Töö tasustamine

Report
PÕHIPALGA KUJUNDAMINE
Töö analüüs, ametikohtade hindamine, ameti- ja isikupõhine
tasustamine, palgavahemike kujundamise põhimõtted
Põhiküsimused
•
•
•
•
•
•
•
Organisatsiooni tegevusvaldkond
Iga ameti töö sisu
Võtmepositsioonid
Diferentseerituse määr
Süsteemi ulatus
Positsioneering turu suhtes
Rahalised võimalused
Keskmine tunnitasu töötlevas
tööstuses
(2007, USD)
Norra
Saksamaa
Rootsi
Iirimaa
Prantsusmaa
USA
Jaapan
Tšehhi
Taivan
Eesti
Läti
Poola
Mehhiko
Hiina
48,56
37,66
36,03
29,04
28,57
24,59
19,75
8,2
6,58
6,3
6,3
6,17
2,92
0,81
US Bureau of Labor Statistics www.bls.gov
Töö analüüs
EESMÄRGID
Miks on seda tööd
tarvis teha?
ÜLESANDED
Mida sellel ametikohal
tehakse?
ASUKOHT
STRUKTUURIS
Kelle ees tuleb aru
anda?
TÖÖ ANALÜÜS
TEOSTAMISE
EELDUSED
Mida peab töö
tegemiseks oskama?
TÖÖTINGIMUSED
Milliseid
töövahendeid on
tarvis?
VASTUTUS
Mille eest selle töö
tegija vastutab?
ÕIGUSED
Milliseid otsuseid töö
tegija iseseisvalt
langetab?
KESKKOND
Millised on
suhtlemise ulatus ja
mõju määr?
PARE Personalijuhtimise Käsiraamat. Kütt, 2007
Töö analüüsi meetodid
Meetod
Dokumentide analüüs
Vaatlus
Töö teostamine
Struktureeritud intervjuu
Küsimustik
Tööaja pildistamine
Sageli korduvate
ülesannetega töö
Harva korduvate
ülesannetega töö
Mõttetöö
Ametikohtade hindamise protsess
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vajaduse põhjendamine
Metoodika valimine ja konsultantide kaasamise otsustamine
Juhtkonna otsus (toetus)
Mahu, aja ja tegevuste planeerimine
Vastutavate isikute määramine
Hindamise protsessi selgitamine töötajatele
Informatsiooni kogumine
Ametikohtade võrdlustabeli loomine
Hindamise jätkusuutlikkuse tagamine
AMETIKOHTADE HINDAMINE MÄÄRATLEB TÖÖDE SUHTELISE VÄÄRTUSE
6
Võrdlev järjestamine
Ametikoht
1
2
3
4
5
Eelistused
1. Juht
X
+
+
+
+
4
2. Spetsialist
-
X
+
+
+
3
3. Ametnik
-
-
X
-
+
1
4. Sekretär
-
-
-
X
+
2
5. Tööline
-
-
-
-
X
0
Klassifitseerimine
TEHNILINE SPETSIALIST
S7
S6
S5
SPETSIALIST
S4
S3
TIPPSPETSIALIST
S2
S1
KLIENDISUHTE
HOIDMINE
Kliendi
tehingute
teostaja
Klienditeenindaja
Kliendikontakti
hoidja
Personaalse
kliendisuhte
hoidja
Suurkliendi
haldur
Suurkliendi
koostööpartner
Eesti topp 10
organisatsiooni
suurkliendi
koostööpartner
VALDKONNA
ARENDAMINE
Ei osale
arendustegevuses
Ei osale
arendustegevuses
Ei osale
arendustegevuses
Osaleb
arendusprojektides
Osaleb
arendusprojektides või
juhib
väiksemaid
projekte
Algatab ja
juhib
väiksemaid
projekte
Algatab ja juhib
suuri, olulise
ärimõjuga
projekte
VASTUTUS JA
ISESEISVUS
Tegutseb
etteantud
standardi
alusel
Tegutseb
etteantud
standardi
alusel
Tegutseb
kokkulepitud
piirides
Tegutseb
kokkulepitud
piirides,
nendest
väljumise
kooskõlastab
Tegutseb
kokkulepitud,
kuid iseseisvat
vastutust
eeldavates
piirides
Suuremahulised,
kuid
etteantud
piirid
Seab ise oma
tegevusele
piirid
Punktipõhised meetodid
Tegur
Kaal
(%)
Tase
1
2
3
4
5
Haridus
50
50
100
150
200
250
Vastutus
30
30
60
90
120
150
Füüsiline pingutus
12
12
24
36
48
60
8
8
16
24
32
40
Töötingimused
Tuntumad meetodid
• Hay Job Evaluation
– Kriteeriumiteks oskusteave (know-how), probleemide lahendamine (problem solving) ja
vastutusvõime (accountability)
•
Mercer IPE – International Position Evaluation
– Mõju ulatus (impact), kommunikatsioon (communication), uuenduste välja töötamine
(innovation), teadmised (knowledge), riski võtmine (risk)
•
“vanas” Euroopas ka Towers Perrin’i Weighted Job Questionnaire, Watson Wyatt’i
Employee Points Factor Comparison
Võtmepositsioonide määratlemine
• Tänane
jätkusuutlikkus
ja homne edu
• Kompetentsid
> ametikohad
> isikud
Käitumine
---------------------Oskused
Teadmised
Kogemus
Mina-taju
Motivatsioon
Isikuomadused
Väärtused
Põhipalkade struktuur
• Ametipõhine – ülesanded, vastutus
• Isikupõhine – kompetentsid
• Tasemete arv
• Erinevus tasemete vahel
• Tasemete arvu ja erinevuse suurust määravad
tegurid
• Benchmark ametikohad
Ameti- vs isikupõhisus
Ametipõhine
Oskustepõhine
Kompetentsipõhine
Millist infot töö
olemuse kohta
kogutakse
Tööülesanded,
vastutus,
õigused
Oskused
Baaskompetentsid
Mida väärtustatakse
Ametikoha
klasse
Oskuste
kogumeid
Kompetentside
kogumeid
Kuidas hinnatakse
suhtelist väärtust
Faktorid ja
nende
osakaalud
Oskuste
sertifitseerimine
Käitumislikud
kirjeldused
Mis on palgatõusu
aluseks
Edutamine
Uute oskuste
omandamine
Kompetentside
arendamine
Milkovich et al (2010) põhjal
Seos organisatsiooni ülesehitusega
Hierarhiline, kitsa
juhtimisulatusega
organisatsioon
Paindlik, laia
juhtimisulatusega
organisatsioon
Virtuaalne, võrgustikul
põhinev organisatsioon
• Keskpunktil
põhinevad
palgavahemikud
kõikumisega +/- 35-50%
(grades)
• Suur hulk tugeva
astmete kattumisega
palgatasemeid tipust
kõige alumiste
tasemeteni välja
• Suhteliselt stabiilne
organisatsiooni
struktuur
• Laiad palgavahemikud
(broadbands), mis
rõhutavad turuväärtust,
individuaalseid oskusi ja
teadmisi
• 200% ulatusega
palgavahemikud või
rahalise väärtuseta
vahemikud; mõõdukas
kattumine
• Üksustevahelist
kogemust soosivad
organisatsioonid
• Individuaalsed, parimal
juhul üksikute
referentspunktidena
esitatud turul põhinevad
tasud
• Inimesepõhine
raamistik, mis tugineb
võimekusel, panusel ja
tulemustel
4 200
4 000
3 835
3 800
3 630 €
3 600
3 400
3 080 €
3 200
3 000
3 196
2 935
2 800
2 748
2 530 €
2 600
2 640 €
2 491
2 400
2 000
1 320 €
1 100 €
1 200
800
600
1 760 €
1 598
1 400
1 185
799
790
610
660 608
€
550 €
1 150
1 023
961
770 €833
1 470
805
1 994
1 917
1 650 €
1 600
2 293
2 200 €
1 981
1 800
1 000
2 301
2 090 €
2 200
1 534
1 430 €
1 158
1 100 €
880 €835
770 €
400
200
0
11
12
10%
13
median
14
90%
15
min
max
16
Poly. (10%)
17
Poly. (median)
18
19
Poly. (90%)
Kõrgem palgatase...
... vähendab tööjõukulusid ja kasvatab
produktiivsust juhul, kui:
1) tööle õnnestub värvata kõrgema
kompetentsiga töötajaid
2) väheneb voolavus
3) suureneb töötajate pingutus
4) väheneb ringivaatamine uue töö järele
5) väheneb juhtimisvajadus
SOODUSTUSED
Valikukriteeriumid, paindlikud soodustused, kommunikatsioon
Soodustused ja kuulumistasud
Igasuguste isikustatud ja isikustamata töötajale eluliselt vajalike toodete
ja teenuste kulude katmine tööandja poolt töötaja ja tema lähedaste
turvatunde loomise eesmärgil, näiteks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ametiauto
Mobiiltelefon
Transport kodu-töö-kodu
Tööga otseselt mitteseotud
koolitused
Keemiline puhastus
Spordiklubi
Tervise- vm kindlustus
Hambaravi
Pensioni III sammas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parkimisvõimalus
Lillekuller
Lasteaed
Fototeenused
ATM töökohal
Kingaparandus
Tasuta toitlustus
Reisitšekid
Pikendatud töölähetus
Soodushinnaga tooted/teenused
jne
Põhiküsimused
•
•
•
•
•
•
Milliseid inimesi tahame ligi
meelitada?
Kas ja kuidas töötajaid
diferentseerime?
Kas katame ainult töötajaid või nende
lähedasi ka?
Kuidas kohtleme pensionile jäänud
töötajaid, lapsehoolduspuhkusel
olevaid töötajaid, töösuhte ajal
surnud töötajate lähedasi?
Kui palju oleme valmis panustama
administreerimisse?
Mil määral oleme valmis tasuma
riigimakse?
Milline investeeringu suurusjärk
tundub mõistlik?
K
Väärtus töötajale
•
M
M
Kulu tööandjale
K
Töö ja eraelu tasakaalu toetamine
Deloitte (2006)
Emotsionaalsed tasud
“hügieen”
• Organisatsiooni maine
– Ühisüritused, tunnustavad
artiklid ja uuringud
• Töökorraldus
– Paindlik tööaeg, väga head
töövahendid, tasustatav
täiendav vaba aeg
• Isiklike tähtpäevade
meelespidamine
“motivatsioon”
• Võimalus kasvada inimesena
– Kaasamine, kuulamine,
positiivne ja kriitiline
tagasiside, informeeritus,
töökoormus ja -jaotus
• Võimalus kasvada
professionaalselt
– Koolitus, mentorlus,
juhendamine, arendavad
ülesanded
• Võimalus paista silma
– Firmameened, parimate
valimine, avalikustamine,
trofeed, reserveeritud
parkimiskohad, kingitused
Paindlikud soodustused
PLUSSID
• Töötaja teab kõige
paremini, mida ta vajab
• Tööandja saab paindlikult
muuta soodustuste
loetelu
• Töötaja suurem
osalemine aitab paremini
teadvustada soodustuste
olemasolu ja sisu
• Selge kulude piir
• ...
MIINUSED
• Töötaja teeb valed valikud
• Tööandja administratiivne
koormus kasvab
• Vähekasutatavad
soodustused osutuvad
planeeritust kallimaks
• Eeldab suuremat
pingutust ka
koostööpartneritelt
• ...
Kommunikatsioon
• NASA
– http://nasapeople.nasa.gov/employeebenefits/benefi
ts/handbook/handbook.htm
• Apple
– http://www.apple.com/jobs/us/benefits.html
• Google
– http://www.youtube.com/lifeatgoogle
• Swedbank Eesti
– https://www.swedbank.ee/about/work/work/HPOffer
s?language=EST

similar documents