tutaj. - Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych

Report
Uniwersytet Jagielloński
Stypendium Programu Erasmus
2013/2014
Monika Woźniak
Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ
Kryteria formalne dotyczące stypendystów
Programu ERASMUS
• Status studenta UJ na studiach I, II lub III stopnia.
• W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej
pierwszy rok studiów I stopnia.
• Podczas stypendium programu Erasmus nie można
przebywać na urlopie dziekańskim ani być
urlopowanym
• Można ubiegać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS)
Na jak długo i kiedy można wyjechać?
• Pobyt za granicą musi trwać minimalnie
3 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy.
• Pobyt musi zakończyć się najpóźniej 30
września 2014.
• Datę rozpoczęcia i zakończenia semestru/roku
akademickiego podaje uczelnia partnerska na
stronie internetowej.
• Uśredniony jeden semestr = minimum 4 miesiące
• Uśredniony cały rok akademicki = minimum 8 mies.
Należy pamiętać, że semestr lub rok może trwać trochę dłużej i trzeba się
dostosować do jego trwania na uczelni zagranicznej
• Wyjazdy 3 i 6 miesięczne należy wcześniej zgłosić
do biura BOSZ,
mail: [email protected]
Formalności przed wyjazdem
• KAŻDY stypendysta musi wysłać na uczelnię zagraniczną
Application form: wersja on-line lub papierowa
• Czasem wymagane są załączniki (LA, zdjęcia, Transcript
of records - wykaz ocen z USOS, ubezpieczenie
• Learning Agreement (LA) – porozumienie o programie
zajęć, lista przedmiotów które będą realizowane podczas
stypendium. Należy ustalić z koordynatorem
instytutowym/wydziałowym przed wyjazdem (dokument
musi być zatwierdzony i podpisany przez koordynatora)
• Organizacja semestru/roku na UJ podczas
stypendium Erasmus
• Ustalenie z prowadzącymi formę zdawania
egzaminów po powrocie ze stypendium na UJ
• Ilość pkt. ECTS zależy od koordynatora
instytutowego/wydziałowego i uczelni
zagranicznej
• Podpisywanie umów uczelnia – student w czerwcu
2013. Nie podpisanie umowy = rezygnacja ze
stypendium
• Numer konta podany na Formularzu danych
bankowych – wypełniony komputerowo
• Konto prowadzone w walucie EURO
• Wypłata stypendium w 2 ratach:
• I rata wypłacana na ok. 2 tyg. przed wyjazdem (ok.
85% stypendium)
• II rata po powrocie ze stypendium i dostarczeniu
kopii dokumentów
Wysokość stypendiów
2012/2013
Kraje I kategorii: 2000 euro/semestr; 4000 euro/rok
Kraje II kategorii: 1600 euro/semestr; 3200 euro/rok
Kraje III kategorii: 1400 euro/semestr; 2800 euro/rok
• Kraje I kategorii: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia,
Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania
• Kraje II kategorii:, Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy,
• Kraje III kategorii: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry,
2013/14
???????
Zakwaterowanie
• UJ nie pośredniczy w poszukiwaniu zakwaterowania
• Studenci we własnym zakresie aplikują o
zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu za granicą
– w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów
uczelni partnerskich (International Students Office)
– prywatnie - biura pośrednictwa mieszkań, własne kontakty
– ESN – Erasmus Student Network
Ubezpieczenie, leczenie za granicą
• Osoby, opłacające składki do NFZ, podróżujące po
krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki
medycznej w ramach ubezpieczenia.
• Udając się do lekarza poza granicami kraju należy
posiadać przy sobie dokument potwierdzający
ubezpieczenie (EKUZ).
• Przed wyjazdem należy uzyskać kartę w wojewódzkim
oddziale NFZ. Kopię karty EKUZ należy dostarczyć
do BOSZ przed wyjazdem.
Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu
Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3
miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego
zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W
przypadku niektórych państw formalności trzeba
załatwić jeszcze przed wyjazdem.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.msz.gov.pl
Kursy językowe (tzw. EILC)
• Intensywna nauka języka ojczystego danego kraju
• Długość kursu: 2-6 tyg.
• Kurs bezpłatny (we własnym zakresie wyżywienie,
zakwaterowanie i dojazd)
• Formularz aplikacyjny należy przesłać do 25 maja lub
do 25 października do p. Moniki Woźniak na adres
mailowy: [email protected]
• Wysokość refundacji: 300 euro
http://www.bosz.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-eilc
http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/kursy-jezykowe
PRZED WYJAZDEM - PODSUMOWANIE
1.
2.
3.
4.
5.
Application form
Umowa w czerwcu
Formularz danych bankowych
Ubezpieczenie
Learning Agreement
Zaliczenie przedmiotów po powrocie
• Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest
za integralną część studiów w uczelni macierzystej.
• Gwarancje uznania okresu studiów za granicą daje
podpisany dokument "Porozumienie o programie
zajęć" (tzw. Learning Agreement).
• O zaliczeniu stypendium i przepisywaniu ocen
decyduje jednak wydział / instytut po
przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego
studentowi przez uczelnię przyjmującą (tzw.
Transcript of records).
Rozliczenie stypendium w BOSZ:
1.
2.
3.
4.
Learning Agreement + Changes of original LA (jeśli mamy)
Transcript of records
Confirmation of stay - Zaświadczenie o długości pobytu!
Wypełnienie ankiety on-line
Należy rozliczyć się w ciągu miesiąca po powrocie ze
stypendium.
Niezależnie każdy student rozlicza się również w swoim
instytucie/wydziale – przepisywanie ocen, rozliczenie roku.
• Studenci z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności mogą starać się o
dodatkowe stypendium!
• Proszę o kontakt mailowy:
[email protected] w celu przesłania
formularza aplikacyjnego
Polecamy stronę Agencji Narodowej
Programu Erasmus
www.erasmus.org.pl
- Informacje dla studentów
- Zasady wymiany studentów
- Wyjazdy na część studiów
- Wyjazdy na praktykę
- Kursy językowe EILC
- Giełda Informacji Studentów Erasmusa
Szczegółowych informacji o programie Erasmus - Wyjazdy
na Uczelnie partnerskie udziela:
Monika Woźniak
Koordynator Programu Erasmus, BOSZ UJ
ul. Straszewskiego 25, 31-007 Krakow, pokój 3
Email: [email protected]
Tel: (+48 12) 663 15 46
Fax: +48 12 663 15 45
Godziny dyżurów:
poniedziałek – piątek: 10:00 - 14:00
Bieżące informacje dotyczące organizacji
studiów i praktyk Erasmusa oraz
dokumenty aplikacyjne są dostępne na
stronie internetowej BOSZ:
www.bosz.uj.edu.pl
Dziękuję za uwagę

similar documents