Maksuseadustest personalikulude eelarves

Report
Eve Marima


Töötasud koos
tööjõukulu
maksudega
moodustavad
austuse eelarves
olulise osa
Erisoodustuse kulu
ja vastavat
maksukulu
käsitletakse
personalikuluna






Isikutulumaks – 21% maksustatavast
summast
Sotsiaalmaks – 33%
Töötuskindlustusmaks (2% töötaja, 1%
tööandja)
Erisoodustuste maksustamine ( TM=
21/79, SM = ( TM +sum) *0,33) TMS § 48
Käibemaks ( 9%, 20 % maksustatavast
käibest)
…….



Töötajal tekib õigus
töötuskindlustushüvitisele kui viie aasta
jooksul vähemalt neljal aastal on tasunud
töötuskindlustusmakseid ( erisus LHP)
Hüvitise määrad koondamise tõttu
vabastatud töötajale: esimesed 100päeva
- 50% töötaja töötasust, edasi kuni 40%
töötasust
Töösuhte kokkuleppel ja töötaja algatusel
ülesütlemisel 40% töötaja töötasust
(al.2013)

Tööandja annab

töötaja saab (või töötaja
pereliige, fie kes müüb kaupu
või teenuseid pikema aja
jooksul kui 6 kuud )
töösuhtest tulenevalt

rahaliselt hinnatava hüve



.. sõiduauto kasutamine,
toitlustamine, lähetuskulu
hüvitamine üle piirmäära
…ja muud TMS § 48
sätestatud kulud avalikus
sektoris, teistel TMS §§ 4852


Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise
tingimused ja kord kehtib neile, kas on avalduse
esitanud enne 01.07.2009 ja vastavad toodud
tingimusetle
Õppelaenu tagasimaksmine toimub kui
laenusaaja lõpetas õppe seoses õppekava
täitmisega täies mahus ja on töötanud vähemalt
12 kuud riigi- või kohaliku omavalitsuse
teenistuses. Laenusumma tagasimaksmine
toimub õppekava kahekordse nominaalkestuse
jooksul.





Sõiduautode ( M1, M1G kategooria)
kasutamine omatarbeks
Lähetuse päevaraha hüvitamine üle
kehtestatud piirmäära ( 32 eurot päev)
Töötajate mitte tööalane tasemekoolitus ja
üritused
Töötervishoiu seadusega sätestamata
kulutused töötervishoidu ja ohutusse
Laenu andmine ja nõudest loobumine


Näide:
hüve 256eurot ( sõiduauto )
- tulumaks 256*21/79= 68,06
- sotsiaalmaks ( 256+ 68,06)*0,33=106,94
- käibemaksukohuslasel omatarbe
käibemaks 256 -256/1,20= 42,66
Maksukulu kokku 217,66


Tööandja sõiduauto- kas sõidupäevik
arvestuse pidamiseks või omatarbe
maksustamine arvestusega 256 eurot kuus
Isiklik sõiduauto, mis ei ole tööandaja
oamanduses või valduses, ilma arvestuseta
võib hüvitada maksuvabalt kuni 64 € kuus
( kõik tööandajad kokku ühe auto kohta INF
14), sõidupäeviku alusel võib maksuvabalt
hüvitada kuni 256 eurot kuus iga tööandja



Erisoodustust ei teki kui ühistarnsporti
kasutades ei ole võimalik töö- kodu teekonda
läbida mõistliku aja või rahakuluga
Täiendavad dokumendid lisada otsusele
Arvestust pidamata võib hüvitada ühe auto ja
ühe töötaja kohta ühes kuus 64 € ( olenemata
mitu tööandjat töötajal on ja mitu tööandjat
üht autot kasutab) INF 14 ( 10.04.)




Töötaja lähetamine väljaspoole töölepinguga
määratud töötegemise kohta
Tööandaja peab hüvitama sõidu, majutuse ja
muud kulud, ning maksma päevaraha
kehtestatud piirmäärades, Eesti sisese
lähetuse korral päevaraha ei maksta
Kulude hüvitamine üle piirmäära on
käsitletav erisoodustusena
Transport, viisa, kindlustus, majutus on
maksuvabad, vajalik kuludokument



Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Sotsiaalministri määrused: Esmaabi korraldus
ettevõttes ( 13.12.99. nr.82); Joogivee
kvaliteedi…( 31.07.01. nr.82); Töötajate
terviskontrolli kord ( 24.04.03.nr.74)
Vabariigi Valitsuse määrused: Isikukaitse
vahendite valimise ja kasutamise kord
(11.01.00.nr.12); Kuvariga töötamise
töötervishoiu..( 15.11.00. nr.362)



Kulutused loetakse ettevõtlusega seotuks
kui tulenevad otseselt seadusest ( TTS) §13
lg.1
Oluline on järgmine dokumentatsioon:
riskianalüüs, tegevuskava, sisekontroll,
teatud juhtudel arsti soovitus – ettekirjutus
Riskianalüüsi puudumine või tervisekontrolli
hüvitamine sagedamini kui kord aastas
tekitab erisoodustuse maksukohustuse



Töötajale, kes seoses oma tööga on
kohustatud läbima tervisekontrolli, säilitab
tööandja tervisekontrolli läbiviimise aja eest
töötasu
Tööandja kulud on tervisekontrolli puhul
kahekordsed – töötajale säilitatakse kontrolli
ajaks keskmine töötasu ja tervisekontroll
toimub tööandja kulul
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §
13 lõike 1 sätestab töötajad, kes kuuluvad
korrapärasele tervisekontrollile



Ravikindlustusega hõlmatud töötaja
haigestumise korral hakkab haigekassa
hüvitist maksma alates töötaja haiguse
üheksandast päevast
Tööandja kohustus on tasuda hüvitist 4 – 8
päevani.
Kollektiivlepingus võib kokku leppida, et
tööandja maksab hüvitist ka esimese kolme
haiguspäeva eest.



Esmaabivahendite ja nende koguste kohta on
kehtestatud täpne loetelu
Ravimite soetamine on erisoodustusega
maksustatav
Prillide hüvitamine on maksuvaba kui töötaja
nägemine on halvenenud töötamise ajal, kui
prille kasutatakse ka isiklikuks tarbeks vajalik
proportsiooni rakendamine



Maksustamisele ei kuulu kui töötervishoiu
arstilt on ette kirjutus konkreetsele isikule
tema taastusraviks
Kulutusi tervisele, mida töötaja teeks kui ta
konkreetse tööandja juures kokkulepitud
tööd ei teeks ei ole tööandjal kohustus
katta ning kuuluvad maksustamisele
Reklaamlepingud spordiklubidega,
sponsoreerimine



Töötajale suunatud üritused kogu ulatuses
maksustatavad
Erandid on tööalase koolituse osas ürituse
raames, kliendi üritused – maksustamisel
rakendatakse proportsiooni
Ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ei saa
sisendkäibemaksu maha arvata


Tööalane koolitus kui koolitus toimub ürituse
raames rakendatakse proportsiooni või
töötajate omaosalust tasumisel
Taseme-ja vabahariduslik koolitus on
maksustatavad kui taseme koolitus ei ole
tööga seotud



Maksustamist kohaldatakse laenu andmisel
töötajale kui laenuintress on alla kehtestatud
piirmäära
Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest
on erisoodustus va. juhtumid kus
prognoositavad mõistlikud kulud nõude
sissenõudmiseks ületavad nõude suurust
Ostmine töötajalt turuhinnast kallimalt, müük
töötajale alla turuhinna, korteri üürimine alla
turuhinna kuuluvad maksustamisele

similar documents