4. Simic D, Anafilaksa i adrenalin

Report
Anafilaksa i adrenalin
Doc dr Dušica Simić
Univerzitetska dečja klinika
Beograd
Pacijent
Koprivnjača
Edemi
Otežano disanje
Hipotenzija
Definicija anafilakse
• Ozbiljna, generalizovana ili sistemska reakcija
hipersenzitivnosti koja ugrožava život
•
The European Academy of Allergology and Clinical Immunology Nomenclature
Committee
• Obično uzrokovana imunološkim mehanizmima
• Iznenadno oslobađanje biološki aktivnih medijatora
iz mastocita i bazofila
• Karakteriše se brzim razvojem životno ugrožavajućih
simptoma disajnog puta i/ili disanja i/ili cirkulacije,
obično povezanim sa kožnim i mukoznim promenama
Dijagnoza ukoliko postoji:
Akutni nastanak bolesti uz
promene na koži i
mukozama i...
Dva ili više simptoma
posle kontakta sa
potencijalnim alergenom
1. Respiratorni problemi
1. Kožne i/ili mukozne
promene
i/ili
2. Respiratorni problemi
2. Hipotenzija sa
posledičnim
simptomima(na pr.
sinkopa)
3. Hipotenzija sa
posledičnim
simptomima(na pr.
sinkopa)
Hipotenzija posle kontakta
sa potencijalnim
alergenom
Hipotenzija za uzrast ili
30% smanjen sistolni KP
4. Perzistentni GI simptomi
Adapted from UpToDate, Anaphylaxis: Rapid Recognition and Treatment
Etiologija
•
•
•
•
•
•
Lekovi
Antibiotici (penicilin 75% smrti),
Aspirin, NSAIL
Kontrast (IV) - najčešći
Latex- retko
Insekti fatalna reakcija tokom10 -15 min.:
kardiovaskularni kolaps
• Hrana
• kikiriki, morski plodovi, žitarice: bronhospazam
Diferencijalna dijagnoza
• Opasne po život
• Ozbiljan napad astme (mala deca)
• Šok (septički, kardiogeni..)
• Dg koje nisu opasne po život
• Nesvestica (vasovagalne episode)
• Napad panike
• Idiopatska (non-allergic) urtikarija ili
angioedem
Vremenski period do fatalnog
završetka
Osnovno:
• Prepoznati ozbiljnost
• Odmah pozvati pomoć (naročito ukoliko ste
nesigurni oko Dg i Th)
• ABCDE pristup
• Rana primena adrenalina
• Posle reanimacije praćenje i dijagnostika od
strane alergologa
Adrenalin
• α-receptor agonist- periferna vazokonstrikcija:
– smanjuje edeme
– povećava koronarnu i cerebralnu perfuziju
– povećava KP
• β 1-receptor: povećava kontraktilnost i frekvencu
miokarda
• β2 –receptor:
– dilatira bronhiole
– suprimira oslobađanje histamina i leukotriena,
• Daje se u svakoj reanimaciji
•
Robinson & Ficca, 2011
Put primene
• IM put izbora
– Bezbednije, brže, lakše
– Početak dejstva: 3-5 min
– Trajanje efekta: 1-4 hours
•
Muraro A, et al. Allergy. Aug 2007;62(8):857-71
• Subkutana ili inhalaciona primena se ne
preporučuje zbog manje efikasnosti
Sheikh A, et al. Cochrane Database Syst Rev. Oct 8 2008
• Monitoring što pre (puls, pritisak, EKG, pulsna
oksimetrija) radi praćenja odgovora
Doze: Intramuskularno
• > 12 god: 500 μg (0.5 ml 1 : 1000 )
– 300 μg IM (0.3 ml 1 : 1000) ukoliko je dete malo, ili
pre puberteta
•
•
•
•
6–12 god: 300 μg (0.3 ml 1 : 1000)
< 6 god: 150 μg (0.15 ml 1 : 1000)
Ponoviti na 5-15min.
(Ukoliko je potrebno ponavljati, razmisliti o IV)
Intravenski
• Operaciona sala, JIL
• Samo lekari familijarni sa davanjem i ukoliko je IV
pristup već uspostavljen
• Ne davati nerazblažen (1:1000)
• 0,1 ml/kgTT 1 : 10 000 adrenalina = 10 μg/kgTT
• Titrirati do odgovora, početi sa 1/10 doze (1 μg/kg)
• (Najčešće odgovore već na 1 μg/kg)
• Kod manje dece se prave veća razblaženja da bi se
moglo pažljivo titrirati
IV infuzija
ukoliko je neophodno često ponavljanje doze
• IV infuzija: 0,1-1 μg/kg/min
• 0,3 x TT + do 50ml 0,9%NaCl
• 1ml/h = 0,1 μg/kg/min
Pacijenti koji primaju druge lekove
• Ne pomažu upozorenja kod ovako akutnih stanja
• Važno je pratiti odgovor (velika individualna
variranja u odgovoru)
• Dati bezbednu dozu i titrirati
• Triciklični antidepresivi
• Beta-blokatori (odluka o primeni pacijentu sa
povišenim rizikom od anafilakse samo u saradnji
sa alergologom i kardiologom)
Što pre:
• O2 na masku >10 l/ min
• Što pre intubirati
• Izotoni kristaloidi 20ml/kg
• Intraosealno, ukoliko nemamo venu
• Ne odlagati IM primenu adrenalina tražeći
venu ili IO pristup
Ampule i bočice
• Zaštititi od svetla, visoke temperature i
zamrzavanja
• Treba da je prisutan svuda gde može doći
do alergijske reakcije
1:1000 = 1mg/ml (1000 μg/ml)
1:10 000 = 100 μg/ml
1: 100 000 = 10 μg/ml
Izbor igle za intramuskularnu injekciju
•
•
•
•
Dovoljno duga
25mm – pogodna za sve uzraste
Kod prematurusa ili vrlo male bebe 16mm
Kod odraslih 38 mm
•
•
•
•
Braon
Plava
Zelena
Žuta
26G, 16 mm
23G, 25 mm
21G, 40 mm
20G, 40mm
Anterolateralni deo srednje trećine
bedra
• Svi uzrasti
• Posebno <3god.
• Daleko od velikih
krvnih sudova i nerava
Osigurati davanje IM
Potrebno je duplo duže (do 10 min) da bi
adrenalin ispoljio spasonosni efekat ukoliko
igla nije u mišiću.
Epi-Pen
Osobe pod rizikom treba da nose sa sobom auto-injektore
Deca - 150 μg 1:1,000
Odrasli - 300 μg 1:1,000
Neki sporedni efekti adrenalina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Palpitacije
Tahikardija & disritmije
Hipertenzija
Glavobolja
Tremor, slabost
Koža: bledilo, znojenje
Muka & povraćanje
Nervoza & uznemirenost
Bol, crvenilo na mestu injekcije
Poruke za poneti
• Cilj terapije anafilakse: rano prepoznavanje i
tretman adrenalinom radi prevencije
progresije simptoma koji ugrožavaju život
• Ukoliko postoji sumnja oko Dg, bolje je ipak
dati adrenalin
• Adrenalin i kiseonik su najvažniji terapijski
agensi u terapiji anafilakse

similar documents