Probiotyki jako jedna z metod rekultywacji jezior

Report
„Woda nie jest produktem handlowym takim jak
każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które
musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”
(z preambuły RDW)
1
NOWA BIOLOGICZNA METODA
REKULTYWACJI JEZIOR
oraz
PROBIOTYKI W HODOWLI RYB
REKULTYWACJA JEZIOR
stan wiedzy na dziś
 Metoda rury Olszewskiego (kortowska)
 Metoda rekultywacji chemicznej (inaktywacja fosforu)
 Metoda rekultywacji mechanicznej (bagrowanie)
 Metoda aeracyjna (napowietrzanie)
 Metoda biomanipulacji
 Metoda probiotyczna
3
Metoda leżaka Olszewskiego
 Nazywana „rurą Olszewskiego” lub też „selektywnego
odprowadzania wód naddennych”
 W 1956 roku na Jeziorze Kortowskim w Olsztynie prof.
Przemysław Olszewski zastosował rurociąg leżący na
dnie do odprowadzania wód hypolimionu
 Pierwsza metoda rekultywacji w świecie, wdrożona
także na zdegradowanym Jeziorze Rudnickim Wielkim
4
Metoda rekultywacji chemicznej
- inaktywacja fosforu
 Polega na aplikacji do wody jeziora roztworów soli żelaza lub glinu
 Sole te trwale wiążą biogeny w wodzie, opadając na dno zbiornika i tworząc
dodatkowy osad pokrywający dotychczasowe złogi osadów
 Ogromne ilości soli wymagane są do prowadzenia zabiegów
rekultywacyjnych tą metodą na dużych akwenach (nawet do 100 ton)
 Znajduje zastosowanie przede wszystkim w jeziorach płytkich
polimiktycznych, choć także dimiktycznych
 Metoda pozbawia pokarmu i życia wiele gatunków zwierząt wodnych –
woda staje się niemal destylowana, ale nie jest szkodliwa dla ryb ani dla
człowieka
5
Metoda rekultywacji
mechanicznej
- bagrowanie
 Najdroższa ze znanych metod, zastosowana z powodzeniem na
Jeziorze Trummen w Szwecji (koszty są właśnie powodem braku
popularności tej metody w Polsce)
 Efekty tej rekultywacji są stosunkowo najlepsze
 Fosfor kumulujący się w osadach jest z nich uwalniany,
powodując gwałtowny wzrost alg (sinic)
 Metoda związana jest z koniecznością składowania ogromnej
ilości osadów - osadniki muszą być zlokalizowane poza zlewnią
jeziora
6
Metoda aeracyjna
 Polega na wdmuchiwaniu dużych ilości powietrza do strefy głębinowej
jeziora, co powoduje gwałtowne wymieszanie zbiornika oraz gwałtowne
uwolnienie biogenów uwięzionych w hypolimionie (strefa głębinowa)
 Metoda ta została ostatnio zmodyfikowana przez Profesora Krzysztofa
Podsiadłowskiego (aeartor pulweryzacyjny)
 Wieloletnie napowietrzanie jeziora Kierskiego k/Poznania (od 2000 r.)
nie tylko nie daje żadnych efektów, lecz na skutek dopływu ścieków i
dużej antropopresji na to jezioro stwierdza się dalszą jego degradację,
mimo wielomilionowych nakładów. Wymownym przykładem
nieskuteczności tej metody jest sielawa, która obecnie występuje w
śladowych ilościach mimo stałych zarybień prowadzonych w latach
1950 – 2009.
7
Metoda biomanipulacji
 Ryby drapieżne są najlepszym regulatorem liczebności niepożądanych
w zbiorniku ryb karpiowatych
 Pozytywne efekty osiągane gdy metodę tę stosuje się jako zabieg
uzupełniający
 Sama tylko rekultywacja biomanipulacyjna nie daje efektów z uwagi na
presję wędkarską na ryby drapieżne
 Pożądane efekty na zbiorniku Malta w Poznaniu
8
I w końcu…
metoda probiotyczna,
oparta na pożytecznych mikroorganizmach
czyli
prawdziwy przełom
w rekultywacji wód śródlądowych
9
Metoda probiotyczna
polega na
przywracaniu
mikroflory regeneratywnej,
głównie w osadach
i strefie beztlenowej akwenu
10
MIKROORGANIZMY – czym one
są…?
 warunkują życie organizmów wyższych na Ziemi
 są pierwotnymi konstruktorami i monopolistami genów i enzymów
rozstrzygających o rozwoju i metabolizmie roślin, zwierząt i ludzi
 pełnią podstawową rolę w naturalnych procesach recyklingu
składników odżywczych w łańcuchu pokarmowym
11
PROBIOTECHNOLOGIA A
EKOSYSYTEM
Wdrożenie probiotechnologii przywraca naturalne
procesy zachodzące w ekosystemie akwenu, w wyniku
czego wykreowany zostaje stan umożliwiający nie
tylko zachowanie istniejących gatunków i stworzenie
im lepszych warunków (np. rozrodu), ale przede
wszystkim samoistną regenerację biosfery w zakresie
fauny i flory, w tym form bentosowych, stanowiących
podstawę diety ryb.
12
PROBIOTECHNOLOGIA A
EKOSYSYTEM
Jako jedyna z metod rekultywacji powoduje inicjację
naturalnego procesu samooczyszczania akwenu, a
więc gwarantuje skutki trwałe i długofalowe.
Operacje tego typu realizowane były dotąd na dużą skalę w
USA i w Czechach, a na polskim rynku obecnie
rekultywowane jest 80 ha jezioro Konin w okolicach
Trzciela.
13
PROBIOTYCZNA METODA
REKULTYWACJI WÓD
 nie wymaga okresów karencji i prewencji
 jest w pełni bezpieczna dla ryb i oczywiście dla człowieka
 umożliwia systematyczną rewitalizację ekosystemu
 nie wprowadza do wody żadnej syntetycznej substancji, co czyni ją
nowatorską
14
PROBIOTYCZNA METODA
REKULTYWACJI WÓD
 opiera się na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów, ich
metabolitach, minerałach i naturalnych nośnikach
 mikroorganizmy składające się na kompozycję cechują zdrowy
ekosystem, nie są modyfikowane genetycznie i wypierają
chorobotwórczą mikroflorę ograniczając możliwość rozwoju chorób
 istota działania kompozycji mikroorganizmów dotyka przyczyny
eutrofizacji i degradacji i umożliwia zmianę kierunku procesu z
degradującego na regenerujący, rewitalizujący
W procesie degradującym środowisko następuje zagniwanie osadów
zalegających na dnie zbiornika. W wyniku zmiany kierunku procesu
mikrobiologicznego następuje zahamowanie zagniwania i w to miejsce
rozpoczyna się fermentacja osadu. To oznacza, że kończy się emisja szkodliwych
gazów jak siarkowodór, a rozpoczyna się wydzielanie do środowiska tlenu,
substancji odżywczych i oczyszczających oraz proces mineralizacji, co skutkuje
zwiększeniem przestrzeni wody penetrowanej przez ryby.
15
PROBIOTYCZNA METODA
REKULTYWACJI WÓD
 istota sprowadza się do takiego zaaplikowania odpowiedniej
kompozycji mikroorganizmów aby znalazły się w masie zalegających
osadów
 zastosowanie skutkuje trwałym i systematycznym procesem
oczyszczania wody oraz:
 obniża poziom biogenów
 poprawia klarowność wody
 uniemożliwia rozwój sinic i innych organizmów charakteryzujących
zbiorniki zdegradowane
16
PROBIOTYKI
Jak one działają…?
17
Podział
Próba
kompetencji
sił
Neutralne mikroorganizmy
mogą stać się patogenami
lub „dobroczyńcami”, w
zależności od otoczenia
Probiotyki
5% - dobroczynne
© OCCU-TEC 2011 All Rights Reserved
Patogeny
Algi
90% - neutralne
5% - szkodliwe
18
Studium przypadku 1
Mulberry Lake
19
Studium przypadku 1
 Miejsce: Mulberry Lake, Kansas City, Missouri
 Data: sierpień 2010
 Powierzchnia akwenu: 1,2 ha
 Zadanie: likwidacja zakwitów alg w zbiorniku
 Rozwiązanie: aplikacja probiotycznego preparatu
SCD Bio Klean do wód powierzchniowych akwenu
20
Dlaczego z tym walczyć…?
- Dlaczego zakwity alg to duże zmartwienie…?
- Bo te zakwity mogą „zabić” akwen na wiele
sposobów:
 niedotlenienie wody (hipoksja – niedobór tlenu)
 fizyczne zablokowanie dróg oddechowych (skrzela u ryb),
kończące się uduszeniami (asfiksja – zamartwica skrzeli)
 wydzielają toksyny (Cyanobacteria)
 utrapienie i niedogodność dla użytkowników akwenu
21
Mulberry Lake
stanowisko 1
Przed aplikacją…
22
Mulberry Lake
stanowisko 1
Dzień 3.
23
Mulberry Lake
stanowisko 1
Dzień 7.
24
Mulberry Lake
stanowisko 1
Dzień 18.
25
Mulberry Lake
stanowisko 2
Przed aplikacją…
26
Mulberry Lake
stanowisko 2
Dzień 3.
27
Mulberry Lake
stanowisko 2
Dzień 7.
28
Mulberry Lake
stanowisko 2
Dzień 24.
29
Studium przypadku 2
Reseda Lake
30
Studium przypadku 2
 Miejsce: Reseda Lake, Los Angeles, Kalifornia, USA
 Data: marzec – czerwiec 2009
 Powierzchnia akwenu: 1 ha, śr. głęb. 2,8 m.
 Zadanie: poprawa jakości wody - jezioro jest
zanieczyszczone odchodami ptasimi oraz produktami
rozkładu artykułów spożywczych porozrzucanych na
wodzie przez gości karmiących ptaki
 Rozwiązanie: stałe kultury drobnoustrojów wraz z
aktywowanym węglem drzewnym zostały
umieszczone w różnych strategicznych punktach
jeziora, a płynna kultura drobnoustrojów została
wstrzyknięta do urządzenia natleniającego
31
Zastosowane produkty
SCD Probiotics™ Klean
SCD Bio Klean™
Sinkers
(kulki Bokashi)
32
Rezultaty
Po
zastosowani
u
technologii
SCD
Po
zastosowani
u
technologii
SCD
Po
zastosowani
u
technologii
SCD
Po
zastosowani
u
technologii
SCD
Po
zastosowani
u
technologii
SCD
Stanowisko 1
Stanowisko
2
Stanowisko
3**
Stanowisko
4
Stanowisko
5
Stanowisko
6
31/10/2008
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
24/06/2009
MIEDŹ (µg/l)
235
150
140
140
140
130
140
200
BAKTERIA E.
COLI
(MPN/100ml)
4433
<2
<2
240
9
11
2
576
ENTEROKOKI
4333
<2
4
12
4
<2
2
104
15300
4
14
500
35
34
21
1000
Parametry
BAKTERIE
GRUPY COLI
Wielkości
wyjściowe*
Po
zastosowani
u
technologii
SCD
Norma
miejska
(MPN/100ml)
* Średnia dla sześciu próbek pobranych przed rozpoczęciem stosowania probiotyków SCD na północy, południu,
wschodzie, zachodzie oraz pośrodku jeziora
** Kaczki, gęsi i inne ptactwo w większości dostają się nad obszar Jeziora Reseda od południa, od strony stanowiska 3
Podsumowanie
 Zdecydowana redukcja poziomu patogenów w
akwenie:
 E.coli została zredukowana o 99%
 Enterococcus zredukowane o 99.9%
 Total Coliforms zredukowane o 99.33%
 Obecność patogenów zdecydowanie poniżej norm
dopuszczających kąpielisko do użytkowania
34
Dziękuję za uwagę
Marek Brunka
Probiotics Polska
RCM Pawłowo k. Chojnic
tel. 604 248 518
35
PROBIOTYKI
W
HODOWLI
RYB
36
Zdrowe ryby w zdrowej wodzie…
… i probiotyki w Ośrodku „Żurawia”
37
PROBIOTYKI W HODOWLI RYB
 Powierzchnia ośrodka „Żurawia” wynosi 77 ha, w tym 60 ha lustra wody
 Obieg produkcyjny składa się z 8 stawów produkcyjnych, 6 przesadek,
6 magazynów, 6 podchowalników i wylęgarni ryb
 Pozwolenie wodnoprawne aktualne jest do 2023 roku
 Zarejestrowany obręb hodowlany jest pod stałą kontrolą weterynaryjną
38
PROBIOTYKI W HODOWLI RYB
W Ośrodku produkowany jest wylęg takich
gatunków jak:
miętus, jesiotr, szczupak, boleń, jaź i jaź orfa,
kleń, sandacz, certa, brzana, świnka, jesiotr,
karaś pospolity, karaś kolorowy, karp koi, karp,
lin i sum europejski.
Produkcja rybacka w gospodarstwie
oparta jest na ekologicznym chowie ryb.
39
PROBIOTYKI W OŚRODKU
ŻURAWIA
WODA

Probiotyczne mikroorganizmy trafiły do gospodarstwa w 2009 roku.

Na początku zastosowano ProBio Ceramikę w wylęgarni ryb.

Głównym celem stosowania ProBio Ceramiki
było utrzymanie odpowiedniego Ph i właściwe
zrewitalizowanie wody w obiegach zamkniętych,
służących do inkubacji i podchowu wylęgu.

Efekt był zaskakujący - otrzymano wysokie
parametry biologiczne wody,
co spowodowało bardzo wysoki procent
klucia i dobrą przeżywalność wylęgu.

Probiotyki stosowane w biohigienizacji
tarlaków przywożonych z innych
gospodarstw lub wód otwartych,
w formie 2-tygodniowej kwarantanny,
powstrzymują przenoszenie się chorób i powodują szybkie gojenie ran, spowodowanych transportem lub
odłowem.
40
PROBIOTYKI W OŚRODKU
ŻURAWIA
DNO STAWU
 Probiotyczne mikroorganizmy stosuje się również do uprawy dna stawów
poprzez obfity oprysk preparatami, przyspieszając mineralizację osadów
dennych
 Efektem tych zabiegów jest wyeliminowanie wydzielania siarkowodoru z
gnijących osadów oraz poprawienie żyzności stawu
 Do poprawy żyzności stawów w gospodarstwie używany jest również obornik
koński. Zastosowanie preparatów probiotycznych do kompostowania obornika
powoduje zmniejszenie odoru jak również szybką mineralizację
41
PROBIOTYKI W OŚRODKU
ŻURAWIA
POKARM
 W gospodarstwie głównym pokarmem ryb są naturalne zboża, takie jak
jęczmień i pszenica
 Dla mniejszych ryb zboże jest śrutowane lub gniecione, natomiast dla ryb
handlowych podawane jest w całości
 Zaprawianie zboża probiotykami bezpośrednio przed podaniem do stawów
powoduje dużo lepszą przyswajalność i trawienie oraz eliminuje zagniwanie
zboża na dnie jak również lepszą mineralizację odchodów ryb w stawie.
Zmniejszenie ładunku osadów lekkich powstałych z odchodów powoduje
również zmniejszenie zakwitów fitoplanktonu szkodliwego dla skrzeli ryb
42
PROBIOTYKI W OŚRODKU
ŻURAWIA
GLONY
 Za pomocą probiotyków udało się wyeliminować plagę glonów nitkowatych
 W kilka dni po zabiegu zaobserwować można zmianę koloru i zatrzymanie
wzrostu
 Równowaga mikrobiologiczna po wprowadzeniu probiotyków do wody
powoduje ograniczenie patogennej flory w stawie. W każdym sezonie
dozowane są mikroorganizmy przy wiosennym napełnieniu stawów,
ponieważ wiosenne roztopy niosą do doprowadzalnika duży ładunek
pozostałości po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin
 Zastosowanie probiotyków spowodowało szybką stabilizację biologiczną
wody
43
PROBIOTYKI W OŚRODKU
ŻURAWIA
Podsumowanie
 Wprowadzenie probiotyków zdecydowanie poprawia kondycję i zdrowotność ryb
 Od czasu kiedy wprowadzono probiotyki w gospodarstwie nie było potrzeby
używania środków chemicznych ani leków
 Probiotyki jako biostymulatory są właściwą drogą dla produkcji, jak również
skuteczną alternatywą dla nadmiernej chemizacji
 Każdy producent, któremu zależy na zdrowej rybie w zdrowej wodzie i
ekonomicznej produkcji, powinien zastosować probiotyki, które jako jedyne
preparaty otrzymały nagrodę Prezesa KRUS za „ Wyrób zwiększający
bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”
44

similar documents