Wangsalan

Report
Wangsalan
Pangerten Wangsalan
Wangsalan inggih punika unen-unen
saemper
cangkriman
kanthi
mratelakake
batangane
sarana
sinandhi, inggih punika mboten
diceplosake,
nanging
namung
kapratelakake sawanda utawi kalih
wanda, ingkang karumpaka sepindah
wonten salebeting ukara.
Tuladha
Jenang gula lho dik, aja lali titipanku!
Maknanipun :
Jenang gula menika wangsalanipun. Karepe jenang
ingkan kadamel saking gendis, inggih punika glali.
Aja lali menika batanganipun. Tembung “glali”
kapundhut wandanipun ingkang kaping kalih, inggih
punika “li”, ingkang kepanggih wonten tembung
“lali”.
Jenisipun Wangsalan
Wangsalan Lamba, inggih punika
wangsalan ingkang namung isi
batangan setunggal.
Tuladha :
Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso.
== Roning mlinjo menika so ==
Wangsalan
Rangkep,
inggih
punika
wangsalan ingkang isi batangan langkung
saking setunggal kadadosan kalih ukara.
Ukara sepindah minangka wangsalan, lan
ukara kaping kalih minangka batangan.
Tuladha :
Sayuk karsa, wulung wido mangsa rowang,
sayektine, mung saking bodho kawula.
== saiyeg punika bodho ==
Wangsalan
Padinan,
inggih
punika
wangsalan ingkang lumrah kangge wonten
pacelathon sadinten-dinten.
Tuladha :
=
Ingkang mawa nyebataken batanganipun:
Jarwa prapta, aja duka lho iki mung gegojegan.
= Kang mboten nyebataken batanganipun:
We lha njanur gunung, mas Irianto kersa nonton.
Wangsalan Edi Peni, inggih punika wangsalan ingkang
dirumpaka mawa basa kang endah. (lumrahipun basa
kawi).
Tuladha :
= Carang wrekasa, wreksa kang rineka janma.
= Nora gampang, golek kawruh mring kaonang.
(pang=golek)
Wangsalan
tertamtu:
mawi
paugeran
a. 4 wanda + 8 wanda
- Gayung sumur, lamun kemba aja mundur. (gayung
sumur = timba)
b. 4 wanda + 8 wanda*2
- Sayuk karsa, wulung wido mangsa rowang.
- Sayektine, mung saking bodho kawula. (saiyeg =
bodho)
Wangsalan ingkang sinawung wonten tembang
inggih punika sawijining wangsalan ingkang
karumpaka sarana ngangge tembang.
Wangsalan wonten lelagon gendhing,
inggih punika mujudake cakepan
wonten umpak-umpaking gendhing,
gerong kaliyan senggakan, ingkang
digolongaken dening pesindhen,
niyaga utawi bocah-bocah ingkang
sami manembrana.
Matur Nuwun

similar documents