RPO v.2 - mojregion.eu

Report
Kujawsko-Pomorski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 v. 2.0
Toruń, 12 listopada 2013 r.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Zaangażowane środki (EUR)
Fundusz
Udział funduszów w
programie
Europejski
Fundusz
Rozwoju
1 331 070 000
78%
375 430 000
22%
1 706 500 000
100%
Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
RAZEM
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Fundusz
Zaangażowane środki (EUR)
W tym osie 12 i
13 dotyczące
Udział środków
osi 12 i 13 w
alokacji na RPO
polityki
terytorialnej
Europejski
1 331 070 000
282 186 840,00
21,2 %
Fundusz
375 430 000
91 604 920,00
24,4 %
RAZEM
1 706 500 000
373 791 760,00
21,9%
Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski
Społeczny
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa
Fundusz
Oś 1 Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R
przedsiębiorstw
Oś 2 Cyfrowy region
EFRR
79 864 200,00
4,7 %
EFRR
46 587 450,00
2,7 %
Oś 3 Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu
Oś 4 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
regionie
Oś 5 Dostosowanie do zmian klimatu
EFRR
EFRR
239 592 600,00
66 553 500,00
14,0 %
3,9 %
EFRR
13 310 700,00
0,8 %
Oś 6 Region przyjazny środowisku
Oś 7 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
EFRR
EFRR
50 580 660,00
339 422 850,00
3,0 %
19,9 %
EFS
EFS
EFS
112 629 000,00
64 198 530,00
36 041 280,00
6,6 %
3,8 %
2,1 %
Oś 11 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry - EFRR
EFRR
186 349 800,00
10,9 %
Oś 12 Polityka terytorialna w regionie
Oś 13 Polityka terytorialna - Rozwój lokalny przyjazny rodzinie
EFS
Oś 14 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Oś 15 Pomoc Techniczna
Razem EFRR
Razem EFS
EFRR
EFS
282 186 840,00
91 604 920,00
16,5 %
5,4%
37 884 300,00
59 693 370,00
1 331 070 000,00
375 430 000,00
2,2 %
3,5 %
78,0 %
22,0 %
Oś 8 Aktywni na rynku pracy EFS
Oś 9 Solidarne społeczeństwo EFS
Oś 10 Innowacyjna edukacja EFS
EFRR / EFS
EFS
EFRR
EFS
Wsparcie UE (EUR)
Udział w całej
Alokacji (%)
ŁĄCZNIE
500 000,00
100,0 %
Departament
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi,1 706
Wydział
Zarządzania
RPO
poziomy ring-fencingów wg MRR z 30.07.2013
cel 1,2,3,4 - 38,3% alokacji RPO
cel 4 - 13,1% alokacji RPO
cel 9 - 7,8% alokacji RPO
Łącznie na cele objęte minimalnym poziomem koncentracji środków:
46,1% planowanej alokacji dla RPO
60% środków EFS w PO finansowanym z tego funduszu na maksymalnie cztery
priorytety inwestycyjne.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Cel tematyczny
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i
jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Alokacja
79 864 200,00
% całkowitej
alokacji
13,1%
2,7%
239 592 600,00
14,0%
226 281 900,00
13,3%
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
13 310 700,00
0,8%
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystania zasobów
113 140 950,00
6,6%
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych
infrastruktur sieciowych
339 422 850,00
19,9%
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
112 629 000,00
6,6%
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
356 351 330,00
20,9%
119 625 650,00
59 693 370,00
7,0%
3,5%
1 706 500 000,00
100 %
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się
przez całe życie
PT Pomoc Techniczna
Łącznie
Poziomy ringfencingów wg MRR
38,3%
4,7%
46 587 450,00
3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach
Poziomy ringfencingów dla RPO
34,70%
13,26%
20,88%
7,8 %
55,58%
46,1%
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Układ osi K-P RPO 2014-2020 v. 2.0
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez
działania B+R przedsiębiorstw (EFRR)
alokacja: 79 864 200,00 EURO, tj. 4,7 %
priorytety: 1.1 wzmacnianie infrastruktury B+R i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie
centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim
1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami
B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych,
działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej
produkcji w dziedzinie kluczowych technologii.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez
działania B+R przedsiębiorstw (EFRR)
zakres:
PI 1.1.
1) wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji KT
i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji).
PI 1.2.
1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
2) wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa umożliwiających realizacje regionalnych
inteligentnych specjalizacji (w tym dofinansowanie ochrony własności przemysłowej uzyskania poza
granicami RP w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym)
3) wsparcie wdrożenia wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,
w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej
z wdrażanym produktem lub usługą (możliwość zastosowania instrumentu „voucher innowacyjny)
4) wsparcie usług innowacyjnych świadczonych przez IOB na rzecz przedsiębiorstw, zgodnych z RSI
5) wsparcie rozwoju klastrów skupiających przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych
specjalizacji regionu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 1. Budowa innowacyjności regionu poprzez
działania B+R przedsiębiorstw (EFRR)
typy beneficjentów:
PI 1.1.: Jednostki naukowe.
PI 1.2.: Przedsiębiorstwa (w szczególności z sektora MSP), konsorcja przedsiębiorstw;
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Klastry;
Instytucje otoczenia biznesu;
Organizacje badawcze;
Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.
wskaźniki:
rezultatu: Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R [szt.]
(PI 1.1.)
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB
a) Nakłady sektora rządowego na działalność B+R w relacji do PKB [%]
b) Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB [%](PI 1.2)
produktu: Liczba jednostek naukowych objętych wsparciem w zakresie inwestycji w infrastrukturę B+R
[szt.] (PI 1.2.)
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi [szt.] (PI 1.2)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR)
alokacja: 46 587 450,00 EURO, tj. 2,7 %
priorytety: 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK;
2.3. Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury, e-zdrowia.
zakres:
PI 2.2.
1) rozwój produktów i usług opartych na TIK
2) sprzedaż produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny)
3) tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych odpowiadających na potrzeby MŚP
4) wprowadzenie procesów modernizacyjnych wspierających m.in. procesy decyzyjne, zarządzanie, itp.
PI 2.3.
1) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz
zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, eedukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej
2) wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu
instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w
postaci cyfrowej do tych zasobów
3)rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie
efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych
(np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR)
Typy beneficjentów:
PI 2.2.: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
PI 2.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki i stowarzyszenia;
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
Samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, których
ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
Organizacje turystyczne;
Organizacje pozarządowe;
Instytucje otoczenia biznesu;
Uczelnie/ szkoły wyższe;
Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające
osobowość prawną lub zdolność prawną;
Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region (EFRR)
wskaźniki:
rezultatu: Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.]
(PI 2.2.)
Odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną (PI 2.3.)
produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] (PI 2.2.)
Liczba urzędów, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu [szt.] (PI 2.3.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu
(EFRR)
alokacja: 239 592 600,00 EURO, tj. 14,0 %
priorytety: 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm;
3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
internacjonalizacji;
3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i
usług;
3.4. Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR)
zakres: PI 3.1.: 1) rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość
akademicką ,
2) wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych przedsiębiorstw/start-up,
3) tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach
powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów
inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media,
budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne.
PI 3.2.: 1) wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków
zbytu
2) wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych)
3) promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczej)
4) promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym)
PI 3.3.: 1) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym
turystycznych),
2) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie
świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy
jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia,
3) rozwój klastrów regionalnych i lokalnych.
4) rozwój instrumentów finansowych .
PI 3.4.: 1) usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami
przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze .
2) projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania
oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 3) sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki
regionu (EFRR)
Typy beneficjentów:
PI 3.1.: Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP);
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Instytucje otoczenia biznesu;
Jednostki naukowe i badawcze.
PI 3.2.:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Instytucje otoczenia biznesu;
Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców;
Klastry;
MŚP.
PI 3.3.: Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP);
Instytucje otoczenia biznesu;
Instytucje finansowe;
Klastry.
PI 3.4.: Instytucje otoczenia biznesu;
Jednostki naukowe i badawcze;
Klastry;
Przedsiębiorcy.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarki
regionu (EFRR)
wskaźniki:
rezultatu: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] (PI
3.1.)
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie
internacjonalizacji [szt.] (PI 3.2.)
Udział przedsiębiorstw przemysłowych oraz z sektora usług, które wprowadziły innowacje w % ogółu
przedsiębiorstw (sektor Średnich Przedsiębiorstw) (PI 3.3.)
Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu[szt.] (PI 3.4.)
produktu:
Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych [ha] (PI 3.1.)
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji/ umiędzynarodowienia działalności [szt.]
(PI 3.2.)
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.] (PI 3.3.)
Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu - ośrodki przedsiębiorczości [szt.] (PI 3.4.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie (EFRR)
alokacja: 66 553 500,00 EURO, tj. 3,9 %
priorytety: 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;
4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach;
4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym;
4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania
odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie (EFRR)
zakres:
PI 4.1.: inwestycje w infrastrukturę służącą do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w zależności od mocy instalowanej
elektrowni/jednostki, wsparcie przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej
PI 4.2.: zastosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii produkcji, przyczyniających się do
zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła, wody, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji lub do funkcjonowania przedsiębiorstwa,
przeprowadzanie audytów energetycznych jako kompleksowych elementów projektu
PI 4.3.: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
PI 4.5.: zakup środków transportu na potrzeby obsługi mieszkańców regionu lub modernizacja taboru
transportu publicznego, pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych,
wsparcie inteligentnych systemów transportowych,
wsparcie pozostałych inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu
publicznego jak np. inwestycje w urządzenia/rozwiązania z zakresu telematycznych systemów
zarządzania ruchem i obsługi podróżnych, w tym m.in. rozwiązań wykorzystujących systemy satelitarne.
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie (EFRR)
Typy beneficjentów:
PI 4.1.: Przedsiębiorstwa;
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
PI 4.2.: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
PI 4.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Jednostki sektora finansów publicznych.
PI 4.5.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Przedsiębiorcy.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie (EFRR)
wskaźniki:
rezultatu:
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto [%] (PI 4.1.)
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] (PI 4.2)
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.)
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2] (PI 4.5.)
produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] (PI 4.1.)
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.] (PI 4.2.)
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.3.)
Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] (PI 4.5.)
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] (PI 4.5.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR)
alokacja: 13 310 700,00 EURO, tj. 0,8 %
priorytety: 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających
odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi
zakres: PI 5.2. wspieranie rozwoju form małej retencji;
wspieranie organizacji systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego
wystąpienia zjawisk katastrofalnych (głównie zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych wyposażenie jednostek OSP) i usuwania skutków katastrof.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 5. Dostosowanie do zmian klimatu (EFRR)
Typy beneficjentów:
PI 5.2.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
PGL Lasy Państwowe;
Ochotnicza Straż Pożarna.
wskaźniki:
rezultatu:
Pojemność obiektów małej retencji [m3] (PI 5.2.)
Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków katastrof [szt.] (PI 5.2.)
produktu:
Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego
ostrzegania [szt.] (PI 5.2.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR)
alokacja: 50 580 660,00 EURO, tj. 3,0 %
priorytety: 6.3. Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie
usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury
zakres: PI 6.3: projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury i obiektach zabytkowych,
konserwacja zabytków ruchomych,
promocja kultury pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego regionu (np. produkt
regionalny).
PI 6.4.: projekty związane z ochroną gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem,
działania zmierzające do przywrócenia utraconych wartości i walorów przyrodniczo-krajobrazowych
jezior,
działania polegające na kanalizacji ruchu turystycznego,
tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych,
doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
kampanie informacyjno-edukacyjne mające na celu promowanie właściwych zachowań społecznych w
odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu,
działania na rzecz zwiększenia powierzchni siedlisk oraz odtwarzania siedlisk nieistniejących.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 6. Region przyjazny środowisku (EFRR)
Typy beneficjentów:
PI 6.3.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
instytucje kultury.
PI 6.4.: parki krajobrazowe,
organizacje pozarządowe,
PGL Lasy Państwowe.
wskaźniki:
rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt.] (PI 6.3. PI.6.4.)
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [os.](PI 6.4.)
produktu: Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3)
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] (PI 6.3)
Liczba parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody objętych wsparciem [szt.]
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
(EFRR)
alokacja: 339 422 850,00 EURO, tj. 19,9%
priorytety: 7.2. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T
7.3. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport
śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne
7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu
kolejowego
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
(EFRR)
zakres: PI 7.2.: budowa, przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach
komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T;
inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (BRD, ITS);
budowa obwodnic i tras średnicowych miast.
PI 7.3.: budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury centrów logistycznych i terminali
przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T;
projekty z zakresu wdrażania rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu śródlądowych dróg
wodnych (w tym portów śródlądowych).
PI 7.4.: budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej;
zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 7. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
(EFRR)
Typy beneficjentów:
PI 7.2.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
PI 7.3.: Jednostki samorządu terytorialnego;
administracja państwowa.
PI 7.4.: Samorząd Województwa;
PKP PLK S.A.
wskaźniki:
rezultatu:
Zdolność przeładunkowa wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych/terminali
kontenerowych [TEU/rok] (PI 7.3.)
produktu: Całkowita długość nowych dróg [km] (PI 7.2.)
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] (PI 7.2.)
Liczba wybudowanych lub przebudowanych centrów logistycznych dla obsługi transportu intermodalnego
[szt.] (PI 7.3.)
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych [km] (PI 7.4.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy – EFS
Alokacja: 112,6 mln euro
Cel tematyczny 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilność zawodowej
pracowników
Cel szczegółowy Umowy Partnerstwa:
Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy – EFS
Priorytety Inwestycyjne:
8.5 - Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu
8.7 - Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
8.8 - Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego
8.9 - Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
8.10 - Aktywne i zdrowe starzenie się
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
8.5 Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców regionu
Projekty pozakonkursowe PUP z wykorzystaniem instrumentów i usług
wynikających z ustawy z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego
dopasowania do potrzeb rynku pracy (m.in. szkolenia zawodowe,
specjalistyczne kursy)
Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki, wsparcie
adaptacyjne w miejscu pracy, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy)
Wspieranie mobilności zawodowej (zwrot kosztów dojazdu do miejsca
zatrudnienia)
Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla
bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
8.7
Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc
pracy
Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gosp.,
Preferencyjne pożyczki na utworzenie miejsc pracy,
Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
Mentoring w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
Budowanie postaw przedsiębiorczych,
Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
8.8
Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego
i prywatnego
Wspieranie tworzenia i rozwoju żłobków oraz klubów dziecięcych,
Wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do 3 roku życia w zakresie
tworzenia nowych miejsc.
Wspieranie tworzenia i rozwijania usług opieki nad seniorami i osobami
niepełnosprawnymi,
Voucher aktywizacyjny dla osób powracających na rynek pracy po przerwie
spowodowanej opieką nad osoba zależną,
Upowszechnianie idei równych szans - promocję najlepszych praktyk oraz
prowadzenie działalności informacyjno w obszarze równego dostępu do
zatrudnienia
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
8.9
Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian
Usługi adresowane do MMŚP oraz ich pracowników zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw, obejmujące m.in.: działania
wspierające rozwój kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników (m. in.
szkolenia, kursy, warsztaty, coaching, mentoring, studia podyplomowe),
Usługi adresowane do przedsiębiorstw przechodzących procesy
restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na
dostosowanie się do zmian gospodarczych, obejmujące m.in.: wsparcia
doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju
działalności / planu restrukturyzacji,
Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement,
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
8.10
Aktywne i zdrowe starzenie się
Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających
powroty do pracy,
Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących
istotnym problemem zdrowotnym regionu,
Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej
(pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej
Opracowanie i wdrożenie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych
przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo – EFS
Alokacja: 64,1 mln euro
Cel tematyczny 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem
Cel szczegółowy Umowy partnerstwa:
Zmniejszenie poziomu ubóstwa
Zwiększenie dostępu do usług publicznych
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo – EFS
Priorytet Inwestycyjny 9.7: Ułatwianie dostępu do niedrogich trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym.
Priorytet Inwestycyjny 9.8: Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw
społecznych.
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
9.7
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Usługi społeczne na rzecz rodzin:
Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych
zapobiegające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,
Kursy, szkolenia i doradztwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kadrę
zarządzającą placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego,
Programy szkoleniowe dla rodzin i opiekunów w szczególności ukierunkowane
na świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi,
Rozwijania usług edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wspierających
przezwyciężanie dysfunkcji w zakresie wczesnego wspomagania dzieci z
zaburzeniami rozwoju,
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
9.7
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych:
Treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych osób
niepełnosprawnych, zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz trening
praktycznych umiejętności życiowych a także szkolenia poświęcone
zmniejszaniu deficytów w zakresie umiejętności społecznych,
Wdrożenie działań mających na celu uruchomienie „mieszkań treningowych”
dla osób z niepełnosprawnością pozwalających na naukę samodzielności w
warunkach ćwiczebnych
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc rodzicom dzieci
niepełnosprawnych, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (wypożyczalnie sprzętu),
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
9.7
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Usługi na rzecz osób starszych:
Utrzymanie bądź polepszenie ogólnego stanu psychofizycznego poprzez
zapewnienie dostępu do usług geriatrycznych, zapewnienie dostępu do
rehabilitacji zdrowotnej, świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych
Szkolenia, warsztaty, poradnictwo dla opiekunów, pracowników instytucji
sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi oraz wolontariuszy z
zakresu pomocy osobom starszym, opracowanie standardów opiekuńczych na
poziomie regionu,
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
9.8
Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Wsparcie dla tworzenia lub funkcjonowania instytucji wspierających
ekonomie społeczną poprzez m.in. specjalistyczne usługi doradcze,
Wsparcie na założenie lub funkcjonowanie spółdzielni socjalnych poprzez
dostęp do kapitału lub wyspecjalizowanych usług,
Rozwój partnerstwa lokalnego i regionalnego na rzecz ekonomii społecznej
poprzez budowę sieci współpracy lokalny podmiotów w tym JST na rzecz
rozwoju spółdzielczości socjalnej
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
Oś priorytetowa 10 – Innowacyjna Edukacja – EFS
Alokacja: 36 mln euro
Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukacje, umiejętności i
uczenie się przez całe życie
Cel szczegółowy Umowy partnerstwa:
Lepsze wykorzystanie kadr gospodarki
Zwiększenie dostępu do usług publicznych
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
Oś priorytetowa 10 – Innowacyjna Edukacja – EFS
Priorytet Inwestycyjny 10.1 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.
Priorytet Inwestycyjny 10.3 – Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się
przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób
poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
10.1
Poprawa jakości edukacji
Zmniejszenia dysproporcji w dostępie do dobrej jakości edukacji na poziomie
podstawowym i ponadpodstawowym poprzez programy skierowane m.in. do
uczniów z terenów wiejskich, dojeżdżających do szkół, pochodzących z rodzin
ubogich i patologicznych, mających trudności w nauce, zagrożonych
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, uzależnieniami i
patologiami
Wsparcie dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia ustawicznego,
praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz pracowników administracji
oświatowej w zakresie zgodnym z kierunkami rozwoju regionu (smart
specjalization) poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i
doskonalące a także inne formy podwyższania kwalifikacji
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
10.3
Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz
upowszechnianie uczenia się przez całe życie
Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z
pracodawcami w zakresie organizacji staży lub praktyk,
Zwiększenie dostępności i wspieranie procesu uczenia się przez całe życie
(LLL) osób dorosłych, w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego,
Wdrożenie w szkołach programów doradztwa edukacyjno-zawodowego, w
tym przygotowanie merytoryczne osób prowadzących doradztwo.
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
.
Oś priorytetowa 11. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR
alokacja: 186 349 800,00EURO, tj. 10,9 %
priorytety: 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do Rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług
instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych
9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych;
10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej
zakres: PI 9.1.: 1) przebudowa i rozbudowa obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z
wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa,
2) zakup aparatury i urządzeń medycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji
z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku,
3) dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do użytkowania zakupionego w ramach projektu sprzętu,
4) tworzenie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych w oparciu o istniejącą infrastrukturę (wyłączona
jest budowa nowych obiektów)
PI 9.3.: 1) Przebudowa i rozbudowa obiektów infrastruktury użytkowanej przez podmioty ekonomii społecznej
wraz z zakupem wyposażenia.
PI 10.4.: 1) zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, w szczególności na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości
edukacji przedszkolnej poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę przedszkolną,
2) uzupełnienie bazy techniczno- dydaktycznej w przedszkolach i szkołach prowadzących kształcenie ogólne,
3) rozwój wysokiej jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz szkolnictwa zawodowego
poprzez działania inwestycyjne w infrastrukturę edukacyjną, w tym zakup sprzętu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
.
Typy beneficjentów:
PI 9.1.: Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, z wyłączeniem ratownictwa medycznego;
jednostki samorządu terytorialnego.
PI 9.3.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Organizacje pozarządowe;
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
PI 10.4.: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość
prawną, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie
edukacji;
Organizacje pozarządowe;
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
wskaźniki:
rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) (PI 9.1., PI 9.3.)
Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (PI.10.4.)
produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] (PI 9.1.)
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.] (PI 9.3.)
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych
systemu oświaty [szt.] (PI 10.4.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Polityka
terytorialna w
regionie
(Oś 12)
Polityka
terytorialna
• PI 4.3 modernizacja energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budownictwie publicznym
• PI 4.5 niskoemisyjny transport miejski
• PI 6.2 gospodarka wodno-ściekowa
• PI 6.4 ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
• PI 6.5 poprawa stanu środowiska miejskiego,
rekultywacja terenów poprzemysłowych
• PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza
• PI 10.4 infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej
edukacji
Polityka
terytorialna EFSRozwój lokalny
przyjazny
rodzinie
(Oś 13)
Rozwój lokalny
kierowany przez
społeczność
(Oś 14)
• PI 9.4 aktywna integracja
• PI 9.8 rozwój ekonomii społecznej
• PI 10.1 innowacyjna edukacja
• PI 10.3 kształcenie zawodowe
• PI 9.2 rewitalizacja społeczno-gospodarcza
• PI 9.9 lokalne strategie rozwoju realizowane przez
społeczność
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR)
alokacja: 282 186 840,00 EURO, tj. 16,5 %
priorytety:
4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym;
4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania
odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.
6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby
wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego
6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie
usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury
6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów
poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza
9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich
10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej
Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR)
zakres:
PI 4.3.: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej
PI 4.5.: zakup środków transportu na potrzeby obsługi mieszkańców regionu lub modernizacja taboru
transportu publicznego, pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych,
wsparcie inteligentnych systemów transportowych,
wsparcie pozostałych inwestycji mających przyczynić się do zwiększenia znaczenia transportu
publicznego jak np. inwestycje w urządzenia/rozwiązania z zakresu telematycznych systemów
zarządzania ruchem i obsługi podróżnych, w tym m.in. rozwiązań wykorzystujących systemy satelitarne.
W przypadku miast metropolitarnych wsparcie powinno być uzupełnieniem infrastruktury transportu
publicznego realizowanej z poziomu krajowego.
PI 6.2.: kompleksowa realizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM, w
tym wyposażenie ich w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych; budowa lub poprawa
parametrów istniejących już oczyszczalni ścieków; poprawa gospodarki odpadami ściekowymi; budowa i
modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody);
zakup urządzeń i aparatury służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody
PI 6.4.: projekty z zakresy ochrony przyrody na obszarach miejskich i pozamiejskich; projekty dotyczące
działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny
wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne); projekty z zakresu edukacji ekologicznej; projekty dotyczące
sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin
Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR)
zakres:
PI 6.5.: rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych mająca na celu zmianę dotychczasowych
funkcji przez nie pełnionych na cele inne niż środowiskowe umożliwiająca powtórne wykorzystanie terenu
PI 9.2.: kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza
PI 10.4.: wsparcie inwestycyjne infrastruktury przedszkolnej, w tym wyposażenia (wyłącznie dla
wyrównania dostępu do usług) z preferowanym wykorzystaniem/adaptacji istniejących budynków;
wsparcie inwestycyjne infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym wyposażenia (w oparciu o
inteligentne specjalizacje regionu i zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy).
Oś priorytetowa 12. Polityka terytorialna w regionie (EFRR)
Typy beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki i stowarzyszenia,
Podmioty wykonujące usługi publiczne ze wspieranego zakresu
Organizacje pozarządowe
Administracja rządowa,
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
.
wskaźniki: rezultatu:
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (PI 4.3.)
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (PI 4.5.)
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę [osoby] (PI 6.2.)
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (PI 6.2.)
Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (PI 6.2.)
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [szt] (PI 6.4.)
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] (PI 6.5.)
wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wskaźnik zbiorczy trzech podwskaźników (PI 9.2.)
produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) (PI 4.3.)
Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej [osoby] (PI 4.5.)
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej [szt.] (PI 4.5.)
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] (PI 6.2.)
Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] (PI 6.2.)
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] (PI 6.4.)
Długość utworzonych szlaków turystycznych [km] (PI 6.4.)
Nowa otwarta przestrzeń na obszarach miejskich [m2] (PI 6.5.)
Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ha] (PI 6.5.)
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.)
Liczba nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitaliz. obsz. szt.](PI 9.2.)
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (PI
10.4.)
Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie (PI 10.4.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 13 – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie – EFS
Alokacja: 91,6 mln euro
9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy
zatrudnialności
9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw
społecznych
10.1 Poprawa jakości edukacji
10.3 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz
upowszechnianie uczenia się przez całe życie
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
9.4
Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy
zatrudnialności
Zintegrowane i zindywidualizowane programy aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych
społecznie z wykorzystaniem pracy socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodziną z
dzieckiem metodą indywidualnego przypadku oraz przy wykorzystaniu
metody organizowania środowiska lokalnego oraz co najmniej 3
instrumentów aktywizacji,
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
9.8
Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw
społecznych
Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej,
w tym o charakterze integracyjnych (np. CIS)
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
10.1
Poprawa jakości edukacji
Upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
tworzenie nowych miejsc przedszkolnych,
modernizacja miejsc przedszkolnych,
Programy rozwojowe szkół i placówek kształcenia ogólnego w tym:
indywidualizacja nauczania, doradztwo zawodowe, nauczanie
doświadczalne, praca z uczniem młodszym, doposażenie bazy
dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych.
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
10.3
Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz
upowszechnianie uczenia się przez całe życie
Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy po
przez wprowadzanie nowych profili lub modyfikacja/konsultacja programów
nauczania przy udziale pracodawców,
Kompleksowych programy rozwojowe szkół zawodowych przygotowujące
uczniów do wejścia na rynek pracy,
Opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów zagrożonych wypadnięciem
z sys. szkolnictwa w tym: programy prewencyjne lub profilaktyczne,
Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w
nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręcznik szkolne) i sprzęt
zapewniające wysoką jakość kształcenia,
Departament Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania EFS
.
Oś priorytetowa 14. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFRR,
EFS)
alokacja: 37 884 300,00 EURO, tj. 2,2 %
priorytety: 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i
obszarów miejskich i wiejskich (EFRR);
9.9. Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność (EFS)
wskaźniki:
rezultatu: Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wskaźnik zbiorczy z trzech
podwskaźników (w%)
produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] (PI 9.2.)
Liczba nowych/przebudowanych/przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitaliz.
obsz. szt.](PI 9.2.)
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem programem – EFS (PI 9.9.)
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.] (PI 9.9.)
Liczba osób ogółem objętych wsparciem w ramach programu [osoby] (PI 9.9.)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
.
Oś priorytetowa 14. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFRR,
EFS)
zakres:
1/ odnowa społeczno-gospodarcza miejscowości (EFRR)
2/ przedsiębiorczość (EFS, EFRR)
- bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców – wdrażane parasolowo,
- pośrednie – inkubatory w zakresie działalności nierolniczej,
- wsparcie doradczo-szkoleniowe
3/ Gminne „Centra dla rodziny” – animacja społeczności lokalnych, działania ukierunkowane na dzieci i
młodzież oraz osoby starsze (EFS),
4/ animacja z zakresu tworzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych (EFS).
Typy beneficjentów:
Lokalne Grupy Działania,
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe,
mikro i małe przedsiębiorstwa,
kościoły i związki wyznaniowe.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
.
Oś priorytetowa 15. Pomoc techniczna
alokacja: 59 693 370,00 EURO, tj. 3,5 %
Typy beneficjentów:
Instytucja Zarządzająca,
Podmioty zarządzające i administrujące realizacją ZIT na poziomie miast subregionalnych – Włocławka, Grudziądza,
Inowrocławia wraz z ich obszarami funkcjonalnymi,
Beneficjenci programu
wskaźniki:
rezultaty: Liczba akcji przeprowadzonych w ramach kampanii [szt.]
produktu: Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji [osoba]
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów [osoba]
Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych na temat zaangażowania środków [sztuki]
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
.
Wykorzystanie instrumentów finansowych
Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym (wniosek Komisji z 22.04.2013 COM(2013)246 final)
instrumenty finansowe powinny być planowane na podstawie oceny ex ante
celowości i możliwości ich wykorzystania.
Zlecona została „Analiza ex ante instrumentów finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim ze
szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020”
Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w
regionie, m.in. zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów
wsparcia, określenie wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb
inwestycyjnych.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Pomoc publiczna
Obecnie trwa proces modernizacji regulacji prawnych z zakresu pomocy
publicznej. Ich dotychczasowym efektem jest przyjęcie przez Komisję
Europejską m.in. nowych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na
lata 2014-2020.
Od 01.07.2014 r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej
województwa kujawsko-pomorskiego:
– obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.
dla
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Wydatki klimatyczne
Oś priorytetowa
Szacunkowa wysokość
środków na cele związane
ze zmianami klimatu (EUR)
5 989 815,00
Udział w całości alokacji
na program
(%)
0,35%
3 Wzmocnienie konkurencyjności
gospodarki regionu
3 860 103,00
0,23%
4. Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w regionie
58 567 080,00
3,43%
6 Region przyjazny środowisku
13 310 700,00
0,78%
7.Spójność wewnętrzna
zewnętrzna regionu
83 857 410,00
4,91%
8 Aktywni na rynku pracy
4 880 590,00
0,29%
10 Innowacyjna edukacja
1 689 435,00
0,10%
11. Polityka miejska
152 274 408,00
8,92%
Razem
324 429 541,00
19,01%
1 Budowa innowacyjności regionu
poprzez działalność B+R przedsiębiorstw
i
dostępność
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Dziękuję za uwagę
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Wydział Zarządzania RPO
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

similar documents