การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม - Home

Report
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
สมพงษ์ พ ันธุร ัตน์
ึ ษา
สาขาวิชาการว ัดและประเมินผลการศก
ึ ษาศาสตร์ มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
คณะศก
KHON
KAEN UNIVERSITY
การประเมินผลแบบย่อย
(Formative Evaluation)
•
•
•
•
•
•
•
•
KHON
เป็ นการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน
เป็ นการควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน
ชว่ ยให ้ทัง้ ครูและนักเรียนได ้ทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตน
สามารถนํ าเอาข ้อมูลทีไ่ ด ้รับมาปรับปรุงแก ้ไขสงิ่ ทีบ
่ กพร่อง
มักทําการประเมินเมือ
่ การสอนจบไปตอนหนึง่ หรือ บทเรียนหนึง่
มุง่ วัดการเรียนรู ้ทุกอย่างทีอ
่ ยูใ่ นจุดประสงค์
้
สว่ นใหญ่จะใชแบบทดสอบที
ค
่ รูทําขึน
้ เอง
บางทีเรียกการประเมินผลเชงิ จุลภาค (Micro Evaluation)
KAEN UNIVERSITY
สงิ่ จาเป็นสาหร ับการประเมินผลแบบย่อย
•
•
•
•
KHON
กําหนดสงิ่ ทีน
่ ักเรียนต ้องเรียนรู ้
่ ักเรียน
แปลผลย ้อนกลับสูน
นักเรียนมีสว่ นร่วม
ประเมินกระบวนการเรียนรู ้
KAEN UNIVERSITY
บทบาทของน ักเรียนในการประเมินผลแบบย่อย
้
• นั กเรียนมีบทบาทในการเรียนรู ้ รับข ้อมูลมาใชในการ
ปรับความคิดเชงิ บวกและสนั บสนุนพัฒนาการเรียนรู ้
ของตนเองได ้ตามเกณฑ์ ครูจําเป็ นต ้องกําหนดเกณฑ์
(rubrics) และข ้อมูลในการพัฒนานักเรียน เมือ
่ นักเรียน
ื่ มั่นและสามารถปฏิบต
ได ้รับรู ้ จะเกิดความเชอ
ั ต
ิ าม
เกณฑ์นัน
้ ได ้การประเมินตนเองชว่ ยให ้นั กเรียนมี
ิ ชน
ิ้ งาน
มาตรฐานการทํางานสําหรับตนเอง เพือ
่ ตัดสน
และการปฏิบต
ั งิ าน สงิ่ สําคัญของการประเมิน เพือ
่
ปรับปรุงการทํางานของนั กเรียน แต่ไม่ใชเ่ พือ
่ จัดอันดับ
หรือการลงโทษ
KHON
KAEN UNIVERSITY
บทบาทของครูในการประเมินผลแบบย่อย
ั เจนและเลือกใชให
้ ้
• ครูต ้องมีความรู ้การประเมินผลย่อยอย่างชด
เหมาะสมกับวิธก
ี ารสอนและเทคนิคของตน การประเมินผลอย่าง
ิ ธิภาพการเรียนรู ้ของ
ถูกต ้องและยุตธิ รรมจะชว่ ยเพิม
่ ประสท
นักเรียน ครูต ้องรู ้ว่าการประเมินผลนัน
้ มีเป้ าหมายอะไร ทํา
อย่างไรจะไปถึงเป้ าหมาย และมีวธิ ใี ดทีช
่ ว่ ยให ้ประสบผลสําเร็จ
ครูต ้องมีเทคนิคการสอนทีใ่ ชคํ้ าถาม เพือ
่ เน ้นให ้นักเรียนมีทก
ั ษะ
ั ซอน
้ และมีเหตุผล
ในการคิดทีซ
่ บ
KHON
KAEN UNIVERSITY
การประเมินแบบผลรวม
(Summative Evaluation)
ิ้ การดําเนินการ
• เป็ นประเมินผลเมือ
่ เสร็จสน
• จะกระทําเมือ
่ นักเรียนได ้จบวิชาหนึง่ ในแต่ละภาคเรียน
ึ ษา
และ ในภาคปลายของแต่ละปี การศก
• เป็ นการประเมินผลเพือ
่ ตรวจสอบดูวา่ นักเรียนได ้เรียนรู ้
ตามจุดประสงค์ของวิชาหรือไม่ควรได ้คะแนนเท่าใด
และควรถือว่าสอบได ้หรือตก
• มีขอบเขตของการประเมินผลทีค
่ ลุมทุกสงิ่ ทุกอย่างโดย
ภาพรวมของรายวิชาบางทีจงึ เรียกการประเมินผล
เชงิ มหภาค (Macro Evaluation)
KHON
KAEN UNIVERSITY
แนวคิดเกีย
่ วก ับการประเมินผลเพือ
่ การเรียนรู ้
• แนวคิดเกีย
่ วกับการประเมินผลเพือ
่ การเรียนรู ้
(AFL: assessment FOR learning) ได ้เข ้ามาเปลีย
่ นแปลง
ั ้ เรียนและมีสว่ นในการออกแบบการ
กระบวนการประเมินผลในชน
จัดการเรียนการสอนมากขึน
้ เพิม
่ เติมจากบทบาทเดิม ทีเ่ พียง
ื เนือ
กํากับดูแลการเรียนรู ้ของนักเรียน สบ
่ งมาจากผลการวิจัย
ึ ษากันอย่างจริงจังทัว่ โลกในระยะเวลา
จํานวนมากทีไ่ ด ้ทําการศก
10 กว่าปี ทผ
ี่ า่ นมา ทีแ
่ สดงให ้เห็นว่า การนํ าการประเมินผลเพือ
่
้
การเรียนรู ้มาใชในการจั
ดการเรียนการสอน สามารถทําให ้
ั ฤทธิท
ผลสม
์ างการเรียนของนักเรียนก ้าวหน ้าขึน
้ อย่างทีไ่ ม่เคยมี
ั ฤทธิท
มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้ทีม
่ ผ
ี ลสม
์ างการเรียนตํา่ มา
โดยตลอด
KHON
KAEN UNIVERSITY
แนวคิดเกีย
่ วก ับการประเมินผลเพือ
่ การเรียนรู ้
• การประเมินผลการเรียนรู ้ คือ การแสวงหาและการแปล
ความหมายของหลักฐานข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการประเมิน
เพือ
่ ทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให ้
นักเรียนเกิดการเรียนรู ้หรือไม่เพียงใด เพือ
่ ให ้ครูและ
้
ิ ใจว่าจะเรียนรู ้
นักเรียนนํ าข ้อมูลทีไ่ ด ้ไปใชในการตั
ดสน
สงิ่ ใดและทําอย่างไรให ้ดีทส
ี่ ด
ุ รวมทัง้ นํ าข ้อมูลการ
้ จารณาวางแผนพัฒนาการเรียนรู ้ของ
ประเมินผลไปใชพิ
นั กเรียนให ้มีความรู ้และความสามารถตามมาตรฐาน ซงึ่
ถือเป็ นความคาดหวังของสงั คมทีต
่ ้องการให ้เกิดกับ
นักเรียน
KHON
KAEN UNIVERSITY
วิธก
ี ารประเมินผลเพือ
่ การเรียนรู ้
• การเลือกคําตอบทีก
่ ําหนดให ้
(Selected pesponse)
• การสร ้างคําตอบด ้วยตนเอง
(Constructed Response)
• การประเมินความสามารถ
(Performance Assessment)
• การประเมินผลแบบไม่เป็ นทางการและประเมิน
ตนเอง (Informal and Self Assessment)
KHON
KAEN UNIVERSITY
การเลือกคาตอบทีก
่ าหนดให้
(Selected pesponse)
• หาตัวเลือกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ / ถูกต ้องทีส
่ ด
ุ
• ข ้อสอบถูก – ผิด
• ข ้อสอบจับคู่ (Matching)
KHON
KAEN UNIVERSITY
การสร้างคาตอบด้วยตนเอง
(Constructed Response)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KHON
่ งว่าง
เขียนคําหรือข ้อความลงในชอ
เขียนความเรียง
ั ้ ๆ (ประโยค บทความ)
เขียนคําตอบสน
เขียนแผนภูม ิ
เขียนขอบข่ายงาน (Web)
เขียนแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map)
เขียนแผนภูมส
ิ ายงาน / ผังงาน (Flowchart)
เขียนกราฟ
เขียนตาราง
ั พันธ์ 2 ทาง (Matrix)
เขียนตารางแสดงความสม
เขียนภาพประกอบการอธิบาย (Illustration)
KAEN UNIVERSITY
การประเมินความสามารถ
(Performance Assessment)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KHON
การนํ าเสนอ (Presentation)
การเคลือ
่ นไหว (Movement)
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทางวิทยาศาสตร์
ึ ษา
ทักษะทางการศก
การแสดงละคร
การประกาศข ้อบังคับ
การทําโครงงาน
การโต ้วาที
การจัดนิทรรศการ
การเล่นดนตรีเดีย
่ ว การบรรยาย
ี ง
การอ่านออกเสย
KAEN UNIVERSITY
การประเมินผลแบบไม่เป็นทางการและประเมิน
ตนเอง (Informal and Self Assessment)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KHON
ตอบคําถามปากเปล่า
การสงั เกต
ั ภาษณ์
การสม
การประชุม
รายละเอียดกระบวนการ
แบบสํารวจรายการ (Checklist)
มาตราสว่ นประมาณค่า (Rating scale)
กระบวนการคิดดัง ๆ
การเขียนวารสารในสว่ นทีร่ ับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนักเรียน
การทบทวนด ้วยกันกับเพือ
่ นๆ
KAEN UNIVERSITY
ข้อเสนอแนะด้านการจ ัดการเรียนการสอนและ
้ ารประเมินผล
ใชก
•
•
•
•
•
•
KHON
มีความต่อเนือ
่ งและทําเป็ นประจํา
้ อ
ใชเพื
่ กําหนดแนวทางการสอน
ให ้ข ้อมูลป้ อนกลับทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ นักเรียน
้ อ
ใชเครื
่ งมือวัดแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
มีการประเมินตนเอง
้
มีวธิ ก
ี ารจัดเรียนการสอน เพือ
่ ใชในการประเมิ
นแบบ
ย่อย ประกอบด ้วย การตัง้ เกณฑ์และจุดมุง่ หมาย การ
สงั เกต การตัง้ คําถาม การประเมินผลด ้วยตนเองหรือ
คู่ การรวบรวมข ้อมูลของนักเรียน
KAEN UNIVERSITY
ข้อเสนอแนะด้านการจ ัดการเรียนการสอนและ
้ ารประเมินผล
ใชก
• นํ ามาตรฐานการเรียนรู ้มาเป็ นตัวกําหนดและวางแผนในการ
ประเมิน ทัง้ แบบย่อย และแบบรวมทีเ่ รียกว่าการประเมินผลตาม
มาตรฐาน (Standards–Based Assessment)หรือ อิงมาตรฐาน
การเรียนรู ้
• การตัดเกรด เกรดแต่ละระดับ จะต ้องมีเกณฑ์การประเมินแบบ
ี้ จงเพือ
Rubric ไว ้ชแ
่ เทียบให ้เห็นถึงการประเมินทีอ
่ งิ มาตรฐาน
• ลักษณะของข ้อสอบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน สอดคล ้องกับกิจกรรมทีอ
่ งิ
มาตรฐาน และให ้ความสําคัญกับเป้ าหมายของกิจกรรมทีเ่ อือ
้ ต่อ
การปรับปรุงการสอน จัดเตรียมเครือ
่ งมือในการประเมินให ้แก่
่ าร
ครูผู ้สอน เพือ
่ นํ าไปพัฒนาให ้สามารถประเมินแล ้วนํ าไปสูก
เรียนรู ้ทีด
่ ข
ี น
ึ้
KHON
KAEN UNIVERSITY
ข้อเสนอแนะด้านการจ ัดการเรียนการสอนและ
้ ารประเมินผล
ใชก
• มีคณ
ุ ภาพและสร ้างความมั่นใจในการประเมินผล คือ มี
ิ มีความน่าเชอ
ื่ ถือ
เหตุผลในการประเมิน และตัดสน
• มีเครือ
่ งมือการวัดและประเมินผล
• มีหลักปฏิบต
ั ส
ิ ําคัญของการประเมินผลการเรียนรู ้ให ้การ
วัดประเมินผลเป็ นสว่ นหนึง่ ของการวางแผนทีม
่ ี
ิ ธิภาพ คือ เน ้นทีว่ ธิ ก
ประสท
ี ารเรียนรู ้ของนั กเรียน ชว่ ย
นักเรียนในการปรับปรุงการเรียนรู ้ พัฒนาความสามารถ
ในการประเมินตนเอง ตระหนักถึงความสําเร็จของการ
เรียนรู ้
KHON
KAEN UNIVERSITY

similar documents