Sari Turunen-Zwinger, Helsingin oppisopimustoimisto

Report
Oppisopimus ja Eurooppa
Sari Turunen-Zwinger,
Helsingin oppisopimustoimisto
EU:n Koulutus 2020 viitekehys
4 tavoitetta (hyväksytty 2009):
Elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus
Koulutuksen laatu ja tehokkuus
Tasapuolisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja aktiivinen
kansalaisuus
Luovuus, innovointi ja yrittäjyys kaikilla koulutusasteilla
Eurooppalaiset viitearvot (jäsenvaltiot raportoivat joka
3. vuosi), mm:
Aikuisista vähintään 15% osallistuu elinikäiseen
oppimiseen
Opintonsa keskeyttäneiden osuus alle 10%
Vähintään 40 prosentilla 30-34-vuotiaista korkea-asteen
koulutus
2
Eurooppalaisen yrittäjäjärjestön
näkemyksiä oppisopimuksesta
UEAPME (The European Association of Craft, Small and
Medium-sized Enterprises)
Kansallisten yrittäjäjärjestöjen Eurooppalainen
etujärjestö
Koulutuspolitiikan johtaja UEAPMEssa Liliane Volozinski:
Oppisopimuskoulutuksen edistäminen ja tukeminen on
tärkeää
Haasteita esim. se, että oppisopimuskoulutusta vain 1/3
EU-maissa tai että joissakin maissa
oppisopimuskoulutuksella huono imago
3
UEAPMEn koulutuspoliittisia
painopisteitä
Elinikäisen oppimisen edistäminen ja kehittämien
Ammatillisen koulutuksen statuksen kohottaminen
Oppisopimuskoulutuksen edistäminen
Opiskelijoiden liikkuvuuden yleistäminen
Kouluttajien koulutuksen parantaminen
Työelämän ja koulutuksen yhteyden vahvistaminen
Yrittäjyyden kehittäminen
Opintojen ohjauksen kehittäminen
Koulutuksen kehittäminen vastaamaan paremmin
pienteollisuuden yritysten ja PK-yritysten tarpeita
4
Huomioita oppisopimuksesta /
Volozinski
EU:ssa on kiinnitetty viime vuosina huomiota
oppisopimukseen erityisesti yhtenä välineenä
nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa
Yritykset käyttävät oppisopimusta rekrytointivälineenä
ja tiedon siirtämisessä varttuneilta työntekijöiltä
nuoremmille
Taantuma vahvisti havaintoa, että oppisopimus on paras
koulutusmuoto lisäämään työllistyvyyttä
Aikuiskoulutuksen merkitys vahvistuu kaikissa
jäsenvaltioissa
5
UEAPME ja Kööpenhaminan prosessi
UEAPMEn näkökulmasta seuraavien Kööpenhaminan
prosessin ja Bryggen kommunikean tavoitteiden ja
suositusten seuraaminen ja tukeminen keskeistä:
New Jobs for New Skills -aloite
Informaalin ja non-formaalin koulutuksen tunnustaminen
Koulupudokkaiden määrän vähentäminen
Opiskelijaliikkuvuuden yleistäminen
Liliane Volozinski: ”Bryggen kommunikeassa (20112020) tulee vahvasti esille oppisopimuskoulutuksen
tärkeys”
6
EuroApprenticeship verkosto
Vuodesta 2010 lähtien: verkosto eurooppalaisille
oppisopimustoimijoille, jotka haluavat tutustua toisten
maiden oppisopimusjärjestelmiin ja joiden opiskelijoita
suorittaa / haluaa suorittaa ulkonmaan työssä
oppimisjaksoja
Verkostoa koordinoivat UEAPME ja Ranskan kauppa- ja
elinkeinokamarien keskusjärjestö
Alussa jäseniä 11 EU-maasta -> Oppisopimustoimijoita
kutsutaan liittymään verkostoon
Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason
oppisopimustoimijoita
7
Web Platform
www.euroapprenticeship.eu sivusto avattu
marraskuussa 2010, sivuilla on / on tulossa
työkaluja ja tietoa jakson toteuttamiseen
tietoja oppisopimuksesta ja oppisopimusopiskelijoiden
liikkuvuudesta eri maissa
tuloksia yrityksille suunnatuista liikkuvuusbarometreistä
mahdollisuus etsiä uusia yhteistyökumppaneita
mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja vaikuttaa
Sivusto osin auki kaikille, osin vaatii rekisteröitymistä
Kontakti- ja temaattisia seminaareja
Oppariliikkuvuuden ‘laatuleiman’ kehittäminen
8
Kv-toimintaa Opso ry:ssä
Kv jaoksen kokouksissa vaihdetaan tietoa ja
kokemuksia liikkuvuudesta, hankerahoituksista,
verkostoista, opintovierailuista, uusista hankeideoista
ym.
2010 aloitettiin kolme alueellista hanketta joissa
edistetään yritysten ja oppisopimusopiskelijoiden
kansainvälistymistä / kansainvälistä liikkuvuutta (TYKE
ja Leonardo da Vinci)
Lisäksi muita yksittäisiä kv jaksoja opiskelijoille
Kv jaos toimii myös Euroapprenticeship hankkeen
kansallisena keskustelufoorumina
Tervetuloa mukaan!
9

similar documents