Dia 1 17 maart 2012 Keuze (15%)

Report
MBO aan de vooravond van
veel veranderingen
•Professionaliserin
g
•Toezichtkader
•Macrodoelm
MBO staat onder druk
• Vakmanschap is hard nodig voor economie
• Instroom staat onder druk, havo populair
• Meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling
(verbreding – multidisciplinairiteit)
• Herkenbaarheid en flexibiliteit
• Doelmatigheid, afnemende budgetten
• Veel bpv in bol-opleidingen
• Maatwerktrajecten in bbl (te weinig contacttijd)
• Relatief veel overstappers
• Bezuinigingen  actie in 2013 / 2014...
Verwachtingen Actieplan
Bestuur moet meer presteren
• aansturing van de instelling
• doelmatige leertrajecten
• kwaliteit
Onderwijsteam moet meer presteren
• meer begeleide lessen
• intensiever programma maken
• studeerbare programma’s
Student moet meer presteren
• schooltaak is weektaak
• sneller diploma halen
Kwalificatiestructuur
Drievoudige kwalificering
• beroep én vervolgstudie én maatschappij
• vooral initieel onderwijs
Vrijheid in leerroute: bol en bbl
• kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep
Kwaliteitseisen optimaliseren
• transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar,
duurzaam (en doelmatig)
Niveau-4
• in 3 jaar
Als kopopleiding weer specialistenopleiding
Compacte concrete dossiers
•Basisdeel/specialisatiedeel
• entree / vak / middenkader
•Strakke beschrijvingstaal:
• wat is een kerntaak, een werkproces, etc?
•Balans vakkennis, vaardigheden, houding
• competentiemodel als ontwikkelmethodiek
•Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten
• bijv. arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel
•Plaats voor exameneisen (examenprofiel)
Nieuw format Kwalificatiedossier
Basis (minimaal 50%) – naam diploma
• algemene basistaken (talen, rekenen, L&B)
• beroepsgerichte basistaken
Profiel (variabel %) – naam uitstroom
• contextspecifiek
• exameneisen opnemen / kritische beroepssituatie
Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma
• verdere verrijking uit hele kwalificatiestructuur
• verbreding, verdieping, doorstroom
• regio specifiek
Basis – Profiel - Keuze
Keuze 3
Keuze 2
Keuze 1
Kwalificatie
=
Exameneisen
Profiel
1
Profiel
2
Keuze 4
Profiel
3
•Basis
•beroeps
•Diplomaeisen
Basis
Alg
Andere bekostiging 2014
•Aparte bekostiging 30+ / entree (alle niv.1)
•Vaste prijsfactor voor ROC’s
•Deeltijdfactoren: BOL 1,0 / BBL 0,4 (dtBOL stopt)
•Cascademodel: afnemende factor per jaar
• 1,2 / 1,0 / 1,0 / 0,5 / 0,2 / 0,1
• entree: 1,2 / 0,6
• Diplomageld per saldo:
• niv. 2 = 1x , niv. 3 = 2x , niv. 4 = 3x
• entree geen diplomabekostiging
• Let op: t-2 (dus telt vanaf 1 oktober 2012)
Andere spelregels
• Uren-norm
• BOL: 700 / 300 / 550 + 450 / 550 + 450
• BBL: 240 + 610
• Anders organiseren / planning & control
•Herprogrammeren Onderwijs
•Aanpassen Bedrijfsvoering
•Interne allocatie
•Bewuster toewijzen van middelen
•Keuzes maken als ROC
Verwacht in het Actieplan
Organiseren / planning & control
• Herprogrammeren Onderwijs
• Aanpassen Bedrijfsvoering
Interne Allocatie (= toewijzen van middelen
op zo’n manier dat bepaald gedrag wordt
aangemoedigd)
Voorbeeld consequenties
BPV
gevolg
instelling A
ca 60%
meer lessen met zelfde geld
instelling B
ca 40%
iets meer lessen met zelfde geld
instelling C
minder dan 40%
geen verandering
Tijdpad Wet BKS
• Een herziene set van kwalificatiedossiers februari 2013
• Instellingen krijgen de mogelijkheid om gedurende
twee schooljaren hun curricula aan te passen op
basis van de nieuwe kwalificatiestructuur en de
verkortingsmaatregel. In het schooljaar 2013-2014
tenminste 20% van het totale opleidingenportfolio
aangepast te hebben (te beginnen met BOL-4opleidingen die verkort moeten worden).
Tijdpad Wet BKS
• Schooljaar 2014-2015 moet alles gereed zijn.
• Na februari 2013 gedurende drie jaar de
kwalificatiedossiers niet meer wijzigen behoudens
het keuzedeel.
• Inschrijven kan op domeinen of op dossier
(aparte crebonummers)
voor zover……
stand van zaken 28 maart 2012

similar documents