Presentatie actualiteiten arbeidsrecht

Report
ACTUALITEITEN
ARBEIDSRECHT
24 JANUARI 2012
MTap HR&Legal Services
ONDERWERPEN
• Vakantiewetgeving
• Digitale gegevens
• ZZP
• Ontslag
• Nieuwe werken
• Social media
• Werkkosten/aanpassen arbeidsvoorwaarden
• Doorwerken na pensioen
• Overig
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
VAKANTIEWETGEVING
Aanleiding HvJ EG 2009, richtlijn 2003/88/EG:
• Arbeids(on)geschikte werknemers hebben recht op jaarlijks
wettelijk minimum aan vakantiedagen;
• Uitbetalen minimumdagen mag niet, behoudens einde
dienstverband
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
VAKANTIEWETGEVING
• Nieuwe regels per 1 januari 2012: geen overgangsregeling;
• Zes maandentermijn vervalt; volledige opbouw;
• Nieuwe verjaringstermijn voor wettelijk minimum: zes
maanden;
• Opname vakantie bij ziekte mogelijk;
• Afspraken over (boven)wettelijke dagen.
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
VAKANTIEWETGEVING
Uitzondering verval dagen:
• Medische redenen;
• Bijzondere omstandigheden.
Consequentie: vijf jaar verjaringstermijn
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
DIGITALISERING
• Reeds in 2010 ingevoerd
• Salarisstrook en arbeidsovereenkomst
• Uitdrukkelijke instemming werknemer
• Elektronische handtekening
• Privacy-overwegingen (OR)
• Schriftelijk?
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
Z(Z)P
Hoeveelheid loopt op, vaak ook deel ontslagregeling
Twee belangrijke aspecten:
- ondernemer voor de Belastingdienst
- ondernemer voor het UWV
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
Z(Z)P
Belastingdienst: voor eigen rekening en risico een
onderneming drijven
• Inschrijving KvK
• BTW-plichtig
• Inkomsten
• Investeringen
• Aantal uren
• Aantal opdrachtgevers
• reclame
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
Z(Z)P
UWV: ondernemer of in (fictieve) dienstbetrekking
• Componenten arbeidsovereenkomst
• Zeggenschap
• Relatie ex-werkgever
• Duur overeenkomst
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
Z(Z)P
Verklaring ArbeidsRelatie
• VAR WUO / VAR DGA
VAR ROW / VAR loon uit dienstbetrekking
• Formele zekerheid
• Jaarlijks verlengd
• Juiste werkzaamheden, binnen de duur en identiteit
• Feitelijke omstandigheden
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
ONTSLAG
• WMCO: per 1 maart 2012;
• Methode De Blécourt;
• Onmisbaarheidscriterium Ontslagbesluit;
• Bepaalde tijd contracten:
- jonger dan 27 jaar;
- plannen Minister Kamp
• Ontslag op staande voet: formulering in brief
• Ontslag bij ziekte
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
NIEUWE WERKEN
Rechtspraak: onduidelijkheid = risico werkgever
Ontwikkelingen:
• Wetgeving per 1-7-2012: tegengaan belemmeringen thuis-en
telewerken: ARBO-wetgeving
• Aansprakelijkheid werkgever: reikwijdte zorgplicht
• Onderscheid werktijd en privé-tijd
• Arbeidstijden
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
NIEUWE WERKEN
Twee wetsvoorstellen verlofmogelijkheden:
1. Kamp: versoepeling Wet Arbeid en Zorg: opname bestaande
verlofvormen makkelijker;
- geen regels opname ouderschapsverlof;
- werkingssfeer zorgverlof wordt uitgebreid en versoepeld:
- bevallingsverlof wordt verlengd bij ziekenhuisopname;
- weigeren kan nog altijd (CAO);
- WAA: 1 x per jaar + aanpassen.
2. Van Gent: WAA vervangen door Wet Flexibel Werken
- recht op flexibel werken;
- elke gewenste arbeidstijden en arbeidsplaats;
- ook voor < 10 medewerkers
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
SOCIAL MEDIA
© ANP
Een stratenmaker uit het Gelderse Geesteren moet verzekeraar Aegon een
bedrag van 75.000 euro aan letselschade terugbetalen. Dat heeft de
rechtbank in Almelo bepaald, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
De man zou ondanks zijn geclaimde arbeidsongeschiktheid door een ongeval
tijdens het werk, maatschappelijk veel actiever zijn geweest dan zijn
veronderstelde fysieke toestand toelaat.
Aegon stuitte via feitenonderzoek op Google en via netwerksite Hyves op
maatschappelijke activiteiten van de man die niet klopten met zijn mate van
arbeidsongeschiktheid. Zo zou hij hebben deelgenomen aan allerlei
wielertoertochten met soms meer dan honderd kilometer lengte.
Aegon schat de activiteiten zodanig in, dat volgens de verzekeraar
'loonvormende werkzaamheden door hem hadden kunnen worden verricht'.
(ANP/Redactie) 10/01/12 22u59
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
SOCIAL MEDIA
'Ik moest juist wielrennen op advies
van arts'
De 64-jarige arbeidsongeschikte
stratenmaker Johan Minkman uit het
Gelderse Geesteren gaat in hoger
beroep tegen de uitspraak van de
rechter die gelastte dat hij 75.000
euro onterecht ontvangen
verzekeringsuitkering moet
terugbetalen aan Aegon.
In het AD van vandaag ontkent hij alle
aantijgingen. 'Aegon wil mij kapot
maken. Ze schilderen mij af als een
oplichter. Maar ze hebben mij nooit
gezegd dat ik niet meer mocht sporten.
Dan hadden ze dat duidelijk
moetenzeggen. Ik ben juist op medisch
advies weer gaan wielrennen,' briest
Minkman.
De 64-jarige stratenmaker die na een ongeval
voorwendde als een kasplantje te leven, streek
jarenlang een fiks bedrag op aan
letselschadevergoeding. In werkelijkheid
beklom hij de Alpe d'Huez. Zijn aktiviteiten
werden door Aegon opgemerkt op internet
ondermeer op zijn Hyvespagina De rechter
heeft de man veroordeeld tot het terugbetalen
van 75.000 euro aan verzekeraar Aegon. 'Ik
was juist op medisch advies gaan fietsen.‘ Ook
nadat de verzekeraar Minkman confronteerde
met de bevindingen, ging hij door met
wielrennen en stelde hij zich nog kandidaat
voor de PvdA tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Daarop zette de
verzekeraar de uitkeringen stop en vorderde
de reeds betaalde voorschotten terug.
12/01/12 06u54
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
SOCIAL MEDIA
Manager ontslagen na posten cv op LinkedIn
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
SOCIAL MEDIA
Beleid voeren: zie richtlijnen van CNV
Ziekmelden, functie wijzigen na ontslag, spreken over collega’s
Rb Arnhem: boete LinkedIn
Beleid? Hou je er ook aan!
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
WERKKOSTEN/WIJZIGEN
ARBEIDSVOORWAARDEN
Werkkostenregeling: verplicht per 1-1-2014:
1,4% fiscale ruimte (2013:1,6%?)
• Gerichte vrijstellingen;
• Intermediaire kosten
• Nihilwaarderingen
Aanpassen kostenstructuur/arbeidsvoorwaarden
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
WIJZIGEN
ARBEIDSVOORWAARDEN
Eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden
• Artikel 7:613 / 6:248 BW
• Eenzijdig wijzigingsbeding;
• Zwaarwegend belang;
Taxi Hofman arrest (1998): werknemer dient in beginsel in te
gaan op redelijke voorstellen van de werkgever tot wijziging van
de arbeidsovereenkomst. Afwijzen mocht alleen indien
aanvaarding redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden
gevergd.
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
WIJZIGEN
ARBEIDSVOORWAARDEN
HR 11 juli 2008: “nieuwe Taxi Hofman”, Mammoet
Aanvullende voorwaarden:
Eerst beoordelen of de werkgever als goed werkgever aanleiding
heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging
en
of het gedane voorstel redelijk was.
Daarna Taxi Hofman voorwaarden.
Dus artikel 7:611 BW wordt toegevoegd.
Rb Almelo 16-6-2011: Furness
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
DOORWERKEN NA PENSIOEN
Jurisprudentie is divers: algemeen beeld
is dat pensioenontslag nog steeds
toegestaan is.
Risico: vergoeding, toch contract voor onbepaalde tijd (Ragetlie),
pensioenpremie, loondoorbetaling bij ziekte.
Vb Ktr Amsterdam: wel vergoeding op basis formule, doch alleen
jaren vanaf 65.
Wetgeving in de maak: recht op doorwerken, uitzondering op
loondoorbetaling bij ziekte (bijv twee maanden) en ketenbepaling.
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
VITALITEITSREGELING
Thema’s: doorwerken, mobiliteit en loopbaanfaciliteiten
Vier bestaande fiscale regelingen worden afgeschaft:
- De arbeidskorting voor ouderen (2012);
- De doorwerkbonus (2013);
- De spaarloonregeling (2012);
- Levensloopregeling (2012).
Daarvoor komt in de plaats:
- Werkbonus voor 61-plussers (2013);
- Vitaliteitssparen (2013);
- Extra stimulering scholing (2013).
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
VITALITEITSREGELING
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012
OVERIG
• WIA: einde sluiproute?
• Ziektewet en werkloos
• FVP
• Maximering beloning; 1-1-2013
• OR en uitzendkrachten
• Aansprakelijkheid werkgever: verzekeren
• Ongezonde werknemer: te dik
• AOW op verjaardag (per 1-4-2012)
MTap HR&Legal Services, Actualiteiten Arbeidsrecht 24-01-2012

similar documents