Täna me räägime kuidas igapäevast elu korraldada, planeerida

Report
Aidates õpilasel saavutada oma potensiaal
Suzanne Roy
Täidesaatvad oskused–õpilaste võimekus elada oma elu
edukalt
• Täna me räägime kuidas igapäevast elu korraldada, planeerida, tööd
alustada,impulsse kontrollida, emotsioone reguleerida, olla
kohanemisvõimeline ja vastupidav.
• Need ongi täidesaatvad oskused, millest ma rääkisin eelmisel nädalal.
• Neid on parem nimetada mõistuse harjumusteks. Need on ajule
põhinevad oskused, mis on vajalikud selliste ülesannete täitmisel, mis
aitavad õpilastel olla edukad nii klassiruumis kui elus.
• Kui me aitame õpilastel arendada neid täidesaatvaid oskusi, aitame me
neil saavutada iseseisvust, enesekindlust ja edukust.
Miks õpilastel puuduvad täidesaatvad oskused?
reaktsiooni pidurdusprotsess
keskendumine
töömälu
aja planeerimine
initsiatiiv
eesmärgistatud järjekindlus
Reaktsiooni pidurdusprotsess Response Inhibition
• Reaktsiooni pidurdus on võime mõelda enne tegutsemist— võime vastu
panna soovile öelda või teha midagi enne olukorra hindamist
*Kas laps suudab mänguasju teistega jagada ilma neid endale kahmamata
*Kas laps suudab järgida lihtsaid korrareegleid tunnis
(tõsta käsi enne kui hakkad rääkima)
*Kas laps suudab lahendada tülisid kaaslastega ilma, et satuks kaklustesse
* Kas õpilane suudab minema kõndida olukordadest, kus kaaslased teda
provotseerivad või vastasseisu tekitavad
*Kas õpilane suudab hoiduda sõprade ringis haavavate märkuste
tegemisest
Keskendumine –võime ülesandele keskenduda hoolimata
segavatest faktoritest, väsimusest ja igavusest
• Kas õpilane suudab täita 5-min.
ülesande
• Kas õpilane suudab kuulata 1 või 2
pildiraamatu lugu korraga
• Kas õpilane suudab täita ülesande, mis
võtab aega 15-20 min
• Kas õpilane suudab kulutada 20-30
min kodutööde tegemisele
• Kas õpilane suudab osaleda
sporditreeningul või kirikuteenistusel
60-90 min
• Kas õpilane suudab kulutada 30-60min
kodutööde tegemisele
• Kas õpilane suudab kulutada 30-60min
kodutööde tegemisele
• Kas õpilane suudab taluda koduseid
perekondlikke kohustusi ilma et ta kaebaks
tüdimust või satuks pahandustesse
• Kas õpilane suudab kulutada 30-60min
kodutööde tegemisele
Töömälu– võime infot meeles pidada keerulist ülesannet
täites
• Kas õpilane suudab täita ainult ühe vihjega igapäevast ülesannet
(hammaste pesu peale hommikusööki)
• Kas õpilane suudab meenutada juhtnööre, mis anti paar minutit tagasi
• Kas õpilane suudab kaasas kandatöövahendeid
• Kas õpilane suudab järgida erinevate õpetajate poolt antud juhtnööre
ja ülesandeid
• Kas õpilane suudab mäletada mitmeastmelisi juhendeid, kui selleks
antakse piisavalt aega ja seda on harjutatud piisavalt
• Kas õpilane suudab mäletada sündmusi ja kohustusi, mis erinevad
tavapärasest
Aja planeerimine– võime hinnata kui palju aega mul on,
kuidas seda jagada ja kuidas tähtaegadest kinni pidada
• Õpilane suudab töö tempot kiirendada ja tööga kiiremini valmis saada kui tal
on selleks põhjus
• Õpilane suudab täita lühikese ülesande täiskasvanu poolt seatud ajalimiidi
piires
• Õpilane suudab kohandada kodutööde ajakava, et võimaldada endale teisi
tegevusi
• Õpilane suudab alustada pikaajalisi projekte piisavalt varakult, et vältida
ajanappust enne tähtaega
• Õpilane suudab ajanappuse tingimustes teha häid valikuid oma prioriteetide
osas
• Õplane suudab jaotada pikaajalise projekti ülesandeid mitmele päevale
Initsiatiiv – võime alustada projektitöö või muude
tegevustega tõhusalt ja planeeritult.
• Õpilane suudab järgida õpetaja juhtnööre
koheselt
• Õpilane asub klassis tööle kohe peale õpetaja
korraldust tööga alustada
• Õpilane suudab järgida 3-4 astmelist
harjutatud tegevusrutiini
• Õpilane suudab tunnis teha 3-4 üksteisele
järgnevat ülesannet
• Õpilane suudab planeerida ja väikese
viivitusega plaani järgi tegutseda
• Õpilane suudab lõpetada temale isiklikult
olulise tegevuse kui talle meenub kokkulepitud
kohustus
Eesmärgistatud järjekindlus– viitab eesmärgi
püstitamisele ja selle nimel sihipärasele töötamisele ilma
eesmärgist
kõrvale
kaldumata
• Kas õpilane suudab proovida rohkem kui üht lahendust lihtsa eesmärgi
saavutamiseks
• Kas õpilane suudab naasta ülesande juurde juhul, kui teda katkestatakse
• Kas õpilane suudab järgida harjutusgraafikut soovitud oskuse lihvimiseks
• Kas õpilane suudab panustada rohkem parema tulemuse saavutamiseks
• Kas õpilane suudab harjutada oskust ilma meeldetuletuseta
Mäletan kasutada struktuuri ja järjekindlust kõikide
õpilastega, erivajadustega õpilastega aga alati ning
ilmtingimta!
• Mobile: 56063978
• Email: [email protected]
Resource Books available from Sister Mary

similar documents