03olioajattelu - Oulun ammattikorkeakoulu

Report
Olioajattelu, luokkakaavio
Teppo Räisänen, Principal Lecturer
Oulu University of Applied Sciences, School of Business and Information Management
[email protected], 050 382 6587




Luokka ja olio
Periytyminen
Monimuotoisuus
Luokkakaavio

Oliosuuntautuneen mallinnuksen tärkeimmät
elementit
◦ Luokat, oliot ja niiden väliset suhteet



Luokat ja oliot mallintavat kuvattavan
järjestelmän sisältöä
Luokkien väliset suhteet näyttävät, kuinka ne
rakentuvat toisiinsa nähden
Kun järjestelmä rakennetaan oliosuuntautuneella
ohjelmointikielellä, luokat ja suhteet muuttuvat
suoraan lähdekoodiksi
◦ koodigeneraattori

Olio (object)
◦ Asia, josta voidaan keskustella ja jota voidaan käsitellä
◦ On olemassa oikeassa maailmassa
◦ Voi olla osa mitä tahansa järjestelmää, kuten konetta,
organisaatiota tai yritystä

Luokka (class)
◦ Kuvaus olion tyypistä
◦ Kuvailee yhden tyypin olioiden ominaisuudet ja
käyttäytymisen
◦ Kaikki oliot ovat jonkun luokan ilmentymiä (instances)
◦ Olioita luodaan luokista, jolloin ne ovat luokkansa
mukaisia ilmentymiä

Opettaja T. Räisänen
◦ Luokka: opettaja
◦ Olio: T. Räisänen

Oppilas S. Virtanen
◦ Luokka: oppilas
◦ Olio: S. Virtanen

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
◦ Luokka: koulu (ammattikorkeakoulu)
◦ Olio: OAMK

Luokkakaavio on staattinen mallinnustyyppi
◦ Kuvaa järjestelmän staattisen eli pysyvän rakenteen
luokkien ja niiden välisten suhteiden avulla

Luokkakaavion yksi tehtävä on määrittää
perusta muille kaavioille
◦ Esimerkiksi olioiden tiloja ja olioiden välistä
yhteistyötä kuvaaville dynaamisille kaavioille
Opettaja
työskentelee
Koulu
opiskelee
Oppilas


Luokkakaaviota varten luokat on
tunnistettava ja kuvattava
Luokkakaavio kuvaa sovelluksen
◦ Luokat, niiden sisällön ja luokkien väliset suhteet


Luokkakaavio on oliomenetelmien keskeisin
kuvaustapa, jonka varaan muut
oliomallinnuksen kuvaukset pitkälti
rakentuvat
Oliokaavio
◦ Luokkakaavion muunnos, jossa kuvataan olioita
Rakennus
Huone
Huonekalu
Rakennus
Huone
Huonekalu

Luokka on olion malli
◦ Sen ohjeiden mukaan luodaan ohjelmaa ajettaessa
olioita
◦ Luokka on eräänlainen pohjapiirrustus


Luokka määrittelee olion piirteet
Luokalla on aina nimi ja yleensä attribuutteja
ja metodeja

Luokka piirretään suorakulmiona, joka on
jaettu kolmeen osastoon
◦ Nimiosasto
◦ Attribuuttiosasto
◦ Operaatio-osasto

Nimi keskitettynä ja
tummennettuna
◦ Luokan nimi johdetaan
ongelma-alueelta ja on
yksikäsitteinen ilman
etu- tai takaliitteitä
Nimi
Attribuutit
Operaatiot




Luokilla on attribuutteja, jotka kuvaavat olioiden
ominaisuuksia
Oikein valitut attribuutit sisältävät tiedot, jotka
kuvaavat yksittäistä luokan ilmentymää ja
erottavat sen muista saman luokan ilmentymistä
Vain järjestelmän kannalta kiinnostavat
attribuutit tulisi ottaa mukaan
Attribuutin määrittelyn muodollinen syntaksi:
◦ Visibility name : type multiplicity = default { property string }
◦ Näkyvyys nimi : tietotyyppi lukumäärä = alkuarvo { ominaisuus }


UML 1.5: nimi ja tietotyyppi pakollisia
UML 2.0: nimi pakollinen
Opettaja
nimi
palkka
ikä
sotu

Attribuuteilla on tietotyyppi, joka kertoo
minkälainen attribuutti on kyseessä
◦ Tietotyyppi voi olla mikä tahansa
ohjelmointikielissä käytetty tietotyyppi






Kokonaisluku (integer)
Totuusarvo (boolean)
Desimaaliluku (real)
Piste (point)
Lista (IList)
Muu luokka!

Mitä attribuutteja opiskelija-luokalla pitäisi
olla?

Attribuuteilla voi olla erilaisia näkyvyyksiä
(visibility)
◦ Julkinen (public) merkitään plus-merkillä (eli +)
◦ Yksityinen (private) miinusmerki (-)
◦ Suojattu (protected) risuaita (#)

Jos näkyvyyden määrittelemää merkkiä ei ole,
näkyvyys on määrittämätön
◦ Työkaluilla on usein oletusarvo (esim. private)

/-merkki attribuutin edessä tarkoittaa, että
attribuutti voidaan laskea muista attribuuteista
◦ Esim. ikä voidaan laskea syntymäajasta

Attribuutilla voi olla oletusarvo, joka sijoitetaan
muuttujaan samalla hetkellä, kun luokasta luodaan
olio
◦ +nimi : String = ”Teppo”
◦ -ikä : int = 0

Attribuutti voi olla luokkatason attribuutti (class
variable), jolloin attribuutti jaetaan kaikkien luokan
olioiden kesken
◦ Luokkatason attribuutti alleviivataan

Attribuutti voi myös olla arvoaluemääritys (tagged
value)
◦ Esim. lasku-luokan attribuutti tila: +tila : maksamatta {
maksamatta, maksettu }
◦ +siviilisaaty : naimaton { naimaton, naimisissa, eronnut,
leski }
Opettaja
nimi
palkka
ikä
sotu
Opettaja
+nimi : String
-palkka : double =1000
-ikä : int
-sotu : String
public class Opettaja {
public String nimi;
private int palkka = 3000;
private int ikä;
private String sotu,
}

Miettikää opiskelija-luokan attribuuteille
näkyvyys, alkuarvo ja tietotyypit

Operaatioilla
◦ Käsitellään attribuutteja
◦ Tehdään muita toimenpiteitä

Operaatioita kutsutaan myös funktioiksi tai
metodeiksi
public int function laskePalkka(int perusPalkka, int työvuodet) {
public int palkka = 0;
palkka = perusPalkka + (työvuodet * 50);
}
return (palkka);


Operaatiota kutsuttaessa sitä sovelletaan
yhteen olioon, eli sitä kutsutaan tälle oliolle
Luokan operaatiot kuvaavat mitä luokka voi
tehdä
Opettaja
nimi
palkka
Ikä
sotu
muutaPalkka
haeSotu
Kun Opettaja-luokasta luodaan olio
”Teppo Räisänen”, ja tälle oliolle kutsutaan
operaatiota haeSotu, saadaan tuloksena
”Teppo Räisänen”-olion sotu

Luokalla voi olla myös luokkatason
operaatioita
◦ Operaatioita voidaan kutsua ilman luokan oliota
mutta se voi tällöin käsitellä vain luokkatason
muuttujia
◦ Luokkatason operaatioilla suoritetaan yleisiä
toimenpiteitä, kuten olioiden luomista ja etsimistä

Operaation muodollinen syntaksi:
◦ näkyvyys nimi ( parametrilista ) : palautusarvotyyppi { ominaisuus }
◦ Visibility name ( parameter-list ) : return-type { property-string }

Parametrilista on pilkuilla erotettu lista
muodollisia parametreja määriteltynä
syntaksilla:
◦ Nimi : tietotyyppi = oletusarvo


Näkyvyys: + julkinen, - yksityinen
Operaatiolla on oltava ainutlaatuinen muoto,
eli nimen, palautusarvon ja parametrien
yhdistelmä
Opettaja
nimi
palkka
Ikä
sotu
+muutaPalkka(uusiPalkka: int)
+haeSotu()

Miettikää opiskelija-luokan operaatiot
Henkilo
Luokan nimi
Public nimi : String
Luokan attribuutit
asetaNimi(String)
Luokan operaatiot
haeNimi()



Luokkien löytämiseksi tarvitaan ongelmaalueen asiantuntijoita
Luokat nimetään oikeassa elämässä
vastaavien asioiden mukaan
Luokkia voidaan etsiä esimerkiksi kysymysten
avulla
◦ Onko olemassa tietoa, jota pitäisi tallentaa tai
analysoida?
◦ Onko olemassa ulkoisia järjestelmiä?
◦ Mitä rooleja toimijoilla on?
◦ Onko olemassa organisaation osia, jotka liittyvät
järjestelmään?

Olio tallentaa kuvaamansa ja käsittelemänsä
tiedot sisäisiin tietokenttiin, joita kutsutaan
attribuuteiksi
◦ Attribuuttien arvojen yhdistelmiä kutsutaan olion
tiloiksi

Olio sisältää lisäksi joukon operaatioita, joilla
voidaan käsitellä olion attribuutteja
◦ Operaatioita kutsutaan metodeiksi

Olion attribuutteja ja metodeita kutsutaan
olion piirteiksi
◦ Luokka määrittelee olion piirteet
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Luokka
Olio
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Jokaisella oliolla on
-vuosimalli
-väri
-moottori
-nopeus
attribuutit.
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Olio voi lisäksi
-kiihdyttää
-jarruttaa

Periytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa
aliluokka perii kaikki yläluokan ominaisuudet
◦ Tärkeää koodin uudelleenkäytössä
◦ Yläluokka (superclass), alaluokka (subclass)
◦ Yläluokkaan tehdyt muutokset periytyvät
alaluokkiin
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Coupe
coupePerä
Fastback
fastbackPerä
Convertible
avoKatto
laskeKatto()
nostaKatto()
Materiaali
Tunnus
Nimi
Tila
Kirja
Tekijä
Kustantaja
Julkaisuvuosi
ISBN
Äänite
Artisti
Äänitetyyppi
Julkaisuvuosi
Lehti
Vuosikerta
Numero
Sivumäärä


Luokka voi olla sekä yläluokka että alaluokka
Jos ohjelma pyytää
parametriksi kulkuvälineluokan oliota, sille voidaan
antaa parametrinä alaluokan
olio
◦
function laskeMatkaKustannukset(Kulkuvaline)
◦
◦
◦
◦
Arvo
Arvo
Arvo
Arvo
=
=
=
=
laskeMatkaKustannukset
laskeMatkaKustannukset
laskeMatkaKustannukset
laskeMatkaKustannukset
(veneOlio);
(autoOlio);
(moottoriveneOlio);
(soutuveneOlio);

Piirtäkää luokkakaavio, jossa on luokat


ihminen, mies, nainen
ihminen, mies, nainen, lapsi, nisäkäs, selkärankainen


Suhteet kuvaavat luokkien välistä viestintää
Neljää eri tyyppiä
◦ Assosiaatio (assocition)
 Kooste (composition / aggregation)
◦ Yleistys (generalization)
◦ Riippuvuus (dependency)
◦ Tarkennus (refinement)
Kirjailija
Kirja

Assosiaatio
◦ Yhteys kahden luokan välillä, jolloin myös luokkien
olioiden välillä on yhteys
 Oliot tietävät toisistaan
 Oliot ovat yhteyksissä toisiinsa
◦ On yleensä kaksisuuntainen








Tavallinen assosiaatio
Rekursiivinen assosiaatio
Koostumussuhde
Valitsinassosiaatio
Tai-assosiaatio
Järjestetty assosiaatio
Kolmioassosiaatio
Assosiatiivinen luokka

Yleisin assosiaatio on pelkkä yhteys luokkien
välillä
◦ Piirretään yhtenäisenä viivana luokkien välille


Assosiaatiolle voi antaa nimen
Assosiaatio voi olla yksisuuntainen tai
kaksisuuntainen
◦ Merkitään nuolella
Kirjailija
Kirja
Kirjailija
Asiakas
Tilaus
Kirja
Käyttää
Tili
Tilausrivi

Assosiaatio

Kooste

Riippuvuus
Kirjailija
Kirja
Rakennus
Huone
Hinta
Tarjous

Jaettu (aggregation) ja vahva (composition)
kooste
Rakennus
Huone
Joukkue
Pelaaja

Kerrannaisuus
◦ Kuinka monta objektia esiintyy luokkien välisessä
suhteessa
◦ Merkitään suhteen molempiin päihin
◦ Jos ei ole määritelty, oletusarvo on 1
◦ Esimerkkejä 0..1 0..* 1..* 1..8
Huone
0..1
0..*
Huonekalu

2-3 hengen ryhmissä piirtäkää luokkakaaviot,
joissa käytetään seuraavia luokkia
1. henkilöauto, ajoneuvo, rekka-auto, linja-auto,
rengas, ovi, moottori, kori
2. opiskelija, opettaja, koulu, yksikkö, opintojakso,
pakollinen, valinnainen, suuntautumisvaihtoehto

Päällekkäinen (overlapping)
◦ Kaikki aliluokat, jotka perivät
tämän perimisen aliluokkia,
voivat periä monta luokkaa

Erillinen (disjoint)
◦ Aliluokkia ei saa periä
yhteiseen aliluokkaan
◦ Oletus

Täydellinen (complete)
◦ Uusia aliluokkia ei saa tehdä

Epätäydellinen (incomplete)
◦ Uusia aliluokkai voi tehdä

Luokka, josta ei voi tehdä olioita
◦ Voidaan vain periä
◦ Nimiosastossa nimen alle
{abstract} tai kirjoitetaan
nimi kursiivilla

Luokasta tekee abstraktin
myös se, jos sillä on
abstrakteja operaatioita
◦ Abstraktilla operaatiolla ei
ole toteuttavaa metodia,
vai muoto tunnetaan
public abstract class Kulkuväline {
public abstract function aja();
}
public abstract class Vene extends Kulkuväline {
public abstract function aja();
}
public class Soutuvene extends Vene {
public function aja() {
souda();
}
}


Aliluokat voivat muuttaa perittyä
ominaisuutta
Toiminnallisesti erilaiset metodit samalla
nimellä
◦ Esimerkiksi Ympyrä- ja Neliö-olioiden pinta-ala
lasketaan eri kaavoilla
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
kiihdytä()
jarruta()
Shelby GT 500
remmiahdin
kiihdytä()
Mustang
vuosimalli
väri
moottori
nopeus
Korvataan
kiihdytä –metodi
uudella
samannimisellä
metodilla
kiihdytä()
jarruta()
Shelby GT 500
remmiahdin
kiihdytä()

Koodissa assosiaatio ja attribuutit eivät eroa
juurikaan toisistaan
henkilö
0..1
*
auto

Koodissa assosiaatio ja attribuutit eivät eroa
juurikaan toisistaan
henkilö
class henkilö {
public IList autolista;
private String nimi;
}
0..1
auto
*
class auto {
public henkilö omistaja;
private Money hinta;
}
class tilaus {
public asiakas tilaaja;
public tilausrivi tuotteet;
public Date pvm;
}
class asiakas {
public String nimi;
}
Class tilausrivi {
public int tuoteId;
}
asiakas
tilausrivi
tilaus
tilausrivi
tilaus
tilausrivi tilaukset
tilaus

Johdettu assosiaatio voidaan laskea muiden
assosiaatioiden ja attribuuttien avulla
Budjetti
kustannus kiinteät
kustannus muuttuvat
/kustannus kokonaiskustannus

Luokka voidaan kytkeä itseensä assosiaatiolla
◦ Yhteyden molemmat osapuolet kuuluvat samaan
luokkaan

Roolinimi
◦ Roolinimen käyttäminen
välttämätöntä
◦ Kertoo mitä roolia
luokka esittää
assosiaation puitteissa
◦ Roolinimi kuuluu
assosiaatioon
naimisissa
mies
Henkilö
int ikä
int sukupuoli
vaimo

Toinen luokka on riippuvainen toisesta
◦ Toinen itsenäinen/riippumaton, toinen riippuvainen
◦ Muutos itsenäiseen luokkaan vaikuttaa
riippuvaiseen luokkaan

Tarkennus
◦ Kuvataan samaa asiaa eri abstraktiotasoilla
◦ Yleiskatsaus ja yksityiskohtainen kaavio


Yhden suhde moneen tai monen suhde
moneen –assosiaatio
Valitsin erottelee moni-päässä olevat oliot
toisistaan
◦ Toimii valinta-avaimena
◦ Piirretään pienenä laatikkona
siihen päähän, mistä navigoinnin
tulee tapahtua

Kahden tai useamman assosiaation rajoitin
◦ Luokan oliot voivat osallistua korkeintaan yhteen
assosiaatioon kerralla

Assosiaatioon voidaan kytkeä luokka
◦ Assosiatiivinen luokka antaa lisätietoa yhteydelle
◦ Jokainen assosiatiivinen yhteys on yhteydessä
assosiatiivisen luokan olioon

Olioiden välisillä assosiaatioilla voi olla tietty
järjestys
◦ Oletusarvo ”järjestämätön”
◦ Merkitään {ordered} assosiaatioviivan viereen
järjestettyjen olioiden luokan lähelle
◦ {ordered by date}, {ordered by name}



Assosiaatioon voi liittyä enemmän kuin kaksi
luokkaa
Kolmoisassosiaatio liittää kolme luokkaa
keskenään
Piirretään
vinoneliönä

Luokka voi tarjota rajapinnan
◦ Provides an interface

Luokka voi vaatio rajapintaa
◦ Requires an interface

Rajoitukset (constraints)
◦ Rajoittavat mallia
◦ Tai-assosiaatio, järjestetyt assosiaatiot,
perimisrajoitukset

Johteet (derivations)
◦ Sääntöjä asioiden johtamiselle
◦ Johdettu attribuutti / assosiaatio

Säännöt
◦ Kaikille mallinnuselementeille
◦ Aaltosulkujen sisällä mallinnuselementin lähellä

Kartoita luokkaehdokkaita

Karsi ehdokkaita

Tunnista olioiden väliset yhteydet

Täsmennä luokkakuvauksia määrittelemällä attribuutit



◦ Osallistujat, toiminnan kohteet, tapahtumat, materiaalit, tuotteet, tiedot
◦ Pohjana vapaamuotoinen tekstikuvaus
◦ Liittyykö ehdokkaaseen/ilmiöön tietosisältöä, joka on järjestelmän
kannalta välttämätön
◦ Onko asia riittävän tärkeä kohdealueen kannalta
◦ Iteratiivinen prosessi: kartoita <-> karsi
◦ Onko yhteys järjestelmän kannalta välttämätön
◦ Vapaamuotoisesta kuvauksesta
◦ Selvitys mihin/miksi attribuuttia tarvitaan
Määrittele yhteyksiin liittyvät osallistumisrajoitteet
Määrittele luokkien operaatiot/palvelut
Varmista operaatioiden/palveluiden ja tietosisällön
yhteensopivuus

Etsikää mahdollisia luokkia annetusta
materiaalista
◦ Koettakaa käyttää periytymistä
◦ Miettikää kerrannaisuuksia

Mallintakaa Windows-käyttöjärjestelmän
ikkuna
◦ Käyttäkää periytymistä ja koostetta



Fowler, Martin. 2003. UML distilled : a brief guide to the standard object
modeling language. Boston : Addison-Wesley.
Eriksson, Hans-Erik. 2004. UML 2 toolkit. Indianapolis, Ind. : Wiley.
http://www.okol.org/verkkokurssit/datanomi/tietojarjestelmien_kaytto_ja_ke
hittaminen/johdatus_tietojarjestelmiin/oliomallinnuksen_perusteet/oliomalli
nnuksen_perusteet_asia.htm

similar documents