Az ombudsmanok - halmaigabor.hu

Report
Az ombudsmanok
1. Előzmények
1.1. Külföldi megoldások
 1713. svéd király igazságügyi kancellárja →
közig. elleni alattvalói panaszok
 1809. svéd alk. → áp-i jogok parlamenti biztosa
 skandináv országok + NZ, UK, P, Kelet-Eu.
 kétféle feladat:
 - bürokrácia ellen (maladministration)
 - jogvédelem a közig. ellen
 államhatalom meghatározó részei, bíróságok
felett nem
 leginkább kérelemre, ritkán hivatalból
 hatósági, döntési jog nem, nyilvánosság
 kormányzatiak (parlament, kormány) → ált. és
szakombudsman
 egyesek magánszférára is (fogyasztó-,
adatvédelem)
 városi ombudsman → helyi közig. ellenőrzése
 magánszférában → egyetemek (US)
1.2. Magyar szabályozás
 1989:XXXI.tv. 32/B.§ → ált. ombuds + kisebbségi
 1992:LXIII.tv. → adatvédelmi
 1993:LIX.tv. (Obtv.) → ált. hely.(2007-ig)+ külön
biztosok (alárendeltség nélkül → Lenkovicsinterjú)
 1995 → 4 ombudsman választása
 1999 → OM oktatási
 2007 → jövő nemzedékek biztosa
 „infláció” (?) → nők, gyerekek, fogyasztók,
katonák
2. Az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa




Alk. 32/B.§ (1) + Obtv. 1.§ → „alkotmányos
visszásság” kivizsgálás + ált. és egyedi
intézkedés
Obtv. 16.§ (1) kérelem → akit alk. jogaival
összefüggésben sérelem ért
nemcsak áp.; nemcsak alk. jog
(alacsonyabb szintű normák is)
= jogvédelem előtérben (méltányosság is) ↔
NyEu., Skand. (maladmin.)
+ Alk. 2.§ (1) jogállam, jogbiztonság → közig.
tisztességes elj. („alkotmányos közig.”)
3. A vizsgált szervek köre
 „hatóság” fogalma – eredeti
 7/2001. Abh: áh., igazságügyi, bíróságon
kívül jogvitát eldöntő NEM
 2001:XC.tv.: OGY., közt. elnök, AB, ÁSZ,
bír., ügyészség NEM
4. Az ombudsman eljárása,
intézkedései
 kizárt ügyek:
- 1989.X.23. előtt indult elj.
- jogerős határozat után 1
éven túl
- bírósági elj. folyamatban
 hivatalbóli eljárás, átfogó vizsgálatok →
felfogásbeli különbségek (Gönczöl,
Majtényi)
 intézkedések, vizsgálati eszközök:




hatóság ellenőrzése: belépés
adatok, felv. kérése, betekintési jog
meghallgatás
írásbeli magyarázat kérése
 „visszásság” orvoslása:
 érintett 30 napon belül tájékoztatás v. felügy.
szerv
 ha nincs esély → ajánlás a felügy. szervnek
 ha nem ért egyet → ombuds 15 napon belül
fenntart., mód. (új ajánlás)
 jogszabály-tervezetek vél.: tv. NEM, kiv. Avtv.
 AB-hez fordulás: ut. nk., mulasztás, absztr. alk.
ért., panasz NEM
5. A szakosított ombudsmanok
5.1. A kisebbségi biztos
 Alk. 32/B. § (2) + 1993:LXXXVII.tv.:
 egyéni kisebbségi jogok
 kisebbségek közösségi jogai → ogy-i képv.
5.2. Az adatvédelmi biztos
 Alk. NEM, Avtv. IV. fej. + Obtv.
 2 alkotmányos jog
 3-féle feladat: 1. jogszabály megtart. ell. (javaslattétel, vélem.) 2.
bejelentések; 3. adatvédelmi nyilvántartás
 intézkedések: jogellenes adatkezelés → felszólítás a megszüntetésre
 titokminősítés kontrollja → titokgazda felszólítása → 30 napon belül
kereset FB
 magánintézmények vizsgálata, DE ajánlás kibocsátás csak az Obtv.
alapján („hatóság”)
5.3. A jövő nemzedékek biztosa



Alk. NEM, Obtv. Mód.
az egészséges környezethez való jog
hatósági jogkörök

similar documents