Test-podklady -Kmitavy pohyb

Report
KMITAVÝ POHYB
alebo
O pravidelnom opakovaní sa
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Riešte úlohu:
Ľudské srdce vykoná 75 tepov za minútu.
Určte periódu a frekvenciu činnosti srdca.
T = 0,8s , f = 1,25Hz
Test
Kmitavý pohyb je pohyb:
a) priamočiary, rovnomerný,
b) priamočiary, nerovnomerný,
c) krivočiary, rovnomerný,
d) krivočiary, nerovnomerný.
1
Test
Perióda kmitania udáva:
a) čas trvania jedného kmitu,
b) čas trvania jedného kyvu,
c) dvojnásobok doby kyvu,
d) počet kmitov za sekundu.
2
Test
Frekvencia kmitania udáva:
a) čas trvania jedného kmitu,
b) čas trvania jedného kyvu,
c) počet kyvov za sekundu,
d) počet kmitov za sekundu.
3
Test
Súvislosť medzi veličinami perióda a frekvencia
kmitania je:
a) T  f
1
1
c) T  1
f
b) T  f
2
1
d) T 
f
4
KINEMATIKA
KMITAVÉHO POHYBU
alebo
Prečo je lepšie dráhu nahradiť výchylkou
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Riešte úlohu:
Napíšte rovnicu harmonického kmitania oscilátora,
ktorý kmitá s amplitúdou výchylky 3 cm a periódou
0,2 s.
y = 0,03 sin 31,4t m
y = 0,03 sin 1800t m
Riešte úlohu:
Hmotný bod harmonicky kmitá s amplitúdou výchylky
0,20 m.
Určte okamžité výchylky hmotného bodu časoch:
1
1
1
t  T, T, T.
4
3
2
y = 0,20 m; 0,17 m, 0 m
Test
V rovnovážnej polohe pružinového oscilátora pre
pôsobiace sily platí:
a) FG = FP ,
b) FG > FP ,
c) FG < FP ,
d) FG = -FP.
1
Test
Vzdialenosť okamžitej polohy oscilátora od rovnovážnej polohy udáva:
a) amplitúda výchylky,
b) okamžitá výchylka,
c) výkmit,
d) perióda.
2
Test
Pravouhlý priemet rovnomerného pohybu hmotného
bodu po kružnici je:
a) periodický pohyb,
b) nestacionárny pohyb,
c) kmitavý pohyb,
d) nerovnomerný pohyb.
3
Test
Polomeru kružnicovej trajektórie rovnomerného pohybu
bodu po kružnici odpovedá pri kmitavom pohybe:
a) okamžitá výchylka,
b) výkmit,
c) amplitúda,
d) frekvencia kmitania.
4
Test
Základná rovnica kmitavého pohybu je:
a) ym= y sin t ,
b) y = ym sin t ,
c) y = ym cos t ,
d) y = ym sin 2pft .
5
RÝCHLOSŤ
KMITAVÉHO POHYBU
alebo
Ako sa mení rýchlosť počas kmitania
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Rýchlosť kmitavého pohybu pri prechode oscilátora
rovnovážnou polohou dosahuje hodnotu:
a) maximálnu,
b) minimálnu,
c) nulovú,
d) v = ym.
1
Test
Rýchlosť kmitavého pohybu pri prechode oscilátora
amplitúdou dosahuje hodnotu:
a) maximálnu,
b) minimálnu,
c) nulovú,
d) v = ym.
2
Test
Rýchlosť kmitavého pohybu pri prechode oscilátora
rovnovážnou polohou z hornej amplitúdy dosahuje
hodnotu:
a) maximálnu,
b) minimálnu,
c) v = + ym,
d) v = - ym.
3
Test
Pre okamžitú rýchlosť kmitavého pohybu oscilátora
platí:
a) v = vmsint,
b) v = ymsint,
c) v = vmcost,
d) v = ymcost.
4
ZRÝCHLENIE
KMITAVÉHO POHYBU
alebo
Aký je to nerovnomerne zrýchlený pohyb?
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Zrýchlenie kmitavého pohybu pri prechode oscilátora
rovnovážnou polohou dosahuje hodnotu:
a) maximálnu,
b) minimálnu,
c) nulovú,
d) am = 2y.
1
Test
Zrýchlenie kmitavého pohybu pri prechode oscilátora
amplitúdou dosahuje hodnotu:
a) maximálnu,
b) minimálnu,
c) nulovú,
d) am = 2y.
2
Test
Vektor zrýchlenia kmitavého pohybu má vždy smer:
a) od rovnovážnej polohy k amplitúde,
b) do rovnovážnej polohy,
c) opačný ako okamžitá výchylka,
d) zvisle nadol.
3
Test
Pre okamžité zrýchlenie kmitavého pohybu oscilátora
platí:
a) a = amsint,
b) a = 2ymsint,
c) a = 2ymcost,
d) a = amcost.
4
DYNAMIKA
KMITAVÉHO POHYBU
alebo
Aká sila spôsobuje harmonické kmitanie?
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Tuhosť pružiny je 50 N.m-1. Predĺženie pružiny o 1 m
spôsobí závažie s hmotnosťou:
a) m = 50 kg,
b) m = 5 kg,
c) m = 500 kg,
d) m = 0,5 kg.
1
Test
Veľkosť sily pružnosti pružiny je priamo úmerná:
a) predĺženiu pružiny,
b) rýchlosti pohybu oscilátora,
c) okamžitej výchylke,
d) okamžitému zrýchleniu.
2
Test
Veľkosť sily spôsobujúcej harmonické kmitanie
oscilátora je priamo úmerná:
a) predĺženiu pružiny,
b) rýchlosti pohybu oscilátora,
c) okamžitej výchylke,
d) okamžitému zrýchleniu.
3
Test
Vektor sily spôsobujúci harmonické kmitanie
oscilátora má vždy smer:
a) zvislý nahor,
b) zvislý nadol,
c) do amplitúdy,
d) do rovnovážnej polohy.
4
Test
Medzi parametre mechanického oscilátora nepatrí:
a) dĺžka pružiny,
b) hmotnosť závažia,
c) tuhosť pružiny,
d) frekvencia kmitania.
5
Test
Vzťah medzi frekvenciou vlastných kmitov oscilátora
a jeho parametrami je:
m
a) f 0  2p
k
1 m
c) f 0 
2p k
1 k
b) f 0 
2p m
k
d) f 0  2p
m
6
NETLMENÉ
KMITANIE OSCILÁTORA
alebo
Prečo hojdačku treba hojdať
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Netlmené kmitanie je kmitanie, pri ktorom sa amplitúda
veličiny s časom:
a) zmenšuje,
b) zväčšuje,
c) nemení,
d) zostáva konštantná.
1
Test
Väzbou medzi oscilátorom a okolím sa:
a) do oscilátora privádza zvonka energia,
b) odčerpáva z oscilátora energia,
c) spája oscilátor s okolím,
d) viažu parametre oscilátora.
2
Test
Pri nútenom kmitaní oscilátor vykonáva kmitavý
pohyb vždy s frekvenciou:
a) vlastných kmitov,
b) vonkajšieho pôsobenia,
c) f = 50 Hz,
d) nezávislou od vlastností kmitajúceho objektu.
3
Test
Nútene môže kmitať:
a) elektromagnetický oscilátor,
b) kyvadlo,
c) pružinový oscilátor,
d) objekt bez vlastnosti oscilátora.
4
REZONANČNÉ JAVY V PRAXI
alebo
O rozhlasovom prijímači, husliach a inom
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
Test
Frekvencia najviac rozkmitaného jazýčka v jazýčkovom
kmitočtomeri je s frekvenciou meraného napätia:
a) zhodná,
b) v rezonancii,
c) neporovnateľne väčšia,
d) neporovnateľne menšia.
2
Test
Funkcia dutín a ostatných častí hudobných nástrojov je:
a) vytvoriť estetický tvar nástroja,
b) umožniť dobré uchytenie nástroja,
c) rezonančne zosilniť hlas speváka,
d) rezonančne zosilniť zvuk nástroja.
3
Test
Na potlačenie rezonančných javov v technickej praxi
sa používa:
a) zmena vlastnej frekvencie sústavy,
b) tlmiče kmitania,
c) kovová výstuž sústavy,
d) špeciálna konštrukcia sústavy.
4

similar documents