1. Mis motiveerib õpetajat?

Report
MIS MOTIVEERIB
HEAD ÕPETAJAT?
Haridusepäeval Rakveres, 25.augustil
2011
Taimi Elenurm
EEKK juhtimise õppetooli lektor, tööpsühholoog
Küsimused
Mis motiveerib õpetajat?
Mida saab kool kui organisatsioon teha
õpetaja motiveerimiseks?
Kuidas õpetaja motivatsioon mõjutab
õpilase õppimist?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
2
Juhtmõtted
• Motivatsiooni ei saa tekitada, küll aga saab luua
kooli töökorraldusega tingimused selle
tekkimiseks.
• Motiveerimine algab ise-endast (ehk enesemotiveerimisest)
• Enesemotiveerimiseks on vaja positiivset
minevikukogemust, tasakaalustatud enese-usku
tänastes tegemistes ning mõõdukalt optimistlikke
ja selgeks räägitud tulevikuplaane
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
3
1. MIS MOTIVEERIB ÕPETAJAT?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
4
Uskumused õpetaja
motivatsiooniteguritest
TÖÖ sisu:
enesearendamine
töös
ELU/missioon
KOOL:
õpetaja töö kasu kogukonnale
toetus ja tunnustamine
ÕPILASED,
nende arenemine
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
5
Motivatsiooni ei saa tekitada – kuid saab luua
tingimused selle tekkimiseks
• isiklikul tasandil (näiteks enesesisenduste kaudu,
vt variandid eelmiselt slaidilt)
• organisatsiooni tasandil (kus on loodud
tingimused heaks tööks)
• ühiskonna tasandil (väärtustades ja hinnates
õpetaja ametit
Vaid ühe tasandi mõjuritest ei piisa, vaja on kõigi
kolme tasandi sihiüärast koostoimet.
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
6
Kuidas motiveerib õpetajat
Eesti ühiskond ?
Miinused
• Tasu-keskne ühiskond
(J.A.Ferreira, 2011)
• Osa-ajaga töö +
määratlemata kaugtöö kasv
(info kogumine, töötlemine
ja edastamine kui uue aja
teistmoodi töö)
• ……………….
Plussid
• Õpetaja ameti (seni veel?)
kõrge staatus
• Pikk puhkus
• Iseseisvus töös
• Vabadus valida - õpikud,
õppemeetodeid, tööaega …
• …………………………..
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
7
Kuivõrd motiveerivad õpetajat
• Iseseisvus töös
• Arenguvõimalused oma
töö kaudu
• Tunnetushuvi
rahuldamine
•Selged rolli-ootused
(õpetaja? kasvataja?
arendaja?)
•Olla kasulik ja vajalik
ühis- konnale õpilase
arengu toetajana
Töö
sisu
Õpilased
Ühis
kond
Kool
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
• Õpilaste head tulemused,
nende saavutused
• Õpilaste kasvav õpihuvi ja
eneseusk
• Toetavad töökaaslased
• Toetav juhtkond
• Hea töökorraldus ja vahendid
8
Kas kool toetab õpetaja õpilase töömotivatsiooni?
2. MIDA SAAVAD KOOLID JA
OMAVALITSUSED TEHA, ET ÕPETAJA
TÖÖMOTIVATSIOON SÄILIKS?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
9
Millist motiveerimist ja kui palju eelistad?
POSITIIVNE
V
Ä
L
I
N
E
Tee see töö ära ning sa
saad väärilise
tunnustuse,
näiteks preemia
Ma tahan selle töö ära
teha, see on nii …
Kui sa seda (tööd) ei
tee, siis tea, et sa pole
varsti enam meie hulgas
Ma ei taha ja ei saagi seda
tööd teha, sellepärast
et ….
S
I
S
E
M
I
N
E
NEGATIIVNE
Millist motiveerimist ja kui palju kasutad?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
10
Mida saab teha kool kui tööandja?
• Ümber korraldada halvasti toimivad
tööprotsessid (täiendõpe, rotatsioon, õiglane
tööaja arvestus, ...)
• Suurendada õpetaja iseseisvust, kontrolli oma
töö ja vastutusala üle
• Kaasata õpetajad muudatuste kavandamisse
(vestlusringid, küsitlused, foorumid)
• Leida tasakaal pingutuse ja tasu vahel
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
11
• Parandada kommunikatsiooni ja
tagasisidet
• Sõnastada selged ootused
• Toetada ja julgustada tegema oma
tööd teisiti kui seni
• Pakkuda koolitusi ja arenguvõimalusi
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
12
Millised kokkulepped on kõige
olulisemad (Palmer, Cooper, 2010)
• Selgus tööalaste nõudmiste ja kohustuste osas ning
realistlikud ja adekvaatsed eesmärgid
• Hea töökeskkond ja töövahendid, õiglasena tajutav
tasu
• Tasakaalus tööaeg
• Iseseisvus töös
• Töökohustuste vastavus kogemuste ja haridusega
• Teadmine ees ootavatest muudatustest ja osalemine
nende kavandamisel
• Juhi ja töökaaslaste toetus : võimalus nii välja elada kui
ka abi saada
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
13
Sammud motivatsiooniks soodsate tingimuste
loomiseks koolis / organisatsiooni tasandil
1. Alustamine: suhtlemine ja märkamine, mis innustab ja
motiveerib õpetajat ning mis seda pärsib
2. Tõendite kogumine motivatsioonitegurite kohta õpetaja
töös ja koolikeskkonnas: küsitlused, vestlusringid,
motivatsioonitegurite hindamine
3. Eesmärkide püstitamine muutusteks
4. Muutuste ühine kavandamine
5. Muutuste läbiviimine, ellurakendamine
6. Tulemuste hindamine
7. Motivatsiooni parandamiseks mõeldud tegevuste
seostamine kooli arengukavaga
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
14
Mittetoetav kool- igaüks omaette …?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
15
Toetav kool – üks kõigi, kõik ühe eest!
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
16
3. KUIDAS ÕPETAJA MOTIVATSIOON
MÕJUTAB ÕPILAST?
•
•
Laste eneseusu toetamine
Emotsioonide arengutreening
Näited 12. Euroopa Psühholoogiakongressilt
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
17
Toetus ja kiindumus lapsepõlves kujundab
empaatilise ja endasse uskuva inimese
• Mida turvalisem ja toetavam on ema/ kasvataja, seda
rohkem empaatiat ta lapsele õpetab
Võtmeküsimus 1: kuidas olla püsivalt / jätkuvalt turvaline ja
toetav?
• Turvaline ja toetav kasvataja kingib empaatiavõime,
kindlustunde , usu endasse ja hea enesehinnangu ning
• … suutlikkuse kontrollida ja juhtida oma agressiivsust
täiskasvanueas (viha suudavad valitseda need, kes
tunnevad end kindlalt ning on kogenud/ kogevad vähem
ärritust ja ängistust, …….)
Võtmeküsimus 2: kuidas õpetada juhtima (loomulikku ja
elus vajalikku) agressiivsust – loobumata toetusest ja
turvalisuse taga misest?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
18
Arutelud elukogemustest kujundavad
väärtusi ja loovad kindlustunde
• Arutelud vajaduste, arusaamade ja väärtuste
üle kujundavad vaimsust (spitituality).
• Vaimsus (väärtused ja tõekspidamised ning
eelistused, kuidas oma elukogemust
tõlgendada) kujunevad kultuuri ja ajaloo
kontekstis.
• Suhtlemine loob tähendused lapse ja
täiskasvanu elukogemusele ning mõjutab
kindlustunnet, turvalisust.
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
19
Uued kohanemisväljakutsed
• Suhtlemisoskus – plahvatuslikult kasvanud infovahetuse
tingimustes! - on peamine, mida peame uuesti ja uuel
moel õppima ning õpetama!
• Suhtlemise sisu, mõiste ja tähendus on oluliselt muutunud:
peame oska edastada infot väga paljudele arusaadavalt
ning selles kasutamiseks tuleb teha tööd.
• Peame õppima erinevatest allikatest infot koguma, seda
koondama teisiti kui seni ja tõlgendama ning enesega
kohandama nii, et terveks jääda.
• Peame õppima infot erinevatele osapooltele edastama.
nii, et see oleks enesele kohane ja hulkadele arusaadav
• Peame harjuma, et info kogumine, töötlemine,
tõlgendamine ja arusaadavaks tegemine on töö., mida
tehakse teisiti kui varem.
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
20
• Oluline on VÄLTIDA ÜKSINDUST ja
kindlustada laps toetuse ja eneseusku
sisendavate tähenduse loomisega
elukogemustele.
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
21
Emotsioonide coaching
Katherine Wilson, 2011
1. Märka lapse emotsiooni
2. Käsitle emotsiooni kui võimalust läheduseks,
suhtlemiseks, õpetamiseks
3. Näita üles mõistmist – aktsepteeri emotsioon.
Tingimusteta.
4. Anna emotsioonile nimetus: oled haiget saanud,
tunned valu, kahetsust ...
5. Aita lahendada probleem – anna selleks mõned mallid
Ja mine eluga edasi, (takerdumata selgitamistesse ja
analüüsimisse)
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
22
Kuidas jõuda sisemise motivatsioonini?
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
23
4. MILLISED VÕIVAD OLLA VÄÄRALT
MOTIVEERIMISE TAGAJÄRJED?
Läbipõlemise näide
Euroopa 12. Psühholoogiakongressilt
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
24
Ülipüü
dlikkus
Pühendu
-mine
LÄBIPÕLE
MINE
Lapsed võtavad üle
täiskasvanute elustiili
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
25
Õpetajate motivatsioon teha (head)
tööd versus oht läbi põleda
• Mida vanem ja staažikam, seda vähem läbipõlemist
- elukogemus lisab oskusi ja suutlikkust ennast hoida
(Korea ja USA õpetajate uuringud , 2010-2011)
- adaptiivne, valikuline (organisatsioonile kohanduv
perfektsionism ehk püüd teha tööd vastavalt
organisatsiooni standarditele (Puga, 2011)
• Mida rohkem õpilasi, seda suurem läbipõlemise oht
Läbipõlemise oht väheneb, kui oled 10 aastat õpetajana
vastu pidanud 
Läbipõlemise vältimiseks on vaja õppida toimetulekut
neurotismi / sh muretsemise ja haavatavusega
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
26
Läbipõlemist soodustavad
kooli psühhokliima ja pere tööharjumused
Kool
• Negatiivne atmosfäär/
psühhokliima (negative
atmosphere in school, usually in
the form of a stressful and
restless working environment,
Vasalampi,,SalmelaAro & Nurmi, 2011)
• Õpetaja, kes suudab vältida
õpilaste ja enda läbipõlemist:
positiivne hoiak ja võime
toetada/ aidata õpilast
Pere
• Vanemate läbipõlemine tööl
on seotud laste
läbipõlemisega koolis
(Salmela-Aro, Tynkkynen & Vuori,
2011)
- tütred matkivad ema tööharjumusi
- pojad võtavad üle isa tööstiil
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
27
Läbipõlemise levik õpilaste hulgas
• Läbipõlemisest on ohustatud iga kolmas
gümnaasiumiõpilane.
• Läbipõlemise all kannatab iga viies kõrge
saavutusvajadusega ja heade õpitulemustega
gümnaasiumiõpilane.
• Läbipõlemine ohustab enam tüdrukuid, kes
on orienteeritud saavutustele, kuid kel on
kõikuv enesehinnang (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi,
2009)
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
28
Läbipõlemise puhvrid,
mida mõjutab (ka) õpetaja
USK
ENDASSE
• kindlustunne, turvatunne
• hea enesehinnang (high self-esteem)
(olulise) ülesande,
• (tähtsate) teiste / sõprade/rühma
• kooli kui organisatsiooniga
•
SEOTUS
• NB! - mõõdukas pühendumine
PÜHENDUMINE
(engagement)
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
29
Tööga rahulolu ja toimetulekut ennustavad
optimism, positiivsed ootused tuleviku suhtes ja
hea enesehinnang
• Töös läbipõlemist ennustab negatiivse
tõrjumisele orienteeritud mõtlemine ja
käitumine: ohtude vältimisele keskendumine,
muretsemine, hirmud tuleviku suhtes
• Läbipõlemist aitab vähendada seotus
õpingutega (õpitav kujuneb õppija identiteedi
osaks), keskendumine ülesandele ja selles
positiivse leidmine tegevuses või tulemuses
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
30
Ph. Zimbardo: minevik annab juured, olevik
energia ja tulevik tiivad
• positiivne minevik toidab juurte kaudu,
• tasakaalukalt hedonistlik olevik kindlustab
energiaga ning
• ratsionaalsed, ülesandele keskendunud
tulevikuplaanid kujundavad õnnetunde
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
31
Õpetaja ülesanded õpilase–
ja enesekasvatuses
Tööelus toimetuleku ja edu-elamuste eeldused
• Domineerivate negatiivsete hoiakute
asendamine positiivse leidmisega minevikust ja
praegusest (Ph. Zimbardo, R. Sword, 2011)
• Mõõdukalt optimistlik hoiak tuleviku suhtes
(Curral, 2011: ettevõtlikkus on seotud paindliku,
situatiivse optimismiga)
• Eseseusk ja hea enesehinnangu kinnistamine
(Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen,E. & Nurmi, J.-E, 2009)
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
32
Häid motiveerijaid
ja parimat motivatsiooni uueks õppeaastaks!
Tänan kaasa mõtlemast!
Haridusepäev Rakveres, 25.08.2011
33

similar documents