pptx

Report
Sociální problematika
v Opavě
Ing. Pavla Brady
1. náměstkyně primátora
statutárního města Opavy
Mgr. Judita Kachlová
vedoucí odboru sociálních věcí
Magistrátu města Opavy
Opava, 1. 10. 2014
Obsah 1. části:
• Odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy
– členění, personální obsazení
• Náplň činnosti odboru sociálních věcí
• Problematika komunitního plánování
a poskytování dotací na sociální služby ve městě
Opava
• Přehled poskytnutých dotací za období let
2010–2014
(Mgr. Judita Kachlová)
Obsah 2. části:
• Spolupráce odboru sociálních věcí s ostatními
odbory Magistrátu města Opavy
• Koncepce rozvoje sociálního bydlení
• Podpora poskytovatelů sociálních služeb mimo
dotační systém
(Ing. Pavla Brady)
Odbor sociálních věcí
Magistrátu města Opavy (odbor SOCV)
Odbor SOCV má 34 zaměstnanců:
• oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
– 18 sociálních pracovníků;
• oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
(SSaKP) – 13 sociálních pracovníků;
• terénní pracovník pro romskou menšinu;
• vedoucí odboru, asistentka vedoucí odboru.
Odbor SOCV metodicky vede příspěvkovou organizaci města
Seniorcentrum Opava, p. o., zajišťuje činnost dvou klubů
důchodců zřizovaných městem.
Řízení odboru má v kompetenci 1. náměstkyně primátora
Ing. Pavla Brady.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
• poskytuje sociálně-právní ochranu (SPOD) 24 hodin
denně pro město Opavu a 40 obcí správního obvodu.
Agenda OSPOD:
• „terén“ SPOD – 9 sociálních pracovníků;
• náhradní rodinná péče – 4 sociální pracovníci
(3 + vedoucí oddělení);
• sociální kuratela – 4 kurátoři pro děti a mládež;
• referentka – nevykonává přímou práci s klienty,
zajišťuje administrativu, vyúčtování dotace na výkon
SPOD, facilitaci případových konferencí.
Statistické údaje OSPOD k 31. 12. 2013
• 4193 evidovaných spisů Om;
• 1985 živých spisů Om, tj. v průměru 152,5 případu
na 1 pracovníka ročně.
Podle Standardů SPOD by měl 1 sociální pracovník
v jeden okamžik pracovat s 80 případy, kurátor pro děti
a mládež se 40 případy.
Standardizace OSPOD
• k 1. 1. 2015 povinnost mít zpracováno 14 standardů;
• podpořeno v rámci projektu OPLZZ;
• 2 pracovníci do 30. 6. 2015.
Minimální personální standard
Opava je zařazena mezi obce s vysokou mírou náročnosti
výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na jednoho
sociálního pracovníka by mělo připadnout 600‒800
nezletilých dětí s trvalým bydlištěm v obci a jejím
správním obvodu.
• Počet dětí k 31. 12. 2013: 17 901;
• počet sociálních pracovníků OSPOD: 17;
• počet dětí/1 pracovník: 1119, tj. o 319 více,
než udává Minimální personální standard (800/1).
Pro naplnění MPS by mělo být na OSPOD nejméně o 6,5
pracovníka více.
Oddělení sociálních služeb a komunitního
plánování
Oddělení SSaKP zajišťuje:
• terénní sociální práci (zahrnuje agendu sociálního
kurátora a rozhodování o zvláštním příjemci důchodu)
– 7 sociálních pracovníků;
• veřejné opatrovnictví – 3 sociální pracovnice;
• komunitní plánování – 2 pracovnice.
Vedoucí oddělení se kromě řízení oddělení podílí na
aktivitách dle potřeby jednotlivých agend.
Statistické údaje SSaKP k 31. 12. 2013
• terénní sociální pracovníci: 1085 klientů/3766
intervencí;
• sociální kurátor: 112 klientů/258 intervencí.
• zvláštní příjemce důchodu: 169 spisů;
• výkon veřejného opatrovnictví: 84 opatrovanců,
z toho 25 žije v terénu
(úkony související s opatrovnictvím + sociální práce).
Komunitní plánování sociálních
a souvisejících služeb
• Agenda je zajišťována koordinátorkou komunitního
plánování a její asistentkou. Vzhledem k rozsáhlosti
agendy se vždy podle potřeby zapojují i další pracovníci
oddělení SSaKP.
• V roce 2006 získalo město Opava na zpracování
a implementaci 1. komunitního plánu dotaci ze SROP.
• Na počátku bylo zapojeno 16 poskytovatelů sociálních
služeb a 6 organizací poskytujících související aktivity.
• 1. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
statutárního města Opavy (dále jen KP) byl schválen
zastupitelstvem města na období 2006‒2010.
Finanční podpora poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb
• V roce 2007 – poprvé schvalovány dotace na sociální
služby na rok 2008 podle nového systému vytvořeného
na základě principů komunitního plánování.
• Před rokem 2007 – příspěvky poskytovány na základě
spolupráce odboru SOCV a odboru finančního
a rozpočtového (FARO) Magistrátu města Opavy. FARO
rozhodovalo na základě stanoviska odboru SOCV.
Současnost
4 stupně hodnocení:
• pracovní skupiny komunitního plánování;
• koordinační skupina komunitního plánování;
• pracovní skupina pro dotační systém;
• komise rady města pro komunitní plán.
Rozpočty jsou posuzovány odborem FARO. Žádosti jsou
po věcné stránce posuzovány odborem SOCV. Hodnocení
dále obsahuje vyjádření manažera pracovní skupiny.
Vše je přepočítáno na body dle jasně stanovených
pravidel. Konečné rozhodnutí má zastupitelstvo města.
3. Komunitní plán sociálních
a souvisejících služeb
3. KP pro období 2014–2016:
• 6 pracovních skupin KP (dále jen PS):
- Senioři;
- Osoby se zdravotním znevýhodněním;
- Osoby s duševním onemocněním;
- Osoby se sociokulturním znevýhodněním;
- Děti, mládež, rodina;
- Osoby se specifickými sociálními problémy.
• Koordinační skupina složená z manažerů PS, zástupců
města a odboru SOCV.
Podpora poskytovatelů sociálních služeb
1. KP na období 2008‒2010:
V prvním roce fungování KP, tedy v roce 2008, bylo dle nově
vytvořeného systému dotací podpořeno:
• 17 organizací poskytujících 36 sociálních služeb
a 4 související aktivity.
3. KP na období 2014‒2016:
Pro rok 2014 bylo podpořeno:
• 23 organizací poskytujících 36 sociálních služeb
a 12 souvisejících aktivit.
Na rok 2015 požádalo o dotaci:
• 30 organizací, bylo přijato 42 žádostí na sociální služby
a 17 na související aktivity.
Přehled nákladů na sociální služby
v letech 2010‒2014
Rok
CELKOVÉ NÁKLADY
(v Kč)
2010
151 691 167,54
139 178 238,00
12 512 929,54
8,25
2011
102 519 178,00
89 822 278,00
12 696 900,00
12,38
2012
92 035 262,33
77 400 706,33
14 634 556,00
15,90
2013
98 505 687,06
84 376 414,06
14 129 273,00
14,34
2014
0,00
0,00
14 198 250,00
0,00
444 751 294,93
390 777 636,39
53 973 658,54
12,72
CELKEM
2010‒2013
JINÉ ZDROJE
(v Kč)
DOTACE ZE SMO Dotace ze SMO
(v Kč)
(v %)
Pozn.: V roce 2014 prozatím nelze určit celkové náklady na služby ani jiné zdroje
financování, jelikož je tento ukazatel vykazován v rámci vyúčtování dotací
poskytnutých na rok 2014 (SMO předkládáno k 31. 1. 2015).
Opavský anděl
• V roce 2013 bylo poprvé vyhlášeno ocenění Opavský
anděl pro pracovníky v sociální oblasti.
• Za každou PS byl oceněn jeden zástupce, nominováni
byli tři za každou PS, z nichž byl posléze vybrán jeden.
• Sochy andělů byly vyrobeny v chráněných dílnách
Charity Opava.
• V letošním roce (a snad i v dalších) bude opět Opavský
anděl udělován.
Seniorcentrum Opava, p. o.
• příspěvková organizace města;
• hlavním účelem je poskytovat bydlení opavským
seniorům;
• 144 bytů ve 3 objektech (38 bytů, 58 bytů, 48 bytů);
• nejde o sociální službu, řádný nájem obecních bytů dle
Koncepce sociálního bydlení;
• výše regulovaného nájemného – 50,02 Kč za m2;
• vedle bydlení poskytuje Seniorcentrum Opava, p. o.
sociální službu Pečovatelská služba.
Spolupráce odboru SOCV s ostatními
odbory Magistrátu města Opavy
• Odbor majetku města – dluhová problematika
u městských bytů, posuzování sociálního aspektu při
přidělování bytů dle Koncepce sociálního bydlení,
zajišťování bydlení pro klienty.
• Odbor právní a organizační – zejména výkon veřejného
opatrovnictví.
• Odbor FARO a odbor kontroly, interního auditu
a bezpečnosti – dotace na sociální služby (hodnocení
žádostí, kontrola využívání dotace apod.).
• Odbor vnitřních věcí – zejména matrika, evidence
obyvatel a oddělení přestupků.
• Odbor školství – úzká spolupráce s manažerkou
prevence kriminality, účast na poradách ředitelů škol…
Koncepce rozvoje sociálního bydlení
• Od 90. let 20. století šlo město cestou privatizace většiny
bytového fondu.
• V období 2006‒2011 se většina městských bytů
obsazovala na základě soutěže o nejvyšší finanční částku
na úhradu prvního nájemného. Vyčleněny byly pouze
ubytovny, byty pro seniory a 9 bezbariérových bytů.
• Sociální bydlení se až do roku 2011 nijak neřešilo.
• V roce 2011 byla na základě analýzy ubytovacích kapacit
města vytvořena Koncepce rozvoje sociálního bydlení v
Opavě na období 2011‒2014 (Koncepce), schválená
radou města počátkem roku 2012. Nový systém
obsazování městských bytů je účinný od 1. 4. 2012.
Dělení bytů dle Koncepce
• Byty města jsou rozděleny na tzv. sociální a běžné.
• Statutární město Opava vlastní 558 nájemních bytů,
ročně se uvolní asi 25. Pro seniory je také určeno
144 bytů ve správě Seniorcentra Opava, p. o.
Sociální byty jsou dle Koncepce rozděleny pro pět cílových
skupin na:
• byty pro seniory;
• byty pro osoby se zdravotním postižením;
• byty pro osoby sociálně znevýhodněné;
• byty pro osoby s psychickým onemocněním;
• „startovací byty“ pro mladé rodiny.
Sociální byty dle Koncepce
Žadatelé o sociální byty musí splňovat předem daná
kritéria, nesmí vlastnit žádný byt a nesmí dlužit městu.
U prvních 4 skupin je posuzován tzv. sociální aspekt,
sociální šetření provádí odbor SOCV.
Mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ – kritériem
je mj. věk partnerů do 35 let, v součtu maximálně 60 let,
uzavřené stavební spoření v minimální výši 1000 Kč
měsíčně tak, aby si poté mohly mladé rodiny pořídit své
vlastní bydlení. V těchto případech se sociální aspekt
neposuzuje.
Systém prostupného bydlení
• V roce 2013 byl vytvořen systém tzv. prostupného
bydlení.
• Lidé žijící v městských ubytovnách, v bytech určených
pro osoby sociálně znevýhodněné, mohou být
„posunuti“ do běžného nájemního bydlení.
• Podmínkou je bezdlužnost a bezproblémové chování v
době bydlení na ubytovně.
• Zde je nutná úzká spolupráce odboru majetku města a
odboru SOCV.
Podpora poskytovatelů sociálních služeb
mimo dotační systém
Pronájem prostor za zvýhodněné nájemné:
• 1 byt má v pronájmu Armáda spásy Opava, 2 lůžka pro
klienty Centra sociálních služeb Samaritán.
• 2 byty má v pronájmu Fokus Opava, o. s., pro klienty
organizace, kterým je zde poskytována sociální služba
Podpora samostatného bydlení. Jsou to často osoby
opouštějící Psychiatrickou nemocnici v Opavě.
Podpora poskytovatelů sociálních služeb
mimo dotační systém
Bezplatné výpůjčky:
• Armáda spásy má v bezplatné výpůjčce 2 rodinné domky
v majetku města.
• Jeden domek bude v říjnu 2014 rekonstruován, po
rekonstrukci vzniknou 3 bytové jednotky využívané matkami
s dětmi (2x byt 2+kk) a čtyřmi klientkami azylového domu
(AD) Armády spásy (byt 2+1). Město zde investuje 407 tisíc
Kč, Armáda spásy 340 tisíc Kč.
• Ve druhém domku je realizován projekt ReShare
– zpracování darovaného oblečení pro potřeby uživatelů
sociálních služeb nejen v rámci Armády spásy. Jsou zde
zaměstnány 2 klientky AD, do budoucna by měla vzniknout
další 2 pracovní místa.
Zapojení města do investičních projektů
V posledních letech se město přihlásilo do výzev a získalo
prostředky z ROP Moravskoslezsko, díky nimž mohly být
rekonstruovány prostory, v nichž jsou poskytovány
sociální služby.
• 2010 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Armády
spásy;
• 2014 Centrum sociálních služeb Samaritán Armády
spásy (slavnostně otevřeno 19. 9. 2014);
• 2014‒2015 Komunitní centrum na Liptovské ulici, kde
budou poskytovány služby osobám s duševním
a mentálním postižením (rekonstrukce byla zahájena
26. 9. 2014).
Přehled dotací získaných z ROP
Výdaje projektu v Kč
Název projektu
Dotační
titul
Celkové
výdaje
projektu
v tis. Kč
dotace v Kč
Celkové
způsobilé
přidělená*
výdaje v tis.
Kč
skutečně
proplacená**
částka v tis. Kč
Rekonstrukce Domova
pro matky s dětmi
r. 2010
Rekonstrukce Centra
sociálních služeb
Samaritán
r. 2013‒2014
Rekonstrukce
Komunitního centra
Liptovská
r. 2014‒2015
ROP
15 237
14 688
13 515
ROP
21 719
20 664
17 553
zatím
neproplaceno
ROP
17 447
16 426
6 570
zatím
neproplaceno
Děkujeme za
pozornost.

similar documents