Booleova algebra

Report
LOGIČKA ILI BOOLEOVA ALGEBRA
LOGIČKA ILI BOOLEOVA ALGEBRA
 Naziv dobila prema svom
tvorcu, engleskom
matematičaru George Booleu
(1815. – 1864.).
Sanda, 2012.
2
LOGIČKA IZJAVA
 Osnovni element logičke
algebre - logička izjava.
 Zbog jednostavnosti može
se označiti jednim slovom
(npr. P)
 Za svaku od izjava se može
jednoznačno tvrditi da je
istinita ili lažna.
Sanda, 2012.
P
“Danas je vedar dan”
“Karlovac je u Dalmaciji”
“1+1=3”.
3
IZJAVA
 Istinita izjava:
 “istina” ili engl. true, a zbog jednostavnosti T ili “1”
 Lažna izjava:
 “laž” ili engl. false, a zbog jednostavnosti F ili “0”
Sanda, 2012.
4
RAČUNALO
 Građeno od elektroničkih sklopova koji razlikuju
samo dva stabilna stanja.
 Obradba podataka – moguća samo za podatke
predočene električkim veličinama u obliku dva
stabilna stanja.
 Zaključak  Booleova algebra dobro primjenjiva pri
konstrukciji i analizi rada digitalnih računala.
Sanda, 2012.
5
LOGIČKE OPERACIJE
 S logičkim se izjavama mogu
izvoditi razne logičke operacije.
Osnovne logičke
operacije
 Logičke se operacije zapisuju
I
pomoću logičkih operatora.
ILI
 Logička algebra - matematički
NE
opisuje odnose između izjava.
Sanda, 2012.
6
LOGIČKA OPERACIJA NE (ENGL. NOT)
 Naziva se i negacija.
 Zadatak - promjena vrijednosti logičke izjave iz istine u
laž i obrnuto.
 Predočit ćemo je simbolom: ¯
Sanda, 2012.
P
P
Danas je subota.
Danas nije subota.
4 je različito od 4.
4 nije različito od 4.
7
LOGIČKA OPERACIJA NE (ENGL. NOT)
 Logička operacija se može prikazati i pomoću tablice
stanja ili tablice istinitosti.
Sanda, 2012.
P
P
0
1
1
0
8
LOGIČKI OPERATOR I (ENGL. AND)
 Naziva se i konjunkcija.
 Zadatak - vratiti istinu samo ako su obje logičke izjave
uključene u operaciju istinite.
 Predočit ćemo je simbolom .
Sanda, 2012.
P
Q
PQ
Danas je subota.
Danas je petak.
laž
4 je različito od 4.
4 je veće od 0.
istina
9
LOGIČKI OPERATOR I (ENGL. AND)
 Tablica stanja ili tablica istinitosti:
Sanda, 2012.
P
Q
PQ
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
10
LOGIČKI OPERATOR ILI (ENGL. OR)
 Naziva se i disjunkcija.
 Zadatak - vratiti istinu ako je bar jedna od logičkih
izjava uključenih u operaciju istinita.
 Predočit ćemo je simbolom +.
P
Q
Karlovac je u Dalmaciji. Karlovac je u Slavoniji.
4 je jednako 4.
Sanda, 2012.
4 je manje od 0.
P+Q
laž
istina
11
LOGIČKI OPERATOR ILI (ENGL. OR)
 Tablica stanja ili tablica istinitosti:
Sanda, 2012.
P
Q
P+Q
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
12
SLOŽENE LOGIČKE OPERACIJE
 Osnovne logičke operacije se mogu kombinirati u
složene.
 Broj operanada i logičkih operatora može biti
proizvoljan.
 Bez obzira na složenost logičke operacije konačni
rezultat je istina ili laž (T ili F, 0 ili 1).
Sanda, 2012.
13
LOGIČKE OPERACIJE - PRIORITETI
 Pri kombinaciji osnovnih logičkih operacija u složene,
treba imati na umu prioritete.
 Prioriteti od viših ka nižima:

NE,

I,

ILI.
 Za promijene prioriteta koriste se zagrade.
Sanda, 2012.
14
POJEDNOSTAVNJENJE SLOŽENIH OPERACIJA
(MINIMIZACIJA)
 Složene logičke operacije se mogu pojednostavniti.
 Smanjuje se složenost, ali rezultat ostaje isti.
 Za pojednostavljenje koristi se algebarski postupak.
Sanda, 2012.
15
PRAVILA ALGEBARSKOG POSTUPKA
Neutralni element
P0=0
P1=P
PP=P
P+0=P
P+1=1
P+P=P
Sanda, 2012.
16
PRAVILA ALGEBARSKOG POSTUPKA
Komplementarnost
PP=0
P+P=1
Komutativnost
PQ=QP
P+Q=Q+P
Asocijativnost
(P  Q)  R = P  (Q  R)
Sanda, 2012.
(P + Q) + R = P + (Q + R)
17
PRAVILA ALGEBARSKOG POSTUPKA
De Morganova pravila
PQ=P+Q
P+Q=PQ
Involutivnost
(P)=P
Sanda, 2012.
18
PRAVILA ALGEBARSKOG POSTUPKA
Distributivnost
P  (Q + R) = P  Q + P  R
P + (Q  R) = (P + Q)  (P + R)
Sanda, 2012.
19
SLOŽENA OPERACIJA - TABLICA STANJA
 I složena logička operacija se može prikazati pomoću
tablice stanja.
 Tablica stanja sadrži sva moguća stanja operanada i
sve zadane logičke operacije pa time omogućava
provjeru ispravnosti pojednostavnjenja.
Sanda, 2012.
20
SLOŽENA OPERACIJA - TABLICA STANJA
 Za provjeru treba načiniti:
 tablicu stanja za početnu složenu logičku operaciju,
 tablicu stanja za pojednostavnjenje.
 Ako su sadržaji stupaca koji prikazuju rezultate
logičkih operacija jednaki, pojednostavnjenje je
napravljeno ispravno.
Sanda, 2012.
21
PRIMJER 1
= P  (P + Q)
P  (P + Q)
=PP+PQ
=P+PQ
= P  (1 + Q)
=P1
=P
Sanda, 2012.
22
PRIMJER 1
A = P  (P + Q)
Sanda, 2012.
P
Q
0
0
0
1
1
0
1
1
P+Q
A
23
PRIMJER 1
Sanda, 2012.
24
PRIMJER 2
P + (P  Q)
= P + (P  Q)
=P+PQ
= P  (1 + Q)
=P1
=P
Sanda, 2012.
25
PRIMJER 2
A = P + (P  Q)
Sanda, 2012.
P
Q
0
0
0
1
1
0
1
1
PQ
A
26
PRIMJER 2
Sanda, 2012.
27
PRIMJER 3
P + (P  Q)
= P + (P  Q)
= (P + P) (P +Q)
= 1  (P + Q)
=P+Q
Sanda, 2012.
28
PRIMJER 3
A =P + Q
A = P + (P  Q)
P
Q
0
P
Q
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
Sanda, 2012.
P
PQ
A
A
29
PRIMJER 3
Sanda, 2012.
30
PRIMJER 4
P  (P + Q)
= P  (P + Q)
= (P  P) + (P  Q)
= 0 + (P  Q)
=PQ
Sanda, 2012.
31
PRIMJER 4
A = P  (P + Q)
P
Q
0
P
Q
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
Sanda, 2012.
P
P +Q
A =P  Q
A
A
32
PRIMJER 4
Sanda, 2012.
33
PRIMJER 5
AB+AB+AC+C
=AB+AB+AC+C
= A  (B + B) + C  (A + 1)
=AB+C1
=AB+C
Sanda, 2012.
34
P=AB+AB+AC+C
Sanda, 2012.
A
B
C
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
AB AB AC
P
35
P=AB+C
Sanda, 2012.
A
B
C
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
AB
P
36
37
PRIMJER 6
A•B•C+A•B•C+ A•B•C+A•B•C
=A•B•C+A•B•C+A•B•C+A•B•C
= A • B • (C + C) + A • B • (C + C)
=A•B•1+A•B•1
= B • (A + A)
=B
Sanda, 2012.
38
A•B•C+A•B•C+ A•B•C+A•B•C
A
B
C
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Sanda, 2012.
A
B
C
ABC ABC ABC ABC
P
39
P=B
B
P
0
0
1
1
0
0
1
1
Sanda, 2012.
40
41
PRIMJER 7
P+Q
=P+Q
=PQ
=PQ
Sanda, 2012.
42
PRIMJER 7
A =P  Q
A=P+Q
P
Q
0
P
Q
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
Sanda, 2012.
P
Q P+Q
A
A
43
PRIMJER 7
Sanda, 2012.
44
PRIMJER 8
A  B + A+ B
=A+B+AB
= A  (1 + B) + B
=A+B
=AB
Sanda, 2012.
78/13
45
PRIMJER 9
ABC+CB+AB+A+B
=ABC+CB+AB+AB
= A  B  C + C  B + B  (A + A)
= B  (A  C + 1) + C  B
=B+CB
Sanda, 2012.
66/1
46
PRIMJER 10
A  (B + C) + B  (A + C) + C  (A + B)
=AB+AC+BA+BC+CA+CB
= A  (B + B) + B  (C + C) + C  (A + A)
= A + B + C = (A + B) + C
=AB+C= ABC
Sanda, 2012.
77/11
47
PRIMJER 11
A  C  (A + B) + B  C ( A + B)
=ACA+ACB+BCA+BCB
= A  B  (C + C)
=AB
=A+B
Sanda, 2012.
77/12
48
PRIMJER 12
A  (B + C) + B  (A + C) + C  (A + B)
=AB+AC+BA+BC+CA+CB
= A  (B + B) + C  (A + A) + C  (B + B)
=A+C+C =A+C
78/14
Sanda, 2012.
49
PRIMJER 13
A  (B + C)  (A + B  C)
= A + (B + C)  (A  B  C )
= (A + B + C ) (A  B  C)
=AABC+BABC+CABC
=ABC
Sanda, 2012.
80/18
50
PRIMJER 14A
A  (B + B)  C + B  (A + C) + A  (B  C + A)
=AC+BA+BC=A+C+BA+BC
= A  (1 + B) + C  (1 + B) = A + C = A  C
= A  C + A  (B  C + A)
79/17
Sanda, 2012.
51
PRIMJER 14B
= A  C + A  (B  C + A)
= A  C  A  (B  C + A)
=(A + C ) (A + (B  C + A)= (A + C)  (A + B  C  A)
=( A + C)  ( A  (1 + B  C)) = ( A + C)  A
=AA+CA =CA
Sanda, 2012.
52

similar documents