uhli-jako-strategicka

Report
Uhlí jako strategická surovina
Pavel Hujer a David Král
SŠ technická a dopravní
Foto z odvalu Kunčice- 2012
Úvod
• Hornictví a uhlí je základ průmyslu.
• Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je
musíme chránit a zachovávat k nim přístup.
• Využití surovin (uhlí) ohrožují především ekonomické
• a politické vlivy.
• Dnes je těžba uhlí v Evropě ve výrazném útlumu.
• V minulosti těžba uhlí významně pomohla rozvoji ostravského
regionu.
• Uhlí vznikalo před cca 320 miliony lety v prvohorách v období
karbonu.
Jaký vliv má těžba uhlí na životní
prostředí
• Uhlí těžíme dvěma
způsoby- povrchově a
hlubinně.
• Těžba uhlí má
nepříznivý dopad na
životní prostředí.
• Nejvíce devastující je
ale povrchová těžba.
• Dnes dochází k
ekologizaci těžby
Vodní jáma Jeremenko- 2013
Zátěž na životní prostředí
Povrchová těžba
• Celková deformace krajinyodtěžení velké vrstvy
zeminy.
• Obtížná rekultivace krajiny
po vytěžení.
• Vysoká prašnost.
• Změna hydrogeologických
procesů.
Hlubinná těžba
• Deformace krajiny- poklesy
půdy.
• Změna hydrogeologických
procesů.
• Haldy.
• Výstup důlních plynů.
Polská halda dolu Marcel 2012
• Hlubinná těžba představuje menší zátěž na
životní prostředí než povrchová.
• Náklady jsou ale vyšší než na povrchovou
těžbu.
• Vytěžené prostory v hlubinných dolech se dají
vyplnit vhodným materiálem, který zabrání
propadu půdy na povrchu.
Využití uhlí a produkty
• Využívá se zejména v energetickém průmyslu
pro výrobu tepla a elektřiny.
• Z uhlí se dělá koks a během toho vznikají
vedlejší produkty, které jsou nepostradatelné v
chemickém průmyslu (následující kapitola).
• Velké využití uhlí je také v hutnictví.
• Z uhelného prachu se vyrábí brikety, které se
používají na otop v domácnostech.
Koksovna Svoboda -Zima roku 2012
Výroba koksu
• Proces, při kterém dochází k zahřívání uhlí bez přístupu
vzduchu až na 1400˚C.
• Během koksování dochází k uvolňování koksárenského
plynu, ze kterého lze dále získat:
• Dehet
• Benzol (lehké oleje- benzen, toluen)
• Naftalen
• Amoniak
• Síra
• Koks je nepostradatelný v hutnictví.
• Dá se použít také na otop.
Koksovna Jan Šverma- Zima roku 2009
Uhlí jako (ne)nahraditelný zdroj
energie
• V dnešní době se hledají nejrůznější
alternativní náhrady za uhlí v energetice.
• Některý z nápadů bylo nahradit uhlí biomasou,
zemním plynem nebo i komunálním odpadem.
• Jejich podíl ve výrobě el. proudu je ovšem
v dnešní době zanedbatelný.
• Zatím nejsou známy způsoby, jak v některých
případech nahradit uhlí v chemickém
průmyslu.
Graf-paliva v energetice pro rok
2010
Vodní Jáma Jeremenko-2013
Ochrana ložiska
• Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní
zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat
k nim přístup.
• Využití surovin ohrožují především
ekonomické a politické vlivy:
- těžba jen ekonomicky výhodných zásob
(např. těží se mocné a snadno těžitelné sloje,
slabší zůstávají nevyužity)
- bezkoncepční útlum dolů
Ložisko je třeba chránit, aby mohlo
být využito – těženo.
• Ložisko chrání stát tzv. vyhlášením
chráněného ložiskového území.
• Je třeba k němu zachovávat přístup.
Ochrana ložiska
• Například ve městě Ostravě jsou všechny doly
zavřeny a v jejich stařinách se hromadí voda.
• Aby nedošlo k přetoku vod do činných revírů,
je v Ostravě Vítkovicích v provozu vodní jáma
Jeremenko, kde státní podnik Diamo čerpáním
udržuje hladinu vod.
Vodní jáma Jeremenko- 2013
Přístup k ložisku může ztěžovat či
znemožňovat několik věcí:
• důlní vody
• metan
• stará důlní díla (zde se navíc mohou tyto
složky nahromadit)
• špatné geologické podmínky
• stavby na povrchu
• Činné doly, kde probíhá těžba, jsou větrány a
rovněž mají odčerpávání důlních vod.
• Ložisko, na kterém se momentálně těžba
neprovádí, je třeba chránit před těmito vlivy
tzv. konzervačním režimem.
Důl Paskov - Staříč 2012
Konzervační režim
• Probíhají pouze udržovací práce
Výhody
Nevýhody
• Na dole je možné v případě
• Tento typ konzervačního
potřeby v brzké době zahájit
režimu je velice nákladný.
těžbu.
Důl Frenštát- zdroj: www.dulfrenstat.cz
• Navíc jsou již některé
právní věci zajištěny.
• Ložisko je chráněno před
znehodnocením.
Doly v konzervačním režimu
v ČR
• Důl Mír (hnědé uhlí)
• Tento lignitový důl se nachází
v Jihomoravském kraji v obci Mikulčice
nedaleko města Hodonín.
Důl Frenštát- zdroj: www.dulfrenstat.cz
• Důl Frenštát
• Tento černouhelný důl se nachází
v Trojanovicích u města Frenštát pod
Radhošťem.
• Zásoby uhlí v této lokalitě mohou dosahovat
až 1,6 miliardy tun černého uhlí.
• Nachází se zde poslední významné ložisko
černého uhlí na území ČR.
• Společnost OKD usiluje o provedení
průzkumu.
• Dochází zde ke střetu zájmu s místními
obcemi a městy, které usilují o zrušení dolu.
• Důvodem je strach z těžby a následné
devastace Beskyd.
• K těžbě a k ložisku by mělo být přistupováno
zodpovědně.
• V současnosti při konzervačním režimu důl
nijak neohrožuje zdejší životní prostředí.
• Existují i způsoby těžby bez poklesů, které
však těžbu prodražují.
Útlum v Ostravě
• Před rokem 1989 byla těžba dotována.
• Byly dotovány i vysoce ztrátové doly.
• Od roku 1990 až do 30.6.1994 byla ukončena
těžba všech dolů v Ostravě.
• Útlum postihl také celou Evropu a trvá dodnes.
• Ostravské doly těžily v náročných
geologických podmínkách.
• Zato však měly nejkvalitnější uhlí na světě.
Likvidace důlních děl
• Likvidace důlních jam
zásypem znemožňuje
jejich opětovné
otevření.
• Obnovení těžby je téměř
nemožné.
Hospodárné a ekologické využití
ložiska
• Maximálně ložisko využít- vytěžit.
• Zakládat vyrubané prostory zakládkou (např.
stavební odpad, hlušina z hald atp.), aby se
nepropadaly.
• Po vytěžení dolu zlikvidovat důlní díla
zakládkou.
• Předčasným uzavřením dolů a opětovným
otevřením se zaplatí 3x víc.
Budoucnost
• V budoucnosti se předpokládá výrazný útlum
uhlí v energetice.
• Světové zásoby ropy se odhadují na 40-50 let - uhlí by mohlo být plnohodnotnou náhradou.
• V současné době je uhlí nepostradatelné
v chemickém průmyslu.
Důl Paskov - Sviadnov 2012
KONEC :-D
Děkujeme za pozornost
SŠ Technické a dopravní a st. Podniku Diamo za umožnění exkurse na VJ
Jeremenko upřímně děkujeme.

similar documents