkscholen en OPDC)
Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO
VSO-locatiedirecties buiten regio West-Friesland (Hendrik Mol)
REC 2 + 3.7 + 4.5
Gemeenten
Jeugdhulpverlening
Bestuurlijk stappenplan
• Oriëntatiefase:
•
Oktober - december 2011
DB 22.11.11 AB 08.12.11
• Voorbereidingsfase:
• december 2011 - februari 2012 DB 21.02.12 AB 15.03.12
• Besluitfase 1 - hoofdlijnen:
• april 2012
DB ??.04.12 A B ??.04.12
• Uitwerkingsfase:
• april - mei 2012
• Besluitfase 2 - inrichting:
• juni-juli 2012
• Inrichtingsfase:
• september-oktober 2012
DB 05.06.12 AB 21.06.12
Oriëntatiefase
• Regio-indeling is bekend: West-Friesland
• VO-besturen worden betrokken via bestuur SWV VO W-F
• VSO-besturen:
•
•
De Spinaker (zmok): Bestuurscie. Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar
Rubenslaan 2, 1816 MB Alkmaar, afgevaardigde: dhr. S. ten Brink
De Stormvogel (zmlk): Bestuurscommissie Speciaal Onderwijs,
Postbus 353, 1620 AJ Hoorn, afgevaardigde dhr. J. van Berkum
• Optioneel: VSO-besturen buiten regio + REC-besturen:
•
•
•
vso Hendrik Mol (slechthorend), Stichting Surplus, Postbus 394, 1740 AJ
Schagen, mw. J. Vosbergen / dhr. M. van Lee
Rec 4.5., Castricummer Werf 40, 1901 RV Castricum - dhr. P. Mol
Rec 3.7, Postbus 9913, 1006 AB Amsterdam - dhr. S. de Ridder
Oriëntatiefase
• Principe: West-Friese manier van aanpak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benutten van het bestaande
Anticiperend starten met inhoudelijke ontwikkelingen
Vanuit de inhoud naar de structuur/vorm
Eigen beleidskeuzes als uitgangspunt, niet afhankelijk stellen van
landelijke ontwikkelingen
Effectiviteit voor samenstelling en agenda van overleggremia
Lean & mean als leidraad voor bestuurs- en organisatiestructuur
Meerwaarde van gezamenlijke zorgontwikkeling & autonomie voor
individuele onderwijsontwikkeling
Eenvoudige overlegstructuur met gemeenten en jeugdhulpverlening
Smart formuleren van uitgangspunten en notities
Oriëntatiefase
• Afronding met intentieverklaring: afspraken over het proces
•
•
•
•
•
•
•
•
Besturen die in proces worden betrokken
Stappenplan dat wordt gevolgd
Ambitie & visie
Wie doet de regie
Welke mijlpalen zijn nodig
Welke onderwerpen zijn onderdeel van proces
Waar bepaalde expertise wordt benut (werkgroepen/platform po-vo)
Verdeling aanloopbudget Passend Onderwijs w.o. proceskosten
Voorbereidingsfase
• Afronding met Uitgangspuntennotitie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visie
Bestuurlijke inrichting
Zorgstructuur w.o. zorgplan en onderwijszorgprofielen
Zorgtoewijzing w.o. toelaatbaarheid van het vso
Verdeling zorgmiddelen (school, expertise- of leerlingmodel)
Toerusting personeel
Ouderbetrokkenheid
Samenwerking met gemeenten
Samenwerking met jeugdhulpverlening
Medezeggenschap
Voorbereidingsfase
• Visie-ontwikkeling:
•
•
•
•
•
•
•
•
Welke beelden bestaan er van elkaar (VO en VSO)
Wat is belangrijk voor passend onderwijs
Wat vinden wij thuisnabij onderwijs
Wat verstaan wij onder een onderwijszorg continuüm in de regio
Hoe maken we een dekkend onderwijszorgaanbod
Wat verstaan wij onder onderwijszorgprofielen
Hoe betrekken wij ouders in het proces
Hoe betrekken wij personeel in het proces
Besluitfase 1 - hoofdlijnen
• Afronden met Uitwerkingsnotitie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bestuurlijke inrichting
Zorgstructuur w.o. zorgplan
Zorgtoewijzing w.o. toelaatbaarheid van het vso
Verdeling zorgmiddelen (school, expertise- of leerlingmodel)
Toerusting personeel
Ouderbetrokkenheid
Samenwerking met gemeenten
Samenwerking met jeugdhulpverlening
Medezeggenschap
Besluitfase 1 - uitwerking
• Uitwerkingsnotitie via projectgroep -> stuurgroep ->
bestuur SWV VO + vso-besturen voor accorderen
concept
• Uitwerkingsnotitie naar alle afzonderlijke
schoolbesturen VO + VSO voor instemming
• Voorleggen aan medezeggenschapsraden (advies)
Uitwerkingsfase
• Opstellen totaal besturingsconcept:
- Bestuursstatuten
- Management/directiestatuut
- Huishoudelijke reglementen
• Organisatiestructuur invullen
• Zorgstructuur inrichten
• Transitie-aspecten uitwerken voor:
-
SWV VO West-Friesland
OPDC
Praktijkscholen
VSO-scholen
REC’s
Besluitfase 2 - Inrichting
• Uitwerkingen via projectgroep -> stuurgroep ->
bestuur SWV VO +VSO-besturen voor accorderen
concept
• Uitwerkingen naar alle afzonderlijke schoolbesturen
VO + VSO voor instemming
• Voorleggen aan medezeggenschapsraden (advies)
Inrichtingssfase
• Definitieve samenstelling bestuur
• Notaris-traject(en)
• Bestuur in oprichting
• Per 1 november 2012 is het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs VO-SVO West-Friesland een feit
Transitie aspecten
• Stichting Samenwerkingsverband VO West-Friesland
- Statutenwijziging of opheffing
• Stichting Centrale Dienst SWV VO West-Friesland
- Statutenwijziging of opheffing
• OPDC West-Friesland
- Positie en juridische onderbrenging
• Praktijkscholen Westfriesland in Hoorn & Stede Broec
- Positie en juridische onderbrenging
• Positie VSO-scholen
- Participatie nieuw swv-bestuur en positie scholen onder schoolbestuur
• Positie REC’s 3.7. + 4.5.
- Positie ambulante begeleiding en juridische onderbrenging
• Positie VSO-scholen buiten regio o.a. Hendrik Mol
- Eventuele participatie in nieuw swv-bestuur of gesprekspartner
Bestuursmodellen
• Keuze uit:
• Stichting
• Vereniging
• Coöperatie
• Scheiding bestuur en toezicht:
• One-tier-model met bestuur/toezicht-model
• Raad van beheer model
• Raad van toezicht model
Betrokken schoolbesturen VO in de regio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stichting Atlas College, Dampten 14, 1624 NR Hoorn (dhr. N. ‘t Hooft)
Stichting Clusius College , Voltastraat 1, 1817 DD Alkmaar (dhr. G. Oud)
Stichting SIVO - Martinuscollege, Postbus 37, 1610 AA Grootebroek (K. van Bergeijk)
Stichting SG Tabor, Postbus 34, 1620 AN Hoorn (dhr. W. Zoethout)
Stichting RSG Enkhuizen, Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen (dhr. B. Sluis)
Stichting SWV VO West-Friesland, Postbus 3057, 1620 GB Hoorn - Praktijkscholen
Stichting Centrale Dienst SWV VO W-F, Postbus 3057, 1620 GB Hoorn - OPDC
Bestuurscie. Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar, Rubenslaan 2, 1816 MB Alkmaar
(dhr. S. ten Brink) (zmok Spinaker)
Bestuurscommissie Speciaal Onderwijs, Postbus 353, 1620 AJ Hoorn
(dhr. J. van Berkum) (zmlk De Stormvogel)
- -----------------------Rec 4.5., Castricummer Werf 40, 1901 RV Castricum - dhr. P. Mol?
Rec 3.7, Postbus 9913, 1006 AB Amsterdam - dhr. S. de Ridder?
vso Hendrik Mol (slechthorend), Stichting Surplus, Postbus 394, 1740 AJ Schagen,
mw. J. Vosbergen
Ambitie & visie
• De ambitie van het Samenwerkingsverband is:
De regio West-Friesland biedt elke leerling een onderwijsaanbod dat past!
• De achterliggende visie is dat Passend Onderwijs West-Friesland staat voor:
•
•
•
Leerling-ontplooiing! Ieder die werkt met leerlingen gaat uit van de
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling (niet van de beperkingen).
Doen wat werkt! Ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling worden vertaald
in haalbare onderwijs-, scholings- en ondersteuningsdoelen met een sterk
handelingsgericht karakter.
Samenwerken! Alle partners in deze regio gaan voor resultaatgerichte
samenwerking en leggen naar elkaar verantwoording af. Partners zijn leerlingen,
ouders en professionals in het onderwijs, in de zorg en bij gemeenten.
Overzicht van uitwerkingen m.b.t. Referentiekader
Aanpassen samenwerkingsverband
•
•
•
•
•
regio-indeling
samenstelling uit schoolbesturen
privaatrechtelijke rechtspersoon
toegekende taken
medezeggenschap
Realiseren zorgplicht
•
•
•
•
•
onderwijsprofiel locaties + swv (basis – breedte – dieptezorg)
ontwikkelingsperspectief leerling
aanmelding leerling
toelating en verwijdering leerling
rechtsbescherming leerling/ouders
Participatie vso-scholen regio
• huidige scholen uitgangspunt: vso-zmok Spinaker + vso-zmlk De Stormvogel
en 2e ring: vso Hendrik Mol, Molenduin, Gunningschool; Mytyl De Ruimte
• REC’s opgeheven, scholen ondergebracht in SWV (wel eigen schoolbestuur)
• CvI’s opgeheven, toelating in vso via SWV (budgetfinanciering)
• Speciaal vervoer alleen voor leerling met handicap
Overzicht van uitwerkingen m.b.t. Referentiekader
Participatie jeugdketen
• afstemming met gemeenten/CJG
• zorg in en om de school met jeugdhulpverlening
Zorgplan met
•
•
•
•
•
realisatie passend onderwijs i.c. onderwijszorgprofielen
verdeling en besteding van zorgmiddelen (procedure + criteria)
afspraken over toewijzing ondersteuning voor reguliere leerlingen
procedure plaatsing cluster 3 + 4
wijze informeren ouders
Docenten
• scholing
• ondersteuning
• structuur
Bron: Informatie-notitie Managementraad 25.05.11 – Bijlage 5
Leden stuurgroep + projectgroep
Stuurgroep Passend Onderwijs VO West-Friesland
• Stefan ten Brink, bestuursvertegenwoordiger vso-zmok De Spinaker
[email protected]
• Nico ‘t Hooft – DB voorzitter SWV VO en bestuurslid Atlas College
[email protected]
• Bram Sluis – DB secretaris SWV VO en bestuurslid RSG Enkhuizen
[email protected]
Projectgroep
• Jan van Berkum – vertegenwoordiger vso-zmlk De Stormvogel
[email protected]
• Ton van Waardenburg - algemeen directeur SWV VO West-Friesland
[email protected]
• Kine de Weerd – coördinator SWV VO West-Friesland (contactpersoon OC&W)
[email protected]
Informatie
• www.swvwestfriesland.nl -> klik boven aan: activiteiten -> klik links aan:
Passend Onderwijs en scroll in deze pagina

similar documents