Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka polskiego

Report
Konferencja metodyczna nauczycieli języka polskiego
szkół ponadgimnazjalnych
29 września 2014 roku
Iwona Rostankowska
KPCEN w Bydgoszczy
Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka polskiego
W 2014 roku egzamin z języka polskiego zdawany był jako przedmiot
obowiązkowy na poziomie podstawowym, a jako przedmiot dodatkowy
na poziomie rozszerzonym.
Egzamin z języka polskiego zdawany jako przedmiot obowiązkowy
składał się z dwóch części:
· ustnej – zdawanej na jednym poziomie i ocenianej przez przedmiotowy
zespół egzaminacyjny,
· pisemnej – zdawanej na poziomie podstawowym, ocenianej przez
egzaminatorów zewnętrznych wpisanych do rejestru egzaminatorów
Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Gdańsku.
Egzamin z języka polskiego zdawany jako przedmiot dodatkowy składał
się z tylko z części pisemnej.
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Przedmiot
LO
LP
T
LU
TU
Razem
Język Przystąpiło
polski
9 258
322
5795
74
150
15609
Zdało w %
99,17
97,59
98,53
97,30
76,67
98,87
Wynik w %
75,54
65, 63
65,17
61,89
60,17
71,49
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Na uwagę zasługuje wartość modalnej, która dla liceów
ogólnokształcących wynosi 20 (jest to najczęstszy wynik
występujący wśród zdających), dla techników
uzupełniających i liceów uzupełniających wynosi ona 6,
czyli progowy wynik zaliczający tę część egzaminu.
Arkusz egzaminacyjny − poziom podstawowy
Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie
podstawowym składał się z dwóch części.
Część I to test sprawdzający rozumienie tekstu nieliterackiego,
do którego dołączonych zostało 13 zadań różnego rodzaju (krótkiej
odpowiedzi, wyboru wielokrotnego, na dobieranie).
Część II to 2 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (do wyboru).
Do każdego z nich dołączone były fragmenty tekstów literackich. Zadania
w arkuszu sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ujęte w standardach
wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego w trzech
obszarach:
wiadomości i rozumienie,
korzystanie z informacji,
tworzenie informacji.
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie
70 punktów (20 punktów za część pierwszą oraz 50 – za część drugą).
Arkusz egzaminacyjny − poziom podstawowy
Część I arkusza
Podstawą do rozwiązania testu z części sprawdzającej
rozumienie tekstu nieliterackiego było przeczytanie
tekstu Barbary Skargi O miłości oraz udzielenie
przez zdającego odpowiedzi na 13 zadań sprawdzających
jego rozumienie na poziomie znaczeń, struktury,
funkcjonalności języka i stylu oraz komunikacji.
W tej części arkusza sprawdzane były wybrane
umiejętności wskazane w standardach wymagań
egzaminacyjnych,
które dotyczyły obszaru II.
Korzystanie z informacji.
Arkusz egzaminacyjny − poziom podstawowy
Część II arkusza
Integralną częścią wypracowania jest odniesienie się do tekstu
literackiego dołączonego do tematu w arkuszu egzaminacyjnym.
W tej części egzaminu zdający powinien wykazać się umiejętnością
pracy z tekstem literackim i pisania o literaturze. Ma on napisać
tekst własny, merytorycznie poprawny, uporządkowany i spójny.
Ma nadać mu właściwy kształt graficzny. Powinien pisać językiem
zgodnym z obowiązującymi normami, posługiwać się stylem
komunikatywnym, dostosowanym do formy wypowiedzi.
W części II zdający mieli do wyboru dwa tematy sprawdzające
umiejętność tworzenia własnego tekstu. W obu tematach należało
odnieść się do tekstów literackich do nich dołączonych. Wybrano
teksty autorów zakorzenionych w dydaktyce szkolnej – Henryka
Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Przedmiot
LO
LP
T
LU
TU
Razem
Język Przystąpiło
polski
9 351
354
5958
86
173
15922
Zdało w %
95,74
85,31
91,88
73,26
64,72
93,61
Wynik w %
53,86
41,96
45,41
35,77
29,12
50,07
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
poziom podstawowy
Przedmiot
Język
polski
PP
LO
Przystąpiło 9351
LP
T
LU
TU
354
5959
86
174
Liczba
zdających
Minimum
%
Maksimum
%
Mediana
%
wynik
środkowy
Modalna
najczęściej
występuje
w grupie
%
Średnia
%
15924
0
100
50
30
50
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
poziom rozszerzony
Przedmiot
Język
polski
PR
LO
LP
T
LU
TU
Przystąpiło 1048
9
46
0
1
Wynik w %
64,35
41
50,67
-
35
Liczba
zdających
Minimum
%
Maksimum
%
Mediana
%
wynik
środkowy
Modalna
najczęściej
występuje
w grupie
%
Średnia
%
całość
1104
13
100
65
63
64
(63,56)
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
poziom rozszerzony
Wyniki z egzaminu z języka polskiego na poziomie
rozszerzonym uzyskane przez maturzystów z liceów
ogólnokształcących są najwyższe w województwie.
Średni wynik w województwie wyniósł 64,35%.
Nieliczna grupa kujawsko-pomorskich absolwentów
liceów profilowanych i liceów uzupełniających
przystąpiła do tego egzaminu i uzyskała wynik
zdecydowanie niższy niż zdający z liceów
ogólnokształcących.
Analiza wyników – poziom podstawowy
Łatwość zadań części I arkusza egzaminacyjnego z poziomu podstawowego
Nr
zadania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Łatwość
0,79
0.48
0,49
0,79
0,40
0,54
0,76
0,46
0,70
0,76
0,59
0,91
0,42
Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z części I arkusza z
poziomu podstawowego
Stopień
trudności
Wskaźnik
łatwości
Numery zadań
Liczba zadań
Bardzo trudne
0,00 – 0,19
-
-
Trudne
0,20 – 0,49
2,3,5,8,13
5
Umiarkowanie
trudne
0,50 – 0,69
6,11
2
Łatwe
0,70 – 0,89
1,4,7,9,10
5
Bardzo łatwe
0,90 – 1,00
12
1
Interpretacja wskaźnika łatwości zadań z części I arkusza
z poziomu podstawowego
Wśród zadań w części I arkusza nie było zadań bardzo
trudnych.
Trudne były zadania 2,3,5,8,13.
Zdań trudnych i umiarkowanie trudnych było 7, a zadań
łatwych i bardzo łatwych – 6.
Część I okazała się dla zdających umiarkowanie
trudna. Wskaźnik łatwości zadań z części pierwszej
wyniósł 0,62.
Umiejętności sprawdzane w zadaniach testowych
1.
Rozpoznanie struktury tekstu. (z.2, 3,4)
2. Rozpoznanie funkcji językowych składników tekstu.
(z. 1, 5, 10)
3. Rozpoznawanie funkcji komunikacyjnej tekstu.
(z. 6, 8)
4. Odczytanie złożonych sensów we fragmentach
tekstu. (z. 7, 9)
5. Rozumienie tekstu jako całości. (z. 11,12,13)
Umiejętności sprawdzane w zadaniach testowych
Podsumowanie
Wciąż trudne dla zdających są zadania wymagające
sformułowanie tezy, samodzielnego odczytania
sensu tekstu, a także rozpoznawania funkcji jego
składników. Pozytywną ocenę odpowiedzi zdających
utrudnia także zastosowanie przez nich
nieprecyzyjnego lub zbyt kolokwialnego języka.
Zadanie trudne
Zadanie 2. (1 pkt)
Jaką funkcję w kompozycji tekstu pełni przywołanie Uczty Platona?
(Rozpoznanie zasady kompozycyjnej i jej funkcji)
Zadanie 3. (2 pkt)
Sformułuj zawartą w akapicie 1. tezę związaną z istotą człowieczeństwa.
Wymień przykłady z życia codziennego, zawarte w tekście, które ilustrują tę
tezę.
Teza
....................................................................................................................................
Przykład 1.
Przykład 2.
............................................................................................................................
(Wyodrębnianie tezy tekstu, wykorzystanych w nim argumentów i
sformułowanych wniosków)
Zadanie trudne
Zadanie 5. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę.
A. Spośród podanych środków stylistycznych:
personifikacja, apostrofa, antyteza, wyliczenie, inwersja
wybierz trzy, które autorka zastosowała w zdaniu: Czasem [miłość] jest
rozsądna, czasem szalona, czasem niszczy, czasem buduje, bywa ślepa, ale i
zdumiewająco przewidująca, jakby otrzymywała nagle przenikliwe widzenie
przyszłości.
B. Określ rolę każdego z nich w budowaniu obrazu miłości.
A. Środek stylistyczny…..
B. Rola środka stylistycznego…
(Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywanie
środków językowych i ich funkcji w tekście)
Zadanie trudne
Zadanie 8. (2 pkt)
Do każdego z podanych zdań dobierz funkcję językową, która w nim
dominuje.
A. fatyczna B. informacyjna C. impresywna D. ekspresywna
………
(Nazywanie funkcji tekstu)
Zadanie 13. (2 pkt)
Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery
akapitów.
1. Wyższy sens funkcji fizjologicznych. ……………………
2. Biologiczny i duchowy wymiar miłości. ……………………
3. Przewaga nienawiści i potrzeba miłości. ……………………
(Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu.)
Zadanie umiarkowanie trudne
Zadanie 6. (1 pkt)
Jaką funkcję pełnią sformułowania: „właśnie”, „chciałoby się powiedzieć”,
„wiemy dobrze” w zdaniach z akapitu 3.?
(Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywanie
środków językowych i ich funkcji w tekście)
Zadanie 11. (1 pkt)
Określ funkcję, którą pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni
akapit.
(Rozpoznanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji.))
Arkusz egzaminacyjny − poziom podstawowy
Temat 1.
Żołnierskie emocje bohaterów Potopu Henryka
Sienkiewicza.
Na
podstawie
przytoczonego
fragmentu powieści omów stany emocjonalne,
zachowania i sytuacje ukazanych postaci.
Temat 2.
Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława
Wyspiańskiego
porównaj
poglądy
Poety
i Gospodarza na temat poezji narodowej
oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.
Arkusz egzaminacyjny - PP - tworzenie informacji
- rozpoznanie problematyki utworu;
- odczytanie treści dosłownych i ukrytych utworu;
- rozpoznanie znaków i symboli kulturowych;
- rozpoznanie tematów, wątków, motywów;
- wykorzystanie w odczytaniu sensu utworu miejsc
znaczących;
- dostrzeżenie najistotniejszych zagadnień utworu;
- sproblematyzowanie odczytania tekstu;
- podsumowanie obserwacji analitycznych;
- wskazanie kontekstów utworu i wykorzystanie ich
w interpretacji.
Arkusz egzaminacyjny − poziom podstawowy
Oba zadania zobowiązywały do uważnej lektury
fragmentów teksów.
Od zdającego piszącego wypracowanie na jeden
z wybranych tematów oczekiwano również – oprócz
umiejętności rozwinięcia tego tematu – wykazania się
umiejętnością redagowania własnego tekstu, przyznając,
zgodnie z obowiązującymi kryteriami, punkty
za kompozycję, styl, język i zapis (ortografię
i interpunkcję).
Łatwość kryteriów z części II arkusza egzaminacyjnego z poziomu
podstawowego (wypracowanie)
Kryterium
Treść
Kompozycja Styl
Język
Zapis
Łatwość
0,42
0,51
0,48
0,44
0,53
Pisanie własnego tekstu - PP
Podobnie jak w ubiegłym roku największym problemem
okazały się braki w zakresie umiejętności analizowania prozy
epickiej. W jej miejsce w rozwiązaniach dominuje skłonność
do streszczenia, parafrazowania lub opowiadania treści
fragmentów utworów literackich zamieszczonych w arkuszu
bez wnikania w złożoność procesów psychologicznych
oraz niedostrzegania (nierozpoznawania) wagi kontekstu
historycznego
w
utworze.
Przeważa uproszczona wizja historii, a nieumiejętność
wykorzystania kontekstów (w tym historycznego) to najsłabszy
element w rozwiązaniach zdających. Spostrzeżenia o tekście
literackim nie są pogłębione.
Pisanie własnego tekstu – PP – typowe błędy
- brak znajomości treści Wesela pomocnej jako kontekst
ułatwiający analizę i interpretację podanej sceny,
- brak podstawowej wiedzy historycznoliterackiej i genologicznej
- niezrozumienie treści sceny,
- sprowadzenie analizy i interpretacji do czytania tekstu
literackiego na poziomie dosłownym,
- uznawanie streszczenia lub parafrazy tekstu za poprawną
realizację tematu,
- błędne przywołanie kontekstów interpretacyjnych będących
podstawą wnioskowania,
- słabe opanowanie umiejętności językowo-stylistycznych,
-słabe opanowanie umiejętności kompozycyjno-tekstotwórczych,
- słabe opanowanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych.
Wskaźniki łatwości zadań z całego arkusza z poziomu
podstawowego
Wskaźniki łatwości wszystkich kryteriów: kompozycji,
stylu, języka i zapisu mieszczą się w przedziale zadań
umiarkowanie trudnych. Tylko kryterium treść
mieści się w przedziale zadań trudnych.
Łatwość części drugiej wyniosła 0,48 (trudny).
Współczynnik łatwości wszystkich zadań z obu
części arkusza egzaminacyjnego wyniósł 0,55,
co określa cały arkusz maturalny z poziomu
podstawowego jako umiarkowanie trudny.
Arkusz egzaminacyjny – poziom rozszerzony
Temat 1.
Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania
we fragmentach Don Kichota z La Manchy Miguela
de Cervantesa Saavedry oraz Romea i Julii Williama
Szekspira.
Temat 2. Porównaj obrazy miasta przedstawione
we fragmentach opowiadania Brunona Schulza Sierpień
i powieści Leopolda Tyrmanda Zły. Omów sposoby
ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu
utworach.
Do tematów dołączone były fragmenty tekstów literackich.
Arkusz egzaminacyjny – PR- tworzenie informacji
- rozpoznanie tematów, motywów, wątków;
- rozpoznanie bohaterów i sposobów ich kreowania w
utworze;
- rozpoznanie cech wspólnych wskazanych utworów;
- rozpoznanie konwencji literackiej utworów;
- odczytanie treści dosłownych i ukrytych utworów;
- rozpoznanie nadawcy i odbiorcy oraz sposobów ich
kreowania w utworze;
- wskazanie tradycji literackiej;
- określenie podstawowych wyznaczników poetyki utworu;
- wskazanie związków między różnymi warstwami utworu;
Arkusz egzaminacyjny – PR- tworzenie informacji c.d.
- wskazanie środków językowych decydujących o swoistości
wypowiedzi indywidualnej;
- dostrzeżenie struktury artystycznej utworu;
- podsumowanie obserwacji analitycznych,
- sformułowanie wniosków;
- sproblematyzowanie odczytania tekstów;
- zinterpretowanie utworów na podstawie analizy;
- zastosowanie podstawowych pojęć z zakresu poetyki, teorii
literatury i nauki o języku;
- zredagowanie własnej wypowiedzi zgodnie z cechami
gatunku i zamierzoną funkcją (interpretacja porównawcza).
Arkusz egzaminacyjny – poziom rozszerzony
Zakres wymaganej tematem interpretacji zawierał się
w
rozpoznaniu
zasad
zestawienia
fragmentów,
porównania kreacji bohatera w obu fragmentach,
rozpoznaniu i przedstawieniu sposobu kreacji bohatera
oraz ustalenia celu, dla którego postać ta została
przedstawiona, a także porównania literackich obrazów
bibliotek i ich użytkowników oraz określenia sposobu
ich
kreacji.
Wywód należało posumować zgodnie z założeniami tematu.
(poziom idei oraz poziom ukształtowania wypowiedzi
artystycznej).
Wskaźniki łatwości kryteriów arkusza egzaminacyjnego
z poziomu rozszerzonego
Kryterium
Treść
Kompozycja
Styl
Język
Zapis
Łatwość
0,58
0,61
0,67
0,75
0,63
Wskaźniki łatwości kryteriów arkusza egzaminacyjnego
z poziomu rozszerzonego
Wszystkie współczynniki łatwości uzyskane
za poszczególne kryteria wypracowania mieszczą się
od 0,58 do 0,75, czyli w przedziałach dla zadań
umiarkowanie trudnych (treść, styl, kompozycja, zapis)
oraz łatwych (język).
Wskaźnik łatwości arkusza z poziomu rozszerzonego
wyniósł 0,65, a więc tematy okazały się umiarkowanie
trudne dla zdających.
Pisanie tekstu własnego - PR
Tematy wypracowań dotyczyły utworów autorów,
którzy wskazani są w Informatorze maturalnym z języka
polskiego (William Szekspir, Bruno Schulz), oraz
autorów niewymienionych w liście lektur (Miguel de
Cervantes Saavedra, Leopold Tyrmand), przy czym
teksty ich autorstwa utrzymane są w omawianej w szkole
poetyce lub konwencji literackiej.
Zadania z arkusza z poziomu rozszerzonego sprawdzały
umiejętności analizowania, interpretowania i
porównywania fragmentów tekstów literackich
oraz tworzenia w związku z nimi tekstu własnego.
Pisanie tekstu własnego - PR
Temat pierwszy
Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania
we fragmentach Don Kichota z La Manchy Miguela
de Cervantesa Saavedry oraz Romea i Julii Williama
Szekspira.
Pisanie tekstu własnego - PR
Realizując temat pierwszy, zdający powinni dostrzec zasadę zestawienia
tekstów: fragmenty z rożnych gatunkowo/rodzajowo utworów, tematyka
niezwykłej miłości, samotny zakochany i para kochanków, wyznania miłosne
(monolog i dialog). Natomiast ukazując obrazy miłości, zdający powinien
przedstawić kreację zakochanych bohaterów w obu cytowanych tekstach i
napisać, na czym polega ich miłość. Sposób kreowania bohaterów w Don
Kichocie wiąże się z tradycją i konwencją literatury pasterskiej, ksiąg
rycerskich. Miłość w Don Kichocie została wymyślona (manifestowana),
hiperbolizowana na pokaz, tragiczna (zabiera spokój, przynosi cierpienie),
efekt obłędu, przynosi negatywne doznania i emocje (np.: zazdrość,
cierpienie, żal), ale jest też bezgraniczna i nie daje się wypowiedzieć (wyrazić
w słowach). Miłość w Romeo i Julii jest prawdziwa, szczera (ale ukrywana),
spełniona, niebezpieczna, tragiczna (zabiera życie), skazana na
niepowodzenie (przeznaczenie).
Pisanie tekstu własnego - PR
Do drugiego tematu również dołączone były fragmenty
tekstów literackich. Zakres wymaganej tematem
interpretacji zawierał się w rozpoznaniu zasad
zestawienia fragmentów, porównaniu obrazów
miasta, rozpoznaniu i przedstawieniu sposobu
ukazania przestrzeni i ustalenia funkcji tejże
przestrzeni w tekstach.
Wywód należało posumować zgodnie z założeniami
tematu, a więc dzięki analizie porównawczej
fragmentów wskazać podobieństwa i różnice w
obrazach miasta oraz sposobach ich kreacji, dostrzec
związek między tymi płaszczyznami każdego z tekstów.
Pisanie tekstu własnego - PR
Temat drugi
Porównaj obrazy miasta przedstawione we
fragmentach opowiadania Sierpień Brunona
Schulza i powieści Zły Leopolda Tyrmanda. Omów
sposoby ukazania przestrzeni i funkcji, jakie ona
pełni w obu utworach.
Pisanie tekstu własnego – PR – typowe błędy
- sprowadzenie analizy i interpretacji do czytania tekstu literackiego
na poziomie dosłownym,
- słabe czytanie tekstów na poziomie symbolicznym,
- uznawanie streszczenia lub parafrazy treści fragmentów tekstów za
poprawną realizację tematu,
- słabe opanowanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych,
- brak podstawowej wiedzy historycznoliterackiej:
 np.: niezrozumienie treści fragmentów,
 błędne przywołanie kontekstów interpretacyjnych będących podstawą
wnioskowania,
 słabe opanowanie umiejętności kompozycyjno-tekstotwórczych,
 ograniczenie się do rejestrowania środków stylistycznych,
bez wskazania ich funkcji.
Podsumowanie i wnioski
Inne błędy zdających można ująć w rejestr:
- nierozumienie pojęć kluczowych dla tematu
- nieznajomość periodyzacji literatury
- nieprawdziwe wskazanie czasu powstania dzieła
błędna klasyfikacja gatunkowa
- nieznajomość losów bohaterów (powstały w arkuszach
nowe, nieznane polonistom „teksty”)
- mieszanie faktów, koligacji
- zbyt dosłowne streszczanie danych w arkuszu
fragmentów (bez zrozumienia języka).
Podsumowanie i wnioski
Współczynniki łatwości arkuszy PP i PR w województwie
kujawsko-pomorskim
Poziom
Arkusz
poziom podstawowy
(PP)
umiarkowanie trudny
0,55
poziom rozszerzony
(PR)
umiarkowanie trudny
0,65
Wnioski i rekomendacje
Czynniki mające wpływ na przeciętny wynik średni uzyskany na maturze 2014
roku:
 nieznajomość treści lektur na poziomie podstawowym
 streszczenia lub parafrazy tekstów dołączonych do tematów
 powierzchowna analiza i interpretacja tematów
 słaba umiejętność analizy i interpretacji tekstów
 pobieżna lektura tekstów załączonych do zadań
 nieuważna lektura poleceń zadań
 błędy rzeczowe
 ograniczanie się do odczytywania sensów dosłownych i do powierzchownych
obserwacji (słaba umiejętność czytania tekstów na poziomie symbolicznym)
 ograniczenie się do rejestrowania środków stylistycznych, bez wskazania ich funkcji
 nieznajomość podstawowej terminologii z zakresu poetyki, historii literatury, teorii
literatury
 nieusystematyzowana wiedza historycznoliteracka lub jej brak.
Wnioski i rekomendacje
Warto też doskonalić umiejętności:
- pisania dłuższych form wypowiedzi ze zwróceniem uwagi
na komponowanie wypowiedzi,
- formułowanie wniosków zgodnych z tematem,
- poprawność stylistyczno-językową funkcjonalnej wobec
tematu analizy i interpretacji tekstu literackiego
- pamiętać o doskonaleniu umiejętności rozumienia
wszystkich tekstów zawartych w arkuszu:
 instrukcji, poleceń zawartych w teście, tematów
wypracowań, tekstów będących podstawą rozwiązania
zadań egzaminacyjnych
- językowe, wzbogacać słownictwo i wpajać konieczność
przestrzegania norm poprawności pisowni.
Wnioski i rekomendacje
W szkole powinno się uczyć analizowania
kontekstowego, takiego, w którym różne aspekty tego
samego zjawiska tworzą obraz rzeczywistości, historii,
kultury typowy dla pogłębionego humanistycznego
widzenia całości.
Wnioski i rekomendacje
Analizowanie tekstów epickich lub ich fragmentów może
polegać na wybieraniu elementów dominujących spośród
różnych składników:
 typ epiki, charakter narracji, typ narratora, stosunek
narratora do przedmiotu wypowiedzi, faktów,
bohaterów, przedmiotów, zdarzeń
 miejsce, czas powieściowy/epicki (fabuła epicka, motyw
przewodni, akcja, wątki, epizody),
 obrazowanie literackie (językowe i kompozycyjne)
 inne elementy świata przedstawionego (np.: tematy,
motywy, toposy, konwencja literacka).
Wnioski i rekomendacje
Interpretacja w kontekstach ogólnych i właściwych może
odsyłać do kontekstów:
- literackich,
- historycznoliterackich,
- filozoficznych,
- biograficznych,
- kulturowych (obejmujących zarówno typowe dla
kultury wysokiej, masowej, popularnej zjawiska, jak i
elementy inne niż literatura, z innych dziedzin sztuki –
wskazanych w podstawie programowej).
Wnioski i rekomendacje
I jeszcze rady dotyczące komponowania wypowiedzi.
Należy w trosce o jakość własnej wypowiedzi pamiętać o:
 zbudowaniu przekonującego wstępu
 ustaleniu toku argumentacji w rozwinięciu
 ustaleniu porządkującego kryterium
 zbudowaniu logicznej wypowiedzi o przejrzystym toku
argumentacji (zamysł kompozycyjny)
 sformułowaniu problemu badawczy (jest tak...,
ponieważ...)
 uporządkowaniu, zhierarchizowaniu precyzyjnych
argumentów (ich wynikanie z siebie, często zaznaczone
akapitowaniem)
Wnioski i rekomendacje
 logicznym sumującym podsumowaniu (nie tylko
formalne zakończenie, ale też sformułowanie w kilku
zdaniach tego, co wynika z całej wypowiedzi)
 spójności wypowiedzi i unikaniu zbędnych powtórzeń
 właściwych proporcjach między poszczególnymi
częściami, czyli wstępem, rozwinięciem i
zakończeniem
 elementach uatrakcyjniających formę (np. motto,
cytaty).
Uwagi po spotkaniu z dyrektor OKE w Gdańsku
- o ponad 30 % zmalała populacja osób przystępujących
-
-
do egzaminu maturalnego
obniżenie wyników egzaminu z języka polskiego
woj. kujawsko-pomorskie - wyniki niższe niż średnia
krajowa
spada liczba uczniów uzyskujących wysokie wyniki
tylko 7% uczniów wybiera język polski na PR
Uwagi po spotkaniu z dyrektor OKE w Gdańsku
- konieczna pogłębiona analiza wyników matury –
-
-
nie tylko ilościowa, ale głównie jakościowa
nauczyciel powinien uważnie przeczytać
Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka
polskiego
zastanowić się, czy to, co robię w czasie lekcji,
przekłada się na wyniki egzaminu
koniecznie obliczyć wskaźniki łatwości dla danego
zadania dla klasy
zwrócić uwagę na analizę treści, wymagań oraz
strategii rozwiązywania zadań
Uwagi po spotkaniu z dyrektor OKE w Gdańsku
- analizować wyniki zadań otwartych i zamkniętych osobno
- na podstawie tych analiz sformułować wnioski do dalszej
pracy zespołu!
- pracować nad korelacją oceny końcowej w wynikiem
egzaminu
- jeśli są duże rozbieżności, zastanowić się nad przyczynami
- zespół przedmiotowy opracowuje jeden raport i przedkłada
go dyrektorowi
Bez dobrej analizy jakościowej nie ma szans na dobre
wyniki!
Uwagi po spotkaniu z dyrektor OKE w Gdańsku
- ukazały się PROCEDURY ORGANIZOWANIA
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 (załączniki dla LO i T)
- absolwenci z 2013 i 2014, którzy nie przystąpili do
egzaminu, mogą go zdawać po staremu w 2015 i 2016 r.
- od 2017 r. wszyscy zdaja po nowemu
- Procedury traktować jako standardy
przeprowadzania egzaminów!
- pamiętać o uczniach z dysfunkcjami
Uwagi po spotkaniu z dyrektor OKE w Gdańsku
Matura 2015
- PP 4 maja godz. 9.00
- PR 7 maja godz. 9.00
- egzamin ustny : 11-23 maja 2015
- najwięcej 20 osób – szczegóły – Procedury
- 15 grudnia 2014 r. próbna matura organizowana
przez OKE
Uwagi po spotkaniu z dyrektor OKE w Gdańsku
- uaktualnić dane w dokumentach OKE, szczególnie
-
-
poloniści bez uprawnień egzaminatora
doszkalanie – rusza, ale…
termin szkoleń X 2014 – IV 2015
rejestracja elektroniczna przez serwis MOODLE
sprawdzać w serwisie dla egzaminatorów!
ukażą się zadania na platformie – rozwiązywać je
KP CEN zaprasza…
 23-24 października I Kujawsko-Pomorskie Forum
Edukacyjne EDUKACJA WYMAGA ZMIAN
 21-22 listopada warsztaty W kręgu kultury islamu
 25 listopada KP CEN Fala Kultury – warsztaty dla
nauczycieli nt. współczesnej sztuki
60
Dziękuję za uwagę!

similar documents